Hotărârea nr. 318/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã bifamilialã P+M tip duplex ºi împrejmuire teren, str. Nufãrului nr.209/A, nr. cad. 4995/1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială P+M tip duplex și împrejmuire teren, str. Nufărului nr.209/A, nr. cad. 4995/1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112675/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială P+M tip duplex și împrejmuire teren, str. Nufărului nr.209/A, nr. cad. 4995/1 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3308/12.08.2008 la solicitarea beneficiarilor Lazar Dorel cu soția Laura și Lazar Calin cu soția Florica Lenuta, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe bifamiliale tip duplex, pe str. Nufărului nr.209/A, și respectiv reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire - R2.

Situat între str. Nufărului (front II) și drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, fără ieșire directă la str. Nufărului, terenul a făcut obiectul unui PUD de parcelare avizat și aprobat prin HCL 560/28.07.2005.

Terenul în suprafață de 517,0mp identificat cu nr. cad. 4995/1 este înscris în CF nr.152929- Oradea în favoarea beneficiarilor Lazar Dorel cu soția Laura și Lazar Calin cu soția Florica Lenuta, ca teren intravilan.

Pe amplasament există rețele edilitare reprezentate prin rețea de alimentare cu apă și rețea de energie electrică.

Accesul la parcela de teren studiată se face din str. Nufărului pe drumul public de acces constituit pe terenurile identificate prin nr. cad. 4995/13 și nr. cad. 4996/13, aflate în proprietatea municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă bifamilială P+M tip duplex și împrejmuire teren, str. Nufărului nr.209/A, nr. cad. 4995/1 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Construire casă bifamilială tip duplex, în regim de înălțime propus P+M și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/A-Reglementări aferentă PUD:

 • - limita de implantare gard: 5.50m din axul străzii interioare existente (constituită pe terenurile identificate prin nr. cad. 4995/13 și 4996/13);

 • - limita de implantare a construcției: 6,0m de la limita trotuarului străzii interioare existente (constituită pe terenurile identificate prin nr. cad. 4995/13 și 4996/13);

 • - retragerile laterale: minim 1,90m pe fiecare latură;

 • - retragere spate: minim 9,0m;

 • -    parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   POTmax = 33.98 % si CUTmax = 0,59;

 • -    Organizarea circulației: Accesul la parcela de teren studiată se face din str. Nufărului, pe drumul public de acces existent (constituit pe terenurile identificate prin nr. cad. 4995/13 și 4996/13), drum cu profil transversal de 11,0m incluzând carosabil (2 sensuri), rigole și trotuare stânga-dreapta conform prevederilor din PUD de zonă avizat și aprobat prin HCL 560/28.07.2005;

 • -    Asigurarea utilităților: pentru alimentarea cu apă se propune racordarea la rețeaua existentă, pentru canalizarea apelor uzate se va executa racord la rețeaua de canalizare existentă în zonă iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Lazar Dorel cu soția Laura și Lazar Calin cu soția Florica Lenuta, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.318                                                                      SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


Ionel Vila