Hotărârea nr. 327/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã P+M, cu garaje aferente, ºi împrejmuire teren, str. Nufãrului nr. 211A, nr. cad. 688/15 – Oradea, zona str. Nufãrului DN76

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, cu garaje aferente, și împrejmuire teren, str. Nufărului nr. 211A, nr. cad. 688/15 - Oradea, zona str. Nufărului DN76

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203730/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, cu garaje aferente, și împrejmuire teren, str. Nufărului nr. 211A, nr. cad. 688/15 - Oradea, zona str. Nufărului DN76, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 4453/24.11.2008 la solicitarea beneficiarilor Copos Petru și Copos Ana, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei case familiale P+M pe strada Nufărului nr. 211A, nr. cad. 688/15, rezolvarea accesului la parcela (conform HCL 179/2006) pentru a corespunde propunerilor de dezvoltare a zonei, păstrând destinația de locuire, terenul fiind situat între șoseaua DN 76 și drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul.

Terenul în suprafață de 500,0mp identificat cu nr. cadastral 688/15 înscris în CF nr.153764-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Copos Petru și Copos Ana, ca teren intravilan.

Terenul luat în considerare pentru amplasarea locuinței este situat în partea de sud a intravilanului municipiului Oradea, în vecinătatea cartierului Nufărul II, la ieșirea spre Beiuș, în partea de sud a localității, într-o zonă a cărui caracter este reprezentat de funcțiunea de locuire - R2 iar zona arterei de circulație DN76 (E60) de funcțiunea comercială și de servicii - C4, conform Regulamentului Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000.

Amplasamentul studiat se află cuprins între terenuri proprietatea persoanelor fizice și juridice la sud, est și vest, iar la nord de terenul identificat cu nr. cad.688/1, înscris în CFN nr.2662-Oradea, ce se află în proprietatea municipiului Oradea cu destinația de drum public. Terenul este viran fără dotări edilitare și fără circulație carosabilă sau pietonală pe suprafața studiată.

La ora actuală accesul carosabil posibil în zonă este asigurat din drumul de exploatare (nr. cad. 10878) existent în zona fermelor agricole Nufărul - Seleuș și pe drumul public identificat cu nr. cad. 688/1. În prezent zona aflată în studiu nu beneficiază de dotări edilitare: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, cu garaje aferente, și împrejmuire teren, str. Nufărului nr. 211A, nr. cad. 688/15 - Oradea, zona str. Nufărului DN76, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime propus P+M, cu garaje aferente, și împrejmuirea terenului;

 • -   amplasarea construcției pe parcelă și realizarea accesului se vor realiza cu respectarea prevederilor din planșa 4/U-Reglementări și cu respectarea avizului nr. 267086/30.01.2009 al Inspectoratului Județean de Poliție - Serviciul Poliției Rutiere:

 • - limita de implantare a construcției minim 4,50 m de la aliniamentul străzii de acces (identificata cu nr. cad. 688/1);

 • - retrageri laterale : minim 1,80m pe fiecare latură;

 • - retragere spate: 8,90m;

 • -    accesul la parcelă se va realiza pe drumul public de acces longitudinal (pe direcția est-vest, fiind constituită jumătatea sudică pe terenul identificat cu nr. cad. 688/1) cu profil transversal propus de 11,0m (carosabil, rigole, trotuare) în total (respectiv lățime de 5,50 m pe partea beneficiarilor), care leagă șoseaua DN 76 și drumul de exploatare (identificat cu nr. cad. 10878) existent în zona fermelor agricole Nufărul - Seleuș;

 • -   POTmax = 35,0% CUT max = 0,60;

 • -    Parcaj obligatoriu : minim 1 loc/unitate de locuit;

 • -    asigurarea utilităților, alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, apa pluvială colectată în rigole, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Copos Petru și Copos Ana., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.327

Hotă râre a a fo st ad optată cu unanim itate de voturi „pentru”.