Hotărârea nr. 297/2009

Privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la SC Compania de Apã Oradea SA

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr. 37585 din 08.04.2009, întocmit de către Direcția Economica, prin care se solicita Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere, a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA,

Ținând cont de:

  • •  art. 86, alin 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

  • •  art. 111, alin. 2, lit. a, Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

  • •  art. 12, alin. 2, lit. d), e) din Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA,

  • •  avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.a), b), alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a) din 215/2001 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil la SC Compania de Apă Oradea SA la data de 31.12.2008 conform Anexei nr.1 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul de profit si pierdere la SC Compania de Apă Oradea SA la data de 31.12.2008, conform Anexei nr.2 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2008 la SC Compania de Apă Oradea SA, conform Anexei nr.3 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Economica

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor si pe site-ul oficial www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 297


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

//

[Județul: 05-BIHOR

Entitate: COMPANIA DE APA

Adresa: localitatea ORADEA, str. DUILIU ZAMFIRESCU, nr. 3, tel. 0259436909

Număr din registrul comerțului: J05/14/1991

Forma de proprietate: 12—Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3600—Captare,tratare si distrib.apa

Cod unic de inregistrare: 54760

BILANȚ

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

SOLD LA

rd.

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

371118

399934

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd.01 la 05)

06

371118

399934

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

07

6074734

6432228

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

6567213

6063061

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

91514

84320

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931)

10

72113968

118612155

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

84847429

131191764

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

12

0

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investirii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

0

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11 + 18)

19

85216547

131591698

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-3 08+351 +358+381+/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

1775171

807048

2. Producția in curs de execuție (ct.331 +332+341+/-348-393-3941 -3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

0

0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL (rd.20 la 23)

24

1775171

807048

II. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

11125947

15435242

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de încasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461 +473-496+5187)

28

111567

5457416

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

11237514

20892658

Formularul 10 - pagina 2                                                                                                       - lei

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.501-591)

31

C

0

2. Alte iAvestitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+51 13+5114)

32

C

0

TOTAL (rd.31+32)

33

c

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)

34

12372797

7401349

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

25385482

29101055

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

42742

78978

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

I. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 +1681 -169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

3617100

5064672

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)                                      ■

39

247991

239326

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

40

6004392

23085478

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661 + 1685+2691+451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431 +437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

1746799

5524551

TOTAL (rd.37 la 44)

45

11616282

33914027

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

13689915

-4849269

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

47

98908462

126742429

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 168 1-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198) '

49

18166070

21192019

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685+2691+451)

53

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

0

0

TOTAL (rd.48 la 55)

56

18166070

21192019

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

590884

1308632

TOTAL (rd.57 Ia 59)

60

590884

1308632

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)

61

47605051

76948882

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

62

122027

115275

TOTAL (rd.61+62)

63

47727078

77064157

J. CAPITAL SI REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

12000000

12000200

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct.1015)

66

0

0

TOTAL (rd.64 la 66)

67

12000000

12000200

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

IU. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

555076

531534

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

811129

922469

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

0


Formularul 10 - pagina 3                             . _                .

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

183189

206732

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

13237761

13002819

TOTAL (rd.70 la 73)

74

14232079

14132020

Actiutii proprii (ct.109)

75

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.117)

78

0

0

Sold D (ct.117)

79

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.121)

80

6087491

740483

Sold D (ct.121)

81

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

328189

111341

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)

83

32546457

27292896

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

85

32546457

27292896

întocmit,


Administrator,

Numele si prenumele

Numele si prenumele :

KUNTZ ANIKO

GAVRA OVIDIU

Calitatea : |                 DIRECTOR ECONOMIC

-

Nr.de inregistrare in organismul profesional;

7841


Semnătura
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- ~ la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

2.

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

*                                A

B

1

2

1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

40213142

42234019

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

40100281

42220739

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

112861

13280

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

0

0

2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                                 Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                      Sold D

07

0

0

3.Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

• - 0

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

09

2120230

2150499

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

42333372

44384518

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

4616429

4339409

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

275737

167639

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

3490072

3958812

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

50821

13280

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

14005284

15469427

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

10959463

12216847

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

17

3045821

3252580

7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

2596892

2714343

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

2596892

2714343

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

602626

2717701

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

938893

2643055

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

336267

-74646

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

9743185

9015937

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+621 +622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

8800385

7961073

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

321427

327328

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

621373

727536

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

-1190860

717748

- Cheltuieli (ct.6812)

30

500000

1294731

-Venituri (ct.7812)

31

1690860

576983

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.l 1 la 15+18+21+24+29)

32

34190186

39114296

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          -Profit (rd.l 0-32)

33

8143186

5270222-

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

526335

395922

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

812939

339442

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

1339274

735364

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

1515464

1378373

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

817795

3131299

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

2333259

4509672

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

993985

3774308

............................................................................................................................................................—ț-

Formularul 20 - pagina 2                                                                                                         - lei

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

7149201

1495914

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

43672646

45119882

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

36523445

43623968

PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

7149201

1495914

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

0

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

1061710

755431

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR -Profit (rd.60-61-62-63)

64

6087491

740483

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

0

Administrator,                                            întocmit,

Numele si prenumele : |                                 Numele si prenumele : |                 KUNTZ ANIKO

GAVRA OVIDIU

DIRECTOR ECONOMIC

Calitatea :

Nr.de inregistrare in organismul profesional :


Stampila unității
7841


NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.64/2001 modificată, privind repartizarea profitului net, profitul net pe anul 2008 al S.C. Companiei de Apă S.A. Oradea se repartizează pe următoarele destinații:

  • > rezerve legale

  • >  participarea salariaților la profit

  • > alte rezerve care constituie sursă de finanțare la Fondul de dezvoltare (UD)

lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

810.383

- rezerva legala

111.341

- participarea salariaților la profit

69.900

- acoperirea pierderii contabile

0

- dividende

0

- alte repartizări

629.142

Profit nerepartizat

0