Hotărârea nr. 321/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã, str. Aurel Pavel Banut nr.7, nr.cad. 19045 ºi 19046 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Aurel Pavel Banut nr.7, nr.cad. 19045 și 19046 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 153468/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Aurel Pavel Banut nr.7, nr.cad. 19045 și 19046 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Tesedan Ana în baza certificatului de urbanism nr.585/21.01.2009 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Aurel Pavel Bănut nr.7 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Oncea, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Aurel Pavel Banut.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1b, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate. Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețea de alimentare cu apă și canalizare. Terenul studiat în suprafață totală de S=330,0mp este identificat cu nr. cad. 18992 înscris în CF nr. 151370 - Oradea în favoarea lui Tesedan Adrian și Tesedan Cornelia și nr. cad.19046 înscris în CF nr.92588 - Oradea în favoarea lui Tesedan Traian și Tesedan Ana;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Aurel Pavel Banut, nr.7, nr. cad. 19045 si 19046 - Oradea conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -    construirea unei case în regim de înălțime P+M;

 • -    lărgirea străzii Aurel Pavel Banut la un profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei U03-Circulația terenurilor din proiectul nr. 305/2008 întocmit de arh. Radu Fortis și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1485/ 04.11.2008;

 • - amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U02-Reglementări din proiectul nr. 305/2008 întocmit de către arh. Radu Fortis ;

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Aurel Pavel Banut;

 • -    limita de implantare a construcției: minim 11,0m de la din axul străzii Aurel Pavel Banut;

 • -    retrageri laterale: minim 0,85m față de mejdia stânga, respectiv minim 4.50 m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 3,80m;

 • -    se va amenaja minim un loc de parcare/lot sau garaj inclus în clădire;

 • -   POT maxim propus = 30,0% si CUT maxim propus = 0,60 ;

 • -   accesul la parcelă se va realiza din strada Aurel Pavel Banut.;

 • -   strada Aurel Pavel Banut, propusă pentru lărgire la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), conform planșei U03- Circulația terenurilor din proiectul nr.305/2008 întocmit de arh. Radu Fortis și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1485/ 04.11.2008, se va constitui din:

 • - strada Aurel Pavel Banut existentă,

 • - terenul identificat cu nr. cadastral 19046 înscris în CF nr..92588-Oradea , cu destinația drum, ce urmează a fi cedat municipiului Oradea;

 • -   terenul destinat lărgirii străzii Aurel Pavel Barnut se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U4 -Circulația terenurilor și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1485/ 04.11.2008;

 • -   în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public;

 • -    asigurarea utilităților: se va realiza racordul la rețeaua de apă și canalizare existente în zonă iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, d-na Tesedan Ana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupș a


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.321

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.