Hotărârea nr. 30/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Farkas Antal ºi soþia Farkas Marta Zsuzsanna, reprezentând suprafaþa de 117 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F. 93508 Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Farkas Antal și soția Farkas Marta Zsuzsanna, reprezentând suprafața de 117 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F.

93508 Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40.815 din 20 ianuarie 2009 prin


care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 117 mp. teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F. 93508 Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Consiliul Local Oradea prin Hotărârea nr. 1175/19.12.2008,


se propune modernizarea str. Camil Petrescu, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, (6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului) in zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 1625/17.10.2008, dl. Farkas


Antal și soția Farkas Marta Zsuzsanna donează Municipiului Oradea suprafața de 117 mp., teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F. 93508 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Farkas Antal și soția Farkas Marta Zsuzsanna,


reprezentând suprafața de 117 mp, teren identificat cu nr. cadastral 19973, înscris in C.F. 93508 Oradea, situat în Oradea str. Camil Petrescu, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către dl. Farkas Antal și soția Farkas Marta Zsuzsanna

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Farkas Antal prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.30

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila