Hotărârea nr. 320/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã familialã P+M ºi împrejmuire teren, nr. cad. 9066, str. Gh. Doja nr.185/B- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M și împrejmuire teren, nr. cad. 9066, str. Gh. Doja nr.185/B- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 154840/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M și împrejmuire teren, nr. cad. 9066, str. Gh. Doja nr.185/B- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1537/04.04.2008 - prelungit, la solicitarea beneficiarului Balint Florian Iulian în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul identificat cu nr. cadastral 9066 situat pe str. Gh. Doja la nr.185B, rezolvarea circulației juridice a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord, în zona de dealuri. Zona luată în studiu este situată pe str. Gh. Doja, în zona de locuințe nou construită în ultimii 10 ani. Terenurile sunt proprietate particulară.

Zona făcând parte din zona colinară a municipiului Oradea cu terenuri potențial alunecătoare prin studiul geotehnic s-au impus condiții de fundare care să asigure stabilitatea versantului.

Terenul care face obiectul studiului se compune din parcela identificată cu nr. cad. 9066 în suprafață de 401,0 mp provenind din C.F.N. nr. 6970 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarului.

Construcțiile existente sunt exclusiv locuințe, în general cu regim mic de înălțime, recomandate prin studiul geotehnic. În prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială de tip R1a destinată locuințelor izolate unifamiliale. Circulația carosabilă se desfășoară pe str. Gh. Doja .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele electrice, cu posibilitate de branșare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare din zonă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială P+M și împrejmuire teren, nr. cad. 9066, str. Gh. Doja nr.185/B- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială izolată, în regim de înălțime propus: P+M;

 • -   amplasarea construcției și regimul de aliniere față de stradă se vor realiza conform propunerii din planșa 5U- Reglementări:

 • -    limita de implantare: 2,0m de la aliniamentul străzii Gh. Doja;

 • -   retragerile laterale propuse: 3,41m față de mejdia dreapta, și respectiv 0,60m față de mejdia stânga;

 • -    parcaj obligatoriu: minim 1 loc/locuință;

 • -   POT propus = 35% si CUT propus = 0,60

 • -    circulația terenurilor:

 • -    nu se modifică profilul străzii Gh. Doja;

 • -    profilul transversal al străzii Gh. Doja ( carosabil cu 2 sensuri, rigole si trotuare ) este propus la minim 12,0m, preluând reglementările din PUG municipiul Oradea;

 • -    asigurarea utilităților: se va realiza prin racordarea la rețelele existente pe stradă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Balint Florian Iulian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.320                                                                      SECRETAR

Ionel Vila