Hotărârea nr. 305/2009

privind aprobarea modificãrii Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea ºi prezentarea ofertelor în vederea selectãrii asociaþilor Consiliului Local Oradea în scopul realizãrii unor parcãri în municipiul Oradea, aprobat prin Hotãrârea Consiliului local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea modificării Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în vederea selectării asociaților Consiliului Local Oradea în scopul realizării unor parcări în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1045/2008

Analizând Raportul de specialitate nr.46.489 din 08 aprilie 2009, întocmit de Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune aprobarea modificării Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în vederea selectării asociaților Consiliului Local Oradea în scopul realizării unor parcări în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1045/2008,

Ținând seama de prevederile Codului Comercial, art.251-256, completat de prevederile Codului Civil referitoare la contractele de societate-art.1491-1492, diverse feluri de societăți-art.1494-1498 și următoarele,

În baza art. 36 alin.2 lit.e, alin.7 lit.a și art. 45 alin.2 lit.f) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă modificarea Caietului de sarcini-cadru pentru elaborarea și prezentarea ofertelor în vederea selectării asociaților Consiliului Local Oradea în scopul realizării unor parcări în municipiul Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1045/2008, după cum urmează:

 • I. Punctul A.8 - Aportul părților asocierii, se modifică astfel:

După lit.b) se introduce un nou aliniat, cu următorul conținut:

c) în situația în care pe amplasament există rețele de utilități acestea vor fi deviate de către municipiul Oradea, pe cheltuiala acestuia.

 • II. Punctul A.9 - Împărțirea rezultatelor asocierii se modifică și va avea următorul conținut:

 • a) ca urmare a exploatării investiției investitorul are obligația de a ceda municipiului Oradea cota parte, ofertată în licitație, din veniturile realizate din exploatarea parcării;

 • b) suma ce urmează a fi virată anual la bugetul municipiului Oradea nu poate fi mai mică decât suma minimă ofertată în licitație; suma minimă menționată se indexează semestrial cu indicele de inflație comunicat de INS;

Prețul de operare al parcări (taxele sau tarifele de parcare pentru public) nu poate fi mai mare de 0,5euro/ora. Acest tarif va putea fi indexat semestrial cu rata inflației sau va putea fi modificat, în baza unei fundamentări, prin hotărâri ale Consiliului Local Oradea.

 • III. Punctul B.3 - Condiții de participare la procedură se modifică și va avea următorul conținut:

Condițiile de participare pentru investitor sunt:

 • a) persoană juridică română sau străină, legal constituită

 • b) eligibilitate:

 • i. lipsa stării de faliment, lichidare judiciară sau altele asemenea;

 • ii. fără obligații restante față de bugetele publice;

 • iii. capacitatea financiară: prezentarea unei garanții privind deținerea resurselor financiare necesare realizării investiției la termenele impuse și la parametrii prezentați în studiul de fezabilitate. În acest sens investitorul va deschide un cont de garanții de bună execuție a proiectului la o bancă comercială din România, astfel:

 • - valoarea garanției: minim 10% din valoarea investiției precizată în studiul de fezabilitate;

 • - din acest cont beneficiarul va putea achita contravaloarea situațiilor de lucrări de edificare a construcției reprezentând

  parcare.


Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  Oradea, 9 aprilie 2009

  Nr.305.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”