Hotărârea nr. 300/2009

privind aprobarea contului anual de execuþie a exerciþiului bugetar pe anul 2008

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea contului anual de execuție a exercițiului bugetar pe anul 2008

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 37340 din 08.04.2009, prin care Direcția Economică propune aprobarea contului anual de execuție a exercițiului bugetar pe anul 2008.

Ținând cont de prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.a, alin.(4) lit.a, art.45 alin.(2) lit.a, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local pe anul 2008, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe anul 2008,conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului împrumuturilor externe și interne pe anul 2008 conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2008 conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008 conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă situația facilităților fiscale la data de 31.12.2008 conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă situația sumelor înregistrate în evidența separata a insolvabililor la data de 31.12.2008 conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă situația sumelor înregistrate în lista de rămășițe la data de 31.12.2008 conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Oradea

 • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • -   Poliția Comunitară Oradea

 • -   Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • -   Alți ordonatori de credite finanțați din bugetul local, inclusiv regiile autonome si societățile comerciale din subordonarea Consiliului Local

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro

  Oradea, 9 aprilie 2009

  Nr. 300


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere”.

BIHORâtO^ruL f            A-l £ufreȚy>.df' /o o^c...


cm %>


Pag- 1


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi . bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

din anri

precedenti

am anul curent

/

i

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

B-3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

516.705.000

473.980.440

432.965.386

27.363.744

405.601.642

397.559.781

35.405.605

0002

I. VENITURI CURENTE

319.484.000

330.761.400

362.165.316

27.363.744

334.801.572

326.759.711

35.405.605

0003

A. VENITURI FISCALE

293.914.000

306.569.800

331.092.644

20.827.657

310.174.987

30L866.276

29.136.368

0004

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

M 7.062.000

120.102.900

117.234.175

-1.315.468

118.549.643

117.226.798

7.37?

0005

02

AL 1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.200.000

1.200.000

1.073.030

-1.315.468

2.383.498

1.065.653

7,377

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.200.000

1.200.000

1.073.030

-1.315.468

2.388.498

1.065.653

7.377

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1200.000

1.200.000

1.073.030

-1.315.468

2.388.498

1.065.653

7.377

0300

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

e

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

II 5.862.000

118.902.900

116.161.145

116.161.145

116.161.145

0302

IMPOZIT PE VENIT

808.000

308.089

808.089

808.089

)18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

808.000

808.089

808.089

808.089

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE ,

VENIT

115.862.000

118.094.900

115.353.056

115.353.056

115.353.056

0402

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

115.625.000

117.653.900

115.072.734

H5.072.734

] 15.072.734

04

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

237.000

441.000

280.322

280.322

280.322

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

54.005.000

52.650.000

72.073.420

17.044.605

55.028.815

51.143.446

20.929.974

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

54.005.000

52.650.000

72.073.420

17.044.605

55.028.815

51.143.446

20.929.974

01

Impozit si taxa pe clădiri

35.550.000

36 200.000

50.370.515

12.128.657

33,241.858

34.753.654

1541061


Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi , bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

1 OtHlț din care:

din anii precedenti

<nn an ut curent

)

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

Impozit pe clădiri de Ia persoane

fizice

10.750.000

10.750.000

13.010.812

2.773.814

10.236.998

9.696.520

3.314292

0702

Ol

02

Impozit si taxa pe clădiri de la

persoane juridice

24.800.000

25.450.000

37.359.703

9.354.843

28.004.860

25.057.134

12.302.569

0702

02

Impozit si taxa pe teren

8.730.000

9.480.000

13.766.148

4,675.740

9.090.408

8.587.411

5.178.737

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

3.480.000

3.480.000

5.388.324

1.993.872

3.394.452

3.255.092

2,133.232

0702

02

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

5.250.000

6.000.000

8.377.824

2.681.868

5.695.956

5.332.319

3.045.505

0702

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru-restante la bugetele

locale

3.225.000

970.000

980.378

980.378

980.378

0702

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

6.500.000

6.000.000

6.956.379

240.208

6.716.171

6.822.003

134.376

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

122.847.000

133.816.900

141.695.049

5.098.520

136.596.529

133.496.032

8.199.017

11<

)

SUME DEFALCATE DIN TVA

111.622.000

122.941.900

122.938.817

122.938.817

122.938.817

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuie

lilor descentralizate la nivelul

comunelorsoraselor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

111.622.000

120.191.900

120.188.823

120.188.823

120.188.823

1102

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru drumuri

2.000.000

L999.994

1.999.994

1.999.994

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

750.000

750.000

750.000

750.000

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

Pag. 3 -Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi

Prevederi , bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

ini

setare iale

i Otal, din care:

din anii precedenti

din anut curent

}

S.

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SI SERVICII

380.000

430.000

494.247

40.959

453.288

458.264

35.983

1202

07

Taxe hoteliere

380.000

430.000

494.247

40.959

453.288

458.264

35.983

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

90.000

90.000

305.990

288.342

17.648

145.852

160.138

01

Impozit pe spectacole

90.000

90.000

305.990

288.342

17.648

145.852

160.138

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

10.755.000

10.355.000

17.955.995

4.769.219

13.186.776

9.953.099

8.002.896

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

9.975.000

9.975.000

16.401.906

4.762.813

11,639.093

9,479.893

6.922.013

01

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*}

4.750.000

4.750.000

8.850.065

3.003.483

5.846.582

4.514.282

4.335.783

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

5.225.000

5.225.000

7.551.841

1.759.330

5.792.511

4.965.611

2.586.230

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

780.000

380.000

1.554.089

6.406

1.547.683

473.206.

1.080.883

29<

)02

C. VENITURI NEFISCALE

25.570.000

24.191.600

31.162.672

6.536.087

24.626.585

24.893.435

6.269.237

3000

./

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

15.270.000

11.101.600

11.377.172

182.996

11.194.176

11.275.851

101.321

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

15.270.000

11,101.600

11.377.172

182.996

11.194.176

11.275.851

101.321

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome, societăților si companiilor

naționale

200.000

200.000

241.463

48.858

192.605

192.583

48.880

3002

03

Restituiri de fonduri din finanțarea

bugetara a anilor precedenti

3.400.000

52.441

52.441

52.441

3002

05

Venituri din concesiuni si închirieri

7.200.000

6.281.600

6.767.477

6.767.477

6.767.477

08

Venituri din dividende

4.470.000

4.620.000

4.315.791

81.697

4.234.094

4.315,791

02

Venituri din dividende de la alti

plătitori

4.470.000

4.620.000

4.315.791

81.697

4.234.094

4.315.791

Capi

tol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi . bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

rotai, din careî

am anii

precedeuti

ain anul curent

)

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8-3-6-?

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

10.300,000

13.090.000

19.785.500

6.353.091

13.432.409

13.617.584

6.167.916

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTJVITATI

400.000

450.000

482.413

482.413

482.413

3302

08

Venituri din prestări de servicii

250.000

250.000

226.614

226.614

226.614

10

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

150.000

150.000

220.824

220.824

220.824

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

50.000

34.975

34.975

34.975

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

2.500.000

2.500.000

2.737.680

2.737.680

2.737.680

3402

02

Taxe extrajudiciare de timbru

2.500.000

2.500.000

2.737.680

2.737.680

2.737.680

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

4.500.000

6240.000

12.172.946

6.247.527

5.925.419

6.080.439

6.092.507

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

)

aplicate potrivit dispozițiilor legale

3.500.000

5.740.000

9.354.753

3.517.581

5.837.172

5.627,133

3.727.620

3502'

02

Penalitati pentru nedepunere sau

depunere cu întârziere declarației

de impozite si taxe

-98

-98

-98

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1.000.000

500.000

2.818.291

2.730.044

88.247

453.306

2.364.985

3602

DIVERSE VENITURI

2.800.000

3.800.000

4.380.882

105.564

4.275.318

4305.473

75.409

50

Alte venituri

2.800.000

3.800.000

4.380.882

105.564

4.275.318

4.305.473

75.409

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

100.000

100.000

11.579

11.579

11.579

3702

01

Donații si sponsorizări

100.000

100.000

11.579

11.579

11.579

3900

02

H. VENITURI DIN CAPITAL

85.100.000

26.165.420

25.648.579

25.648.579

25.648.579

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

85.100.000

26.165.420

25.648.579

25.648.579

25.648.579

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare iniuate

Prevederi

, bugetare : trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

io tal,

din care:

din anii precedent!

dm anul curent

2

)

k

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3902

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

3.000

3.000

3.000

3902

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

100.000

100.000

73294

73,294

73.294

3902

04

Venituri din privatizare

85.000.000

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitarilor administrativ-

teritoriale

26.065.420

25.572.285

25.572.285

25.572.285

4100

02

IV. SUBVENȚII

112.121.000

117.053.620

45.151.491

45.151.491

45.151.491

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

112.121.000

117.053.620

45.151.491

45.151.491

45.151.491

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

111.746.000

116.678.620

44.776.491

44.776.491

44.776.491

12

Subvenții pentru reabilitarea termica

)

a clădirilor de locuit

153.820

63.417

63.417

63.417

4202'

j

13

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

80.82 LOGO

80.821.000

20.968.696

20.968.696

20.968.696

4202

14

Finanțarea cheltuielilor de capital

ale unităților de invatamant preuni-

versitar

1.268.000

5.704.000

4.712.611

4.712.611

4.712.611

4202

19

Subvenții către bugetele locale pentru

finanțarea programului multianual de

asistenta tehnica pentru pregătirea

proiectelor de investirii publice

fmantate prin Programul operațional

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AU-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incaș ari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-graf

pa / Titlu

ti-col

no at

Denumire indicator

bugetare inițiale

. bugetare trimestriale definitive

10 tal,

din care:

ain a nu precedent!

din anul curent

realizate

alte cai decât incasari

constatate de încasat

) A

B

1

2

3=4+5

4

S

6

7

8=3-6-7

regional 2007-2013

1,312.000

1.754.800

526.440

526.440

526.440

4202

29

Finanțarea lucrărilor de cadastru

imobiliar

50.000

50.000

50.000

50,000

50.000

4202

32

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

25.000.000

25.000.000

16.839.000

16.839.000

16.839.000

4202

33

Sprijin financiar pentru constituirea

familiei

1.520.000

1.520.000

902.417

902.417

902.417

4202

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri

1.250.000

1.150.000

416.760

416.760

416.760

4202

36

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

525.000

525.000

297.150

297,150

297.150

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

>1

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

375.000

375.000

375.000

375.000

375.000

ConducetaruUn stițutîeL


DIREC ȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

CmMuL- /JbOM oflWlr


CONTUL DE EXECUȚIE A SUMELOR DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA 31.12.2008

Conducătorul compartimentului financiar- contabil


-lei-

Cod rând

Denumire indicatori

Cod clasificatie bugetara

Prevederi Bugetare Aprobate Initai

Prevederi Bugetare Definitive

Incasari

Realizate

Plăti

Efectuate

Sume

Restituite

A

B

c

1

2

3

4

5 = 3-4

001

Sume defalcate din TVA

1102

111.622.000

122.941.900

122.941.900

122.938.817

3.083

004

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,municipiilor,sectoarelor si Municipiului București, din care:

110202

111.622.000

120.191.900

120.191.900

120.188.823

3.077

005

-pentru finanțarea cheltuielior de personal din instituțiile de invataman preunîversjtar de stat

96.333.000

104.902.900

104.902.900

104.899.823

3.077

007

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

110205

2.000.000

2.000.000

1.999.994

6

008

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

750.000

750.000

750.000

itiei

Conducampdfi:

DIRECȚIA GENERALA A

FINANȚELOR PUBLICE BIHOR

£>X240<?4- veniturile si cheltuielile bugetelor LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE 31.12.2008

- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi Anuale

Realizat

A

B

c

1

2

I11.MUN1C1PI1

000102

24057

VENITURI TOTAL

473.980.440

397.559,781

Venituri proprii

4802

24058

233.884.920

229.457.894

1 .Venituri curente, din care:

000202

24059

330.761.400

326.759.711

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24060

pe venit

118,094.900

1 15.353.056

< defalcate din impozitul pe venit

040201

24061

117.653.900

115.072.734

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24062

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

441.000

280.322

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24063

adaugata

122.941.900

122.938.817

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110202

24065

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

120.191.900

120.188.823

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110205

24067

adaugata pentru drumuri

2.000.000

1.999.994

-sume defalcate din taxa pe valoarea

I10206

24068

a :ata pentru echilibrarea bugetelor

locale

750.000

750.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24070

100.000

11.579

-donații si sponsorizări

370201

24071

100.000

11.579

2. Venituri din capital

390002

24073

26.165.420

25.648.579

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24078

administrației publice

117.053.620

45.151.491

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24079

116.678.620

44.776.491

-subvenții de la alte administrații

4302

24080

375.000

375.000

CHELTUIELI TOTAL

5002

24081

473.980.440

389.335.915

Excedent

9802

24082

8.223.866

CORELAȚII

000102

24112

VENITURI TOTAL

473.980.440

397.559.781

Venituri proprii

4802

24113

233.884.920

229.457.894

1.Venituri curente, din care:

000202

24114

330.761.400

326,759.711

a) Cote si sume defalcate din impozitul

0402

24115

pe venit

118.094.900

115.353.056

-cote defalcate din impozitul pe venit

040201

24116

117.653.900

115.072.734

-sume alocate din cotele defalcate din

040204

24117

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.20Q8

Conducătorul compartimentului financiar- contabil


- lei -

Denumire Indicatori

Cod

Indicator

Nr. rând

Prevederi Anuale

Realizat

A

B

c

1

2

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

441.000

280.322

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea

1102

24118

adaugata

122.941.900

122.938.817

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110202

24120

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor,municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

120.191.900

120.188.823

-f defalcate din taxa pe valoarea

110205

24122

adaugata pentru drumuri

2.000.000

1.999.994

-sume defalcate din taxa pe valoarea

110206

24123

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

750.000

750.000

c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

3702

24125

100.000

11.579

-donații si sponsorizări

370201

24126

100.000

11.579

2. Venituri din capital

390002

24128

26.165.420

25.648.579

4. Subvenții de la alte nivele ale

420002

24133

administrației publice

117.053.620

45.151.491

-subvenții de la bugetul de stat

4202

24134

116.678.620

44.776.491

-subvenții de la alte administrații

4302

24135

375.000

375.000

CHELTUIELI TOTAL

5002

24136

473.980.440

389.335.915

Excedent

9802

24137

8.223.866

Conducătorul ii

BIHOR


ADCW-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

516.705.000

473.980.440

389.335.915

389.335.915

389.335.915

425.5625164

5100

02

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE

4l.18l.000

33.005 530

31.515.193

31.515.193

31.515.193

34.477.972

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

24306.000

19.743.720

18373.615

18.373.615

18.373.615

17.708.738

01

Autoritari executive si legislative

24.306.000

19.743.720

18.373.615

18373.615

18373.615

17.708.738

03

Autoritaîi executive

24306.000

19.743.720

18.373.615

18373.615

18.373.615

17,708.738

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.125.000

-37.060

-138.624

-138.624

-138.624

3.453.959

07

Fond pentru garantarea Împrumuturilor

externe, contracle/garantate de

administrațiile publice locale

300.000

-3.514.560

-3.527.073

-3.527.073

-3.527.073

59.250

5402

10

Servicii publice comunitare de

e videnta a persoanelor

3.225.000

2.740.100

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

5402

50

Alte servicii publice generale

600.000

737.400

732.682

732.682

732.682

738.942

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICAȘI

ÎMPRUMUTURI

12.700.000

>3.253.870

13.245.449

13.245.449

13.245.449

13.280.660

.602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

50.000

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

5602

09

Transferuri din bugetele locale către

bugetul fondului de asigurări sociale

de sanatate

50.000

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

6000

02

Partea U-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

4.020.000

720.000

509.851

509.851

509.851

509.851

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.020.000

720.000

509.851

509.851

509.851

509.851

03

Ordine publica

4.000.000

700.000

503.683

503.683

503.683

503.683

04

Politie comunitara

4.000.000

700.000

503.683

503.683

503.683

503.683

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

X

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

nonmilitara)

20.000

20.000

6.168

6.168

6.168

6.168

6500

02

Partea IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

209.890.280

202.638.210

196.330.084

196.330.084

196.330.084

231.245.410

6502

INVATAMANT

129.927.160

139.020.270

137.223.402

137.223.402

137.223.402

144,917.200

03

Invatamant preșcolar si primar

24.687.750

27.741.950

27.598.723

27.598.723

27.598.723

31.077.001

01

Invatamant preșcolar

24.687.750

27.741.950

27.598.723

27.598,723

27.598.723

31.077.001

04

Invatamant secundar

105.089.410

111.278.320

109.624.679

109.624.679

109.624.679

113.840.199

01

Invatamant secundar inferior

32.707.800

35.242.350

35.095.650

35.095.650

35.095.650

41.969.013

02

Invatamant secundar superior

67.788310

71392.380

70.123.544

70.123.544

70.123.544

67,757.442

03

Invatamant profesional

4.593.300

4.643.590

4.405.485

4.405.485

4.405.485

4.113.744

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

150.000

6602

SANATATE

7.434.700

6.683.790

6.145.058

6.145.058

6.145.058

3,196.537

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

5.394.500

5.487.690

4.961.423

4.961.423

4.961.423

2.779.605

)02

06

01

Spitale generale

5.394.500

5.487.690

4.961.423

4.961.423

4,961.423

2,779.605

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

2.040.200

1.196.100

1.183.635

1.183.635

1.183.635

416.932

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

2.040.200

1.196.100

1.183.635

1.183.635

1.183.635

416.932

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

38.212.420

25.432.520

24.097.248

24.097.248

24.097.248

54.080.285

03

Servicii culturale

2.770.000

2346.220

1.749.986

1.749.986

1.749.986

2.049.045

03

Muzee

150.000

06

Case de cultura

1.345.000

1.233.000

1.213.500

1.213.500

1.213.500

1.213.500

07

Cămine culturale

87.000

287.030

250.917

250.917

250.917

835.545

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

1.188.000

826.190

285.569

285.569

285.569

6702

05

Servicii recreative si sportive

27.227.800

17.537.190

16.995.087

16.995.087

16.995.087

30.784.887

01

Sport

15.644.200

12.774.180

12.254.787

12.254.787

12.254.787

25.188.376

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

V

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

6702

02

Tineret

Tineret

400.000

206.670

206.669

206.669

206.669

206.669

6702

05

03

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

11.183.600

4.556.340

4.533.631

4.533.631

4.533.631

5389.842

6702

06

Servicii religioase

3.000.000

2.182.110

2.182.104

2.182.104

2.182.104

2,182.104

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

5.214.620

3.367.000

3.170.071

3.170.071

3.170.071

19.064.249

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

34.316.000

31.501.630

28.864.376

28.864.376

28.864.376

29.051388

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

692.000

737.800

700.168

700.168

700.168

679,500

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

13.500.000

13.136.500

13.024.666

13.024.666

13.024.666

13.247.452

6802

05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

13.500.000

13.136.500

13.024.666

13.024.666

13.024.666

13.247.452

06

Asistenta sociala pentru familie si

copii

8.82LOOO

7.490.890

6.391.510

6.391.510

6391.510

6.247.814

)02

11

Crese

2.708.000

2.619.240

2.445,588

2.445.588

2.445.588

2.406.039

15

Prevenirea excluderii sociale

4.497.000

3.693.000

2.743.942

2.743.942

2.743.942

2,770.417

01

Ajutor social

2.331.000

2.126.000

1.221.818

1.221.818

1.221.818

1.226.800

02

Cantine de ajutor social

2.166.000

1.567.000

1.522.124

1.522.124

1.522.124

1.543.617

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

4.098.000

3.824.200

3.558.502

3.558.502

3.558.502

3.700.166

7000

02

Partea IV-a SERVICII Si DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

142.158.320

130.751.400

67.988.141

67.988.141

67.988.141

86.767.054

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

133.507.320

122.324.960

59.812.677

59.812.677

59.812.677

78.620.987

03

Locuințe

150.000

303.820

126.965

126.965

126.965

421.279

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

150.000

303.820

126.965

126.965

126.965

421.279

05

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

91.491.000

88.451.450

27.977.274

27.977.274

27.977.274

25.152.427

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

j

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

7002

01

Alimentare cu apa

91.491.000

88.451.450

27.977.274

27.977.274

27.977.274

25.152.427

06

Iluminat public si electrificări rurale

4,652.000

5,057.340

5.028.125

5.028.125

5.028.125

2.432.751

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

37.214.320

28.512.350

26.680.313

26.680.313

26.680.313

50.614.530

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

8.651.000

8.426.440

8.175.464

8.175.464

8,175.464

8.146.067

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

7.521,000

7.438.058

7.437.300

7,437.300

7.437.300

7.407.903

01

Salubritate

7.400.000

7.315.088

7.315.088

7.315.088

7.315.088

7.396.742

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

121.000

122.970

122.212

122.212

122.212

11.161

7402

06

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

1.130.000

988.382

738.164

738.164

738.164

738.164

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

119.455,400

106.865.300

92.992.646

92.992.646

92.992.646

72.562.677

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

Si DE MUNCA

1.312.000

1.754.800

526.440

526.440

526.440

8002

01

Acțiuni generale economice si comerciale

1.312.000

i.754.800

526.440

526,440

526.440

')

10

Programe de dezvoltare regionala si

sociala

1.312.000

1.754.800

526.440

526.440

526.440

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

54.550.000

49.860.350

39.423.454

39.423.454

39.423.454

19.856.997

06

Energie termica

54.550.000

49.860.350

39.423.454

39.423.454

39.423.454

19.856.997

8402

TRANSPORTURI

63.593.400

55.250.150

53.042.752

53.042.752

53.042.752

52.705.680

03

Transport rutier

63.593.400

55.250.150

53.042.752

53.042.752

53.042.752

52.705.680

01

Drumuri si poduri

624.210

3.000

02

Transport in comun

31.600.000

24.775.000

24.674.629

24.674.629

24.674.629

26.283.698

03

Străzi

3L369.190

30.472.150

28.368. !23

28,368.123

28.368.123

26.421.982

9802

EXCEDENT

8.223,866

-8.223.866

BIHOR

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

)

A

B

1

2

3

4

S

6=4-5

7

5002

TOTAL CHELTUIELI

516.705.000

473.980.440

389335.915

389335.915

389.335.915

425.562.964

01

CHELTUIELI CURENTE

451.037.000

427.266.030

350.403.956

350.403.956

350.403.956

353.582340

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

134.081.000

137.839.830

136.990.250

136.990.250

136.990.250

135.081.2 LI

20

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

97314.000

86.719.610

84.271.739

84.271.739

84.271,739

85.539376

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.200.000

12.860.000

12.850.584

12.850.584

12.850.584

12.850.660

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

12.190.000

12.850.000

12.841.162

12.841.162

12.841.162

12.841.162

30

03

Alte dobânzi

10.000

10.000

9.422

9.422

9.422

9.498

40

TITLUL IV SUBVENȚII

65.850.000

64.600.000

54.960.810

54.960.810

54.960.810

55.758.965

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

40.850.000

39.600.000

38.121.810

38.121.810

38.121.810

38.919.965

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neprevizionate ale

preturilor la combustibili

25.000.000

25.000.000

16.839.000

16.839.000

16.839.000

16.839.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

/

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.620.000

11.147.010

10.815.997

10.815.997

10.815.997

10.815.796

51

01

Transferuri curente

10.620.000

11.147.010

10.815.997

10.815.997

10.815.997

10.815.796

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

10.570.000

9.815.270

9.494.505

9.494.505

9.494.505

9.494.505

51

01

03

Acțiuni de sanatate

1.286.740

L286.739

1.286.739

1.286.739

1.286.676

51

01

31

Transferuri privind contribuții de

sanatate pentru persoane beneficiare

de ajutor social

50.000

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

119.471.000

103328.800

41.760.625

41.760.625

41.760.625

44.553.088

55

01

A. Transferuri interne

119.471.000

103328.800

41.760.625

41.760.625

41.760.625

44.553.088

55

01

08

Programe PHARE

23.000

23.000

23.000

23.000

-

23.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

paS- <>

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

stat

114.321.000

98.526.000

37.149.032

37.149.032

37.149.032

39232.815

55

01

18

Alte transferuri curente interne

5.150.000

4.779.800

4.588.593

4.588.593

4.588.593

5.297.273

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

7.451.000

7.692.000

5.687.806

5.687.806

5,687.806

5.917.099

57

02

Ajutoare sociale

7.451.000

7.692.000

5.687.806

5.687,806

5.687,806

5.917.099

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

7.451.000

7.692.000

5.687.806

5.687.806

5.687.806

5.917.099

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

4,050.000

3.078.780

3.066.145

3.066.145

3.066.145

3.066.145

59

01

Burse

500.000

500.000

494.944

494.944

494.944

494.944

59

11

Asociații si fundații

550.000

396.670

389.097

389.097

389.097

389.097

59

12

Susținerea cultelor

3.000.000

2.182.110

2.182.104

2.182.104

2.182.104

2,182.104

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

60.668.000

46.148.840

38.343.189

38.343.189

38.343.189

71.980.624

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

60.668.000

46.148.840

38.343.189

38.343.189

38.343.189

71.980.624

71

01

Active fixe

44.409.640

34.231.860

28.229.075

28.229.075

28.229.075

45.050.170

71

01

01

Construcții

7.115.720

4.246.070

4,159.746

4.159.746

4.159.746

1.819.398

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

i

transport

1.663.500

1.511.930

1.467.606

1.467.606

1.467,606

521.565

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.937.100

1.957.430

1.728.940

1.728.940

1.728.940

272.435

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

31.693.320

26.516.430

20.872.783

20.872.783

20.872.783

42.436.772

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

16.258.360

11.916.980

10.H4.I14

10.114.114

10.114.114

26.930.454

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000,000

5.000.000

81

02

Rambursări de credite interne

5.000.000

5.000.000

5,000.000

5.000.000

5,000.000

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4.434,430

-4.411.230

-4.411.230

-4.411.230PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01


5100 02

5102


01

10

10

01

10

01

01

10

01

02

10

01

03

10

Ol

04

10

01

06

10

01

07

10

01

08

10

0!

09

10

01

12

10

01

13

10

01

30

10

03

10

03

01

10

03

02


Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizație de conducere

Spor de vechime

Alte sporuri

Ore suplimentare

Fond de premii

Prima de vacanta

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Pag. 7

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6^=4-5

7

-4.434.430

-4.411.230

-4.411.230

-4.411.230

-4.434.430

-4.411.230

-4.411.230

-4.411.230

41.181.000

33.005.530

31.515.193

31.515,193

31.515.193

34.477.972

24.306.000

19.743.720

18.373.615

18,373.615

18373.615

17.708.738

22.205.000

18.869.270

17.549.752

17.549.752

17.549.752

17.608.532

lt.700.00G

9.855.000

9.583.805

9.583.805

9.583.805

9.504.031

9.185.000

7.649.400

7.475.602

7.475.602

7.475.602

7.476.248

4.088.000

3.921.400

3.920.441

3.920.441

3.920.441

3.725.296

188.000

170.000

155.046

155.046

155.046

169.068

241.000

225.000

204.620

204.620

204.620

222.456

774.000

751.800

690.422

690.422

690.422

752.267

5.000

134.000

133.367

133.367

133.367

139.979

10.000

24.300

23.537

23.537

23.537

26.595

950.000

555.000

554.228

554.228

554.228

554.228

378.000

679.000

678.603

678.603

678.603

711.780

389.000

435.000

430.489

430.489

430.489

428.252

55.000

25.000

21.203

21.203

21.203

21.203

2.107.000

728.900

663.646

663.646

663.646

725.124

2.515.000

2.205.600

2.108.203

2.108.203

2.108.203

2.027.783

1.782.000

1.506.750

1.431.549

1.431.549

1.431.549

1.429.046

91.500

86.500

81.268

81.268

81.268

72.698

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

B

I

2

3

4

5

6=4-5

7

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

503.000

423.000

410.027

410.027

410.027

405.868

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

60.000

59.200

56.559

56.559

56.559

62.109

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

78.000

129.650

128.663

128.663

128.663

58,062

10

03

07

Contribuții Ia Fondul de garantare

a creanțelor salariate

500

500

137

137

137

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.505.000

8.906.230

7.857.917

7.857.917

7.857.917

7.996.471

20

01

Bunuri si servicii

5.24 LOGO

4.916.230

4.184.510

4.184.510

4.184.510

4.491.396

20

01

01

Furnituri de birou

212.000

160.000

160.000

160.000

160.000

157.641

20

01

02

Materiale pentru curățenie

30.000

38.000

28.219

28.219

28.219

20^97

20

01

03

încălzit, iluminat si foita motrica

394.000

418.000

279.114

279.114

279.114

334,618

20

01

04

Apa, canal si salubritate

55.000

60.000

48.936

48.936

48.936

53.706

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

}

internet

710.000

500.000

410.505

410.505

410.505

554,607

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.170.000

1.234.000

1.233.169

1.233.169

1.233.169

1.187.908

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.670.000

2.506.230

2.024.567

2,024.567

2.024,567

2.182.619

20

02

Reparații curente

690.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

530.000

173.000

161.594

161.594

161.594

20

05

30

Alte obiecte de inventar

530.000

173.000

161.594

161.594

361.594

20

06

Deplasări, detasari, transferări

352.000

177.000

141.540

141.540

141.540

141.565

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

247.000

136.000

100.878

100.878

100.878

100.903

20

06

02

Deplasări in străinătate

105.000

41.000

40.662

40.662

40.662

40.662

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale     (

definitive

') A

B

1

2

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

90.000

30.000

20

13

Pregătire profesionala

90.000

53.000

20

14

Protecția muncii

30.000

10.000

20

27

Tichete cadou

252,000;

20

30

Alte cheltuieli

3.230.000

3.547.000

20

30

02

Protocol si reprezentare

60.000

30.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.170.000

3.517.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

108.040

55

01

A, Transferuri interne

108.040

55

01

18

Alte transferuri curente interne

108.040

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.101.000

940.230

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.101.000

940.230

71

01

Active fixe

2.101.000

940.230

J

71

01

01

Construcții

615.000

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

13.000

16.750

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

718.000

517.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

755.000

406.480

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-65.780

85

Titlul XV PLAT! EFECTUATE ÎN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-65.780

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

9.465

9.465

9.465

15.078

52.609

52.609

52.609

52.609

2.895

2.895

2.895

2.495

3.305.304

3.305.304

3.305.304

3.293.328

14.373

14.373

14.373

39.247

3.290.931

3.290.931

3.290.931

3.254.081

108.030

108.030

108.030

108.030

108.030

108.030

108.030

108,030

108.030

108.030

108.030

108.030

870.941

870.941

870.941

100.206

870.941

870.941

870.94!

100.206

870.941

870.941

870.941

100.206

15.673

15.673

15.673

515.886

515.886

515.886

10.861

339382

339.382

339.382

89.345

-47.078

-47.078

-47.078

-47.078

-47.078

-47.078

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

A

)

B

1

2

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-65.780

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4425.000

-37.060

01

CHELTUIELI CURENTE

4.125.000

3.778.500

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

500.000

450.000

10

01

Cheltuieli salariate in bani

375.000

450.000

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

375.000

450.000

10

03

Contribuții

125.000

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

81.000

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

8.000

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

27.000

}

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.000

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.000

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

100.000

287.400

20

30

Alte cheltuieli

100.000

287.400

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000

287.400

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.225.000

2.741.100

51

01

Transferuri curente

3.225.000

2.741.100

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

3.225.000

2.741.100

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

300.000

300.000

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

6=4-5

7

-47.078

-47.078

-47.078

-138.624

-138.624

-138.624

3.453.959

3.678.265

3.678.265

3,678.265

3.453.959

445,302

445302

445.302

445302

445.302

445.302

445.302

445302

445.302

445.302

445302

445302

287.380

287380

287 380

293.640

287.380

287.380

287,380

293.640

287.380

287380

287.380

293.640

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.655.767

289.816

289.816

289.816

59.250

Capitol

Subcapitol

£ g

O« x- &

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite b

inițiale

)

B

1

55

01

A. Transferuri interne

300.000

55

01

18

Alte transferuri curente interne

300.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

Ol

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

12.700.000

01

CHELTUIELI CURENTE

12.700.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

500.000

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

')

împrumuturilor

500.000

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

500.000

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.200.000

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

12.190.000

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

12.190.000

30

03

Alte dobânzi

10.000

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

10,000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

ugetarc

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

trimestriale definitive

2

3

4

5

6=4-5

7

300.000

289.816

289.816

289.816

59.250

300.000

289.816

289.816

289.816

59.250

-3.815.560

-3.816.889

-3.816.889

-3.816.889

-1815.560

-3.816.889

-3.816.889

-3.816.889

-3.815.560

-3.816.889

-3.816.889

-3.816.889

13.253.870

13.245.449

13.245.449

13.245.449

13.280.660

13.290.000

13.280.584

13.280.584

13 780.584

13.280.660

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

430.000

12.860.000

12.850.584

12.850.584

12.850.584

12.850.660

12,850.000

12.841.162

12.841.162

12.841.162

12.841.162

12.850.000

12.841.162

12.841.162

12.841.162

12.841.162

10.000

9.422

9.422

9.422

9.498

10.000

9.422

9.422

9.422

9.498

-36.130

-35.135

-35.135

-35.135

Capi

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

Credite b

tol

capi

ra

pa /

ti

ne

Denumire indicator

tol

graf

Titlu

col

at

inițiale

A                             B                             1

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85 01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

5602

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE

DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

50.000

01

CHELTUIELI CURENTE

50.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.000

51  01

Transferuri curente

50.000

51  01 31

Transferuri privind contribuții de

sanatate pentru persoane beneficiare

de ajutor social

50.000

6000 02

Partea ILa APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

4.020.000

?02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

4.020.000

01

CHELTUIELI CURENTE

3.020.000

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

L500.000

10 01

Cheltuieli salariale in bani

1.500.000

10 01 01

Salarii de baza

1.500.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.520.000

20 01

Bunuri si servicii

1.520.000

20 01  30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.520.000

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20 05 30

Alte obiecte de inventar

ugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

trimestriale definitive

2

3

4

5

6=4-5

7

-36.130

-35.135

-35.135

-35.135

-36.130

-35.135

-35.135

-35.135

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

45.000

34.753

34,753

34.753

34.615

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

45.000

34.753

34.753

34.753

34.615

720.000

509.851

509.851

509.851

509.851

720.000

509.851

509.851

509.851

509.851

720.000

509.851

509.851

509.851

509,851

20.000

6.168

6.168

6.168

6.168

17.400

6.168

6.168

6.168

6.168

17.400

6.168

6.168

6.168

6.168

2.600

2.600

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

i

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

700.000

503.683

503.683

503.683

503.683

51

01

Transferuri curente

700.000

503.683

503.683

503.683

503.683

51

Ol

Ol

Transferuri către instituțiile publice

700.000

503.683

503.683

503.683

503.683

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

l.000.000

71

01

Active fixe

LOOO.OOO

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.000.000

6500

02

Partea IlI-a CHELTUIELI SOCI AL-CULTURALE

209.S90.280

202.638.210

196.330.084

196.330.084

196.330.084

231.245.410

6502

INVATAMANT

129.927.160

139.020.270

137.223.402

137.223.402

137.223.402

144.917.200

01

CHELTUIELI CURENTE

117.073.000

124.849.900

124.281.006

124.28 L006

124.281.006

120.230.992

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

96.333.000

104.902.900

104.899.823

104.899.823

104.899.823

102.884.469

10

01

Cheltuieli salariate in bani

74.304.440

82.322.970

82.320.797

82.320.797

82.320.797

80.975,571

’)

10

01

Ol

Salarii de baza

44.485.640

54.760.810

54.760.309

54.760.309

54.760.309

54.350.890

10

01

02

Salarii de merit

3.561.250

3.105.460

3.104.973

3.104.973

3.104.973

3.170.758

10

01

03

Indemnizație de conducere

2.928.120

2.564.530

2.563.969

2.563.969

2.563.969

2.645.606

10

01

04

Spor de vechime

9.889.680

9.078.900

9.078.859

9.078.859

9.078.859

9.134.424

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

662.460

754.240

754.206

754.206

754.206

925.486

10

01

06

Alte sporuri

691.620

637.640

637.129

637.129

637.129

649.845

10

01

07

Ore suplimentare

401.910

403.400

403.385

403.385

403.385

406.208

10

01

08

Fond de premii

4.757.840

4.130.420

4.130.413

4.130.413

4.130.413

2.919.062

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

859.560

847.070

847.065

847.065

847.065

867.489

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

2.945.170

2.888.810

2.888.803

2.888.803

2.888.803

3.084.083

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

123.910

94.620

94.620

94.620

94.620

100.984

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

13

Indemnizații de delegare

5.000‘

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.992.280

3.057.070

3.057.066

3.057.066

3.057.066

2.720.736

10

03

Contribuții

22.028.560

22.579.930

22.579.026

22,579.026

22.579.026

21.908.898

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

15.470.850

15.991.510

15.991.413

15.991.413

15.991.413

15.666.161

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

944.720^

901.120

900.859

900.859

900.859

790.022

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4.243.070

4.511.360

4.511.334

4.511.334

4.511.334

4.410.157

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

590.420

496.420

496.279

496.279

496.279

490.218

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

779.500

675.970

675.694

675.694

675.694

552.421

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

3.550

3.447

3.447

3.447

-81

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.240.000

19.424.000

18.863.239

18.863.239

18.863.239

16.828.579

)

20

01

Bunuri si servicii

12.208.210

12.415.050

11.941.266

11.941.266

11.941.266

11.734.154

20

01

01

Furnituri de birou

341.500

282.600

282.600

282.600

282.600

290.774

20

01

02

Materiale pentru curățenie

585.900

534.070

533.978

533.978

533.978

500.932

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

6.382.200

7.495.750

7.172.683

7.172.683

7.172.683

7.041.902

20

01

04

Apa, canal si salubritate

2.120.300

1.373.500

1.222.875

1.222.875

I 722.875

1.184.563

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

478.900

375.660

375.660

375.660

375.660

376.584

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

106.400

54.150

54.150

54.150

54.150

46.606

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

2.193.010

2.299.320

2.299.320

2.299.320

2.299.320

2.292.793

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

i

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

02

Reparații curente

2.047.500

1.614.750

1.539.126

1.539.126

1.539.126

1.541.007

20

03

Hrana

90.100

63.180

63.180

63.180

63.180

33.208

20

03

01

Hrana pentru oameni

90.100

63.180

63.180

63.180

63.180

33.208

20

04

Medicamente si materiale sanitare

64.300

34.930

34.914

34.914

34.914

32.736

20

04

01

Medicamente

8.500

3.520

3.511

3.511

3.511

3.511

20

04

02

Materiale sanitare

55.800

31.410

31.403

31.403

31.403

29.225

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.130.540

2.159.370

2.148.334

2.148.334

2.148.334

406.905

20

05

01

Uniforme si echipament

5.000

4.000

4.000

4.000

4.000

3.594

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

6.000

31.060

31.060

31,060

31.060

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.119.540

2.124.310

2.113.274

2.113.274

2.113.274

403.311

20

06

Deplasări, detasari, transferări

23.800

3.370

3.370

3.370

3.370

3.612

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

23.800

3.370

3.370

3.370

3.370

3.612

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

61.100

37.370

37.369

37369

37.369

4.971

i

20

13

Pregătire profesionala

64,900

2L380

21.380

21.380

21.380

20.871

20

14

Proiecția muncii

62.400

27.110

27.110

27.110

27.110

24.771

20

27

Tichete cadou

2.740.000

2.533.570

2.533.272

2.533.272

2.533.272

2.526.126

20

30

Alte cheltuieli

747.150

513.920

513.918

513.918

513.918

500.218

20

30

02

Protocol si reprezentare

5.700

3.700

3.700

3.700

3.700

3.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

741.450

510.220

510.218

510.218

510.218

497.218

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

55

01

A. Transferuri interne

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

55

01

08

Programe PHARE

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

500.000

500.000

494.944

494.944

494.944

494.944

59

01

Burse

500.000

500.000

494.944

494.944

494.944

494.944

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

12.854.160

14.231.810

12.960.843

12.960.843

12.960.843

24.686.208

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

A

\........

B

1

2

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

12.854.160

14231.810

71

01

Active fixe

1691.500

6.235.950

71

01

01

Construcții

390.900

1.868.380

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

60.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

440.000

167.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.820.600

4.200,570

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

9.162.660

7.995.860

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

•61.440

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

)

IN ANUL CURENT

•61.440

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-61.440

6602

SANATATE

7.434.700

6.683.790

01

CHELTUIELI CURENTE

110,000

1.459.140

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

100.000

142.400

20

02

Reparații curente

100.000

27.800

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

114.600

20

05

30

Alte obiecte de inventar

114.600

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATî ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.286.740

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

3

4

5

6M-5

7

12.960.843

12.960.843

12.960.843

24.686.208

6.094.234

6.094.234

6.094.234

7.509.640

1.809.779

1.809.779

1.809.779

8.610

60.524

165.764

165.764

165.764

246.369

4.118,691

4.118.691

4.118.691

7.194.137

6.866.609

6.866.609

6.866.609

17.176.568

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

-18.447

6.145.058

6.145,058

6.145.058

3.196.537

1.446.828

1.446.828

1.446.828

1392.511

142.236

142.236

142.236

87.982

27.639

27.639

27.639

87.982

114.597

114.597

114.597

114.597

114.597

114.597

1.286.739

1.286.7391

1.286.739

1.286.676

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

B

)

51

01

Transferuri curente

51

01

03

Acțiuni de sanatate

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

71

03

Reparații capitale aferente activelor

j

fixe

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTISI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6-4-5

7

L286.74O

1.286.739

1.286.739

1.286,739

1.286.676

1.286.740

1.286.739

1.286.739

1.286.739

1.286,676

10.000

30.000

17.853

17.853

17.853

17.853

10.000

30.000

17.853

17.853

17.853

17.853

10.000

30,000

17.853

17.853

17.853

17.853

7.324.700

5.228.700

4.702.274

4.702.274

4.702.274

1.804.026

7.324.700

5.228.700

4.702.274

4.702.274

4.702.274

1.804.026

1.934.600

1.980.980

1.747.694

1.747.694

i.747.694

1.415.863

900.000

937.100

937.024

937.024

937.024

150.000

11.900

11.900

11.900

11.900

884.600

1.031.980

798.770

798.770

798.770

1.415.863

5.390.100

3.247.720

2.954.580

2.954.580

2.954.580

388.163

-4.050

-4.044

-4.044

-4.044

-4.050

-4.044

-4.044

-4.044

-4.050

-4.044

-4.044

-4.044

38.212.420

25.432.520

24.097.248

24.097.248

24.097.248

54.080.285

26.995.000

19.377.750

19.087.925

19.087.925

19.087.925

18.846.397

15.000.000

9.852.480

9.605.099

9.605.099

9.605.099

8.914.886

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

1            A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

01

Bunuri si servicii

12.484.000

7.420.480

7.223.202

7.223.202

7.223.202

6.663.808

20

01

02

Materiale pentru curățenie

175.000

162.000

140,983

140.983

140,983

125.123

20

01

03

încălzit, iluminat si foita motrica

953.000

950.000

881.573

881.573

881.573

805.734

20

01

04

Apa, canal si salubritate

161.000

310.000

298.142

298.142

298.142

242.218

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

19.000

16.778

16.778

16.778

14.915

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

167.000

157.000

128.524

128.524

128.524

153.765

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

11.028.000

5.822.480

5.757202

5.757.202

5.757.202

5.322.053

20

02

Reparații curente

160.000

260.000

24L639

241.639

241.639

206.527

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

66.000

53.981

53.981

53.981

20

05

30

Alte obiecte de inventar

100.000

66.000

53.981

53.981

53.981

20

H

Cârti, publicații si materiale

)

documentare

5.000

3.500

20

30

Alte cheltuieli

2.251.000

2.102.500

2.086.277

2.086.277

2.086.277

2,044,551

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.251.000

2.102.500

2.086.277

2.086.277

2.086.277

2.044.551

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.345.000

6.374.170

6.335.055

6.335.055

6.335.055

6.335.055

51

01

Transferuri curente

7.345.000

6.374.170

6.335.055

6.335.055

6.335.055

6.335.055

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

7.345.000

6374.170

6.335.055

6.335.055

6.335.055

6.335.055

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

L250.000

762.320

758.998

758.998

758.998

1.207.683

55

01

A Transferuri interne

1.250.000

762.320

758.998

758.998

758.998

1307.683

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.250.000

762.320

758.998

758.998

758.998

1.207.683

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

3.400.000

2.388.780

2.388.773

2.388.773

2.388.773

2.388,773

59

11

Asociații si fundații

400.000

206.670

206.669

206.669

206.669

206.669

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

’                A

J

B

1

2

59

12

Susținerea cultelor

3.000.000

2.182.110

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.217.420

6.167.860

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11,217.420

6.167.860

71

01

Active fixe

H.111.820

6.062.260

71

01

02

Mașini, echipamente st mijloace de

transport

3.580

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

809.100

847.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

i0.302.720

5.211.680

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

105.600

105.600

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-113.090

)

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-113.090

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-113.090

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

34316.000

31.501.630

01

CHELTUIELI CURENTE

31.483.000

31.137.800

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

18.048.000

17.431.930

10

01

Cheltuieli salariale in bani

14.082.690

13.562.220

10

01

Ol

Salarii de baza

9.921.190

9.841.020

10

01

02

Salarii de merit

83.500

77.500

10

01

03

Indemnizație de conducere

107.000

90.200

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

2.182,104

2.182.104

2.182 J 04

2.182.104

5.161.534

5.161.534

5.161.534

35.233.888

5.161.534

5.161.534

5.161.534

35,233.888

5.086.122

5.086.122

5.086.122

25.975.410

3.573

3.573

3.573

834.142

834.142

834.142

4.248.407

4.248.407

4.248.407

25.975.410

75.412

75.412

75.412

9.258.478

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

-152.211

28.864.376

28.864.376

28.864.376

29.051.388

28.651.757

28.651.757

28.651.757

28.906.465

17.175.271

17.175.271

17.175.271

17.401.721

13.391.719

13.391.719

13.391.719

13.606.659

9.784.887

9.784.887

9,784.887

i 0.023.308

69.896

69.896

69.896

66.690

84.990

84.990

84.990

83.783

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

)

k

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

04

Spor de vechime

1.994.000

1.821.500

1.786.757

1.786.757

1.786.757

1.824.435

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

63.000

54.000

51.259

51.259

51.259

52.715

10

01

06

Alte sporuri

11.000

2.000

1.807

1.807

1.807

1.605

10

01

07

Ore suplimentare

66.000

56.700

42.776

42.776

42.776

35.166

10

01

08

Fond de premii

359.000

301.700

297.087

297.087

297.087

235.198

10

01

09

Prima de vacanta

107.000

90,000

88.514

88.514

88.514

87.699

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unității

10.000

2.000

1.115

1.115

1.115

1.115

10

01

13

Indemnizații de delegare

39.000

9.000

8.248

8.248

8.248

8.248

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

1.322.000

1.216.600

1.174.383

3.174.383

LI 74.383

1.186.697

10

03

Contribuții

3.965.310

3.869.710

3.783.552

3.783.552

3.783.552

3.795.062

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.696.000

2.638.260

2.612.673

2.612.673

2.612.673

2.628.594

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

143.050

124.650

94.660

94,660

94,660

84.466

)

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

781.000

756.900

741.212

741.212

741.212

744.946

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

214.000

219.100

213.571

213.571

213.571

218.896

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

123.000

125.840

119.070

119,070

119.070

118.160

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

8.260

4.960

2.366

2.366

2.366

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.844.000

5.853.870

5.624.105

5.624.105

5.624.105

5.423.070

20

01

Bunuri si servicii

1.595.700

1.568300

1.453.693

1.453.691

1.453.691

1.493.600

20

01

01

Furnituri de birou

133.500

103.900

92.073

92.073

92.073

93.063

20

01

02

Materiale pentru curățenie

61.500

60.900

59.228

59.228

59.228

60.732

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

V

B

1

2

3

4

5

6-4-5

7

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

412.600

443.600

397.937

397.937

397.937

394.199

20

01

04

Apa, canal si salubritate

106.700

45.000

39.465

39.465

39.465

49.653

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

305.000

188.500

172.627

172.627

172.627

165.246

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

107.600

96.700

86.478

86.478

86.478

103.594

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

468.800

629.700

605.883

605.883

605.883

627.113

20

02

Reparații curente

233.700

213.700

205.83!

205.831

205.831

205.832

20

03

Hrana

906.000

947.070

937.320

937.320

937.320

953.538

20

03

01

Hrana pentru oameni

906.000

947.070

937.320

937.320

937320

953.538

20

04

Medicamente si materiale sanitare

24.200

26.900

23.335

23.335

23.335

23.858

20

04

01

Medicamente

8.500

7.900

4.981

4.981

4.981

5.652

20

04

02

Materiale sanitare

15.700

19.000

18.354

18354

18.354

18.206

)

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

232.000

356.800

349.118

349.118

349.118

23.476

20

05

01

Uniforme si echipament

21.000

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

30.000

47.000

46.864

46.864

46.864

4.721

20

05

30

Alte obiecte de inventar

181.000

309.800

302.254

302.254

302.254

18.755

20

06

Deplasări, detasari, transferări

103.000

39.200

37.235

37.235

37.235

37.235

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

50.000

12.200

11.268

11.268

11.268

11.268

20

06

02

Deplasări in străinătate

53.000

27.000

25.967

25.967

25.967

25.967

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

24.000

16.500

7.747

7.747

7.747

7.172

20

12

Consultanta si expertiza

6.000

4.322

4.322

4.322

4.322

20

13

Pregătire profesionala

78.000

36.400

25.255

25.255

25255

25.255

20

14

Protecția muncii

17.000

4.100

2.971

2.971

2.971

2.972

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa i

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

l

B

20

27

Tichete cadou

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

02

Ajutoare sociale

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

11

Asociații si fundații

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

)

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

I

2

3

4

5

6=4-5

7

191.000

11.280

11.280

11.280:

11.280

11.280

2.439.400

2.627.620

2.566.000

2.566.000

2.566.000

2.634.530

2,439.400

2.627.620

2.566.000

2.566.000

2.566.000

2.634.530

7.441.000

7.662.000

5.669.953

5.669.953

5.669.953

5.899.246

7.441.000

7.662.000

5.669.953

5.669.953

5.669.953

5.899.246

7,441.000

7.662.000

5.669.953

5.669.953

5.669.953

5.899,246

150.000

190.000

182.428

182.428

182.428

182.428

150.000

190.000

182.428

182.428

182.428

182.428

2.833.000

372.440

223.327

223.327

223.327

144.923

2.833.000

372.440

223.327

223.327

223327

144.923

1.833.000

272.440

138.654

138.654

138.654

83.933

736.000

90.000

89.064

89.064

89.064

14.393

60.000

197.346

384.000

89.000

39.586

39.586

39.586

15.205

653.000

93.440

10.004

10.004

10,004

-143.011

l.000.000

100.000

84.673

84.673

84.673

60.990

-8.610

-10.708

-10.708

-10.708

-8.610

-10.708

-10.708

-10.708

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiate

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

recuperate in anul curent

-8.610

-10.708

-10.708

-10.708

7000

02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

142.158.320

130.751.400

67.988.141

67.988.141

67.988.141

86.767.054

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

133.507.320

122324.960

59.812.677

59.812.677

59.812.677

78.620.987

01

CHELTUIELI CURENTE

123.196.000

1! 7375.670

55.409.687

55.409.687

55.409.687

75.672.725

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.000.000

5.200.000

4.886.049

4.886.049

4.886.049

4.845.688

10

01

Cheltuieli salariate in bani

4.689.300

4.104.680

3.852.639

3.852.639

3.852.639

3.822.817

10

01

01

Salarii de baza

2.634.900

2.182.450

2.169.180

2.169.180

2.169.180

2.160.465

10

01

02

Salarii de merit

87.800

92.570

91.980

91.980

91.980

92.077

10

01

03

Indemnizație de conducere

138.000

111.510

110.477

H 0.477

110.477

106.708

10

01

04

Spor de vechime

439.100

442.250

432.588

432.588

432.588

431.354

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.000

530

530

530

530

443

10

01

07

Ore suplimentare

50.100

44.510

39.508

39.508

39.508

36.061

10

01

08

Fond de premii

426.000

363.790

284.438

284.438

284.438

283.438

)

10

01

09

Prima de vacanta

251.400

221.110

202.963

202.963

202.963

178.986

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

25.000

15.030

6.315

6.315

6.315

8.853

10

01

13

Indemnizații de delegare

30.000

5.930

2.067

2.067

2.067

2.067

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

606.000

625.000

512.593

512.S93

512.593

522.365

10

03

Contribuții

1.310.700

L095.320

1.033.410

1.033.410

1.033.410

L022.87I

10

03

01

Contribuții de asiguFari sociale de

stat

914.400

785.730

743.013

743.013

743.013

734.962

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

46.900

42.400

39.920

39.920

39.920

35.138

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

257.900

222.850

210.262

210.262

210.262

206.844

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capi

tol

Sub-capitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

)

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

accidente de munca si boli profesionale

18.700

16.030

13.164

13.164

13.164

19.033

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

72.800

28.000

26.748

26.748

26.748

26.894

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariale

310

303

303

303

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

17.105.000

18214.120

17.866.503

17.866.503

17.866.503

18.007.688

20

01

Bunuri si servicii

11.120,000

12.788.120

12.516.283

12.516.283

12.516.283

12.606.734

20

01

01

Furnituri de birou

100.000

40.000

37.506

37.506

37.506

30.153

20

01

02

Materiale pentru curățenie

70.000

60.000

57.143

57.143

57.143

54.369

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

4.850.000

4.640.000

4.558.889

4.558.889

4.558.889

4.577.219

20

01

04

Apa, canal si salubritate

420.000

200.000

138.860

138.860

138.860

113.946

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

180.000

268.120

243.961

243.961

243.961

210.028

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

400.000

500.000

493.415

493.415

493.415

545.418

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

5.100.000

7.080.000

6.986.509

6.986.509

6.986.509

7.075.601

20

02

Reparații curente

650.000

620.000

602,669

602.669

602.669

598,376

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

92.000

130.000

122.481

122.481

122.481

175.175

20

05

30

Alte obiecte de inventar

92.000

130.000

122.481

122.481

122.481

175.175

20

06

Deplasări, detasari, transferări

51.600

39.600

14.050

14.050

14.050

12.762

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

33.200

29.200

14.050

14.050

14.050

12.465

20

06

02

Deplasări in străinătate

18.400

10.400

297

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

13.500

13.500

2.926

2.926

2.926

2.884

20

13

Pregătire profesionala

80.000

35.000

30.341

30.341

30.341

29.049

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

i

B

1

2

3

4

S

6=4-5

7

20

14

Protecția muncii

22.900

17.900

15.835

15.835

15.835

13,500

20

27

Tichete cadou

181.500

20

30

Alte cheltuieli

4.893.500

4.570.000

4.561.918

4.561.918

4.561.918

4.569.208

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.893.500

4.570.000

4.561.918

4.561.918

4.561.918

4.569.208

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

100.091.000

93.961.550

32.657.135

32.657.135

32.657.135

52.819.349

55

01

A. Transferuri interne

100.091.000

93.961.550

32,657.135

32.657.135

32.657.135

52.819.349

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societarilor comerciale cu capital de

stat

96.491.000

90.362.610

29.235.868

29.235.868

29235.868

48.907.521

55

01

18

Alte transferuri curente interne

3.600.000

3.598.940

3.421.267

3.421.267

3.421.267

3.911.828

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.311.320

5.030.270

4.483.964

4.483.964

4.483.964

2.948.262

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

10.311.320

5.030.270

4.483.964

4.483.964

4.483.964

2.948262

71

01

Active fixe

9711.320

5.005.270

4.483.964

4.483.964

4.483.964

2.902.007

71

01

01

Construcții

5.393.820

2.287.690

2.260.903

2.260.903

2.260.903

1.796.395

)

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

630.500

554.500

511.336

511.336

511.336

263.695

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

436.000

325.530

161.662

161.662

161.662

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

3.251,000

1.837.550

1.550.063

1.550.063

1.550.063

841.917

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

600.000

25.000

46255

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-80.980

-80.974

-80.974

-80.974

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

IN ANUL CURENT

-80.980

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-80,980

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

8.651.000

8.426.440

01

CHELTUIELI CURENTE

8.530.000

8320.990

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.400.000

7.332.600

20

01

Bunuri si servicii

7.400.000

7.332.600

20

01

04

Apa^ canal si salubritate

7.400.000

7.332.600

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.130.000

988.390

55

01

A. Transferuri interne

1.130.000

988.390

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

1.130.000

988.390

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

121.000

122.970

)

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

121.000

122.970

71

01

Active fixe

121.000

122.970

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

121.000

122.970

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-17.520

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-17.520

85

01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate în anul curent

-17.520

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

119,455.400

106.865.300

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

-80.974

-80.974

-80.974

-80.974

-80.974

-80.974

8.175.464

8.175.464

8.175.464

8.146.067

8.070.763

8.070.763

8.070.763

8.134.906

7.332.599

7.332.599

7332.599

7.396.742

7.332.599

7.332.599

7332.599

7396.742

7.332.599

7332.599

7.332.599

7396.742

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

738.164

122.212

122.212

122.212

11.161

122.212

122.212

122.212

11.161

122.212

122.212

122.212

11.161

122.212

122.212

122.212

11.161

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

-17.511

92.992.646

92.992.646

92.992.646

72.562.677

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

inițiale

trimestriale definitive

A

1

B

1

2

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

1311000

1.754.800

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.312.000

1.754.800

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.312.000

1.754.800

71

01

Active fixe

1.312.000

1.312.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)                             j

1.312.000

1.312.000

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

442.800

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

54.550.000

49.860.350

01

CHELTUIELI CURENTE

50.950.000

47.000.000

40

TITLUL IV SUBVENȚII

45.000.000

47.000.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.000.000

22.000.000

)

40

20

Subvenții pentru compensarea

creșterilor neprevizionate ale

preturilor Ia combustibili

25.000.000

25.000.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.950.000

55

01

A. Transferuri interne

5.950.000

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

5.950.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.600.000

3.000.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.600.000

3.000.000

71

01

Active fixe

3.600.000

3.000.000

71

01

30

Alte active fixe

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

526.440

526.440

526.440

526.440

526.440

526.440

526.440

526.440

526.440

393.600

393.600

393.600

393.600

393.600

393.600

132.840

132.840

132.840

39.423.454

39.423.454

39.423.454

19.856.997

37.461.181

37.461.181

37.461.181

19.062.397

37.461.181

37.461.181

37.461.181

37.461.182

20.622.181

20.622.181

20.622.181

20.622.182

16.839.000

16.839.000

16.839.000

16.839.000

-18.398.785

-18.398.785

-18.398.785

2.098.880

2.098.880

2.098.880

794.600

2.098.880

2.098.880

2.098.880

794.600

2.098.880

2.098.880

2.098.880

794.600

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare           1

inițiale

trimestriale     1

definitive

)

1

B

1

2

(inclusiv reparații capitale)

3.600,000

3.000.000

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-139.650

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-139.650

85

Ol

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-139.650

8402

TRANSPORTURI

63.593.400

55.250.150

01

CHELTUIELI CURENTE

50.600.000

41.042.010

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

19.000.000

16.256.510

20

02

Reparații curente

19.000.000

16.256.510

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.850.000

17.600.000

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.850.000

17.600.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

10.750.000

7.185.500

55

01

A. Transferuri interne

10.750.000

7.185.500

55

01

12

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

10.750.000

7.175.000

55

01

18

Alte transferuri curente interne

10.500

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.993.400

9.299.760

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

7.993.400

9.299.760

71

01

Active fixe

7.993.400

9.299.760

71

01

30

Alte active fixe

Pag. 28

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

3

4

5

6=4-5

7

2.098.830

2.098.880

2.098.880

794.600

436.607

-136.607

-136.607

436.607

-136.607

-136.607

-136.607

-136.607

-136.607

53.042.752

53.042.752

53.042.752

52.705.680

40.941.604

40.941.604

40.941.604

46.448.330

16.256.493

16.256.493

16.256.493

20.154.150

16.256.493

16.256.493

16.256.493

20.154.150

17.499.629

17.499.629

17.499.629

18.297.783

17.499.629

17.499.629

17.499.629

18.297.783

7.185.482

7.185.482

7.185.482

7.996.397

7.185.482

7.185.482

7.185.482

7.996.397

7.175.000

7.175.000

7.175.000

7.985.915

10.482

10.482

10.482

10.482

7.192.774

7.192.774

7.192.774

6.257.350

7.192.774

7.192.774

7.192.774

6257350

. 7.192.774

7.192.774

7.192.774

6257.350

Capi’

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

toi

capi

ra

pa /

ti

ne

Denumire indicator

tol

graf

Titlu

col

at


A                        B


79

81

81 02

81 02

84


05


85


85 01


)02


(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si


recuperate in anul curent

EXCEDENT


ConducâfWyLtostitutiei,Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6M-5

7

7,993,400

9.299.760

7.192.774

7.192.774

7.192.774

6.257.350

5.000.000

5.000.000

5,000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

-91.620

-91.626

-91.626

-91.626

-91.620

-91.626

-91.626

-91.626

-91.620

-91.626

-91.626

-91.626

8.223.866

-8.223.866

CanducQtarul compartimentului financiar-contabil

:: i

j

BIHOR


Awr* &

Pag. 1     - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi bugetare ininale

Prevederi , bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

. Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

rotat, din care:

ciin anii precedent!

uin anul curent

1

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

06

ho

TOTAL VENITURI-VEN1TURI

26.697.630

26.500.040

18.296.965

18.296.965

18291.929

5.036

0002

I. VENITURI CURENTE

16.277.000

16.426.910

8.462.602

8.462.602

8.457.566

5.036

2900

C. VENITURI NEFISCALE

16.277.000

16.426.910

8.462.602

8.462.602

8.457.566

5.036

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

501.130

504.230

425.537

425.537

425.537

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

501.130

504.230

425.537

425.537

425.537

05

Venituri din concesiuni si închirieri

401.130

404.230

414.558

414.558

414.558

09

Venituri din utilizarea pășunilor

comunale

100.000

100.000

10.979

10.979

10.979

3300

10

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

15.775.370

15.922.680

8.037.065

8.037.065

8.032.029

5.036

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV1TATI

14.391.470

14.447.280

7.502.704

7.502.704

7.500.704

2.000

3310

05

Taxe si alte venituri in invatamant

1.150.130

1.150.130

784.426

784.426

784.426

08

Venituri din prestări de servicii

195.000

195.000

55.814

55.814

55.814

14

Contribuția elevilor si studenților

pentru internate, cămine si cantine

2.591.070

2.591.070

1.874.930

1.874.930

1.874.930

3 . )

17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala,

specializare si perfecționare

122.000

122.000

80.150

80.150

78.150

2.000

3310

19

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

923.680

964.490

683.961

683.961

683.961

3310

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

9.409.590

9.424.590

4.023.423

4.023.423

4.023.423

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

1.384.400

1.475.400

534.361

534361

531.325

3.036

3710

01

Donații si sponsorizări

1.384.400

1.475.400

534.361

534.361

531.325

3.036

Capi-

toi

Sub-capitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Prevederi

Prevederi

. bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

buc inii

jetare îale

lotat, din care:

din anit precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3-4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

4ir-

IV. SUBVENȚII

10.420.630

10.073.130

9.834.363

9.834.363

9.834.363

431U

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

10.420.630

10.073.130

9.834.363

9.834.363

9.834.363

09

Subvenții pentru instituții publice

10.420.630

10.073.130

9.834.363

9.834.363

9.834.363

Conducătorul compartimentului financiar-contabil


/

■Pb'&v'ce'               ^/3/            .p&tâ&f

J£~ 3/ JJ3 2ao3.

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6-4-5

7

ijdlO

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

26.697.630

26.500.040

19.196361

17.916.008

17.916.008

17.608.439

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3249.000

2.765.100

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.656.233

10

Servicii publice comunitare de evidenta

a persoanelor

3.249.000

2265.100

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.656233

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

700.000

503.684

503.684

503.684

198274

03

Ordine publica

700.000

503.684

503.684

503.684

198274

04

Politia comunitara

700.000

503.684

503.684

503.684

198.274

6510

INVATAMANT

13364.950

13.692.930

8.240.059

6.959.706

6.959.706

6,617.973

03

invatamant preșcolar si primar

5.880.000

5.903.000

3316.639

3227.624

3.227.624

3253.411

01

Invatamant preșcolar

5.880.000

5.903.000

3316.639

3.227.624

3227.624

3253.411

04

Irivatamant secundar

3.596.750

3.901.730

1,631.674

L283.430

1283.430

1.174.124

01

Invatamant secundar inferior

262.810

362.010

255.798

255.798

255,798

195.502

02

Invatamant secundar superior

3.158.940

3.349.720

1.359.161

(.010.917

1.010.917

951.034

vj

03

Invatamant profesional

175.000

190.000

16.715

16.715

16.715

27.588

/

05

Invatamant postliceal

1.132.130

1.132.130

1.007.707

500.210

500210

464.344

11

Servicii auxiliare pentru educație

2.756.070

2.756.070

2284.039

1.948.442

1.948.442

1.726.094

03

Internate si cantine pentru elevi

2.756.070

2.756.070

2.284.039

1.948.442

1.948.442

1.726.094

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

9.418.680

8.677.010

7.531.283

7.531283

7.531283

7.815.679

03

Servicii culturale

. 1.468.680

1,484.990

1.424.473

1.424.473

1.424.473

1.415.477

06

Case de cul tura

L468.68Q

1.484.990

1.424.473

1.424.473

1.424.473

1.415.477

05

Servicii recreative si sportive

7.950.000

7.192.020

6.106.810

6.106.8(0

6.106.810

6.400202

01

Sport

7.950.000

7.192.020

6.106.810

6.106.810

6.106.810

6.400202

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

8310

03

Agricultura

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

8310

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

8710

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

565.000

565.000

254.968

254.968

254.968

309.680

50

Alte acțiuni economice

565.000

565.000

254.968

254.968

254.968

309.680

9810

EXCEDENT

379.921

-379.921

BIHOR

COtâM/Lti AOC^-O^i^-


CM/7i/4            4/                     - ^7777777

f                                              '

/4 2774 77~  JL42. &o7

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

)

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5010

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENȚII

26.697.630

26.500.040

19.196361

17.916.008

17.916.008

17.608.439

01

CHELTUIELI CURENTE

25.863.6S0

25.699.940

18.572,585

17.452.232

17.452.232

17360.991

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.828.830

3582.810

3.000.841

2.739.172

2.739.172

2.874.003

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22.034.800

22.117.130

15.571.744

14.713.060

14.713.060

14.386,988

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

834.000

800.100

623.776

463.776

463.776

347.448

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

834.000

800.100

623.776

463.776

463.776

347.448

71

01

Active fixe

834.000

800. W0

623.776

463.776

463.776

347.448

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

173.000

260.000

208.923

208.923

208.923

53.523

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

203.500

198.100

87355

87355

87.355

137.086

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

457.500

342.000

327.498

167.498

167.498

156.839

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.249.000

2.765.100

2.655.767

2.655.767

2.655.767

2.656.233

01

CHELTUIELI CURENTE

2.909.000

2.549.000

2.446.260

2.446.260

2.446.260

2.417.881

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

L745.900

1.432.000

1.402.264

1.402.264

1.402.264

1.417.939

10

01

Cheltuieli salariate in bani

1.389.740

1.158.000

1.139,673

1.139.673

LI 39.673

L134.834

10

01

01

Salarii de baza

610.700

546.500

540313

540.313

540.313

514559

10

01

02 ■

Salarii de merit

26.500

21.250

21.199

21.199

21.199

21.199

10

01

03

Indemnizație de conducere

36.000

30300

30.098

30.098

30.098

30.098

IO

01

04

Spor de vechime

î 13.000

81.100

81.084

81.084

81.084

81.034

10

01

06

Alte sporuri

56.320

39.600

39.554

39.554

39.554

39.554

10

01

07

Ore suplimentare

24.000

31.000

30.088

30.088

30.088

30.088

10 01

08

Fond de premii

125.000

81.000

80.975

80.975

80.975

80.975

10 '

01

09

Prima de vacan ta

65,000

50.400

48.147

48.147

48.147

48.147

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

capi

ra

pa /

ti

ne

Denumire indicator

tol

graf

Titlu

col

at


10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de stat

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10

20

03

07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6-4-5

7

240.220

188.500

183.739

183.739

183.739

184.739

15.000

5.000

1.126

1.126

1.126

1.156

78.000

83.350

33.350

83.350

83.350

103.235

356.160

274.000

262.591

262.591

262.591

283.105

244.620

196.000

187.624

187.624

187.624

206.143

12.550

11.000

10.017

10.017

10.017

9.935

83J00

62.000

61.138

61.138

61,138

66.080

5.020

4.000

3.793

3.793

3.793

4.195

9.670

-3.248

1.000

1.000

19

19

19

1.163.100

1.117.000

1.043,996

1.043.996

1.043.996

999.942

359.800

368.800

357.068

357.068

357.068

368.755

50.000

54.000

53.863

53.863

53.863

58.082

12.000

10.000

9.793

9.793

9.793

9.292

35.000

34.000

29.111

29.111

29.111

29.111

6.000

3.000

1.784

1.784

1.784

1.784

70.000

70.000

66.187

66.1S7

66.187

65,118

19300

19.300

19.081

19.081

19.081

19.049


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

/

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

167.500

178.500

177249

177.249

177.249

186.319

20

02

Reparații curente

15.000

15.000

12.000

12.000

12.000

12.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

48.100

46.477

46.477

46.477

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

48.100

46.477

46,477

46.477

20

06

Deplasări, detasari, transferări

30.000

15.000

11.789

11.789

1 L789

11.687

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000

15.000

11.789

11.789

H.789

11.687

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

8.300

8.300

5.832

5.832

5.832

5.777

20

13

Pregătire profesionala

60.000

52.000

50.698

50.698

50.698

50.698

20

14

Protecția muncii

6.000

6.000

1.829

1.829

1.829

201

20

27

Tichete cadou

46.800

20

30

Alte cheltuieli

587.200

603.800

558.303

558.303

558.303

550.824

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

587.200

603.800

558.303

558.303

558,303

550.824

)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

340,000

216.100

209.507

209.507

209.507

238.352

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

340.000

216.100

209.507

209.507

209.507

238.352

71

01

Active fixe

340.000

216.100

209.507

209.507

209.507

238.352

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

40.000

40.000

39.999

39.999

39.999

18.074

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

44.500

36.100

30377

30.377

30.377

95.377

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

255.500

140.000

139.131

139.131

139.131

124.901

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

700.000

503.684

503.684

503.684

198.274

01

CHELTUIELI CURENTE

508.000

320.399

320.399

320.399

198.274

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

167.500

20.055

20.055

20.055

113.573

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru-

pa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

J 5                 A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

Cheltuieli salariate in bani

131.400

15.783

15.783

15.783

84.361

10

01

01

Salarii de baza

67.310

10.638

10.638

10.638

60.838

10

01

02

Salarii de merit

3.650

61

61

61

565

10

01

03

Indemnizație de conducere

5.440

1.138

1.138

1.138

3.695

10

01

04

Spor de vechime

11.460

1.814

1.814

1.814

8.752

10

01

06

Alte sporuri

32.660

10

01

07

Ore suplimentare

1.670

1.302

1.302

1.302

1.364

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

6.000

10

01

13

Indemnizații de delegare

1.210

52

52

52

52

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

2.000

778

778

778

9.095

10

03

Contribuții

36.100

4.272

4.272

4.272

29.212

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

25.390

3.068

3.068

3.068

20.897

)

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1.310

93

93

93

503

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

7.160

865

865

865

6.016

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.130

112

112

112

820

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

LI 10

134

134

134

976

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

340.500

300.344

300.344

300.344

84.701

20

01

Bunuri si servicii

41.000

30.315

30.315

30.315

3.883

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

13.090

13.090

13.090

i.293

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.000

938

938

938

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

3.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

' j.                                    /

B

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20

Ol

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasări, detasari, transferări

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția muncii

')

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

6510

INVATAMANT

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6-4-5

7

12.000

11.759

11.759

11.759

20

10,000

4.528

4.528

4.528

2.570

10.000

7.933

7.933

7.933

7.933

221.320

211.261

211,261

211.261

46.400

42.441

42.441

42.441

174.920

168.820

168.820

168.820

600

480

480

480

480

600

480

480

480

480

5.000

4.719

4.719

4.719

40.000

37.935

37.935

37.935

37.935

5.000

3.701

3.701

3.701

17.580

4.000

4.000

4.000

34.470

17.580

4.000

4.000

4.000

34.470

192.000

183.285

183.285

183.285

192.000

183.285

183.285

183.285

192.000

183.285

183.285

183.285

134.000

130.307

130.307

130307

58.000

52.978

52.978

52.978

13.364.950

13.692.930

8.240.059

6.959.706

6.959.706

6.617.973

13.015.950

13.339.930

8.044.641

6.924.288

6.924.288

6.581.247

1.229.730

1.232.830

953.949

692.280

692.280

686.866

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

Cheltuieli salariate in bani

948.150

950.650

739.633

545383

545.383

541.281

10

01

01

Salarii de baza

295.920

286.710

213.986

196.496

196.496

197.016

10

01

02

Salarii de merit

2.100

2.100

1.506

1.506

1.506

2.040

10

01

03

Indemnizație de conducere

6.000

6.000

4.388

4.388

4.388

3.973

10

01

04

Spor de vechime

39.600

40.760

30.315

22.549

22.549

22.386

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

4.800

4.300

680

680

680

607

10

01

06

Alte sporuri

500

170

170

170

290

10

01

07

Ore suplimentare

36.200

36.200

16.967

10.267

10.267

10.267

10

01

08

Fond de premii

44.310

46.130

18.688

13.375

13.375

11.982

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

180.000

180.000

150.000

30.312

30,312

26.684

10

01

11

Fond aferent plătii cu ora

218.300

229.450

196.123

163.476

163.476

163.355

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

68.000

74.320

73.644

73.644

73,644

74.267

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

52.920

44.180

33.166

28.520

28.520

28.414

)

10

03

Contribuții

281.580

282.180

214.316

146.897

146.897

145.585

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

175.370

176.780

143.328

105.312

105.312

104.168

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

19.250

18.970

9.632

4.534

4.534

4.248

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

57.240

57.300

44.744

30.219

30.219

29.784

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

12.610

12.640

7.788

3.058

3.058

2.876

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

16.810

16.190

8.824

3.774

3.774

4.509

10

03

07

Contribuții 1a Fondul de garantare

a creanțelor salariate

300

300

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plafî efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.786.220

12.107.100

7.090.692

6332.008

6.232,008

5.894.381

20

01

Bunuri si servicii

1.465.120

1.463.460

1,066.466

757354

757.354

731.059

20

01

01

Furnituri de birou

71.000

70390

44.856

10.485

10.485

12.079

20

01

02

Materiale pentru curățenie

135.500

134.260

81.537

13.542

13.542

12.665

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

12.000

4.820

2.841

2.841

2.841

2.841

20

01

04

Apa, canal si salubritate

4.000

4.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

49.000;

47.000

27.306

9.285

9.285

9.157

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

110.600

112.600

81.105

21.104

21.104

22.088

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere $i funcționare

1.083.020

1.090390

828.821

700.097

700.097

672.229

20

03

Hrana

7.684.130

7.689.130

4.928.820

4.779.167

4.779.167

4.761.501

20

03

01

Hrana pentru oameni

7.684.130

7.689.130

4.928.820

4.779.167

4.779.167

4.761.501

)

20

04

Medicamente si materiale sanitare

6.000

5.000

4.000

238

238

238

20

04

01

Medicamente

4.000

4.000

4.000

238

238

238

20

04

02

Materiale sanitare

2.000

1.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.166.000

2.172.160

471.467

187.822

187,822

2.080

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

15.000

15.000

6.126

6.126

6.126

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.151.000

2.157.160

465.341

181.696

181.696

2.080

20

06

Deplasări, detasari, transferări

15.000

15.000

10.299

2.600

2.600

2.599

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

15.000

15.000

10.299

2.600

2.600

2.599

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

22.500

22.900

21.936

2.541

2.541

20

13

Pregătire profesionala

3.000

3.000

1.000

235

235

235

20

14

Proiecția muncii                                      |

10.000

10.000

10.000

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

}           A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

30

Alte cheltuieli

414.470

726.450

576.704

502,051 (

502.051

396.669

20

30

02

Protocol si reprezentare

37.000

37.000

6.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

377.470

689.450

570.704

502.051

502.051

396.669

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

349.000

353.000

195.418

35.418

35.418

36.726

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

349.000

353.000

195.418

35.418

35.418

36.726

71

01

Active fixe

349.000

353.000

195.418

35.418

35.418

36.726

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

70.000

70.000

24.874

24.874

24.874

5.829

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

100.000

104.000

4.000

4.000

4.000

25,291

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

179.000

<79.000

166.544

6J44

6.544

5.606

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

9.418,680

8.677.010

7.531.283

7.531.283

7.531.283

7.815.679

Ol

CHELTUIELI CURENTE

9.273.680

8.638.010

7.495.717

7.495.717

7.495.717

7.743.309

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

688.200

585.480

569.198

569.198

569.198

593.735

10

01

Cheltuieli salariate in bani

533.200

446.020

438.919

438.919

438.919

451.687

10

01

01

Salarii de baza

344.000

269.240

269.236

269.236

269.236

273.543

10

01

02

Salarii de merit

6.600

5.020

5.010

5.010

5.010

5.197

10

01

03

Indemnizație de conducere

29.000

20.740

20.729

20.729

20.729

16.997

10

01

04

Spor de vechime

62.000

51.210

51.210

51.210

51.210

48.185

10

01

06

Alte sporuri

13.600

11.460

11.451

11.451

11.451

11.276

10

01

07

Ore suplimentare

6.000

10

01

08

Fond de premii

35.000

29.730

29.723

29.723

29.723

27.844

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

32.320

25.838

25.838

25.838

25.838

10

01

13

Indemnizații de delegare

7.000

2.300

2.293

2.293

2.293

2.299

- Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

/

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

30.000

24.000

23.429

23.429

23.429

40.508

10

03

Contribuții

155,000

139.460

130.279

130.279

130.279

142.048

10

03

01

Contribuții de asigurați sociale de

stat

106,500

94.330

87.912

87.912

87.912

100.971

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

7.000

6.030

5.692

5.692

5.692

5,354

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

32.000

25.700

23.881

23.881

23.881

28.537

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.500

3.310

2.996

2.996

2.996

2.891

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5.000

10.040

9.752

9.752

9.752

4.295

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

1.000

50

46

46

46

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.585,480

8.052.530

6.926.519

6.926.519

6.926.519

7.149.574

20

01

Bunuri si servicii

7.387.600

6.739.750

5.676.910

5.676.910

5.676.910

5.911.557

20

0!

01

Furnituri de birou

8.000

7.000

6.929

6.929

6.929

4.064

20

01

02

Materiale pentru curățenie

3,500

3,000

3.000

3.000

3.000

1.075

20

01

03

încălzit» iluminat si forța metrica

50.680

49.880

49.839

49.839

49.839

26.245

20

01

04

Apa» canal si salubritate

7.000

3.360

3354

3.354

3.354

3.354

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

59.000

49.530

49.527

49.527

49.527

58.806

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

6.839.420

6344.130

5.281.552

5.281.552

5.281,552

5.453.182

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

420.000

282.850

282.709

282.709

282.709

364.831

20

02

Reparații curente

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

36.573

Capi

tol

Subcapitol

« « S

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

}

k

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000

17310

3.249

3.249

3.249

11.404

20

05

30

Alte obiecte de inventar

30.000

17.310

3.249

3.249

3.249

1L404

20

06

Deplasări, detasari, transferări

24.000

17.050

13.047

13.047

13.047

13.047

20

06

01

Deplasări interne, detașări, transferări

19.000

14.650

10.650

10.650

10.650

10.650

20

06

02

Deplasări in străinătate

5.000

2.400

2.397

2.397

2.397

2.397

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

500

20

13

Pregătire profesionala

1.500

L2C0

1.200

1.200

1.200

1.200

20

27

Tichete cadou

23.880

13.860:

4.046

4.046

4.046

4.046

20

30

Alte cheltuieli

1.068.000

1.213.360

î. 178.067

1.178.067

1.178.067

1.171.747

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.068.000

1,213.360:

1.178.067

1.178.067

1.178.067

1.171.747

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

145.000

39.000

35.566

35.566

35.566

72370

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

145.000

39.000

35.566

35.566

35.566

72.370

71

01

Active fixe

145.000

39.000

35.566

35.566

35,566

72.370

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

63.000

16.000

13.743

13.743

13.743

29.620

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

59.000

16.418

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

23.000

23.000

21.823

21.823

21.823

26.332

8310

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

01

CHELTUIELI CURENTE

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

20

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

20

01

Bunuri si servicii

100.000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

B

1

2

3

4

5

6-4-5

7

intretinere si funcționare

100,000

100.000

10.600

10.600

10.600

10.600

8710

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

565,000

565.000

254.968

254.968

254.968

309.680

01

CHELTUIELI CURENTE

565,000

565.000

254.968

254.968

254.968

309.680

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

165.000

165.000

55.375

55.375

55.375

61.890

10

01

Cheltuieli salariate in bani

126.000

126.000

42.955

42.955

42.955

48.247

10

01

01

Salarii de baza

80.000

80.000

30.239

30,239

30.239

34,608

10

01

02

Salarii de merit

5.000

5.000

10

01

04

Spor de vechime

8.000

8.000

6.330

6330

6.330

7.182

10

01

08

Fond de premii

15.000

15.000

1.565

1.565

1.565

1.565

10

01

09

Prima de vacanta

8.000

8.000

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10.000

10.000

4.821

4.821

4.821

4.892

10

03

Contribuții

39.000

39.000

12.420

12.420

12.420

13.643

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

5

stat

25.000

25.000

8.390

8.390

8.390

9.342

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.500

2.500

445

445

445

471

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9,000

9.000

2.300

2.300

2.300

2.575

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

357

357

357

382

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.000

i.000

928

928

928

873

10

03

07

Contribuții la Fondul de garantare

a creanțelor salariate

500

500

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

400.000

400.000

199.593

199,593

199.593

247.790

20

01

Bunuri si servicii

33.000

33.000

10.974

10.974

10.974

14.027

20

01

01

Furnituri de birou

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.448

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite b

inițiale

}          A

B

1

20

01

02

Materiale pentru curățenie

5.000

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

15.000

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

3.000

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

i

caracter funcțional

5.0001

20

02

Reparații curente

2.000

20

03

Hrana

300.000

20

03

01

Hrana pentru oameni

300,000

20

04

Medicamente si materiale sanitare

1.000

20

04

01

Medicamente

500

20

04

02

Materiale sanitare

500

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,000

)

20

05

30

Alte obiecte de inventar

10.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

3.000

20

13

Pregătire profesionala

5.000

20

14

Protecția muncii

1.000

20

27

Tichete cadou

14.000

20

30

Alte cheltuieli

31.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

31,000

9810

EXCEDENT

Con d ucatoryl’HîstituJiei,

5îy

ugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimestriale definitive

2

3

4

5

6=4-5

7

5.000

3.093

3.093

3.093

3.093

15.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

5.605

5.000

2.881

2.881

2.881

2.881

2.000

128

128

128

128

300.000

156.545

156.545

156.545

156.545

300.000

156.545

156,545

156.545

156.S45

1.000

12

12

12

12

500

12

12

12

12

500

10.000

7.989

7,989

7.989

7.989

10.000

7,989

7.989

7.989

7.989

3.000

710

710

710

710

5.000

735

735

735

735

1.000

14.000

31.000

22.500

22.500

22.500

67.644

31.000

22.500

22.500

22.500

67.644

379.921

-379.921

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

BIHOR .


O^A-


cgArfVi..               4 Qt/e&T&'zij) c£G&Ff/o£

g*T&&Ke - C//£Z7w'&./
Pag» 1- lei-

CapT toi

Subcapitol

Paragraf

Grapa/ Titlu

Articol

Alt-ac-at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

J06

CREDITE EXTERNE

75.287.750

75287.750

47.719.379

47.719379

47.719379

8406

TRANSPORTURI

75287.750

75.287.750

47.719379

47.719.379

47.719379

03

Transport rutier

75.287.750

75287.750

47.719.379

47.719379

47.719379

02

Transport m comun

75287,750

75287.750

47.719379

47.719379

47.719379


BIHOR


C&f-lQ'tAJdL


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite b

inițiale

j            A

B

1

5006

CREDITE EXTERNE

75.287.750

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

75.287.750

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

75.287.750

71

01

Active fixe

75.287.750

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

75.287.750

8406

TRANSPORTURI

75287.750

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

75.287.750

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

75.287.750

71

01

Active fixe

75.287.750

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

75.287.750

Conducătorul instituției xw

Fag» 2


- lef-


ugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimestriale definitive

2

3

4

5

6-4-5

7

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75287.750

47.719.379

47.719379

47.719379

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75287.750

47.719379

47.719379

47.719379

75.287.750

47.719379

47.719379

47.719379QWfy/. J>f gXFCt/f/f r^&7ÂA// Ce&)//£Ă0£ /AfâgA/tT

s

^/i.Zooe

Pag» 1- lei-

Capi

tol

Subcapitol

*S ■»   ’tj

3 ■?  f

AȘ ...... . ...

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

j

/

l

B

1

2

3

4

5

6M-5

7

5007

CREDITE INTERNE

17307.000

17307.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBUCA

9.Î25.000

9.125.000

03

Locuințe

9.125.000

9.125.000

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

9.125.000

9.125.000

8407

TRANSPORTURI

8.182.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

03

Transport rutier

3.182.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

03

Străzi

8.182,000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

BlH°00ZJewdL


^X£Z&77£ 4X. /X^r/^7/)/o^ j>6Wbg' _ ^^z^z/Zz/2       - lei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa i

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6M-5

7

5007

CREDITE INTERNE

17307.000

17307.000

7967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

17307.000

17307.000

7.967.908

7.967.908

7967.908

20.801946

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

17307.000

17307.000

7.967.908

7967.908

7967.908

20.801.946

71

01

Active fixe

17.307.000

17307.000

7.967.90S

7.967.908

7.967.908

20.801.946

71

01

01

Construcții

9.125.000

9.125.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

8.102.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7967908

20.801946

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

9.125.000

9.125.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.125.000

9.125.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.125.000;

9.125.000

71

01

Active fixe

9.125,000

9.125,000

71

01

01

Construcții

9.125.000

9.125.000

8407

TRANSPORTURI

8.182.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.182.000

8.182.000

7.967 908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

!

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

8.182.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

71

01

Active fixe

8.182.000

8.182.000

7.967908

7.967.908

7.967.908

20.801.946

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

8.182.000

8.182.000

7.967.908

7.967.908

7.967908

20.801.946

fiel
bihor            £OcA-£- O&P&k

^c^Cz/7/P -4-

A/£'££M2>          - \/£~A// 7Z/&                 3/'    &&P

Pag. 1 -lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare i ni fia le

Prevederi . bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasai

IWi; din care:

din anu precedent!

con anul curent

j

B

1

2

>4*5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

08

TOTAL VENITURI-NE RAMBURSABILE

25.056.240

25.477.670

876.942

876.942

876.942

0002

1. VENITURI CURENTE

26.250

2900

C. VENITURI NEFISCALE

26.250

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

26250

3608

DIVERSE VENITURI

26.250

50

Alte venituri

26.250

4100

08

IV. SUBVENȚII

25.056.240

25.451.420

876.942

876.942

876.942

4408

DONATE DIN STRĂINĂTATE

25.056240

25.451.420

876.942

876.942

876.942

01

Donații din străinătate

25.056.240

25.451.420

876.942

876.942

876.942

01

Curente

25.056240

25.451.420

876.942

876.942

876.942

Condir^ataj^institmlei,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

BIHOR , ,

CfflJSfLWl-


câĂ/Ti/A. tfcfeu'/te' &$(7<S¥7ft/7c//  -^A/^c/^/’^^

/

- £^£Z/z7/z?^/

Pag. 1- lei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legate

Plăti efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

}

/

V

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5003

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

25.056,240

25.477.670

369.458

369.458

369.458

129.490

5108

AUTORITATl PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

1311.940

1.980.740

252384

252384

252384

23.119

01

Autorități executive si legislative

1311.940

1.980.740

252.384

252384

252384

23.119

03

Autoritari executive

1311.940

1.980.740

252384

25X384

252384

23.119

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

26.250

25327-

25327

25.227

24.560

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

26350

25327

25.227

25.227

24.560

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

744300

165.800

81.429

81.429

81.429

71393

15

Prevenirea excluderii sociale

744300

165.800

81.429

81.429:

81.429

71393

50

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii

excluderii sociale

744300

165.800

81.429:

81.429

31.429

71393

7008

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

304.880

10.418

10.418

10.418

10.418

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

304.880

10.418

10.418

10.418

10.418

)08

TRANSPORTURI

23.000.000

23.000.000

03

Transport rutier

23.000.000

23.000.000

03

Străzi

23.000.000

23.000.000

9808

EXCEDENT

507.484

-507.484

BIHOR


Câyw. tr^cc/ne #/. /Â/5r/foZ/;/&e 2w^?e

3/. 12, 2oo^>

Z ( eJ-Q

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gra

pa/

Titlu

Ar

ticol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

\ A

B

1

2

3

4

5

6M-5

7

5008

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

25.056.240

25.477.670

369.458

369.458

369.458

129.490

01

CHELTUIELI CURENTE

937.940

845.130

134.773-

134.773

134.773

129.490

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.970

187.900

1.052

1.052

L052

1.052

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

736.970

657.230

133.721

133.721

133.721

128.438

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

24.118.300

24.632.540

234.685:

234.685

234.685

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

24.118300

24.632.540

234.685

234.685

234.685

71

01

Active fixe

24.118.300

24.632.540

234.685

234.685

234.685

71

01

01

Construcții

470.500

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

285.000

285.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

362.800

1.035.700

173.801

173.801

173.801

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

23.000.000

23.311.840

60.884

60.884

60,884

)08

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

1311.940

1.980.740

252.384

252.384

252384

23.119

01

CHELTUIELI CURENTE

676.940

616.050

23.119

23.119

23.119

23.119

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

200.970

171.870

10

01

Cheltuieli salariate in bani

157.930

128.830

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

157.930

128.830

10

03

Contribuții

43.040

43.040

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

30.810

30.810

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

1.580

1.580

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

-

sanatate

8.670

8.670

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

Capital

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

.               A

}

B

accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

20

06

Deplasări» detasari, transferări

20

06

02

Deplasări in străinătate

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

j

20

30

Alte cheltuieli

20

30

02

Protocol si reprezentare

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

71

Ol

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

Ol

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Pag- 3

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6=4-5

7

640

640

1.340

1.340

475.970

444.180

23.119

23.119

23.119

23.119

203.970

172.180

23.119

23.119

23.119

23.119

55.000

55.000

75.470

75.470

73.500

41.710

23.119

23.119

23.119

23.119

65.000

65.000

65.000

65.000

15.000

15.000

192.000

192.000

45.000

45.000

147.000

147.000

635.000

1.364,690

229.265

229.265

229.265

635.000

1.364.690

229.265

229.265

229.265

635.000

1.364.690

229.265

229.265

229.265

285.000

285.000

350.000

1.018.800

168.381

168.381

168.381

60.890

60.884

60.884

60.884

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

A

i

B

6708

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6808

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

)

internet

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

03

Hrana

20

03

OI

Hrana pentru oameni

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

30

Alte cheltuieli

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


înîtiale

redite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

trimestriale definitive

2

3

4

5

6=4’5

7

26.250

25.227

25.227

25.227

24.560

26.250

25.227

25.227

25.227

24.560

26.250

25.227

25.227

25.227

24.560

26.250

25.227

25.227

25.227

24.560

26.250

25.227

25.227

25.227

24.560

744.300

165.800

81.429

81.429

81.429

71393

261.000

160.000

76.009

76.009

76.009

71393

261.000

160.000

76.009

76.009

76.009

71.393

42.240

35.680

4.369

4.369

4.369

4.369

11.640

11.640

2.573

2.573

2.573

2.573

2.790

8.840

8.840

500

220

12.370

9.460

240

240

240

240

6.100

5.520

1.556

1.556

1.556

1.556

57,360

57.360

44.000

5.280

4.729

4.729

4.729

18.070

25.930

5,280

4.729

4.729

4.729

117.400

119.040

66.911

66.911

66.911

67.024

117.400

119.040

66.911

66.911

66.911

67,024

483,300

5.800

5.420

5.420

5.420

483.300

5.800

5.420

5.420

5.420


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Alh

ne-

at

Denumire indicator

A

B

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7008

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

01

Cheltuieli salariate in bani

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

j

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

I

2

3

4

5

6=4-5

7

483.300

5.800

5.420

5.420

5.420

470.500

12.800

5.800

5.420

5.420

5.420

304.880

10.418

10,418

10.418

10.418

42.830

10.418

10.418

10.418

10.418

16.030

1.052

1.052

1.052

1.052

12.910

1.052

1.052.

1.052

1.052

11.350

1.560

1.052

1.052

1.052

1.052

3.120

2.220

120

630

50

100

26.800

9.366

9.366

9.366

9.366

23.840

9366

9.366

9.366

9.366

1.300

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grapa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

/

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

întreținere si funcționare

22540

9.366

9.366

9.366

9.366

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.960

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.960

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

262.050

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

262.050

71

01

Active fixe

262.050

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

11.100

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

250.950

8408

TRANSPORTURI

23.000.000

23.000.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

23.000.000

23.000.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

23.000.000

23.000.000

71

01

Active fixe

23,000.000

23.000.000

)

71

01

30

Alte active fixe

/

(inclusiv reparații capitale)

23.000.000

23.000.000

9808

EXCEDENT

507.484x

-507.484

Conduî^^^inst|ttrtiet

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

BIHORjțfâtyâ-. Qy\


cos/Ti//. j£~ & x<ftt/7fe 4

' /

Pag. 1     ~ iei-Capitol

Subcapitol

**» ....'..

Grapa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare ininale

Prevederi , bugetare trimestriale definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incaș ari

Drepturi constatate de încasat

rotai;

din care:

din anii precedenti

din anul curent

)       A

B

1

2

3-4+5

4

5

6

7

8-3-S-7

0001

11

TOTAL VENITURI-IN AFARA BUGETULUI

27.897.010

29.564.010

9.640.573

9.640.573

9.640.573

0002

I. VENITURI CURENTE

27.897.010

29.564.010

9.640.573

9.640.573

9.640.573

2900

C. VENITURI NEFISCALE

27.897.010

29.564.010

9.640.573

9.640.573

9.640.573

3300

C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII

27.897.010

29.564.010

9.640.573

9.640.573

9.640.573

3611

DIVERSE VENITURI

27.897.010

29.564.010

9.640573

9.640.573

9.640.573

06

Taxe speci ale

2.500.000

3.300.000

1.3Î5.449

1315.449

1 315.449

08

Depozite speciale pentru construcții

de locuințe

32.500

32.500

32.500

32.500

3611

10

Fond de rulment

24.000.000

24.256.000

8,292.624

8.292.624

8.292.624

50

Alte venituri

1.397.010

1.975.510

BIHOR


3W2<Z 7£~ £Y&Țc77/£              & C/7& 7&/^7<o£   V/^^T/'^f-

/'/7 fâP&Q-               77) C7-./ - 07777(7/7~/7 TJ-JM-fy J)<7~ 7/   '-7>7i

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5011

CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

27.897.01G

29364.010

27377.781

27.277.781

27.277.781

10.722.530

5111

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.310,000

4.090.000

4.051.076

4.051.076

4.051.076

01

Autoritari executive si legislative

4.310.000

4.G90.0G0

4.051.076

4.051.076

4.051.076

03

Autorități executive

4310.000

4.090.000

4.051.076

4.051.076

4.051.076

6511

INVATAMANT

1.277.340

1.277389

1.277.289

i.277.289

03

Invatamant preșcolar si primar

270.770

270.748

270.748

270.748

01

Invatamant preșcolar

270.770

270.748

270.748

270.748

04

Invatamant secundar

1.006.570

1.006.541

L006.541

1.006.541

01

Invatamant secundar inferior

299.550

299343

299.543

299343

02

Invatamant secundar superior

707.020

706.998

706.998

706.998

6611

SANATATE

121.625;

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

121.625

6611

06

01

Spitale generale

121.625

>1

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

1.397.010

1.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

03

Servicii culturale

22.170

21.413

21.413

21.413

07

Cămine culturale

22.170

21.413

21.413

2L413

05

Servicii recreative si sportive

500.000

500.000

500.000

500.000

2.002328

01

Sport

500.000

500.000

500.000

500.000

03

întreținere grădini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive si de agrement

2.002.928

6711

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

1397.010

1397.010

6811

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

578300

35

Prevenirea excluderii sociale

575300

50

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii


Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

)

i

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

excluderii sociale

578.500

7011

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2.000.000

1.232.500

1.232.500

1.232.500

1.232.500

2.010.937

03

Locuințe

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

01

Dezvoltarea sistemului de locuințe

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

06

Iluminat public si electrificări rurale

2.000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.921.909

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

56.528

8411

TRANSPORTURI

20.190.000

20.466.490

20.195.503

20.195.503

20.195.503

6.587.040

03

Transport rutier

20.190.000

20.466.490

20.195.503

20.195.503

20.195.503

6.587.040

03

Străzi

20.190.000

20.466.490

20,195.503

20.195.503

20.195.503

6.587.040

9811

EXCEDENT

-17.637.208

17.637.208


B!H0R


COifâ// ZXC'CtjT/f' ■#-/

* / C&z7t//'£# sJf MW      $■ ^'^}°^.

Pag. 3 -Iei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

5611

CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL

27.897.010

29.564.010

27277.731

27277.781

27.277.781

10.722.530

01

CHELTUIELI CURENTE

2.500.000

3.432.500

3.332.500

3332.500

3332.500

3.471.145!

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2,500.000

3.432.500

3332.500

3332300

3332.500

3.471.145

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.397.010

26.131.510

23.945.281

23.945281

23.945281

7251385

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

25.397.010

26.131.510

23.945.281

23.945281

23.945.281

Z251385

71

01

Active fixe

25397.0 Î0

25.092360

22.906.160

22.906.160

22.906.160

725L385

71

01

01

Construcții

476.Î80

5.658

5.658

5.658

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.020.000

3.108.000

3.090.645

3.090.645

3.090.645

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

22.377.010

21308.180

19.809.857

19.809.857

19.809.857

7251385

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

1.039.150

1.039.121

1.039.Î21

1.039.121

5111

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4310.000

4.090.000

4.051.076

4.051.076

4.051.076

*■ j

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4310.000

4.090.000

4.051.076

4.051.076

4.051.076

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4310.000

4.090.000

4.051.076

4.05Î.076

4.051.076

71

01

Active fixe

4310.000

4.090.000

4.051.076

4.051.076

4.051.076

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.020.000

3.100.000

3.090.645

3.090.645

3.090.645

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

1.290.000

990.000

960.431

960.431

960.431

6511

INVATAMANT

1.277340:

1277289

1277.289

1277.289

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.277340

1277239

1277289

1277.289

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1277.340

1.277.289

1277.289

1277.289

*

71

01

Active fixe

238.190

238.163

238.168

238.168

71

01

01

Construcții

5.680

5.658

5.658

5.658

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

‘ )             A

B

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

71

03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

6611

SANATATE

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6711

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6811

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

01

Bunuri si servicii

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

20

03

Hrana

20

03

01

Hrana pentru oameni

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

1

2

3

4

5

6=4-5

7

232.510

232.510

232.510

232.510

1.039.150

1.039.121

1.039.121

1.039.121

121.625

121.625

121.625

121.625

121.625

1.397.010

1.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

1.397.010

3.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

1.397.010

1.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

1.397,010

1.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

1.397.010

1.919.180

521.413

521.413

521.413

2.002.928

578.500

100.000

100.000

3.370

2.790

580

57.360

57.360

39.270

Capi

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

tol

capi

ra

pa/

ti

ne

Denumire indicator

tol

graf

Titlu

col

at

20

05

03

20

05

30

70

71

71

01

71

01

01

71

01

03


Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

7011


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

01

20

20

30

20

30

70

71

71

01

71

01


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Alte active fixe

8411


(inclusiv reparații capitale) TRANSPORTURI

01

20

20

02

70

71

71

01

71

01 30


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Reparații curente

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Alte active fixe

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

trimestriale definitive

I

2

3

4

5

6=4-5

7

18.070

21.200

478.500

478.500

478.500

470.500

8.000

2.000.000

1.232.500

1.232.500

1.232.500

1.232.500

2.010.937

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

32.500

2.000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200,000

1.978.437

2.000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.978.437

2.000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.978.437

2,000.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.978.437

20.190.000

20.466.490

20.195.503

20.195.503

20.195.503

6.587.040

2.500.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.438.645

2.500.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.438.645

2.500.000

3.300.000

3.300.000

3.300.000

3.300,000

3.438.645

17.690.000

17.166.490

16.895.503

16.895.503

16.895.503

3.148.395

17.690.000

17.166.490

16.895.503

16.895.503

16.895.503

3.148.395

17.690.000

17.166.490

16.895.503

16.895.503

16.895.503

3.148.395

- Iei-

M

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

trimestriale definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

9811

(inclusiv reparații capitale)

EXCEDENT

17.690.000

17.166.490

16.S95.5O3

I6.S95.503

16.895.503

-17.637.208

17.637.208

3.148.395

Con ducatațuy^gUJtiel,

Conducătorul compartimentului

finqndar-contabil


DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDEȚULUI___________


INCASARI REALIZATE


SITUAȚIA


privind realizarea veniturilor bugetelor locale


Denumirea unităților administrativ teritoriale


VENITURI

TOTALE


TOTAL


Venituri proprii

din care:


Cote defalcate din impozitul pe venit


TOTAL VENITURLBUGET LOCAL Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate dîn colete defalcate din impozitul pe venii pentru echilibrarea bugetelor focale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 1a nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor siMunicipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata penta echilibrarea bugetelor locale

SUBVENȚII DE IA BUGETUL DE STAT

VENITURI PROPRII

TOTAL VENiTURI-BUGET LOCAL

Cote defalcate din impozitul pe venit


000102

397.559781


397.559.781


4S02


040201


115.072.734


229.457.894


115.072734


Sume alocate de consiliul județean pentru echilibr. bug. locale

040204


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si municipiului București

110201


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sect. municip. BUC.

110202


Sume defalcate din


de


TVA pentru    1

drumuri      *


110205


280.322


120.188.823


1.999.994


privind realizarea veniturilor bugetelor locale


Venituri proprii


Denumirea unităților administrativ teritoriale


Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orasetor. municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru


VENITURI

TOTALE


000102


397.559.781


TOTAL

din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibr. bug. locale

4802

040201

040204


229.457.894


115.072.734


280.322


Sume

Sume

defalcate din

defalcate din

Sume

TVA pentru

TVA pentru

defalcate din

de

finanțarea

finanțarea

n

cheltuielilor

cheltuielilor

TVA pentru

J

descentralizate

descentraliz.

drumuri

Ia nivelul

la nivelul

județelor si

comunelor.

municipiului

orașelor,

București

municipiilor

si seci.

municip. BUC.

110201

110202

110205


120.188.823


1.999.994


privind realizarea veniturilor bugetelor locale


Denumirea unităților administrativ teritoriale


VENITURI TOTALE


000102


TOTAL


4802


Venituri proprii

din care:


Cote defalcate din impozitul pe venit


040201


echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale SUBVENTK DE LA BUGETUL DE STAT VENITURI PROPRII


Sume alocate de consiliul județean pentru echilibr. bug. locale

040204

280.322


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor si municipiului București

110201


Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sect. municip. BUC.

110202


Sume defalcate din

TVA pentru

drumuri


110205


229,457.894


120.188.823


1.999.994


de

1

e


DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR PUBLICE A

PLĂTI EFECTUATE


SITUAȚIA

privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale

- lei

Denumirea unităților administrativ teritoriale

CHELTUIELI

TOTALE

din care:

(pe articole de cheltuieli)

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenții

transferuri intre unitatî ale administrației

publice

Alte transferuri

Asistenta

sociala

Cheltuieli de capital

Alte

cheltuieli

5002

10

20

30

40

51

55

57

70

TOTAL CHELTUIELI

389335.915

389335.91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

136.990350

-136.99025

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84271.739

-84271.73

TITLUL UI DOBÂNZI

12.850.584

-12.850.58

TITLUL IV SUBVENȚII

54.960.810

-54.960.81

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

10.815.997

-10.815.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

41,760.625

-41.760.62

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.687.806

-5.687.80

CHELTUIELI DE CAPITAL

38343.189

38343.18

TOTAL CHELTUIELI

389.335.915

389335.91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

136.990.250

-136.990.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84.271.739

-84.271.73

TITLUL III DOBÂNZI

12.850.584

-12.850,58

TITLUL IV SUBVENȚII

54.960.810

-54.960.81

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.815.997

-10.815.99

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

41.760.625

-41,760.62

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.687.806

-5.687.80

CHELTU IELI DE CAPITAL

38.343.189

-38.343.18

TOTAL CHELTUIELI

389335.915

389335.91

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

136.990250

-136.990.25

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84271.739

-84271.73

TITLUL III DOBÂNZI

12.850584

-12.850.58

TITLUI IVS1RVFNTH

44 O/CAOtA

"   o.

privind realizarea cheltuielilor bugetelor locale

- Iei

Denumirea unităților administrativ teritoriale

CHELTUIELI

TOTALE

din care:

(pe articole de cheltuieli)

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobânzi

Subvenții

transferuri intre unitati ale administrației

publice

Alte

transferuri

Asistenta

sociala

Cheltuieli de capital

Alte cheltuieli

5002

10

20

30

40

51

55

57

70

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.815.997

41.760.625

5.687.806

38.341189

•10.815.99

-41.760.62

-5.687.80

-38.343.18

Anexa nr.6

REDUCERI IMPOZIT CLADIRI ACORDATE PENTRU PERSOANE JURIDICE INVESTITII DE PESTE 500.000 DE EURO

NR.

DENUMIREA

VALOAREA

REDUCEREA

REDUCEREA

PROC.

PROC.

CRT

SOCIETATII

INVESTITIEI

ACORDATA

ACORDATA

RED.

RED.

1.

SC GRANDHILL

EXIM SRL

4,597,637

18,390.54

19,310.07

30%

30%

2.

SC PLASTOR SA

2,740,610

12,058.69

21,102.69

55%

55%

3.

SC PROGES SRL

9,962,208.91

47,338.60

55,228.36

40%

40%

3,216,725

8,577.93

18,013.66

40%

40%

4.

SC LOTUS

MARKET SA

61,660,779

53,439.34

566,773.44

65%

65%

5.

SC PELICAN

IMPEX SRL

12,123,650

10,345.51

67,892.44

32%

40%

TOTAL

150,150.62

748,320.66

SCUTIRI IMPOZIT CLADIRI ACORDATE PENTRU PERSOANE JURIDICE INVESTITII DE PESTE 500.000 DE EURO DE NATURA LOCUINTELOR valori estimativ

NR. CRT

DENUMIREA SOCIETATII BENEFICIARE

VALOAREA INVESTITIEI

SCUTIREA

ACORDATA

PE ANUL

2008/LEI

SCUTIREA

ACORDATA

PE ANUL

2009/LEI

1.

SC STICOM TRADING SRL

12,927,150

189,598

90,252.65

2.

SC PORTO PETROL SRL

14,058,088

131,208.82

160,911.16

3.

SC CIMARSON SRL

9,239,213.94

81,294.07

90,875.23

4.

SC TRANS WORLD TRADING 2 SRL

14,316,164.41

57,264.66

200,426.30

TOTAL :

459,365.55

542,465.34

SCUTIRI IMPOZIT CLĂDIRI ACORDATE CU 01.01.2009

1.

SC PRIMA REAL ESTATE SRL

3,471,782

-

48,604.94

591,070.28

SCUTIRI IMPOZIT TEREN

)ATE IN ANUL 2008 PENTRU PERSOANE JURIDICE

NR.CRT

DENUMIREA

SOCIETĂȚII

BENEFICIARE

SCUTIREA ACORDATA PE ANUL 2008 IMPOZIT TEREN/LEI

TOTAL

1.

SC TRANS WORLD TRADING2 SRL

850

1.894 LEI

2.

SC PORTO PETROL SRL

1,044

MUNICIPIUL ORADEA

DIRECTIA ECONOMICA

SERV. CONTABILITATE PUBLICA SI SIT. FINANCIARE

LISTA INSOLVABILI 2008

intrare in insolvabilitate pers.fizice

Cod

LUNA

Venit

Ian.

Febr.

Martie

April.

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

2107020101

0

0

0

0

-2.27

-1.42

0

0

0

0

0

1379.9

1,376.21

21070203

0

0

0

0

56.06

0

274.17

0

0

0

0

0

330.23

2116020201

0

0

0

1027.52

39.66

0

5182.15

0

156.06

0

0

0

6,405.39

21360250

2

50

0

40

187

22

120

2

6

0

2

26

457.00

21350201

0

2132

0

21566

124554

12565.5

175491

15465

16214

40594

22060

29946

460,587.50

21350250

50

4930

0

11300

192399

3365

154585

40050

1548

1601

500

1690

412,018.00

52

7112

0

33933.52

317233.45

15951.08

335652.32

55517

17924.06

42195

22562

33041.9

881,174.33

LISTA INSOLVABILI 2008

iesire din insolvabilitate pers. fizice

Cod

LUNA

Venit

Ian.

Febr.

Martie

April.

Mai

Iunie

Iulie

August

Sept.

Oct.

Nov.

Dec

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL

2116020201

0

0

0

0

0

0

40.72

0

0

0

0

0

40.72

21360250

0

0

0

0

12

0

9

0

0

0

4

8

33.00

21350201

0

80

0

0

1160

0

400

0

0

400

130

410

2,580.00

21350250

20888

890

0

0

0

2050

277

0

0

1601

0

7567

33,273.00

20888

970

0

0

1172

2050

726.72

0

0

2001

134

7985

35,926.72