Hotărârea nr. 331/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã S+P+E cu garaj aferent ºi împrejmuire teren, str. Popasului nr. 1/A, nr. cad. 18742 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E cu garaj aferent și împrejmuire teren, str. Popasului nr. 1/A, nr. cad. 18742 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 106066/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E cu garaj aferent și împrejmuire teren, str. Popasului nr. 1/A, nr. cad. 18742 -Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Pele Ovidiu și Pele Mihaela Ana, în baza certificatului de urbanism nr. 3413/21.08.2008, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul situat pe str. Popasului nr. 1/A, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul luat în studiu în suprafață de 1205,0mp este parcela cu număr cadastral 18742 înscris în C.F. nr. 152196-Oradea, aflat în proprietatea beneficiarilor Pele Ovidiu și Pele Mihaela Ana.

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea, în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă construită, cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi.

Terenul este situat pe o ramificație a străzii Popasului, având folosință inițială de pășune.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1B, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este lipsită de utilități există doar posibilitatea de branșare la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+E cu garaj aferent și împrejmuire teren, str. Popasului nr. 1/A, nr. cad. 18742 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus S+P+E cu garaj aferent și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției se va face în limitele stabilite prin PUD, conform prevederilor din planșa U03 - Reglementări urbanistice:

 • - limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Popasului;

 • - gardul se va amplasa la minim 6,0m din axul străzii Popasului;

 • - retrageri laterale: 2,55m față de mejdia stânga și respectiv 3,54m față de mejdia dreapta;

 • - retragere spate: 6,77m;

 • -    accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din strada Popasului.

 • -   POTmax = 35,0% si CUTmax = 0,50;

 • -    nu se modifică profilele caracteristice ale străzii Popasului de servire a parcelei, strada Popasului fiind reglementată la profil de minim 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor).

 • -    asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl.Pele Ovidiu și d-na Pele Mihaela Ana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice

  CMUAT


  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.331


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila