Hotărârea nr. 303/2009

privind aprobarea modificãrii art. 1 ºi 2 din Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului, construcþii ºi teren în suprafaþã de 121,29 ha, situate în Orad

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, construcții și teren în suprafață de 121,29 ha, situate în Oradea, str. Borșului, transmise în domeniul public al municipiul Oradea prin O.U.G. nr.105/2008 și administrate de S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L.

cu destinația de parc industrial

Analizând Raportul de Specialitate nr. 46530 din 08.04.2008 întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea modificării art. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, construcții și teren în suprafață de 121,29 ha, situate în Oradea, str. Borșului, transmise în domeniul public al municipiul Oradea prin O.U.G. nr.105/2008 și administrate de S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L. cu destinația de parc industrial.

Având în vedere modificările aduse prin Planul de amplasament cu tabelul de mișcare parcelară întocmit de către SC Geomatics Entreprise SRL, dosarul de verificare întocmit de dl. Topograf ing. Balotă Octavian Laurențiu și Adeverința OCPI Bihor nr. 501 din 13.03.2009 pentru înscrierea în Cartea Funciară a proprietății publice a municipiului Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 1, art. 2 si art. 3 alin. 4 2,art. 10 alin. 1 si 2 din Legea nr. 213/1998, privind dreptul de proprietate publica si regimul juridic al acestuia.

În baza art. 36 alin.(2) lit.c, alin.(5) lit. a, lit.b, art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se aprobă modificarea Art. 1 și Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 186 din 16.03.2009 care vor avea următorul conținut:

“Art.1. Se aprobă înscrierea in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara, a suprafeței de 20.598 mp. teren identificat cu nr. Topo 4123/10, a suprafeței de 3.730 mp. teren identificat cu nr. Topo 4123/21 și a suprafeței de 9.750 mp. teren identificat cu nr. Topo 4160/2, din teritoriul cadastral Episcopia Bihor, conform Adeverinței O.C.P.I. Bihor nr. 501/13.02.2009, reprezentând teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 121,29 ha astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în

C.F.

-mp.-

Suprafața de teren care se constituie nr.cadastral -mp.-

Observații

J

1212900

578/1

286 Santandrei

6586

893

579

2275

Santandrei

5416

1789

580

498 Santandrei

6366

2074

581/1

191 Santandrei

3344

2024

582

2881

3464

885

583

119 Santandrei

3345

768

584/2

1854

Santandrei

3712

1340

585

38 Santandrei

3482

432

586

2779

Santandrei

3740

404

587

200 Santandrei

3438

276

588

464 Santandrei

3496

242

589

478 Santandrei

3615

180

590

478 Santandrei

3431

102

591

459 Santandrei

6093

33

4123/29

4143 Episcopia

8091

7253

4123/10

Adv. Nr

501/13.02.2009

20598

167

4123/21

Adv. Nr

501/13.02.2009

3730

3076

4259

2 Episcopia

33456

5498

4203/6

2005 Episcopia

41615

20162

4203/7

2005 Episcopia

41615

41615

4203/3

2686 Episcopia

45036

3335

4170/2

2686 Episcopia

98817

8630

4257/3

2 Episcopia

2158

1929

4171-dr

2 Episcopia

1694

1694

4202-dr

2 Episcopia

1719

1719

4169/2

2 Episcopia

63733

50385

4172

2 Episcopia

156957

156957

4201

2 Episcopia

156647

151503

4173-dr

2 Episcopia

1284

1284

4200-dr

2 Episcopia

1359

1359

4147

2 Episcopia

50255

41208

4167

2 Episcopia

151600

149633

4174

2 Episcopia

155630

129913

4199

2 Episcopia

156308

151359

4198

2 Episcopia

5910

5910

4261

2 Episcopia

19588

16746

4160/2

Adv. Nr

501/13.02.2009

9750

3010

4166-dr

2 Episcopia

1334

1334

4148

2 Episcopia

98392

98392

4182

1699 Episcopia

54

54

4180

1699 Episcopia

37914

13055

4165

2 Episcopia

172650

134278

1212900

99

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică Direcția Juridică, Administrația Imobiliară Oradea și S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Juridică

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Serviciului Terenuri

  • -   Serviciului Financiar Contabil

  • -   S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 303


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila