Hotărârea nr. 323/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto cafe-bar ºi corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto cafe-bar și corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.111531/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto, cafe-bar și corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 111531/30.03.2009, de către d-nul Indries Petru Daniel și întocmită de către SC Terezia Faust Com SRL - arh.Cretu Nicolae,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 352/01.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto cafe-bar și corp administrativ, str. Moldovei, nr.4, nr. cad. 17395 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 352/01.04.2009:

 • - Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între străzile: Busuiocului - Moldovei - Olimpiadei -Publius Ovidius Naso (Ovidiu);

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unei spălătorii auto, corp administrativ și cafe-bar pe terenul identificat prin nr. cad.17395 înscris în CF.150636-Oradea;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   se va întocmi PUZ în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996)

 • -    regim de înălțime propus: P;

 • -    racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă;

 • -    asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;

 • -    amenajare 5 locuri de parcare în incintă;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT maxim = 35,0%, CUT maxim = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Indries Petru Daniel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.323


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila