Hotărârea nr. 326/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã familialã D+P+E în frontul II al strãzii Gheorghe Doja nr. 63/B, nr. cad. 2009/1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+E în frontul II al străzii Gheorghe Doja nr. 63/B, nr. cad. 2009/1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 105031/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+E în frontul II al străzii Gheorghe Doja nr. 63/B, nr. cad. 2009/1 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2802/25.06.2008 la solicitarea beneficiarilor Suciu Mihai și soția Anișoara, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe parcela situată pe str. Gheorghe Doja nr. 63/B, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în partea de nord-est, în zona colinară situată pe strada Gh. Doja, în vecinătatea incintei Spitalului Județean Bihor, având asigurată calea de acces prin incinta spitalului din str. Gh. Doja. Parcela studiată se învecinează cu terenuri proprietăți private. In prezent construcțiile existente în zonă sunt locuințe în general cu regim mic și mediu de înălțime, fiind atât locuințe familiale cât și locuințe colective.

Terenul luat în studiu, parcela cu nr. cad. 2009/1 înscris în C.F. nr. 152428-Oradea în suprafață de 1300,0 mp se află în proprietatea beneficiarilor Suciu Mihai și soția Anisoara. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențiala R1a cu locuințe izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+E în frontul II al străzii Gheorghe Doja nr. 63B, 2009/1 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime D+P+E cu terasa aferentă;

  • -   Amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa A02- Reglementări urbanistice, cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiu de risc natural (SRN) nr. 836/apr.2009 întocmit de către SC Proiect Geo SRL- ing. D. Dragan cu viza verificator ing. Bogdan Ion Alexandru (atestat A f), ce va constitui parte integrantă a documentației de autorizare a construcției propuse:

  • -    limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la drumul de acces la parcela constituit pe terenurile identificate cu nr. topo 6496/30, nr. topo 6498/24, nr. topo 6498/21 și 6496/22 potrivit deciziei civile nr. 721/1/2007 a Tribunalului Bihor -Secția Civila și respectiv schiței cadastrale cu viza OCPI nr. 2157/23.10.2008;

  • -    retrageri laterale: 2,0m față de mejdia de pe latura vestică și respectiv 6,0m față de mejdia de pe latura estică;

  • -    amenajarea spațiilor de parcare în interiorul parcelei;

  • -   Organizarea circulației: accesul la parcelă se face din strada Gh. Doja pe un drum cu profil transversal de 3,80m, ce se constituie pe terenurile identificate cu nr. topo 6496/30, nr. topo 6498/24, nr. topo 6498/21 si 6496/22 potrivit deciziei civile nr. 721/1/2007 a Tribunalului Bihor - Secția Civilă și respectiv schiței cadastrale cu viza OCPI nr. 2157/23.10.2008;

  • -   POT maxim = 35,0% si CUT maxim = 0,50;

  • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa prin racord la rețeaua existenta in zona, canalizarea prin racord la rețeaua existenta in zona, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Suciu Mihai și soția Anișoara., prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.326

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.