Hotărârea nr. 316/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinþã familialã P+M ºi împrejmuire teren - Etapa II – str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+M și împrejmuire teren - Etapa II -str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 141840/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+M și împrejmuire teren - Etapa II - str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor lonescu Alexe și lonescu Ioana în baza certificatului de urbanism nr.1515/4.04.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Prunilor nr.1 și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat parțial în intravilan și parțial în extravilanul municipiului Oradea, în partea de nord a municipiului Oradea, în zona de dealuri , pe latura sudică a străzii Prunilor, într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi, în vecinătate există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Terenul în suprafață de S=531,0mp identificat cu nr. cad. 18992 înscris în CF nr.151370-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Ionescu Alexe și Ionescu Ioana, ca teren intravilan.

Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Bihorului și Prunilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități urbane, există doar rețea de alimentare cu energie electrică,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială P+M și împrejmuire teren - Etapa II, str. Prunilor nr.1, nr. cad. 18992 - Oradea , conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime P+M și împrejmuirea terenului aferent;

 • -   mobilarea parcelei se va realiza conform prevederilor din planșa 5U-Plan de situație - Reglementări, din proiectul nr. 132/2008 întocmit de către arh. Cristina-Antonina Buruiana, cu amplasarea construcției strict pe suprafața de teren situată în intravilan:

 • - limita de implantare gard: 6.0m din axul străzii Prunilor;

 • - limita de implantare a construcției: minim 36,15m din axul străzii Prunilor;

 • - retrageri laterale: 2,50m față de mejdia stânga și respectiv minim 0,50m față de mejdia dreapta;

 • - retragere spate: minim 4,0m;

 • -   POT propus = 28,51% si CUT propus = 0,50;

 • -   Accesul la parcelă se va realiza pe strada Prunilor lărgită la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extrasului CF nr.151345-Oradea aferent nr. cad. 18993, aflat în proprietatea municipiul Oradea;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă se va realiza din puț forat propriu, canalizarea prin rezervor ecologic vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Ionescu Alexe și Ionescu Ioana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.316                                                                    SECRETAR

Ionel Vila