Hotărârea nr. 33/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Popovici Attila ºi soþia Popovici Melinda Emese, reprezentând suprafaþa de 17 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea, situat în Oradea str. Cãpºunilor, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Popovici Attila și soția Popovici Melinda Emese, reprezentând suprafața de 17 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea, situat în Oradea str. Căpșunilor, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.059 din 23 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 17 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea, situat în Oradea str. Căpșunilor, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 1176/19.12.2008, se propune modernizarea str. Căpșunilor, prin realizarea unui profil de 11,00 m. lățime, 5,50 m. din axul drumului pe partea beneficiarului, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1979/15.10.2008, dl. Popovici Attila și soția Popovici Melinda Emese donează Municipiului Oradea suprafața de 17 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se acceptă donația d-lui Popovici Attila și soția Popovici Melinda Emese, reprezentând suprafața de 17 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19061, înscris in C.F. 93377 Oradea, situat în Oradea str. Căpșunilor condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către dl. Popovici Attila și soția Popovici Melinda Emese.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Popovici Attila prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr.33

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”