Hotărârea nr. 309/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal –Construire bisericã (lãcaº de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal -Construire biserică (lăcaș de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112689/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal -Construire biserică (lăcaș de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 112689/ 13.04.2009, de către dl. Erdei Paul ca reprezentant al Parohiei Ortodoxe Române „Înălțarea Domnului“ și întocmită de către SC Loggia Grafix SRL - arh. Serban Sarba,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 422/15.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire biserică (lăcaș de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 422/15.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de limitele amplasamentului propus pentru edificarea lăcașului de cult până la incinta spitalului de pneumoftiziologie (TBC), în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unei biserici ortodoxe (lăcaș de cult) în frontul II, pe terenul identificat prin nr.cad.152565, și reglementarea accesului din str. Izvorului la amplasamentul studiat;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

  • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

  • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

  • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

  • -   gabaritul construcției și limitele de implantare se vor analiza prin PUZ, cu încadrarea în prevederile legislației în vigoare.


 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

- POT maxim propus = 35,00%, CUT maxim propus = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Domnului“, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 29 aprilie 2009

  Nr.309


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila