Hotărârea nr. 311/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren ºi reglementare acces, str. D. Anghel f.n. – front II, nr.cad.11463, 20846 ºi 20848 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, str. D. Anghel f.n. - front II, nr.cad.11463, 20846 și 20848 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112523/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, str. D. Anghel f.n. - front II, nr.cad.11463, 20846 și 20848 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 112523/09.04.2009, de către d-nul Dobos Calin cu soția Alina Gabriela și Tahu Romica cu soția Laura și întocmită de către SC Arhinvest Consult SRL - arh. Radu N. Gabor,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 407/15.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire trei case S(D)+P+E(+M) cu garaje aferente, împrejmuire teren și reglementare acces, str. D. Anghel f.n. - front II, nr.cad.11463, 20846 și 20848 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 407/15.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: PUZ-ul se va întocmi pe amplasamentul beneficiarilor, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zona aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 și HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea a trei case familiale în regim de înălțime propus S(D)+P+E(+M) în frontul II al străzii, pe terenurile identificate prin nr.cad.11463 și 20846, și reglementarea accesului din str. D. Anghel, pe drumul privat existent (nr.cad.18136) și pe aleea carosabilă privată propusă (nr. cad.20848);

- Comisia CMUAT recomandă pentru limitele de implantare ale celor trei construcții propuse, încadrarea propunerii în reglementările de zonă R1a (conform Regulamentului zonării funcționale a municipiului Oradea)

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim maxim de înălțime propus: S(D)+P+E(+M);

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT maxim propus = 35,00%, CUT maxim propus = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Dobos Calin cu soția Alina Gabriela și Tahu Romica cu soția Laura, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.311                                                                       SECRETAR

Ionel Vila