Hotărârea nr. 314/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire spãlãtorie auto P, str. Ovidiu Densuºianu nr.52, nr. cad. 18086 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto P, str. Ovidiu Densușianu nr.52, nr. cad. 18086 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109219/22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 109219/10.03.2009, de către d-nul Letea Adrian și întocmită de către SC Poliart SRL - arh.Tivadar Viorica,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 365/01.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire spălătorie auto P, str. Ovidiu Densușianu nr.52, nr. cad. 18086 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 365/01.04.2009:

 • - Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între străzile: Govorei - Zărandului - Copacilor -O.Densușianu, în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unei spălătorii auto pe terenul identificat prin nr. cad.18086 înscris în CF nr.90200-Oradea cu realizarea accesului în incintă din str. Copacilor;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime propus: P;

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotarilor de cartier conform HGR 525/1996;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim = 35% , CUT maxim = 0,50.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, dl. Letea Adrian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.314                                                                  SECRETAR

Ionel Vila