Hotărârea nr. 3/2009

privind aprobarea utilizãrii fondului de rulment aferent anului 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2009

Analizând Raportul de specialitate al Direcției Economice înregistrat sub nr. 102021 din 21.01.2009, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2009.

Ținând cont de prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 36 alin. (2) lit.b), alin.4 lit.a și ale art. 45 alin. (2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă utilizarea fondului de rulment în sumă de 6.562,30 mii lei, conform prevederilor art. 58, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu destinația finanțării obiectivelor de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009                        CONTRASEMNEAZĂ

Nr.3.                                            SECRETAR

Ionel Vila

Municipiul Oradea


SITUATIA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN FONDUL DE RULMENT in anul 2009


mii lei

Nr. Crt.

Cap. 51.11 - Autoritati publice si acțiuni externe

COD

AN

1

Conversii documentatii de urbanism

130.00

2

Leasing autoturism Laguna

71.01.02

14.00

3

Retea metropolitana de date si voce-finantare proiect fond de modernizare

71.01.03

30.00

4

Retea metropolitana - sistem informatic integrat in ZMO

71.01.03

44.00

Total active nefinanciare - din care:

71

218.00

Nr. Crt.

Cap. 65.11 - Invatamant

COD

AN

Cap. 65.11.03.01 - Invatamant prescolar

1

GRADINITA NR. 25 RK fațade și uși interioare

71.03

82.10

2

GRADINITA NR. 28 tâmplărie + fațadă

71.01.30

15.30

3

GRADINITA NR. 30 - PT amenajare mansarda

71.01.30

34.50

4

GRADINITA NR. 45 amenaj. int.,tâmpl. inst.electr.,fațade

71.01.30

168.18

5

GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie

71.01.01

0.10

6

GRADINITA NR. 54 instalație încălzire

71.03

36.50

7

GRADINITA cu program prelungit Liszt Frenc -proiectare+executie cladire noua

71.01.01

18.15

Total active nefinanciare - din care:

71

354.83

Nr. Crt.

Cap. 65.11- Invatamant

COD

AN

Cap. 65.11.04.01 - Invatamant secundar inferior

1

SC GEN 8 N.Bălcescu - RK ferestre

71.01.30

31.00

2

SC GEN 11 - PT RK incalzire

71.03

49.00

3

SC GEN 14 Dacia Vestiare

71.01.30

26.85

Total active nefinanciare - din care:

71

106.85

Nr. Crt.

Cap. 65.11 - Invatamant

COD

AN

Cap. 65.11.04.02 - Invatamant secundar superior

1

COL NAT E GOJDU fațadă

71.03

45.25

2

COL NAT E GOJDU amenajari interioare

71.03

316.40

3

COL TEHNIC M VITEAZUL RK inst.electr.și amenaj.inter.

71.03

251.60

4

COL TEHNIC M VITEAZUL RK cantina

71.03

51.40

5

LICEUL DE ARTA fațadă,utilități,tâmplărie,acoperis

71.03

121.61

GR SC TRANSILVANIA RK tâmplărie

20.00

Total active nefinanciare - din care:

71

806.26

CAP.65. INVATAMANT

1,267.94

Total active nefinanciare - din care:

71

1,267.94

Nr. Crt.

Cap. 66.11 - Sanatate

COD

AN

Cap. 66.11. 06.01 - Spitale generale

1

SPITALUL DE COPII Reabilit si moderniz corp policlinica -ambulatoriu corp B

1.64


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment


AIO - Fond rulment AIO - Fond rulment AIO - Fond rulment AIO - Fond rulment AIO - Fond rulment AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


AIO - Fond rulment


Total active nefinanciare - din care:

71

1.64

Nr. Crt.

Cap. 66.11 - Sanatate

COD

AN

Cap. 66.11. 50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare

1

CENTRUL DE TRANSFUZIE - RK clădire

71.03

151.80

Total active nefinanciare - din care:

71

151.80

CAP.66. SĂNĂTATE

153.44

Total active nefinanciare - din care:

71

153.44

Nr. Crt.

Cap. 67.11 - Cultura, recreere si religie

COD

AN

Subcap. 67.11.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

1

Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii

71.01.30

167.92

Total active nefinanciare - din care:

71

167.92

CAP. 67.02. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

167.92

Nr. Crt.

Cap. 70.11 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica

COD

AN

Cap. 70.11.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte

1

Reabilitare termica blocuri tip condominiu - executie

71.01.30

108.00

Nr. Crt.

Cap. 70.11 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica

COD

AN

Cap. 70.11.06 - Iluminat public si electrificari rurale

1

Modernizare iluminat public- contract de concesiune

71.01.30

621.00

Cap. 74.11 - Protectia mediului

COD

Cai

p. 74.11.05.02 - Colectare, tratarea si distrugerea deseur

1

Evaluare impact mediu pt închiderea haldei de deșeuri

71.01.30

24.00

Nr. Crt.

Cap. 84.11 - Transporturi

COD

AN

Cap. 84.11.03.03 - Strazi

1

Asigurare utilit si sistematizare pe verticala str Decebal locuinte ANL

71.01.30

91.00

2

Modernizare Calea Clujului

71.01.30

1,850.00

3

Modernizare Str. Izvorului

71.01.30

730.00

4

Modernizare str. Branului

71.01.30

1.00

5

Acces drum de centura zona Bumbacului

71.01.30

290.00

6

Modernizare str.A Vlaicu

71.01.30

235.00

7

Modernizare str.Dornei

71.01.30

250.00

8

Modernizare str.Zambilelor

71.01.30

225.00

9

Pod peste Paraul Peta zona Velenta

71.01.30

200.00

10

Reabilitare mod.si ext.a infrastructurii strazi-proiecte noi 2007-2

71.01.30

30.00

11

Modernizare str.Universitatii

71.01.30

100.00

Total active nefinanciare - din care:

71

4,002.00

6,562.30

TOTAL BUGET 11


AIO - Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment


PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment PMO -Fond rulment