Hotărârea nr. 301/2009

privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborãrii proiectelor ºi studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea ºi dotarea clãdirii Grupului ªcolar ”Andrei ªaguna” Oradea,

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare în vederea elaborării proiectelor și studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Grupului Școlar "Andrei Șaguna” Oradea,

Ținând cont de raportul de specialitate înregistrat cu nr. 111220/26.03.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind reabilitarea modernizarea și dotarea clădirii Grupului Școlar ''Andrei Șaguna” Oradea din str. C-tin Brâncoveanu nr. 12/A,

Având în vedere faptul că există oportunitatea accesării de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.376/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile art.36 alin.(2) lit.b, d, alin.4 lit.a, d, alin.6 lit.a, pct. 1 și ale art.46 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii Grupului Școlar ”Andrei Șaguna” Oradea, cu sediul în Oradea, strada C-tin Brâncoveanu nr. 12/A

Art.2. Se aprobă elaborarea Expertizei Tehnice, Auditului Energetic, a Documentației Integrate: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții + Studiul de Fezabilitate (documentația integrată conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate), a proiectului tehnic, PAC și detaliilor de execuție, precum și a caietelor de sarcini pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului școlar ”Andrei Șaguna” Oradea” și a contractării acestora conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, conform temei de proiectare cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă suportarea contravalorii Expertizei Tehnice, Auditului Energetic, a Documentației Integrate: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții + Studiul de Fezabilitate (documentația integrată conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate), a proiectului tehnic, a PAC și detaliilor de execuție, precum și a caietelor de sarcini din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.4. Se împuternicește directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe pentru a adopta toate măsurile legale care sunt necesare pentru contractarea documentației și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru elaborarea documentației menționate.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredințează directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Grupului Școlar ”Andrei Șaguna” Oradea, prin grija Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul oficial al autorității publice www.oradea.ro

  Oradea, 9 aprilie 2009

  Nr.301


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr.301/2009

TEMA DE PROIECTARE. CERINȚE. SPECIFICAȚII. CONDIȚIONĂRI

J                                                    J                                   J

Elaborarea proiectelor și studiilor necesare pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna” Oradea

 • I. Date generale

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiții: Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar ”Andrei Șaguna” Oradea

 • 2.  Faza supusă contractării: Audit energetic, Documentația Integrată: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții + Studiul de Fezabilitate (documentația integrată conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiză Tehnică, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate), PT, PAC, DDE, CS

 • 3.  Amplasamentul: județul Bihor, localitatea Oradea, strada Str. C-tin Brâncoveanu nr. 12/A

 • 4.   Titularul investiției: Municipiul Oradea

 • 5.  Beneficiarul investiției: Municipiul Oradea

I.1 Informații generale privind Grupului Școlar ”Andrei Șaguna”

Școala are dovezi arhivate datând din anul 1959 când secția de învățământ și cultură a Regiunii Crișana a întreprins măsuri de reorganizarea a școlilor. Prin unificarea următoarelor unități de învățământ: Școala de meserii, Școala profesională metalurgică, Școala profesională de construcții, Școala tehnică pentru tehnicieni, Școala tehnică pentru muncitori calificați, Școala de maiștrii s-a creat Centrul Școlar Oradea, începând cu 1 septembrie 1959. Această instituție de învățământ profesional și tehnic a suferit numeroase transformări sau reorganizări, purtând și alte denumiri până la cea actuală de Grupul Școlar „Andrei Șaguna”(1993- prezent).

Activitatea instructiv-educativă se desfășoară în două locații situate pe B-dul Decebal nr.60, respective str. C-tin Brâncoveanu nr. 12/A.

Clădirile de pe str. C-tin Brâncoveanu nr. 12/A au fost construite în perioada 1960-1964, iar destinația lor inițială a fost pentru ateliere școală în care să se desfășoare activitatea de instruire practică. Ulterior aceste clădiri s-au amenajat în funcție de nevoile școlii :

 • >  Corpul A - săli de clasă și laboratoare; regim de înălțime P+M;

 • >  Corpul B - ateliere școală; regim de înălțime P+M;

 • >  Corpul C - cantina; regim de înălțime P;

 • >  4 din cele 5 hale existente - ateliere școlare pentru domeniul Mecanică și Prelucrarea lemnului; regim de înălțime P;

 • >  Hala nr. 5 - nu deservește direct activitatea școlară și are funcțiunea de șopron.

Planul de școlarizare al anului școlar 2008-2009 cuprinde 60clase / 1412 elevi; organizarea procesului insgtructiv-educativ este următoarea:

Liceu, filiera tehnologică

 • -             Profil Tehnic, specializările: tehnician operator tehnică de calcul, tehnician mecatronist, tehnician proiectant CAD, tehnician designer vestimentar, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, tehnician electrotehnist, tehnician în industria textilă, tehnician în prelucrarea lemnului.

 • -              Profil Servicii, specializările: tehnician în activități economice, tehnician în turism, organizator banqueting , coafor stilist,

  Nivel

  Clasa

  TOTAL clase/ elevi

  Filiera tehnologică

  Profil

  Tehnic

  Servicii

  Resurse naturale și protecția mediului

  Liceu

  (zi) 20 clase/

  421 elevi

  a IX-a

  2/53

  1/28

  1/25

  -

  a X-a

  1/30

  1/30

  -

  -

  a Xl-a (2+2)

  1/19

  1/19

  -

  -

  a XlI-a (2+2)

  3/68

  2/45

  1/23

  -

  a Xll-a (2+1+2)

  6/126

  4/91

  2/35

  -

  a XIII-a (2+1+2

  7/125

  5/87

  2/38

  -

  Liceu

  (frecvență redusă)

  1 15 clase/

  404 elevi

  a IX-a

  1/30

  1/30

  -

  -

  a X-a

  2/60

  1/30

  1/30

  -

  a XI-a

  3/90

  2/60

  1/30

  -

  a XII-a

  4/109

  3/84

  1/25

  -

  a XIII-a

  5/115

  4/ 91

  1/24

  -

  TOTAL LICEU 825

  35/825

  25/595

  10/230

  -

Școala de arte și meserii

 • - Domeniul Mecanică, calificări profesionale: Lucrător în mecanică de motoare, Lucrător în lăcătușerie mecanică structuri

 • - Domeniu Electric, calificări profesionale: Lucrător în electrotehnică

 • - Domeniul Industrie textilă și pielărie, calificări profesionale: Lucrător în tricotaje-confecții

 • - Domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificări profesionale: Lucrător în tâmplărie

 • - Domeniul Turism și alimentație, calificări profesionale: Lucrător în alimentație

 • - Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, calificări profesionale: Lucrător pentru estetica si igiena corpului omenesc

  Nivel

  Clasa

  TOTAL clase/ elevi

  Domeniul

  Mecanică

  Electric

  Ind. textilă și pielărie

  Fabr. produselor din lemn

  Turism și alimentație

  J

  Estetica și igiena corpului uman.

  Școala de arte și meserii

  a IX-a SAM

  5/120

  2/44

  -

  -

  1/21

  1/26

  1/29

  a X-a SAM

  7/162

  2/43

  1/24

  1/20

  1/20

  1/27

  1/28

  TOTAL SAM

  12/282

  4/87

  1/24

  1/20

  2/41

  2/53

  2/57

Clasa a XI-a, an de completare

 • - Domeniul Mecanică, calificări profesionale: Mecanic auto

 • - Domeniu Electric, calificări profesionale: Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician-electronist auto (seral)

 • - Domeniul Industrie textilă și pielărie, calificări profesionale: Confecționer produse textile

 • - Domeniul Fabricarea produselor din lemn, calificări profesionale: Tâmplar universal

 • - Domeniul Turism și alimentație, calificări profesionale: Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație

 • - Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc, calificări profesionale: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

  Nivel

  Clasa

  TOTAL clase/ elevi

  Domeniul

  Mecanică

  Electric

  Ind. textilă și pielărie

  Fabr. produselor din lemn

  Turism și alimentație

  J

  Estetica și igiena cor- pului om.

  An de completare

  a XI-a zi

  6/153

  2/53

  1/19

  1/29

  -

  1/27

  1/25

  a XII-a seral

  1/23

  1/23

  -

  -

  -

  -

  TOTAL An de completare

  7/176

  2/53

  1/42

  1/29

  -

  1/27

  1/25

Școala postliceală

 • -   - Domeniul Transporturi, calificări profesionale: Tehnician instructor auto

 • -   - Domeniul Textile pielărie, calificări profesionale: Creator-proiectant îmbrăcăminte

Școala de maiștri

 • -   - Domeniul industria lemnului, calificări profesionale: Maistru tâmplar mobilă și binale

  Nivel

  Anul

  TOTAL clase/ elevi

  Domeniul

  Transporturi

  Textile pielărie

  Servicii

  Industria lemnului

  Școala postliceală

  I

  2/53

  -

  1/23

  1/30

  -

  II

  3/62

  1/22

  1/21

  1/19

  -

  Școala de maiștri

  I

  -

  -

  -

  -

  -

  II

  1/15

  -

  -

  -

  1/15

  TOTAL Înv.posl

  liceal

  6/129

  1/22

  1/44

  1/49

  1/15

În condițiile actuale școala dispune de 24 de săli de clasă, cabinete și laboratoare (16 în locaUia de pe B-dul Decebal nr.60 și 8 pe str. C-tin Brâncoveanu nr.12/A). SpaUiile existente nu corespund nevoilor actuale ale școlii și sunt nevoiDi să își desfășoare activitatea în două schimburi, în ambele clădiri.

Majoritatea elevilor grupului școlar provin din municipiul Oradea, însă un număr semnificativ provin din localitățile învecinate și sunt nevoiDi să facă naveta cu trenul sau cu autobuzul.

Situația existentă

J

Corpul A

Această clădire a avut ca destinație inițială ateliere școlare pentru instruirea practică a elevilor, dar ca urmare a retrocedării către Eparhia Reformată a spațiului școlii situat pe str. A.Șaguna nr.1, corpul A a fost compartiment și transformat în 8 săli de clasă și laboratoare.

Corpul B

Tâmplăria din lemn interioară și exterioară formată din ușile și geamurile corpului B este într-o stare degradată cauzând pierderi accentuate de căldură în timpul iernii și necesită înlocuire cu tâmplărie din PVC. Instalația electrică și de iluminat, instalația de încălzire, instalațiile sanitare și instalațiile pentru hidranți au nevoie de reparații capitale. Pardoselile existente nu corespund necesităților desfășurării activității din laboratoare și ateliere.

Nu există grup sanitar pentru băieți în corpul de clădire ci doar un grup sanitar la etaj destinat fetelor aflat în stare avansată de degradare.

Compartimentarea actuală și funcționalitatea încăperilor nu corespunde cerințelor școlii.

Corpul C

În acest corp de clădire este amenajată, conform normelor și standardelor în vigoare, cantina școlii. Inițial și acest corp de clădire a avut ca destinație ateliere școală pentru instruirea practică a elevilor. Lucrările de amenajare a cantinei s-au desfășurat în perioada 1997-2000.

Halele 1 - 4 au ca destinație ateliere școlare pentru domeniul Mecanică și Prelucrarea lemnului

Hala 5

Hala nr. 5 (șopronul) nu este amenajată și nu poate fi utilizată în mod corespunzător, nefiind racordată la utilități. Structura actuală este: stâlpi și ferme metalice, închiderile sunt realizate din tablă, iar învelitoarea este din azboviment. În 4 din cele 5 hale sunt amenajate ateliere și acestea nu au grup sanitar.

I.2. Scopul Intervenției

În vederea îmbunătățirea calității actului didactic dar și a calității mediului educațional în cadrul grupului școlar sunt prevăzute a fi derulate următoarele lucrări și achiziții:

Pentru corpul de clădire B

o    înlocuirea tâmplăriei din lemn cu tâmplărie PVC

o înlocuirea ușilor din lemn cu uși din PVC

o înlocuirea pardoselilor (pardoseli expodice pentru laboratoare, pardoseli speciale pentru laboratoarele de patiserie-cofetărie, bucătărie)

o Refacerea finisajelor interioare

o Reparații capitale pentru: instalația electrică și de iluminat, instalația de încălzire, instalațiile sanitare, instalațiile pentru hidranți

o Realizarea instalației de climatizare

o     Amenajarea la parter a unui grup sanitar pentru băieți

o     Reparație capitală grup sanitar fete, grup sanitar profesori

o Amenajarea a 2 laboratoare unul Legislație rutieră, iar celălalt de Cunoaștere și funcționare a motoarelor în locul celor 2 ateliere mecanice; cele 2 ateliere mecanice se vor muta Hala 1, respectiv Hala 2renovate anterior o Amenajarea atelierului de sudură

o Amenajarea unui laborator de alimentație publică în spațiul actual al Vopsitoriei (depășită moral)

o Închiderea trecerii dintre corpul B și corpul C (gangul existent) și prin comunicarea cu anexa din actuala Vopsitorie obținerea, prin compartimentare a unui vestiar

o Amenajarea unui laborator integrat pentru domeniul Industrie ușoară- textile în spațiul ocupat actualmente de una din croitorii

o Mansardarea actualei Vopsitorii în vederea obținerii sălii de meditații și a sălii pentru activități libere pentru elevii din internatul propus in corpul C

o Reparație capitală vestiar etaj și acces coridor

Pentru Hala nr. 5

o Amenajarea Halei nr. 5 si compartimentarea acesteia pentru obținerea a două laboratoare: de Mecatronică și de Electronică

o Închiderea Halei cu zidărie din cărămidă

o     Extinderea Halei cu un grup sanitar pentru băieți

o    tâmplărie PVC

o    uși din PVC

o    pardoseli covor PVC model parchet profesional

o Realizarea instalației electrice și de iluminat, a instalației de încălzire, a instalațiilor sanitare și a instalațiilor hidranți

I.3Necesitatea intervenției

 • -   Pregătirea practică prevăzută în curriculum se realizează atât prin ore de instruire practică desfășurate în atelierele școlare, cât și prin orele de laborator; amenajarea spațiilor corespunzătoare, cât și dotarea atelierelor, laboratoarelor conform standardelor sunt garanția desfășurării unui proces instructive-educativ de calitate, racordat tehnologiilor actuale. Pregătirea practică a elevilor va fi corespunzătoare cerințelor agenților economici cu care școala are Protocoale de colaborare pentru desfășurarea stagiilor de practică. Menționăm că agenții economici acceptă la stagiile de practică elevii care au deprinderi minime în domeniul pregătirii de bază și care sunt familiarizați cu tehnologiile și echipamentele moderne.

 • -   Unitatea școlară se confruntă cu lipsa spațiului destinat sălilor de clasă și laboratoarelor, iar procesul de învățământ se desfășoară în două schimburi.

 • -   Elevii care fac naveta din zonele limitrofe Oradiei și care frecventează în schimbul II întâmpină dificultăți din cauza orarului trenurilor și autobuzelor.

 • -    Suplimentarea spațiilor destinate instruirii teoretice și practice ar da posibilitatea organizării procesului instructiv-educativ într-un singur schimb, adică facilitarea accesul egal la educație.

 • -   Instalațiile electrice, de încălzire, sanitare, precum și cele de hidranți au vechime foarte mare - peste 25 ani, nu au fost cuprinse într-un program de reparație capital.

 • -   Unitatea școlară se confruntă cu lipsa spațiului destinat cazării elevilor care frecventează cursurile și nu pot face naveta zilnic

 • -   Elevii care nu fac naveta zilnic sunt cazați la internatele altor școlii, dacă rămân locuri libere, în caz contrar acești elevi sunt nevoiți să stea în chirie. Posibilitățile materiale ale familiilor din care provin elevii noștrii nu le permit întreținerea copiilor în gazdă și mai trebuie să menționăm lipsa de supraveghere a acestora. Astfel apar cazuri de abandon școlar și acces inegal la educație; ambele situații au impact negative.

 • -   Amenajarea spațiilor destinate cazării în internat ar fi utilă și pentru desfășurarea orelor de instruire practică pentru elevii care se pregătesc pentru Domeniul Serviciilor în turism (lucrător hotelier, tehnician în turism)

 • -   Elevii pot servi masa la cantina școlii, pot desfășura cursurile și instruirea practică în corpurile de clădire de pe str. C-tin Brâncoveanu nr 12/A, adică au toate asigurate toate condițiile și se pot bucura de sprijinul și supravegherea persoanelor calificate.

În sprijinul activitatății școlare desfășurată pe str. C-tin Brâncoveanu de Grupul Școlar ''Andrei Șaguna” Oradea va fi necesară dotarea cu echipamente specifice a următoarelor spații, laboratoare și ateliere:

o    Lab. Mecatronică

o     Lab. Electronică

o Lab. Mecanică aplicată și măsurări tehnice

o     Atelier de prelucrare prin așchiere

o     Lab. Electrotehnică

o     Lab. Legislație rutieră

o     Lab. Cunoașterea și funcționarea motoarelor

o     Atelier de sudură

o     Lab. Integrat Industrie ușoară - Textile

o     Atelier/Laborator prelucrarea lemnului

o     Lab. de Alimentație Publică

o    Lab. de Comerț

Lab. de Firme de Exercițiu

În vederea acoperirii costurilor acestor investiri, municipalitatea dorește să fructifice posibilitățile de finanțare oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, în această etapă intervențiile fiind necesare pentru conformarea unității scolare la normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii autorizației de funcționare dar și pentru crearea unui climat propriu desfășurării actului educațional.

Cadrul legal: conform anexei 11 - Referințe legislative din Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

II.1. Studii legate de intervențiile preconizate necesare elaborării documentației necesare -

Obiectul achiziției:

 • -   Audit Energetic

 • -    Documentații pentru obținerea de avize și acorduri

 • -    Documentația Integrată: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții + Studiul de Fezabilitate (documentația integrată conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiză Tehnică, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate)

 • -   Proiectul Tehnic, PAC și Detaliile de Execuție

 • -   Caietele de Sarcini pentru achiziția publică a lucrărilor de execuție, pentru lucrările prevăzute la corpurile de clădire și suprafețele menționate

 • •       HG nr. 1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei pentru elaborarea

devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții este abrogată și înlocuită de H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții care a fost completată cu Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 863/2008.                                                                                              '

 •       Pentru elaborarea documentației se va ține cont și de Nota Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor privind documentațiile tehnico-economice elaborate pentru investițiile publice și care se anexează cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional 2007-2013, precum și de alte documente, note sau corrigendum-uri emise de Autoritatea de Management POR sau alte structuri abilitate relevante pentru proiect.

 • •        Proiectul care cuprinde atât lucrări de investiții noi /extinderi , cât și lucrări de intervenții, va conține: documentațiile tehnico-economice distincte, respectiv studiu de fezabilitate pentru obiectivele de investiții noi / extinderi și documentație de avizare pentru lucrările de intervenții la construcții existente. În această situație proiectul se elaborează în mod unitar cu o Documentație Integrată.

 • •        Se va alcătui Devizul General pentru întregul obiectiv proiectat, structurat pe două capitole distincte de cheltuieli, aferente lucrărilor de investiții și respectiv lucrărilor de intervenții, ale căror valori, prin îndrumare, vor determina alocarea totală a obiectivului proiectat; analiza cost-beneficiu elaborată pentru întregul obiectiv proiectat, indiferent de categoria lucrărilor necesare pentru realizarea acestuiua.

 • •       PT, CS, DDE se vor întocmi numai după aprobarea finanțării investiției.

 • •        Orice modificări ale actelor normative sau de reglementare intervenite pe parcursul desfășurării contractului privind elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție atrage după sine implementarea obligatorie a acestora de către contractant fără alte pretenții financiare.

 • •        La solicitarea de completări de către avizatori, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuințelor, sau alte instituții competente și îndreptățite, inclusiv comisia de recepție a autorității contractante a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, se va trece la realizarea acestora, fără alte pretenții financiare din partea elaboratorului.

 • •        Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale:

 • -        fonduri structurale: maxim 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului;

 • -         fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile;

 • -        fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2%, din costurile eligibile, la care se vor adăuga costurile neeligibile ale proiectului.

 • -        Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt: T.V.A., dobânda și alte comisioane, etc.

 • II.2 Conținutul cadru al studiului de fezabilitate1

J

A. PIESE SCRISE

Date generale

 • 1.   Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.  Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.   Titularul investiției

 • 4.   Beneficiarul investiției

 • 5.  Elaboratorul studiului

Informații generale privind proiectul

 • 1. Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului

 • 2. Descrierea investiției

 • a)  Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnico-economic selectat

 • b)  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • -   Scenarii propuse (minim două)

 • -   Scenariul recomandat de către elaborator

 • -   Avantajele scenariului recomandat

 • c)  Descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz

 • 3. Date tehnice ale investiției

 • a) Zona și amplasamentul

 • b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat

 • c) Situația ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/ extravilan;

 • d) Studii de teren:

 • -   studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • -   studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • -   alte studii de specialitate necesare, după caz.

 • e) Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate și variantele constructive de realizare a investiției cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

 • f) Situația existentă a utilităților și analiza de consum

 • -   Necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării

 • -    Soluții tehnice de asigurare cu utilități

 • g) Concluziile evaluării impactului asupra mediului

 • 4. Durata de realizare și etapele principale; Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 1.  Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 2.  Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Analiza cost-beneficiu

 • 1.   Identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință

 • 2.   Analiza opțiunilor2

 • 3.  Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 4.  Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu

 • 5.  Analiza de senzitivitate

 • 6.  Analiza de risc

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1.  Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.  Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1.  Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1Euro = „.lei)

din care:

 • a) Construcții montaj (C+M)

 • 2.   Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3.  Durata de realizare (luni)

 • 4.   Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.   Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz

Avize și acorduri de principiu

 • 1.   Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției

 • 2.  Certificatul de urbanism

 • 3.  Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 4.  Acordul de mediu

 • 5.  Alte avize și acorduri de principiu specifice

B. PIESE DESENATE

 • 1.  Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2.  Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.   Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.  Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz

 • II.3 Conținutul cadru al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții3

J                                                                                              J                                                                                                                                   J

A. PIESE SCRISE

Date generale:

 • 1.       Denumirea obiectivului de investiții

 • 2.       Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

 • 3.        Titularul investiției

 • 4.        Beneficiarul investiției

 • 5.       Elaboratorul documentației

Descrierea investiției

 • 1.        Situația existentă a obiectivului de investiții:

 • •     Starea tehnică, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii

 • •     Valoarea de inventar a construcției

 • •     Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 2.       Concluziile raportului de expertiză tehnică/ audit energetic:

 • •     Prezentarea a cel puțin 2 opțiuni

 • •     Recomandarea expertului/ auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Date tehnice ale investiției

 • 1.       Descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma finalizării lucrărilor de bază

 • 2.       Descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/ reabilitate/ reparate

 • 3.        Consumuri de utilități:

 • a) Necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare

 • b)       Estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități

Durata de realizare și etapele principale

 • 1.      Graficul de realizare a investiției

Costurile estimative ale investiției

 • 2.     Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general

 • 3.     Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției

Indicatori de apreciere a eficienței economice

 • 1. Analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției

Surse de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1.     Număr de locuri de muncă create în faza de execuție

 • 2.    Număr de locuri de muncă create în faza de operare

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1.       Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 Euro =.....lei), din care:

- Construcții montaj (C+M)

 • 2.       Eșalonarea investiției (INV/C+M)

Anul I

Anul II

 • 3. Durata de realizare (luni)

 • 4.        Capacități (în unități fizice și valorice)

 • 5.        Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 1.    Certificatul de urbanism

 • 2.    Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.)

 • 3.    Acordul de mediu

 • 4.     Alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție

B. PIESE DESENATE

 • 1.      Plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000)

 • 2.       Plan general (1:2000 - 1:500)

 • 3.        Planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului.

 • 4.       Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 • II.4 Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție vor conține:

A . PĂRȚILE SCRISE

1.  Date generale:

 • - denumirea obiectivului de investiții;

 • - amplasamentul (județul, localitatea, adresa poștală și/sau alte date de identificare);

 • - titularul investiției;

 • - beneficiarul investiției;

 • - elaboratorul proiectului.

2.  Descrierea generală a lucrărilor

 • 2.1. În cadrul secțiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

 • a) amplasamentul;

 • b) topografia;

 • c) clima și fenomenele naturale specifice zonei;

 • d) geologia, seismicitatea;

 • e) prezentarea proiectului pe specialități;

 • f) devierile și protejările de utilități afectate;

 • g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii;

 • h) căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea;

 • i) trasarea lucrărilor;

 • j) antemăsurătoarea;

 • 2.2. Memorii tehnice pe specialități.

Sunt documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranțe și altele de aceeași natură, care să garanteze îndeplinirea exigențelor de calitate și performanță solicitate.

3.   Caietele de sarcini

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

 • 3.1. Rolul și scopul caietelor de sarcini:

 • a) fac parte integrantă din proiectul tehnic;

 • b) reprezintă descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor;

 • c) planșele, breviarele de calcul și caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planșe sunt scurte și cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

 • d) detaliază notele și cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final;

 • e) împreună cu planșele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor;

 • f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanți - arhitecți și ingineri specialiști - pentru fiecare categorie de lucrare;

 • g) stabilesc responsabilitățile pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor și responsabilitățile pentru teste, verificări, probe;

 • h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă și sistematizată;

 • i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiției;

 • j) prevăd măsurile și acțiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deșeurilor) după expirarea perioadei de viață (postutilizarea).

 • 3.2. Tipuri de caiete de sarcini

  • 3.2.1. În funcție de destinație, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini pentru execuția lucrărilor;

 • b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice și confecții diverse;

 • c) caiete de sarcini pentru recepții, teste, probe, verificări și puneri în funcțiune;

 • d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcțiilor și conținutul cărții tehnice.

 • 3.2.2. În funcție de categoria de importanță a obiectivului de investiții, caietele de sarcini pot fi:

 • a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcțiilor și care se elaborează pentru toate obiectivele de investiții;

 • b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice și care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

 • 3.3. Conținutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

 • a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcții și de instalații și se elaborează pentru fiecare element de construcție în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările și ipotezele de calcul, precum și tipurile de programe utilizate;

 • b) nominalizarea planșelor care guvernează lucrarea;

 • c) proprietățile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranțe, probe, teste și altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

 • d) dimensiunea, forma, aspectul și descrierea execuției lucrării;

 • e) ordinea de execuție, probe, teste, verificări ale lucrării;

 • f) standardele, normativele și alte prescripții, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecții, execuție, montaj, probe, teste, verificări;

 • g) condițiile de recepție, măsurători, aspect, culori, toleranțe și altele asemenea.

4. Listele cu cantitățile de lucrări

»

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține:

 • a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

 • b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

 • c) listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

 • d) listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

 • e) fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice (formularul F5);

 • f) listele cu cantități de lucrări pentru construcții provizorii OS (organizare de șantier) (Se poate utiliza formularul F3.).

5. Graficul general de realizare a investiției publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiției publice reprezintă eșalonarea fizică a lucrărilor de investiții/intervenții.

B. PĂRȚILE DESENATE

»

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din:

1. Planșe generale:

Sunt planșe informative de ansamblu și cuprind:

 • • planșa de încadrare în zonă;

 • • planșele de amplasare a reperelor de nivelment și planimetrice;

 • • planșele topografice principale;

 • • planșele de amplasare a forajelor și profilurilor geotehnice, cu înscrierea condițiilor și a recomandărilor privind lucrările de fundare;

 • • planșele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanțelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment și planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor și distanțelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor și altele asemenea;

 • • planșele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent și deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele și echipamentele de lucru, precum și a altor informații și elemente tehnice și tehnologice;

• planșele principale privind construcțiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secțiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj și armare, ariile și marca secțiunilor din oțel, marca betoanelor, protecții și izolații hidrofuge, protecții împotriva agresivității solului, a coroziunii și altele asemenea;

 • • planșele de amplasare a reperelor fixe și mobile de trasare.

2. Planșele principale ale obiectelor

Sunt planșe cu caracter tehnic, care definesc și explicitează toate elementele construcției.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod și denumire proprii.

Planșele principale se elaborează pe obiecte și, în general, cuprind:

2.1. Planșe de arhitectură

Definesc și explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanțe, funcțiuni, arii, precizări privind finisajele și calitatea acestora și alte informații de această natură.

2.2. Planșe de structură

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea și execuția structurii de rezistență, cu toate caracteristicile acesteia, și cuprind:

 • • planurile infrastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • planurile suprastructurii și secțiunile caracteristice cotate;

 • • descrierea soluțiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuție și montaj (numai în situațiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea și montajul.

2.3. Planșe de instalații

Definesc și explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea și execuția instalațiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe și altele asemenea.

2.4. Planșe de utilaje și echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planșele principale de tehnologie și montaj, secțiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranțe, detalii montaj, și anume:

 • • planșe de ansamblu;

 • • scheme ale fluxului tehnologic;

 • • scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

 • • scheme ale instalațiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicații, rețele de combustibil, apă, iluminat și altele asemenea, precum și ale instalațiilor tehnologice;

 • • planșe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestațiilor, sarcinilor și a altor informații de aceeași natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

 • • diagrame, nomograme, calcule inginerești, tehnologice și de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcțiune și exploatării;

 • • liste cu utilaje și echipamente din componența planșelor tehnologice, inclusiv fișe cuprinzând parametrii, performanțele și caracteristicile acestora.

2.5. Planșe de dotări

Cuprind planșe de amplasare și montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secțiuni, vederi, tablouri de dotări și altele asemenea, pentru:

 • • piese de mobilier;

 • • elemente de inventar gospodăresc,

 • • dotări PSI,

 • • dotări necesare securității muncii,

 • • alte dotări necesare în funcție de specific

 • II.5. Analiza cost beneficiu va conține:

A. Analiza financiară (Analiza cost-beneficiu financiară)

Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea să). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii. Sunt cazuri în care proprietarul și operatorul infrastructurii nu sunt aceeași entitate (gestiune delegată). În aceste cazuri va fi dezvoltată o analiză financiară consolidată (ca și cum ar fi aceeași entitate).

Metoda utilizată în dezvoltarea ACB financiară este cea a „fluxului net de numerar actualizat”. În această metodă fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea și provizioanele, nu sunt luate în considerație. Cheltuielile neprevăzute din Devizul general de cheltuieli nu vor fi luate în calcul decât în măsura în care sunt cuprinse în cheltuielile eligibile ale proiectului. Ele nu vor fi luate în calcul în determinarea necesarului de finanțat, atât timp cât ele nu constituie o cheltuială efectivă, ci doar o măsură de atenuare a anumitor riscuri.

Orizontul de analiză recomandat pentru proiectele finanțate prin acest domeniu de intervenție al POR este de 20 de ani.

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură, nu numai pentru porțiunea reabilitată, modernizată, prin proiect.

Analiza financiară va evalua în special:

 • a)       profitabilitatea financiară a investiției și a contribuției proprii investite în proiect determinată cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare investiție) și RIRF/C (rata internă de rentabilitate calculată la total valoare investiție). Total valoare investiție include totalul costurilor eligibile și ne-eligibile din Devizul de cheltuieli.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor structurale, VNAF/C trebuie să fie negativ, iar RIRF/C mai mică decât rata de actualizare (RIRF/C < 5). Proiectele care au acești indicatori buni se pot susține și fără intervenția din partea Fondurilor structurale, deci nu vor fi finanțate.

Profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect se determina considerând numai contribuția proprie la proiect și se măsoară prin VNAF/K și RIRF/K. În acest caz se considera contribuția proprie la momentul în care este ea efectiv plătită (de ex, în cazul unui împrumut, la momentul rambursării). Acești indicatori trebuie să fie buni, în funcție de natura proiectului. Un tabel cu profitabilitatea așteptată în cazul a diferite tipuri de infrastructurii este prezentat în Documentul de lucru 4.

 • b)       cantitatea optimă de intervenție financiară din partea fondurilor structurale.

În cazul în care RIRF/K și VNAF/K au valori prea bune, aceasta înseamnă ca proporția de finanțare rambursabilă a fost mai mare decât era necesar. Pentru a evita această situație, se va determina proporția de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.

 • c)        durabilitatea financiară a proiectului în condițiile intervenției financiare din partea fondurilor structurale. Durabilitatea financiară a proiectului trebuie evaluată prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie să fie pozitiv în fiecare an al perioadei de analiză.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua în considerare toate costurile (eligibile și ne-eligibile) și toate sursele de finanțare (atât pentru investiție cât și pentru operare și funcționare, inclusiv veniturile nete).

B . Analiza economică (analiza cost-beneficiu economică)

Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează proiectul din punctul de vedere al societății. Nu întotdeauna un proiect necesar este și dorit. De aceea, unde este cazul, analiza economică va fi însoțită și de un studiu asupra disponibilității grupurilor țintă (populația) de a plăti pentru serviciile oferite de infrastructura construită / reabilitată / modernizată prin proiect.

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilității tarifului pentru populație sau costurile de mediu (aplicarea principiului „poluatorul plătește”).

Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru determinarea performanțelor economice, sociale și de mediu ale proiectului este necesar să fie făcute o serie de corecții, atât pentru costuri, cât și pentru venituri.

 • a) Corecțiile fiscale: taxele indirecte, dacă au fost incluse în costuri (de exemplu TVA, atunci când a fost inclusă în costurile eligibile și / sau în costurile de operare și întreținere, ca și obligațiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenții, dacă au fost incluse în costuri). Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dacă judecam la nivelul societății, ele reprezintă doar o mutare dintr-un buzunar în altul.

 • b) Corecțiile pentru externalități: impacturile proiectului în economia și mediul său trebuie luate în considerare. Acestea pot fi:

 • i.   Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziția costuri economice. Putem avea astfel de costuri:

 • •   Pe perioada construcției. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este deviată circulația, ceea ce duce la întârzieri de 1Z> oră pentru toate categoriile de vehicule;

 • •   Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creșterea poluării prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar în orice situație de creștere a traficului;

 • ii.   Impacturi pozitive, ce se includ în analiza la poziția beneficii. Putem avea astfel de beneficii:

 • •   Pe perioada construcției. De exemplu: număr de locuri de muncă temporare, pe perioada construcției;

 • •  Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze, reducerea consumului energetic în cazul unei reabilitări termice a unui spital sau școli, creșterea valorii terenului datorită proiectului, creșterea nr. de IMM-uri etc.;

 • •   Aceste impacturi pozitive se regăsesc în indicatorii de impact (cei aferenți obiectivelor generale).

Toate aceste impacturi se împart în:

 • ■        economice (creșterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),

 • ■        sociale (reducerea șomajului, nr. de locuri de muncă păstrate, nr. de locuri de muncă pierdute, nr. populație strămutată etc)

 • ■       de mediu (creșterea / reducerea poluării, după caz)

O parte din aceste impacturi pot fi monetarizate (măsurate în bani, după o anumită metodologie ce trebuie prezentat în analiză). Ele vor fi incluse în tabelele analizei economice. Dar o parte din acestea nu pot fi exprimate în bani. Acestea nu trebuie ignorate, ci prezentate explicit intr-un subcapitol al analizei.

 • c) Corecțiile pentru transformarea prețurilor de piața în prețuri contabile (prețurile umbră): în multe cazuri prețurile de pe piața nu reflectă prețurile adevărate ale mărfurilor, fiind distorsionate de diferite politici protecționiste sau de subvenționare. Astfel valorile incluse în analiza financiară ascund aceste aspecte și imaginea formată este eronată din punct de vedere al societății. Aceste elemente de distorsionare a pieței, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate în cadrul analizei economice.

Pe de altă parte prețurile umbră trebuie să reflecte și costul de oportunitate și disponibilitatea de a plăti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura respectivă.

Prețurile umbră se calculează prin aplicarea unor factori de conversie asupra prețurilor utilizate în analiza financiară. Aceștia se determină separat pentru forța de muncă (luând în considerație și rata șomajului din zona) și pentru bunurile care sunt comerciabile (luând în considerație taxele vamale și diferitele subvenții pentru export, de exemplu).

Rata de actualizare utilizată în analiza economică se numește rată socială de actualizare.

Pentru perioada 2007 - 2013 Comisia recomandă utilizarea unei rate de actualizare sociale de 5,5% pentru țările de coeziune

(Notă: România este o țară de coeziune).

Pentru fiecare proiect trebuie determinați următorii indicatori economici, pentru întreaga valoare a proiectului:

 • ■       Venitul net actualizat economic (VNAE). Acesta trebuie să fie pozitiv;

 • ■       Rata internă de rentabilitate economică (RIRE). Aceasta trebuie să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5,5%);

 • ■        Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie să fie mai mare decât 1.

Proiectele care nu îndeplinesc aceste condiții nu au un impact relevant, deci nu sunt importante și nu vor primi finanțare din fondurile structurale.

C . Analiza de risc și senzitivitate

Va fi realizată și inclusă în Studiul de fezabilitate, pentru toate proiectele, indiferent de valoarea totală a acestora.

În conformitate cu art 40 (e) din Regulamentul 1083/2006, analiza cost-beneficiu trebuie să includă și o evaluare a riscurilor. Aceasta va fi făcută în doi pași:

 • a)       analiza de senzitivitate: vor fi identificate variabilele critice ; se vor analiza performanțele financiare și economice ale proiectului atunci când valorile acestora variază, în plus sau în minus, cu 1%. Ceea ce încercăm să determinăm sunt acele valori care influențează stabilitatea proiectului nostru: în ce condiții valoarea netă actualizată ajunge zero! (cu alte cuvinte: la ce este proiectul sensibil; aceasta se calculează atât pentru VNAF cât și pentru VNAE).

 • b)       analiza de risc: se va lua în calcul și probabilitatea ca acea variabilă critică să evolueze așa cum am estimat în analiza de senzitivitate. Vor fi utilizate diferite metode statistice și se va determina distribuția probabilistică a indicatorilor financiari sau economici. Nu întotdeauna se poate determina probabilitatea modificării cu un anumit procent a valorii unei variabile critice. Și deci nu întotdeauna putem dezvolta o analiză de risc pe baza analizei de senzitivitate. În aceste cazuri se va efectua o analiză de risc calitativă (evaluare calitativă a riscurilor prezentată narativ).

III. CONDIȚII DE REALIZARE :

Proiectantul poate subcontracta părți din lucrare, cu condiția acceptului beneficiarului, dat în scris, în prealabil. Subcontractorul se supune la aceleași condiții și termene de realizare. Beneficiarul va avea dreptul de a solicita proiectantului sau / și subcontractorilor rapoarte, date, situații etc. privind starea / situația / faza lucrărilor.

 • -   Proiectantul va prezenta minim 2 (două) variante pentru DALI.

 • -   Documentația integrată se va elabora în 7 (șapte) exemplare.

 • -   Expertiza tehnică: 6 exemplare

 • -   Auditul energetic: 6 exemplare

 • -   PAC: 2 exemplare

 • -   PT, CS, DE - 6 exemplare

Documentația aferentă obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare se va elabora conform cerințelor pentru fiecare avizator în parte - uzual 2 exemplare din fiecare documentație. Aceasta se va supune aprobării / avizării instituțiilor și organelor abilitate, de către proiectant.

Proiectantul va preda inclusiv formatul electronic al lucrărilor. Proprietatea asupra lucrărilor aparține beneficiarilor.

Beneficiarul lucrării va achita contravaloarea avizelor / autorizațiilor necesare. Conținutul documentațiilor va respecta prevederile legale în vigoare

 • IV.TERMEN DE REALIZARE :

Termenul de predare a livrabilelor:

 • -   Audit energetic, Documentația Integrată: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții + Studiul de Fezabilitate (documentația integrată conține în mod obligatoriu Studiu Geotehnic, Studiu Topografic, Expertiză Tehnică, Releveu complet, Analiza cost-beneficiu și Studiu de umiditate): 30 zile calendaristice de la semnarea contractului

 • -   Proiect tehnic, PAC și Detaliile de execuție, caiet de sarcini și documentația standard pentru organizarea licitației pentru achiziția lucrărilor de execuție: 60 zile de la data aprobării finanțării de către autoritatea finanțatoare.

Oradea, 9 aprilie 2009.

1

Model obligatoriu conform HG nr.28/09.01.2008 pentru aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective și lucrări de intervenții, publicată în MO nr. 48/22.01.2008

2

Varianta zero (varianta fără investiție), varianta maximă (varianta cu investiție maximă), varianta medie (varianta cu investiție medie); se va preciza varianta selectată