Hotărârea nr. 322/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 3 case S(D)+P+M, str. Vasile Cîrlova nr.36, nr. cad. 151040 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 3 case S(D)+P+M, str. Vasile Cîrlova nr.36, nr. cad. 151040 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102363/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 3 case S(D)+P+M, str. Vasile Cîrlova nr.36, nr. cad. 151040 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Gere Arcadiu luliu și Gere Maria, în baza certificatului de urbanism nr.4415/19.11.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a trei case pe parcela identificată prin nr. cad. 151040, situată pe str. Vasile Cîrlova nr. 36, și respectiv reglementarea accesului, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea stânga a străzii V. Cîrlova venind dinspre str. Ecaterina Teodoroiu - Gara Centrală. Terenul proprietatea beneficiarilor se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt locuințe cu regim mic de înălțime.

Terenul în suprafață totală de 3129,0mp este identificat prin nr. cad. 151040 înscris în CF nr.151040- Oradea în suprafață de 2989,0mp și nr. cad.151041 înscris în CF 151041 în suprafață de 140,0mp în favoarea beneficiarilor Gere Arcadiu Iuliu și Gere Maria.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețea de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire 3 case S(D)+P+M, str. Vasile Cîrlova nr.36, 151040

 • - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • - amplasarea a trei case familiale izolate, în regim de înălțime propus S(D)+P+M, pe parcela identificată cu nr. cad. 151040;

 • - amenajarea unei alei carosabile și pietonale private, direct din str. V. Cîrlova, pe care se va realiza accesul la cele trei case;

 • - lărgirea străzii Vasile Cîrlova la profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare), conform planșei U03- Circulația terenurilor din proiectul nr.339/2008 întocmit de către arh. Radu Fortis;

 • - amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa U02-Reglementări din proiectul nr.339/2008 întocmit de către arh. Radu Fortis.

 • - suprafața terenului S= 2989,0mp permite amplasarea celor trei case de locuit astfel încât să nu deranjeze terenurile vecine construite;

 • - clădirile propuse vor fi amplasate în interiorul zonei de implantare respectând retragerile față de limitele laterale: 4,50m față de mejdia dreapta și 6,0m față de mejdia stângă;

 • -  limita de implantare gard: minim 6,0m din axul str. Vasile Cîrlova;

 • - limita de implantare a clădirii de la front: minim 12,0m din axul străzii Vasile Cîrlova cu păstrarea unei distanțe de minim 8,0m între clădiri;

 • - retragere spate: minim 4,50m;

 • - se vor amenaja minim un loc de parcare/unitatea de locuit;

 • - accesul se va asigura din str. V. Cîrlova pe o alee carosabilă și pietonală cu profil transversal de 3,0m propusă pe terenul identificat prin nr. cad. 151040 aflat în proprietatea beneficiarilor.

 • - POT propus =30% si CUT maxim propus = 0,60 ;

 • - strada Vasile Cîrlova propusă pentru lărgire la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform planșei U03- Circulația terenurilor din proiectul 339/2008 întocmit de arh. Radu Fortis, se va constitui din:

 • - strada Vasile Cîrlova existentă,

 • - terenul identificat cu nr. cadastral 151041 înscris în CF nr..151041-Oradea , cu destinația drum ce urmează a fi cedat municipiului Oradea , conform ofertei de donație nr. 157/ 19.03.2009.

 • - terenul destinat lărgirii străzii Vasile Cîrlova se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U03- Circulația terenurilor din proiectul nr. 339/2008 întocmit de către arh. Radu Fortis și ofertei de donație autentificate notarial nr. 157/ 19.03.2009;

 • - în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară, terenul având destinația de drum public;

 • -   - asigurarea utilităților: se va realiza racordul la rețeaua de apă și canalizare existente în zonă iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Gere Arcadiu Iuliu și Gere Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.322


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila