Hotărârea nr. 313/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe familiale P+E, str. Nojoridului f.n., nr. cad. 12711 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale P+E, str. Nojoridului f.n., nr. cad. 12711 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112242/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 112242/06.04.2009, de către d-nul Sotiut Alexandru-Adrian cu soția Sanda-Emilia și întocmită de către arh. Ologu loan,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 377/08.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe familiale P+E, str. Nojoridului f.n., nr. cad.12711 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 377/01.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: pe amplasamentul studiat în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune parcelarea terenului identificat prin nr. cad. 12711 și înscris în CF nr.91232 -Oradea, în vederea construirii de locuințe familiale și respectiv reglementarea profilului străzii Nojoridului la 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor);

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   Număr loturi propuse: 8;

  • -   regim de înălțime propus: P+E;

  • -   se propune realizarea accesului în incintă, la parcelele propuse, pe un drum privat cu profil de 7,0m, prevăzut cu întoarcere;

  • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă;

  • -   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT maxim propus = 38,5%, CUT maxim propus = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, dl. Sotiut Alexandru-Adrian cu soția Sanda-Emilia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.313


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila