Hotărârea nr. 312/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 110765/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M, str. Vântului nr.10G, nr. cad. 4336/3 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 110765/23.03.2009, de către d-nul Varga Csaba și întocmită de către SC Colonna Proiect SRL - arh. Letea Dorin,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 320/25.03.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă P+M , str. Vântului nr. 10G, nr. cad. 4336/3 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 320/25.03.2009:

  • - Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona cuprinsă între strada Vântului, drumul identificat cu nr. cad. 1664/1 și drumul de acces situat la limita nord-vestică a parcelei identificate cu nr. cad. 4336/1, în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996);

  • - Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unei case în regim de înălțime propus P+M pe strada Vântului nr. 10G, pe terenul identificat cu nr. cad. 4336/3 înscris în CF NDF nr. 3700-Oradea;

  • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   regim de înălțime propus: P+M;

  • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

  • -   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

  • -  POT maxim = 35% ,CUT maxim = 0,50 .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Varga Csaba, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.312


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila