Hotărârea nr. 317/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã depozit P+E, str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16079 ºi 16080 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozit P+E, str. Ogorului nr.3G,

nr. cadastral 16079 și 16080 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 182536/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozit P+E, str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16079 și 16080 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2399/26.05.2008, la inițiativa societății SC ROMCURIER SRL, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei hale pentru depozit în regim de înălțime P+1E pe terenul identificat cu nr. cad. 16079 și 16080, situat pe str. Ogorului nr.3G, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, a parcărilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, în vecinătatea drumului de acces DC 54 Oradea - Cheriu. Amplasamentul este situat în apropierea liniei ferate uzinale care deservește CET2 - Oradea și se învecinează cu showroom-urile, pe nr. cadastral 3571- Oradea și terenuri proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Terenul în suprafață totală de 3097,0mp identificat prin nr. cadastral 16079 înscris în C.F. nr.152494-Oradea aflat în proprietatea beneficiarei și nr.cad.16080 înscris în CF nr.86050 - Oradea ca teren cu drept de servitute de trecere în favoarea nr. cad.16081, aflat în proprietatea SC ROMCURIER SRL și SC RUNE SRL.

Regulamentul de zonare funcțională a municipiului Oradea, situează amplasamentul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 cu consum mare de teren de tip: servicii comerciale grele, producătoare de zgomot, depozite, etc.

Accesul pietonal și auto se face din str. Ogorului iar în incintă circulația este asigurată de drumul de incintă identificat nr.cad.16080 înscris în CF nr.86050-Oradea.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea electrică, rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hală depozit P+1 str. Ogorului nr.3G, nr. cadastral 16079 și 16080 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei hale depozit în regim maxim de înălțime propus P+E;

 • -   amplasarea construcției propuse în interiorul parcelei se va realiza conform prevederilor din planșa 2- Reglementări :

 • - limita de implantare a construcției: minim 50,0m din axul str. Ogorului;

 • - retrageri laterale: minim 2,0m pe fiecare latură;

 • - retragere spate: minim 2,0m față de mejdia posterioară;

 • - zona verde propusă va ocupa minim 10% din suprafața terenului;

 • -   POT maxim propus = 50 %, CUT maxim propus = 1,0;

 • -   echiparea tehnico-edilitară: alimentarea cu apă și energie electrică se va realiza prin branșament la rețelele din zonă după extinderea acestora iar canalizarea se va rezolva prin racord la rețeaua existentă în zonă după extinderea acesteia;

 • -   organizarea incintei a ținut cont de rezolvarea circulației interioare și legătura cu strada Ogorului. Pentru amenajarea locurilor de parcare s-a propus terenul situat la frontal străzii din vecinătatea accesului cu o capacitate de 10 locuri de parcare;

 • -    organizarea circulației: Amenajarea intrării/ieșirii în/din incintă se va realiza cu respectarea condițiilor din avizul nr. 268120/23.07.2008 al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul Poliție Rutieră.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC ROMCURIER SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.317                                                                    SECRETAR

Ionel Vila