Hotărârea nr. 329/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren ºi construire douã case familiale S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr. 4, nr. cad. 21133 si 21134 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și construire două case familiale S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr. 4, nr. cad. 21133 si 21134 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 163146/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și construire două case familiale S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr. 4, nr. cad. 21133 si 21134 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1415/26.03.2008-prelungit, la inițiativa beneficiarului Bitis Florin Mircea, în vederea reglementării construibilității parcelei identificate cu nr. cad. 21133 și a accesului la terenul beneficiarei, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Dimitrie Anghel și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 2848,0mp s-a identificat cu nr. cad. 21133 înscris în CF nr.153270-Oradea și respectiv cu nr. cad. 21134 înscris în CF nr.153271-Oradea, ambele în favoarea lui Bitis Florin Mircea, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a acestuia, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Terenul proprietatea beneficiarului, se învecinează cu terenuri proprietate particulară. În vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută și un front la stradă de 25,0m.

Circulația în zonă se face pe strada Dimitrie Anghel. Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și de canalizare, existând și rețea de energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren și construire două case familiale S+P+M, strada Dimitrie Anghel nr. 4, nr. cad. 21133 si 21134 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   parcelarea terenului în două loturi în vederea construirii a două case familiale în regim de înălțime S+P+M,

 • -   lărgirea străzii D. Anghel la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei U4

 • - Circulația terenurilor;

 • -   crearea unei alei carosabile private de acces la parcele, pe direcția est-vest, cu profil transversal de 3,50m, prevăzută cu zonă de întoarcere;

 • -   accesul la parcele se va realiza din str. D. Anghel pe aleea carosabilă privată de acces mai sus menționată;

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza cu respectarea prevederilor din planșa U3 - Reglementări :

 • -   limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Dimitrie Anghel;

 • -   limita de implantare a construcțiilor: minim 6,0m de la aliniamentul propus al străzii Dimitrie Anghel si respectiv

1,0m de la aliniamentul aleei carosabile private de acces;

 • -   retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: 1,90m;

 • -  POT maxim = 35,0% si CUT maxim = 0,50;

 • -   strada D. Anghel propusă pentru lărgire la profil de 12,0m, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei U/4-Circulația terenurilor, se va constitui din:

- strada D. Anghel existentă ,

- terenul identificate cu nr. cadastral 21134 înscris în CF nr.153271-Oradea, ca teren intravilan;

 • -   stradă privată de acces la parcele, pe lățimea de 3,50m (prevăzută cu zonă de întoarcere), conform planșei U4 -Circulația terenurilor, se va constitui din:

- cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cadastral 21133 înscris în CF NDF nr. 153270-Oradea, conform propunerilor din PUD și se va înscrie în evidențele publicității imobiliare în proprietate privată având destinația de stradă;

 • -   terenul destinat lărgirii străzii D. Anghel se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U4 -Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 204/24.03.2009;

 • -   în urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -   echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă, pentru canalizarea apelor uzate se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Bitis Florin Mircea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.329


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila