Hotărârea nr. 319/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã bifamilialã P+M cu douã apartamente, nr. cad. 11747, str. Henrik Ibsen nr.13 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+M cu două apartamente, nr. cad. 11747, str. Henrik Ibsen nr.13 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109964/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+M cu două apartamente, nr. cad. 11747, str. Henrik Ibsen nr.13 - Oradea, Ținând cont de proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 931/02.03.2009, la solicitarea beneficiarilor Silaghi Cristian cu soția Gabriela în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case bifamiliale, cu două apartamente, pe terenul identificat cu nr. cadastral 11747 situat pe str. H.Ibsen nr.13, rezolvarea circulației juridice a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare,

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud-vest, în cartierul Ioșia. Zona luată în studiu este situată pe str. H.Ibsen, în zona de locuințe existente. Terenurile sunt proprietate particulară.

Terenul care face obiectul studiului se compune din parcela identificată cu nr. cad. 11747 în suprafață de 496,0 mp provenind din C.F. nr. 150219 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor Silaghi Cristian cu soția Gabriela. Construcțiile existente sunt exclusiv locuințe, în general cu regim mic de înălțime. În prezent terenul nu este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială de tip R3a destinată locuințelor unifamiliale sau pentru două familii izolată si/sau cuplată. Circulația carosabilă se desfășoară pe str. H. Ibsen.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele electrice, cu posibilitate de branșare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare din zonă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință bifamilială P+M cu două apartamente, nr. cad. 11747, str. Henrik Ibsen nr.13 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă bifamilială, cu două apartamente, în regim de înălțime propus P+M;

 • -   amplasarea construcției și regimul de aliniere față de stradă se vor realiza conform propunerii din planșa 2- Reglementări:

 • -    limita de implantare : 4,50m de la aliniamentul străzii H. Ibsen;

 • -    retragerile laterale propuse: minim 1,0m pe fiecare latură, cu respectare Cod civil;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -    parcaj obligatoriu: minim 1 loc/locuință;

 • -   POTmax propus = 40,0% si CUT propus = 0,65;

 • -    circulația terenurilor: Nu se modifică profilul actual al străzii H. Ibsen;

 • -    asigurarea utilităților, se va realiza prin racordarea la rețelele existente pe stradă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl.Silaghi Cristian cu soția Gabriela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.319


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila