Hotărârea nr. 315/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan ºi parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale S+P+E(M), str. Hack Halasi Gyula f.n., nr. cad. 8179 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S+P+E(M), str. Hack Halasi Gyula f.n.,

nr. cad. 8179 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109083/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 -Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 109083/09.03.2009, de către d-nul Mladin Corneliu-Dacian și întocmită de către SC Gispro SRL - arh.Diana Tinc,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 302/18.03.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale S+P+E(M), str. Hack Halasi Gyula f.n., nr. cad. 8179 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 302/18.03.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de drumul identificat cu nr. cad. 10855 și respectiv parcela identificată cu nr. cad. 8179, în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea intravilanului pentru parcelarea terenului în vederea construirii de locuințe unifamiliale S+P+E(M) pe terenul identificat prin nr. cad. 8179 înscris în CF NDF nr. 7186 - Oradea;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim maxim de înălțime: S+P+E(M);

 • - studierea accesului la rețeaua stradală;

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă după extinderea acestora pe cheltuiala investitorului;

 • - asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;

 • - se propune realizarea unei alei carosabile private de acces în incinta, cu profil transversal de 7,0m, prevăzută cu zonă de întoarcere;

 • - documentația de urbanism PUZ aferentă propunerii prezentate va face referire, atât în piesele scrise cât și în piesele desenate, la extinderea utilităților (rețele publice existente) până la zona studiată; In acest sens partea scrisă a PUZ-ului va conține un angajament, prezentat în formă autentică (încheiere de autentificare), al inițiatorului documentației de urbanism prin care acesta se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul studiului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ.

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, dl. Mladin Corneliu-Dacian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.315                                                                    SECRETAR

Ionel Vila