Hotărârea nr. 304/2009

privind aprobarea efectuãrii unui schimb de teren între Municipiul Oradea ºi SC ZENITH RETAIL SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea efectuării unui schimb de teren între Municipiul Oradea și SC ZENITH RETAIL SRL

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.43413 din 27.02.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune efectuarea unui schimb de teren cu SC ZENITH RETAIL SRL,

Văzând adresa nr.106947/ 2009 prin care SC ZENITH RETAIL SRL solicită efectuarea schimbului de teren în vederea realizării proiectului de dezvoltare metropolitană în zona Cartierului Ioșia Est,

Având în vedere Nota interna nr. 43.314 din 24.02.2009 prin care se arată faptul că suprafața de teren de 286.100 mp teren înscris CF 2642 Sântandrei cu nr. top 1662/2, CF 2299 Sântandrei cu nr. top 1662/3, nr. top 1662/1, CF 181 Sântandrei cu nr. top 1648, CF 1668 Sântandrei cu nr. top 1647/18 nu a fost solicitată în temeiul Legilor fondului funciar ca fiind vechi amplasament;

In baza art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a), b) si a art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă trecerea terenului în suprafață 286.100 mp înscris CF 2642 Sântandrei cu nr. top 1662/2, CF 2299 Sântandrei cu nr. top 1662/3, nr. top 1662/1, CF 181 Sântandrei cu nr. top 1648, CF 1668 Sântandrei cu nr. top 1647/18 în domeniul public al Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 286.100 mp teren înscris CF 2642 Sântandrei cu nr. top 1662/2, CF 2299 Sântandrei cu nr. top 1662/3, nr. top 1662/1, CF 181 Sântandrei cu nr. top 1648, CF 1668 Sântandrei cu nr. top 1647/18 în vederea efectuării unui schimb de terenuri.

Art.3. Se însușește raportul de evaluare întocmit de SC Fairvalue Consulting SRL pentru realizarea schimbului imobiliar a terenurilor identificate la Art.4, situate in municipiul Oradea, terenuri ce fac obiectul schimbului intre municipiului Oradea si SC Zenith Retail SRL

Art.4. Se aprobă efectuarea schimbului de teren între Municipiul Oradea și S.C Zenith Retail SRL după cum urmează :

 • - SC ZENITH RETAIL SRL, oferă la schimb Municipiului Oradea, terenul în suprafață totală de 302.100 mp teren înscris în CF 89527 Oradea cu nr. cadastral 16956 în suprafață de 210.600 mp, CF 89536 Oradea cu nr. cadastral 16998 în suprafață de 29.600 mp, CF 89525 Oradea cu nr. cadastral 16777 în suprafață de 4.800 mp, CF 87863 Oradea cu nr. cadastral 16728 în suprafață de 23.000 mp, și CF 89526 Oradea cu nr. cadastral 16834 în cotă de 34.100/212.700 mp

 • - Municipiul Oradea oferă la schimb suprafața de 286.100 mp teren înscris CF 2642 Sântandrei cu nr. top 1662/2, CF 2299 Sântandrei cu nr. top 1662/3, nr. top 1662/1, CF 181 Sântandrei cu nr. top 1648, CF 1668 Sântandrei cu nr. top 1647/18.

Art.5. Realizarea efectivă a schimbului de teren, respectiv perfectarea contractului de schimb se va face după înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Oradea asupra terenului și numai după radierea înscrierilor din CF 89527, 89536, 89525, 87863 și CF 89526 Oradea din rubrica sarcini a înscrierilor referitoare la privilegiul imobiliar deținut de Episcopia Greco-Catolică Oradea asupra terenurilor ce fac obiectul schimbului.

Art.6. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, ca teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a legilor fondului funciar, a suprafeței totale de 302.100 mp teren înscris în CF 89527 Oradea cu nr. cadastral 16956 în suprafață de 210.600 mp, CF 89536 Oradea cu nr. cadastral 16998 în suprafață de 29.600 mp, CF 89525 Oradea cu nr. cadastral 16777 în suprafață de 4.800 mp, CF 87863 Oradea cu nr. cadastral 16728 în suprafață de 23.000 mp, și CF 89526 Oradea cu nr. cadastral 16834 în cotă de 34.100/212.700 mp, obținut de Municipiul Oradea în urma efectuării schimbului de terenuri.

Art.7. Încheierea contractului este condiționată de achitarea de către SC ZENITH RETAIL SRL a tuturor cheltuielilor ocazionate de perfectarea schimbului aprobat la art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria municipiului Oradea, SC ZENITH RETAIL SRL și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Serviciul Patrimoniu

 • - Serviciul Financiar Contabil

 • - Serviciul Achiziții Valorificare Active

 • - SC ZENITH RETAIL SRL, prin grija Administrația Imobiliară Oradea

  Oradea, 9 aprilie 2009

  Nr.304


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila