Hotărârea nr. 333/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuinþe individuale, strada Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051 si 21052 - Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuințe

individuale, strada Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051 si 21052 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.116190/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuințe individuale, strada Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051 si 21052 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Grecu Octavian cu sotia Grecu Otilia, Suciu Ioan cu sotia Suciu Ioana, Merce Pasca Marius Lucian cu sotia Merce Pasca Ioana Roxana si Edu Viorel Vasile, având ca scop extinderea limitei intravilanului in vederea integrării ansamblului de locuințe individuale in zona preponderent arabila aflata in continua dezvoltare, în vederea reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, situat pe str. Apateului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul luat in studiu este cuprins in extravilanul municipiului, lipit de limita intravilanului municipiului Oradea si adiacent străzii Apateului si respectiv canalului de desecare aflat in administrarea ANIF- Somes. Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile, zona aflându-se intr-o continua dezvoltare.

Terenul categoria arabil in suprafața totala de S= 18.708,0mp, s-a identificat cu nr. cad. 21051 înscris in CF nr.151056-Oradea in favoarea lui Merce Pasca Marius Lucian cu sotia Merce Pasca Ioana Roxana,nr. cad. 21052 înscris in CF nr.151061-Oradea in favoarea lui Edu Viorel Vasile,nr. cad. 17780 înscris in CF nr.153324-Oradea, nr. cad. 17782 înscris in CF nr.89702-Oradea, nr. cad. 17784 înscris in CF nr. 89704-Oradea, nr. cad. 17785 înscris in CF nr. 89705-

Oradea, nr. cad. 17786 înscris in CF nr. 89706-Oradea, nr. cad. 17787 înscris in CF nr. 89707-Oradea, nr. cad. 17788

înscris in CF nr. 89708-Oradea, nr. cad. 17789 înscris in CF nr. 89709-Oradea, nr. cad. 17790 înscris in CF nr. 89710-

Oradea, nr. cad. 17791 înscris in CF nr. 89711-Oradea, nr. cad. 17792 înscris in CF nr. 89712-Oradea, nr. cad. 17793

înscris in CF nr. 89713-Oradea in favoarea lui Grecu Octavian cu sotia Grecu Otilia si nr. cad. 17783 înscris in CF nr.89703-Oradea in favoarea lui Suciu Ioan cu sotia Suciu Ioana, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Apateului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuințe individuale, strada Apateului 17780, 17782, 17783, 17784, 17785, 17786, 17787, 17788, 17789, 17790, 17791, 17792, 17793, 21051 si 21052 - Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Principala funcțiune propusa in zona este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit de tip izolat;

 • -   Suprafața de teren propusa pentru introducere in intravilan S = 18.708,0mp;

 • -    Loturi propuse - 14 loturi pentru locuințe familiale;

Zonificarea funcționala - reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa U/3-Reglementari aferenta PUZ;

 • -   suprafața minima lot propus - 550,0mp;

 • -   front la strada minim - 15,0m;

 • -   POT maxim - 30,0%, CUT maxim - 0,80;

 • -   regim de inaltime: S(D)+P+1(M);

 • -   limita de implantare a construcției: minim 11,5m din axul drumului de acces la parcela, respectiv minim 11,5m din axul străzii Apateului;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retrageri spate: minim 9,0m pentru parcelele P1..P13 si respectiv cu respectare Cod civil pentru parcelele P14 si P15;

- accesul la parcele se asigura din strada Apateului printr-un drum nou creat(nr. cad. 17780), adiacent limitei sudice a parcelelor, cu profil transversal de 11,0m;

 • -   parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

 • -   gard transparent spre strada;

 • -    condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantari arbori, 20% din suprafața lotului.

Modernizarea circulației: In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa U/4 - Circulația terenurilor se propune crearea unei noi bretele de circulație si modernizarea celor existente;

 • -   având accesul existent constituit pe profilul străzii Apateului, neconformă din punct de vedere tehnic si urbanistic, proiectantul a luat in studiu posibilitatea extinderii si modernizării caii de acces pentru a se transforma in artera principala cu prospect de minim 12,0m si deschiderea unei străzi laterale (pe terenul identificat cu nr. cad. 17780) de categoria a III-a având profilul transversal de 11,0m (pe direcția est-vest, pana in zona canalului adiacent amplasamentului), in vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii si dotărilor de cartier in conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -   strada principala: (strada Apateului nu își modifica profilul transversal;

 • -   strada laterala nou propusa (pe direcția est-vest), pe lățimea de 11,0m se va constitui din:

- terenul identificat cu nr. cad. 17780 înscris in CF nr. 153324-Oradea, ca teren intravilan;

 • -   terenul destinat creării străzii nou propuse se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa U/4 - Circulația terenurilor si a ofertei de donație autentificate notarial nr. 251/24.03.2009;

 • -   in urma acceptării donației si trecerii terenurilor in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

Echiparea tehnico-edilitara: In perspectiva se preconizează extinderea in zona a rețelelor urbane de alimentare cu apa si canalizare si alimentare cu energie electrica;

 • - Conform angajamentului autentificat notarial nr. 277/30.03.2009, aferent PUZ, inițiatorul PUZ-ului se obliga sa realizeze extinderea utilitarilor (drumuri balastate, rețea electrica, rețea de apa) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Grecu Octavian cu sotia Grecu Otilia, Suciu Ioan cu sotia Suciu Ioana, Merce Pasca Marius Lucian cu sotia Merce Pasca Ioana Roxana si Edu Viorel Vasile, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.333


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila