Hotărârea nr. 299/2009

privind numirea reprezentanþilor Consiliului Local în Comisia de selecþie si evaluare a solicitãrilor de finanþãri nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activitãþi nonprofit de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local

Analizând raportul nr. 37338/08.04.2009 al Direcției Economice prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.02.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local,

Ținând cont de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general,

În conformitate cu art. 36 alin.2 lit. b, alin. 4 lit.a, e și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se abrogă art.4, art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 83/28.02.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Oradea alocate pentru activități nonprofit de interes local.

Art.2. Se numesc reprezentanții Consiliului Local în Comisia de selecție si evaluare a solicitărilor de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, alocate pentru activități nonprofit de interes local, după cum urmează:

  • 1. D-na Cherecheș Florica - membru comisie, consilier local

  • 2. Dl. Dan Octavian - membru comisie, consilier local

  • 3. Dl. Szabo Jozsef - membru comisie, consilier local

  • 4. Dl. Hossu Bogdan - membru comisie, consilier local

Art.3. Președintele comisiei prevăzute la art.II, va fi numit prin Dispoziția Primarului Municipiului Oradea.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Oradea și Direcția Economică.

Art.6. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -   Direcția Economică

  • -   Membrii comisiei, prevăzuți la art.II din prezenta hotărâre,

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe site-ul oficial www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 299


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila