Hotărârea nr. 302/2009

privind unele mãsuri pentru elaborarea documentaþiei tehnico-economice necesare proiectului de reabilitare ºi modernizare a sistemului de producere, transport ºi distribuþie a energiei termice în vederea accesãrii de fonduri nerambursabile în cadrul Progr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37784/09.04.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabila si Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare proiectului de reabilitare și modernizare a sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice în vederea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu-Axa 3 Termoficare;

Ținând cont de importanța acestui proiect pentru municipiul Oradea dar și de prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Sectorial - Mediu;

Văzând prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere dispozițiile art.36 alin.(2) lit. b, d, alin.(4) lit.a, lit.d, alin.(6) lit.a pct.14 si ale art.46 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 a) Se aprobă constituirea Unității de Implementare a Proiectului de Modernizare si Reabilitare a Sistemului de Producere si Transport a Energiei Termice în următoarea componență:

 • - trei membrii desemnați prin dispoziție a Primarului municipiului Oradea, din care un membru va fi manager de proiect pentru a asigura specialiști pentru partea economica si juridica a proiectului;

 • - doi membrii desemnați prin decizie a directorului general al S.C. Electrocentrale S.A. pentru a asigura specialiști pentru partea tehnica a proiectului;

b) Membrii desemnați ai Unității de Management a Proiectului de Modernizare a Energiei Termice vor avea următoarele atribuții si competente:

 • - vor furniza informațiile de natură tehnică și economică către Institutul de Studii și Proiectări în Energie necesare elaborării documentației tehnico-economice care va sta la baza accesării de fonduri europene;

 • - vor propune consultantului ISPE-București opțiunile care vor sta la baza reabilitării sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice, după aprobarea acestora în Consiliul Local al municipiului Oradea;

 • - vor pune la dispoziție consultantului strategia de dezvoltare energetică a municipiului Oradea și va lua toate măsurile necesare pentru actualizarea ei și aprobarea de către Consiliul Local;

 • - vor pune la dispoziția consultantului toate studiile topografice, studiile de fezabilitate pe care le deține S.C. Electrocentrale S.A. sau Consiliul Local al municipiului Oradea cu privire la sistemul de producere, transport și distribuție a energie termice pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesare accesării de fonduri europene;

 • - vor completa, în timp util toate chestionarele cu privire la starea tehnică și economică a operatorului de servicii precum și cele referitoare la starea economico-socială a municipiului Oradea și le furniza consultantului ISPE-București;

 • - vor lua toate măsurile ce sunt necesare conform legii pentru elaborarea de expertize, studii de zăcământ sau alte documente necesare pentru a elabora documentația necesară accesării de fonduri nerambursabile și le va pune la dispoziția consultantului ISPE-București;

 • - vor elabora necesarul de căldură al municipiului Oradea, pentru perioada 2010-2030 și îl va supune aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea;

Art.2. Se aprobă elaborarea expertizei tehnice necesare blocurilor energetice de care dispune Centrala Electrica de Termoficare CET I, si contractarea acestora pe baza procedurilor prevăzute de OUG 34/2006 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare, prin grija directorului general al S.C. Electrocentrale S.A..

Art.3. Se aprobă elaborarea studiului de zăcământ pentru stabilirea potențialului de apa geotermala de care dispune municipiul Oradea, pe baza de contract de servicii încheiat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Energetica, prin negociere directa potrivit dispozițiilor O.U.G. 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

 • •  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • •  Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • •  Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea

 • •  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • •  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 302


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila