Hotărârea nr. 298/2009

privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomã de Pieþe, Agrement Salubritate Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 37573/08.04.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicita Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea,

Având in vedere adresa nr. 1129/30.03.2009 prin care Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea a transmis pentru analiza si avizare situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2008,

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.2 lit.a), lit.b); alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a) si ale art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aproba bilanțul contabil la Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea la data de 31.12.2008 conform Anexei nr.1 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba Contul de profit si pierdere la Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea la data de 31.12.2008, conform Anexei nr.2 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba repartizarea profitului pe anul 2008 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea, conform Anexei nr.3 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economică

  • - Regia Autonomă de Piețe, Agrement Salubritate Oradea

  • - Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul oficial

www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 298


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

pudeml 05-Bl HOR     '                     '         "      '                         I

Entitate: RAPAS ORADEA

Adresa localitatea ORADEA, sir P-TA CETAIIJ. nr. 4

1

Număr din registrul conieriului: J05/1/1995

Fnrzna de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820—închiriere si subinchir.hunuri imob.proprii sau închiriate

Cod unic de înregistrare: 7997507

BILANȚ PRESCURTAT

la data de 31 12.2008

Formularul 10-pagina 1

-

Ici -

1) eu u mi rț a i tuli ca tu ru tu i

Nr.

SOLD LA

rd.

01,01.2008

31.12.2000

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct 201 +203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

0

0

II IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct 211+2J2-I2I3+2I4+231+232-281-291-293 1)

02

3450512

2823046

III IMOBILIZĂRI FINANCIARE țel, 201-202+265+267-296}

03

103801

103801

**■                   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

3554313

2325847

B.ACTIVE CIRCULANTE

1. S FOCURI (ct. 30 K02+303+/-3 08+33 1+332+341+345+346+/-34S-351+354+356+35?+

358+361+/-36S+371+/-3 78+381 -/-38 8-391 -392-393-394-395-396-397-398+4091 -4428}

05

81602

62015

II CREANȚE(ci.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+

4428-444+ 445+446+447+4482+451 -153-456+4582+461 +473-491-495-496+5187}

06

582473

670564

111 INVESTIȚII PE. TERMEN SCURT (ct.50l+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

0

0

IV. CASA S! CONTUR! LA BĂNCI (ct 5112+512+531+532+541+542)

08

1477598

2185126

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 05 la 08)

09

2141673

2917705

C CUELTUIELt IN AVANS (Ct, 471)

10

2221

228

D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN ic: 161 +162+166-1 167+168-169+269+401+403+404+405+408+419-421+423+424+426+ 427-1-4281 +431 +437+4381+44 1 i 4423+4428+444+446+447+4481 +451 -453 +455+4 56+457+4581 + 462+473+509+5186+519}

11

1356480

1207744

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORI 1 CURENTE NETE: (rd.09+10-11-18)

12

774347

1689427

FTOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 i 12)

13

4328660

4616274

G DATORI! SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN tct. 161+162+166+167+168-169+269+401 -403+40-W05+408+419+421+423+424+426+ 427- 4281-431-437+4381’441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ <5 7-4 5 81 - 462+4 73-5 09-5186-519 )

14

0

0

PROVIZIOANE (ci. 151)

15

46200

240400

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18). din care:

16

2576296

2095968

- subvenții pciiUu investiții (ct. 131-132+133+134 1-138)

17

2663229

2075226

- ten ii un înregistrate in avans (ct. 472)

18

13067

20762

.1. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL (rd. 20 1122), din care:

19

233012

233012

- capital subscris virsat (ci. 1012)

20

0

0

- ciipiial subscris nevărsat (ct. 101l)

21

O

0

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

233012

233012

II. PRIME UE CAPITAL (ct. 104)

23

0

0

Iii.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105}

24

0

0

IV.REZERVE (ct 106}

25

1001053

1472030

Acțiuni proprii (C1. I09)

26

0

0

Câștiguri legale dc instrumentele de capitaluri proprii (cî.14 I)

27

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ci, 149)

28

0

0

V PROFIȚI II. S Al' PIERDEREA REPORTAT, Al i.ct 117i--SokfC

29

0

0

----SoldD

30

0

0

VI PROFIȚI 1 SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANC1AR tei [21;....... Sold C

31

335166

595606

**--Sold p

32

0

0

Repartizareaprofitului lei. 129)

33

0

CAPITALURI PROPRII - rOTALird. !9-23*24+25-26-+27-28-29-JO-3l-32.33)

34

1619231

2300648

Patrimoniul public {ct. 10161

35

0

0

CAPITALURI - TOT Al. i.rd 34+35)

36

'1619231

2300648

Administrator,

I nlocmit,

Mumele si prenumele

Numele st prenumele: 1             EC PASCA FLOR1AN

JR COSMA ROMULUS

Calitatea: |            ,---E4RECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profr^ional :


Stampila uniiitii
CONȚI O, DE PROFIT SI PIERDERE

Ia dau de 31.12 .2 008Denumirea indicatorului

Nr.

rd,

Realizări în perioada da raportare

31.12.2007

31.12,2008

A

3

1

2

I.Cifra de afaceri netă (rd.O2 la 05)

01

7289864

8233516

Producția rândul ă (el. 701-202-703+704+705+706+708)

02

7120342

8067997

Venituri din vânzarea mărfurilor (ci.707}

03

169522

165519

Venituri din dobânzi înregistrate de cntitatilc al căror obiect de activitate ii constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venitul i din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ci.741 1)

05

O

0

2 Variația stocurilor du produse finite (ct.711)                                 Sold C

06

0

0

si a producției in curs dc execuție                                       Sold D

07

0

0

3. Producția realizata dc entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (el,721+722)

08

173869

59816

4. Alte venituri din exploatare (ct.74 i 7-758.1

09

2591345

3063083

VENITURI DIN EXPLOATARE ■ TOTAL (rd 01+06-07+08+09)

10

10055558

11356415

5. ai Cheltuieli cu maiorii Ic prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

884954

772976

Alte cheltuieli materiale (ct,603+604+606+608)

12

208001

98922

b> Alte cheltuieli externe (eu energic si apa) (ct.605-7413)

13

1332398

1389189

e) Cheltuieli privind mărfurile (ei. 607)

14

130457

128618

6 .Cheltuieli cu personalul (rd.J6+17). din care:

15

4571986

5010907

a) Salarii si indcntnizalii (ct.641+642-7414)

16

3628841

4008304

= b.i Cheltuieli cu asigurările si proiecția socială (ct 645-7415)

17

943145

1002603

7, a) Ajustări dc valoare privind imobilizările corporale si necorporak (rd 14-20}

18

54420

263577

a 11 Cheltuieli (ct 6811+6813)

19

54420

283577

a .2) Venituri ici. 7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare priv ind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b 11 Cheltuieli (cl.654 ■ 6814)

22

0

0

h 2) Veniinri | C[r754+7S 34)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

2481032

3010713

8.1 Chetuieli privind prestațiile externe

(ct611+612+613+614+621+622+623+624-625-626-627+628-7416)

25

1910387

2343113

8 2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsanunie asimilate (ei,635)

26

171389

218409

8 3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

399306

451191

Cheltuieli privind dobânzile de relmantarc înregistrate du entitaiile al căror obiect dc activitate il lonsliluie leasingul (el. 666}

28

0

0

Ajustări priv ind provizioanele (rd.30-31)

29

-61976

194200

- Cheltuieli (cl.6812)

30

46200

240400

- Venituri [ct.7812)

31

108176

48200

CI IELTL IELI DE EXPLOATARE - TOTAL Ud. 11 la 15 +18+21+24+29)

32

9661322

10869102

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          • Profit ird. 10-32)

33

404246

-187313

-                                                                        - Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9 Venituri din imere-.se de parlicipare (ct.7611+7613)

35

4166

170172

■ dm care, veniturile obținute de la cntiîatile afiliate

36

0

0

10. Venituri dm alic investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7631

37

0

0

• din care, veniturile oblinutc dc la entitaiile afiliate

38

O

0

11. Venituri din dobânzi (ci,766)

39

30941

62341

- am care, veniturile uhiinute dc Ir entitaiile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

0

258

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 35+37+39+41)

42

35127

232771

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active ârcuiantc (rd. 44-45)

-13

0

6

- Cheltuieli (01.686]

44

0

0

■ Venituri (ct 786)

45

O

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

0

0

- din care, cheltuielile in relația cuenlitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare țct.663+664+665+667+668)

48

-6

6297

21 IEI.TUI ELI FINANCIARE - TOTAL (rd .43+46+48)

-19

-6

5297

FROF1TUL SAU PIERDEREA FINANCIARA) - Profit (rd.42-49)

50

35133

228474

- Pierdere (rd,49-42}

51

0

0

114. P RO F[TU [.SA LI Pi E RDE REA C URENTl A)    - Profit I îd. 10+42■ 32-49 >

52

439379

713787

- Pierdere (rd 32+49-10-42..

53

0

0

15 Venituri extraordinare (ct.7 7 b

54

0

0

10 Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17 PROFITUL SAU PIERDERE-A DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (nd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

D

VENITURI TOTALE (rd. 10+42-5-5)

58

10090695

11589186

CHEL TUIELI TOTALE (rd 32+49-55)

59

9651316

10875399

PROF ITUL SAU PIERDURĂ BRUTA -Profit (rd.58-59)

60

43S379

713767

- Pierdere (rd. 59*58}

61

0

0

18.Impozitul pe pnit'li (et,6Șl)

62

54213

118181

19. Alte impozite neprezentalc la elementele de mai sus (Ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDURĂ NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR

-Profit (rd.60-61-62-63)

M

385166

595606

■ Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

AdminLstmtur,


întocmit,

Numele st prenumele :

Numele si prenumele:

EC PASCA FLORI AN

JR COSMA ROMULUS

Calitatea: j        --DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare' in organismul profesional:


Stampila unitălij
DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2008

Formularul 30-paginai                                                                       -lei-

1. Dnte privind rezultatul in registrul

Nr. rd.

N'r. Unilăti

Sume

Unilăti care au înregistrai profit

01

1

595606

Unilăti care au inrcEistrat pierdere

02

0

0

11. Dale privind plățile restante

Nr, rd.

Total col. 2+3, din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investi Iii

A

LI

1

q

.1

Plăti restante - total (rd.04108+14 la 18 +22), din care:

Ci 3

0

0

0

Furnizori restanți - total (rd.05 La 07), din care.

04

0

0

0

- peste 30 de zile

03

0

0

0

-peste 90 de zile

06

0

0

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante tată de bugetul asigurărilor sociale - urail {rd.09 In 13j, din care.

0$

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de sini datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- eonlribulii pentru fondul asigurărilor sociale de sinăiatc

1(1

0

a

0

- conlrihutia pentru pensia suplimentară

îl

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

6

jbligatii restante fată de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe ncplltitc la termenul stabilii In bugetul dc stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilii la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare ncrambursatc ia scadentă - total ird. 19 La 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

■ restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după l an

21

0

0

0

Dobânzi restante

qq

0

0

0

III, Numărul mediu de saluriiiti

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salaiiati

236

247

IV. Plăti de rlohânzi si redevenle

NT. rd.

Sume { lei|

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele lîzice ncrezi denie din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite dc persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din rcdcvenie plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate *l 'trezidenie din statele membre ale Uniunii Europene, din care

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichclu de masă

Nr. rd-

Sume (kl)

Contravaloarea lichelelor de masă acordate salariatilor

3D

442670

VI. Cheltuieli de Inovare “)

Nr. rd.

31.12,2007

31.12.2008

- chcll.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

- chcll.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- che1t.dc inovare.abandonate in cursul perioadei

33

0

0

Administrator,

Numele si prenumele ~ j


IR COSMA ROMULUS


Stampila urii lățiiÎntocmit,

1 Numele si prenumele . |              EU PASCA Fl.ORlAN

"| Cal untea , |                       KC l’O R IÎCO N OM IC

Nr de inregislraTC in brgtnj4rnuJ profesional:   |


Semnătura____


S1TI ATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

cmcntc tic imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

13

1

2

3

4

5

ilizari nccorporalc

uicli dc constituire si țuicii de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

mobilizări

02

0

0

0

X

0

suri si imobilizări 'orporalc in curs

03

0

0

0

X

0

XL (rd.Ol la 03)

0-1

0

0

0

X

0

ilizari corporale

uri

05

0

0

0

X

0

met ii

06

112786

1716600

1608508

0

220878

ații tehnice si mașini

07

1387925

135199

34058

34058

1489066

nstalatii, utilaje si mobilier

08

284553

288498

1333

1333

571718

suri si imobilizări corporale

îrs

09

1890788

1251666

2148339

X

994115

XL <rd 05 la 09)

10

3676052

3391963

3792238

35391

3275777

ilizari financiare

11

103801

0

0

X

103801

VE IMOBILIZATE-

FAL (rd.04+10-11)

12

3779853

3391963

3792238

35391

3379578

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

• Ici -

emente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

R

6

7

S

9

ilizari nccorporalc

uicli dc constituire si uncii de dezvoltare

13

0

0

0

0

mobilizări

14

0

0

0

0

\L (rd. 13+14)

15

0

0

0

0

ilizari corporale

uri

16

0

0

0

0

ruciii

17

26670

6581

995

32256

ații tehnice si mașini

18

159611

192078

34058

317631

istalalii. utilaje si mobilier

19

39259

64918

1333

102844

XL (rd. 16 la 19)

20

225540

263577

36386

452731

RT1ZARI - TOTAL

15+20)

21

225540

263577

3S386

452731

SITl’ATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREFormularul 40 - pa cina 2

Elemente de imnbiliznri

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final

(col.13=10+11-12)

A

R

10

11

12

13

Imobilizări nccorpnrale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

a

0

0

0

Alte imobilizări

23

D

C

0

A vansuri si imobilizări nccorporalc in curs

24

0

0

D

0

TOTAL (rd.22 Iii 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

Instalații tehnice si mușini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

a

0

0

0

.Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

b-TOTAl. (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

imobilizări financiare

32

0

i0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIERE-TOTAL (rd.25+jlA32)

_A_J

0

0

0

0

Administrator,

Iniucmit,

Numele si prenumele :Stampila unității

/

S

-Numele si prenumele :

EC PASCA FLORIAN

Calitatea ■

xDl R ECTO R ECO N OM 1C

Nr.de Înregistrare in tțrgătiismtil profesional:


SemnăturiR.A.P.A.S. ORADEA

Anexa 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PE 2008

- Profil net loial;

- 595.606 ici

d.c. - văi'săminte la bugetul local

  • - alte repartizări

  • - fond de participare la profil

  • - 297.803 lei

  • - 238.242 lei

  • -  59.561 lei