Hotărârea nr. 308/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal –Construire bisericã (lãcaº de cult), str. Izvorului nr. 12/A - front II, nr.cad.152565- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru construire două case familiale D+P+E/M, zona străzii Valea Frumoasă - Episcopia Bihorului, nr. cad. 18713 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 111187/ 22.04.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere intravilan și parcelare teren pentru construire două case familiale D+P+E/M, zona străzii Valea Frumoasă - Episcopia Bihorului, nr. cad. 18713 - Oradea,

Văzând documentația depusă cu nr. de înregistrare 111187/26.03.2009, de către dl. Negrut Nicolae și întocmită de către SC ArhiSTUDIO - arh.Radu Gabor,

Luând în considerare Avizul prealabil de oportunitate nr. 343/01.04.2009 al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan și parcelare teren pentru construire două case familiale D+P+E/M, zona străzii Valea Frumoasă - Episcopia Bihorului, nr. cad. 18713 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 343/01.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona cuprinsă pe lungul drumului agricol (stânga-dreapta) specificat în documentație - planșa “U03- Situația propusă/Reglamentări” aferentă proiectului nr. U4/2009, de la str. Valea Frumoasă până la capătul de mejdie al amplasamentului studiat, în corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă, cu respectarea legislației în vigoare (Legea 350/2001, HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune extinderea limitei intravilanului pentru parcelarea terenului identificat cu nr. cad. 18713 în vederea construirii a două locuințe familiale D+P+E/M;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime propus: D+P+E/M;

 • -   studierea accesului la rețeaua stradală;

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare, a spațiilor verzi și a dotărilor de cartier conform HGR 525/1996;

 • -   documentația de urbanism PUZ aferentă propunerii prezentate va face referire, atât în piesele scrise cât și în piesele desenate, la extinderea utilităților (rețele publice existente) până la zona studiată; În acest sens partea scrisă a PUZ-ului va conține un angajament, prezentat în forma autentică (încheiere de autentificare), al inițiatorului documentației de urbanism prin care acesta se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul studiului de oportunitate prealabil întocmirii PUZ.

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,60.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Negrut Nicolae, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 29 aprilie 2009

Nr.308


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila