Hotărârea nr. 32/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Ciuciu Marcel ºi soþia Ciuciu Mirela Emilia, a d-lui Ofrim Horaþiu Ovidiu, a d-lui Pop Ovidiu Petru ºi soþia Pop Liana Sorana, a d-lui Cîcu Marius Adrian ºi a d-lui Lacatuº Istvan, reprezentând suprafaþa de 4.030 mp. tere

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-lui Ciuciu Marcel și soția Ciuciu Mirela Emilia, a d-lui Ofrim Horațiu Ovidiu, a d-lui Pop Ovidiu Petru și soția Pop Liana Sorana, a d-lui Cîcu Marius Adrian și a d-lui Lacatuș Istvan, reprezentând suprafața de 4.030 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14689, înscris in C.F. 85657 Oradea și a d-lui Ofrim Horațiu Ovidiu reprezentând suprafața de 69 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20769 înscris in C.F. 94969 Oradea, situat în Oradea zona str. Clujului, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40.817 din 20 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața totală de 4.099 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 14689 și 20769, înscrise in C.F. 85657 și 94969 Oradea, situat în Oradea zona str. Clujului, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Consiliul Local Oradea prin Hotărârea nr. 921/30.10.2008, se propune modernizarea străzii identificate cu nr. cadastral 7024 , prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului) și extinderea rețelei stradale prin constituirea unui drum de acces nou cu un profil de 11,00 m. lățime, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertelor de donație imobiliară cu nr. 2398/04.09.2008 și 28/07.01.2009 dl. Ciuciu Marcel și soția Ciuciu Mirela Emilia, dl. Ofrim Horațiu Ovidiu, dl. Pop Ovidiu Petru și soția Pop Liana Sorana, dl. Cîcu Marius Adrian și dl. Lacatuș Istvan, donează Municipiului Oradea suprafața totală de 4.099 mp., teren identificat cu nr. cadastrale 14689 și 20769, înscrise in C.F. 85657 și 94969 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ciuciu Marcel și soția Ciuciu Mirela Emilia, a d-lui Ofrim Horațiu Ovidiu, a d-lui Pop Ovidiu Petru și soția Pop Liana Sorana, a d-lui Cîcu Marius Adrian și a d-lui Lacatuș Istvan, reprezentând suprafața de 4.030 mp. teren identificat cu nr. cadastral 14689, înscris in C.F. 85657 Oradea.

Art.2. Se acceptă donația d-lui Ofrim Horațiu Ovidiu reprezentând suprafața de 69 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20769 înscris in C.F. 94969 Oradea.

Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 și art. 2 în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.4. Se acceptă donația condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului identificat la art. 1 și art. 2, de către dl. Ciuciu Marcel, dl. Ofrim Horațiu Ovidiu, dl. Pop Ovidiu Petru, dl. Cîcu Marius Adrian și dl. Lacatuș Istvan.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Ciuciu Marcel prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Lacatuș Istvan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Cîcu Marius Adrian prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Pop Ovidiu Petru prin grija Administrației Imobiliare Oradea

Dl. Ofrim Horațiu Ovidiu prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.32

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”