Hotărârea nr. 296/2009

privind aprobarea bilanþului contabil ºi a contului de profit ºi pierdere încheiate la data de 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA

Analizând raportul de specialitate nr. 37757 din data de 09.04.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA,

Având în vedere art. 49 din Actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA,

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2 lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale ,

În temeiul art. 36 alin.2 lit. a), b), alin. 3 lit. c), alin.4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil încheiat la 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă contul de profit și pierdere la 31.12.2008 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • - Direcția Economică

 • - SC Electrocentrale Oradea SA

 • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet

www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 296


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR Ionel Vila

jjudetul. 05-BIHOR MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Adresa: localitatea ORADEA, str. SOS.BORȘULUI, nr. 21 jjsl. 0259453345  .

Număr din registrul comerțului: ,105/723/2002

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3530-Fumiz.de abur si aer condițional

Cod unic de inregistrare: 14790708

BILANȚ

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului                          . . • .

Nr.

SOLD LA

rd.

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

0

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete,-licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizări ' necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

0

0

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5. Avansuri si imobilizări necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd.01 la 05)

06

0

0

TI. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

07

44510855

44510655

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

15595653

15069346

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

14163

7909

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs de execuție (ct.231+232-2931)

10

38548340

23689413

TOTAL: (rd.07 la 10)

11

98668811

83277323

TTI. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la entitatile afiliate (ct.261-2961)

12

0

0

2. împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3. Interese de participare (ct.263-2962)

14

0

0

4. împrumuturi acordate entităților cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)

16

0

0

6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

336

336

s      TOTAL (rd. 12 la 17)

18

336

336

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11 + 18)

19

98669147

83277659

B ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile

(ct.301 +302+303+/-308+351 +358+381+/-388-391 -392-3951 -3958-398)

20

10322545

12288084

2. Producția in curs de execuție (ct.331 +332+341+/-348-393-3941 -3952)

21

0

0

3.Produse finite si mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

0

0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL(rd.201a23)

24

10322545

12288084

IT. CREANȚE (Sumele care urmeaza sa fie incasate după o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)

25

50967657

43113886

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)

27

0

0

4. Alte creanțe (ct.425+4282+431 +437+4382+441 +4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461 +473-496+5187)

28

10533894

19175229

5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (rd.25 la 29)

30

61501551

62289115

Formularul 10 - pagina 2                                         .               ,                                                    - lei -

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la cntitatile afiliate (ct.501-591)

31

C

0

2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

C

0

TOTAL (rd.31+32)

33

C

0

TV. CASA St CONTURI LA BANC! (ct.5112+512+531 +532+541 +542)

34

3331826

3659494

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

75155922

78236693

C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

0

0

D.DATORIT: SUMELE CARE TREBUIE PLATTTE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 +1681 -169)

37

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

38

10000000

12000000

3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct,419)

39

0

. O

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401 +404+408)                                       ,, . .

40

50226772

83635861

5. Efecte de comerț deplattt (ct.403+405)

41

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 +1685+2691 +451)

42

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

43

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281 +431 +437+4381 +441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

16870878

14149295

TOTAL(rd.371a44)

45

77097650

109785156

x E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORIT CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

-1966059

-31567406

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORIT CURENTE (rd. 19+46)

47

96703088

51710253

0.DATORII. SUMELE CARE TREBUIE PLATTTE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)

48

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+

5198)

49

51540738

25366800

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

0

0

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

52

0

0

6. Sume datorate entităților afiliate (ct. i 661 +1685+2691 +451)

53

0

0

7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)

54

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281 +431 +437+4381 +441 +4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

18646920

51587024

TOTAL (rd.48 la 55)

56

70187658

76953824

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligații similare (ct. 1515)

57

0

0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58

0

0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513+1514+1518)

59

0

0

TOTAL (rd.57 la 59)

60

0

0

I. VENITURI IN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132+133+134+138)

61

0

0

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

62

24331

18943

TOTAL (rd.61+62)

63

24331

18943

J. CAPITAL ST REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

64

64688000

64688000

2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66

0

0

TOTAL (rd.64 la 66)

67

64688000

84688000

TI. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68

0

0

TTT. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69

0

0

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

70

0

17215

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71

0

0

Formularul 10 - pagina 3

- lei -

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

72

0

0

4. Alte rezerve (ct. 1068)

73

17215

0

TOTAL(rd.701a73)

74

17215

17215

Acțiuni proprii (ct.109)

75

0

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

SoldC (ct.117)

78

0

0

SoldD (ct.117)

79

38259623

54843735

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SoldC (ct.121)

80

73513

0

SoldD (ct.121)

81

0

35105051

Repartizarea profitului (ct. 129)

82

3675

‘ 0'

CAPITALURI PR-OPRIT - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81 -82)

83

26515430

-25243571

Patrimoniul public (ct. 1016)

84

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

85

26515430

-25243571

Administrator,

Numele si prenumele :

întocmit,

Numele si prenumele : |

EC. RUS MARCELA

ING DRĂCOS GLIGOR

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008Formularul 30 - pagina I

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unităti

Sume

Unităti care au inregistrat profit

01

0

0

Unităti care au inregistrat pierdere

02

1

35105051

* II. Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total col. 2+3,

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiții

A

B

I

2

3

Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care;

03

61189760

61189760

0

Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:

04

61169760

61189760

0

- peste 30 de zile

05

29218371

29218371

0

- peste 90 de zile

06

31971389

31971389

0

- peste 1 an

07

0

0

0

Obligații restante fată de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:

08

0

0

0

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

10

0

0

0

- contribuția pentru pensia suplimentară

11

0

0

0

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

12

0

0

0

- alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligații restante fată de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

0

0

0

Obligații restante fată de alti ereditari

15

0

0

0

Impozite si taxe ncplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd. 19 la 21)

18

0

0

0

- restante după 30 zile

19

0

0

0

- restante după 90 zile

20

0

0

0

- restante după 1 an

21

0

0

0

Dobânzi restante'

22

0

0

0

TIT. Numărul mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

Numărul mediu de salariati

23

1175

1151

IV. Plăti de dobânzi si redevente

Nr. rd.

Sume (lei)

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice ncrczidcntc din statele membre ale Uniunii Europene, din care.

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române Către persoanele juridice afiliate *) ncrezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) f Tnerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

• impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatiior

30

2028721

VI. Cheltuieli de inovare *‘)

Nr. rd.

31.12.2007

31.12.2008

- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0


Administrator,

întocmit,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele: |

EC. RUS MARCELA

TNGJâR&pf

^QyGOR

Calitatea: |

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura


Stampila unității         •-SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina I

Elemente de imobilizări

t

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

i

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobilizări

02

124367

0

0

X

124367

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

03

0

0

0

X

O

TOTAL (rd.Ol la 03)

04

124367

0

.... 0

X

124367

Imobilizări corporale

Terenuri

05

10427527

0

0

X

10427527

Construcții

06

75162804

0

0

0

75162804

Instalații tehnice si mașini

07

52604847

0

0

0

52604847

Alte instalații, utilaje si mobilier

08

131650

0

0

0

131650

Avansuri si imobilizări corporale in curs

09

38548340

6270904

21129831

X

23689413

TOTAL (rd.05 la 09)

10

176875168

6270904

21129831

0

162016241

Imobilizări financiare

11

800335

0

0

X

800335

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

177799870

6270904

21129831

0

162940943

-

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- Ici -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizări

14

124367

0

0

124367

TOTAL (rd. 13+14)

15

124367

0

0

124367

Imobilizări corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Construcții

17

41079676

0

0

41079676

Instalații tehnice si mașini

18

37009194

526308

0

37535502

Alte instalații, utilaje si mobilier

19

117487

6253

0

123740

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

78206357

532561

0

78738918

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15+20)

21

78330724

532561

0

78863285


SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE- lei -

o

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

»A

B

10

11

12

I3

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale                                                                          < • ■ •

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Tnstalatii tehnice si mașini

28

0

0

0

0

Alte instalații, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (rd.26 la 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

799999

0

0

799999

PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIERE - TOTAL

(rd.25+31+32)

33

799999

0

0

799999

Administrator,

Întocmit,Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |

EC. RUS MARCELA

INC.DRĂCOS GLIGOR

Calitatea: I

DIRECTOR ECONOMIC

_____

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Stampila unită^U\SemnăturaSITUAȚIA FLUXURILOR Î)E TREZORERIE la data de 31 decembrie 2008

-Lei-
4

a) Metoda directă

Fluxuri de numerar din activități de exploatare;

încasări de la clienti

204.502.393

Plăti către furnizori si angajați

219.508.693

Dobânzi plătite

5.143.306

Impozit pe profit plătit

-

Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor

-

Trezoreria neta din activitati de exploatare

-20.149.606

Fluxuri de trezorerie din activitati de investiții

-

Plățile pentru achiziționarea de acțiuni

-

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

1.503.983

Incasari din vanzarea de imobilizări corporale

-

Dobânzi incasate;

-

Dividende incasate

-

Trezorerie neta din activitati de investiție

-1.503.983-

Fluxuri de trezorerie din activitati de finanțare

-

Incasari din emisiuni de acțiuni;

-

Incasari din împrumuturi pe termen lung;

-

Plata datoriilor aferente leasingului financiar;

-

Dividende plătite;

-

Trezorerie neta din activitati de finanțare

-

Creșterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie

327.668

Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercițiului financiar

3.331.826

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

3.659.494

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2008

-mii lei

Element al capitalului propriu

Sold la

1 ianuarie

Cre

steri

Reduceri

Sold la

31 decembrie

Total din care

prin transfer

Total din care

prin transfer

0

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

64.688.000

64.688.000

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

Rezerve pentru acțiuni proprii

Rezerve statutare sau contractuale

Alte rezerve

17.215

17.215

Rezerve din conversie

Rezultatul reportat

-38.259.624

-21.610.281

5.026.170

-54.843.735

Profit nerepartizat

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a LAS, mai puțin IAS 29

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar

Sold creditor

73.513

Sold debitor

35.178.564

35.105.051

Notă:

Prezentările cifrice, potrivit exemplului de mai sus, trebuie să fie însoțite de informații, referitoare la: - natura modificărilor;

-tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

-orice alte informații semnificative.


DIRECTOR ECONOMIC ec.Rus Marcela

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. )


)

NOTAI


ACTIVE IMOBILIZATE

- Lei -

Elemente de active *)

Valoarea brută **)

Deprecieri ***)(amortizareși provizioane)

Sold la 1 ian 2008

Creșteri

Reduceri

Sold la

31 decembrie 2008

Sold la 1 ian 2008

Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la

31 decembrie 2008

0

1

2

3

4=U-2-3

5

6

7

8=54-6-7

208

124.367

124.367

124.367

124.367

2111

10.427.527

10.427.527

-

212

75.162.804

75.162.864

41.079.676

41.079.676

213

52.604.847

52.604.847

37.009.194

526.308

37.535.502

214

131.650

131.650

117.487

6.253

123.740

231

38.548.340

6.270.904

21.129.831

23.689.413

-

-

262

799.999

799.999

-

-

2678

336

336

-

TOTAL

177.799.870

6.270.904

21.129.831

162.940.943

78.330.724

532.561

78.863.285

NOTA 2

NU E CAZUL


DIRECTOR ECONOMIC

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Nota 3         NU ESTE CAZUL

REPARTIZAREA PROFITULUI pe anul 2008


- Lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

- rezervă legală

- acoperirea pierderii contabile

- dividende

Profit nerepartizat

DIRECTOR ECONOMIC ec.Rus Marcela

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

<

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE


- Lei -

Indicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

2007

2008

1 .Cifra de afaceri netă

188.711.209

194.270.467

2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)

211.468.498

232.412.901

3.Cheltuielile'activității de bază

168.218.901

183.165.120

4.Cheltuielile activității auxiliare

29.147.182

2.270.212

5.Cheltuieli indirecte de producție

14.102.415

46.977.569

6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

-22.757.289

-38.142.434

7.CheltuieIi de desfacere

-

-

8.Cheltuieli generale de administrație

7.897.812

17.840.757

9.Alte venituri din exploatare

33.699.765

27.723.891

lO.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

+3.044.664

-28.249.300

DIRECTOR ECONOMIC

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR

DIRECTORJM

Ing.Dragoțidnr


- Lei -

Creanțe

Sold la

31 decembrie 2008 (col.2+3)

Termen de lichiditate

sub 1 an

peste 1 an

0

1

2

3

I.CREANȚE COMERCIALE -TOTAL

62.289.115

51.163.307

11.125.808

DIN CARE COMERCIALE

43.113.886

35.306.155

7.807.731

1.ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD

9.326.748

9.326.748

-

2. ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD

2.497.386

2.497.386

-

3.S.C. ZAHĂRUL ORADEA

829.829

829.829

-

4.ASOCIAȚII PROPRIETARI ȘI ABONAȚI CASNICI

14.782.786

14.085.655

697.131

5.S.C. SIMCOR

155.460

155.460

6.AGENȚI ECONOMICI DIST.

6.968.784

5.065.657

1.903.127

7.ORSER ORADEA

3.468.982

-

3.468.982

8.GCLPS SÎNMARTIN

2.070.601

332.010

1.738.491

9.ALȚI CLIENȚI

3.013.410

3.013.410

II. ALTE CREANȚE-TOTAL

19.176.229

15.857.152

3.318.077

RATE LOCUINȚĂ

47.009

47.009

DEBITORI +DIV.

5.612.517

5.612.517

SUBVENȚII ET

11.214.405

7.896.328

3.318.077

TVA DE ÎNCASAT

2.301.298

2.301.298

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Rus Marcela

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

*

Nota 5

SITUAȚIA DATORIILOR


-Lei-

Datorii *)

Sold la

31 decembrie 2008 (col.2+3+4)

Termen de exigibiltate

sub 1 an

1-5 ani

peste 5 ani

0

1

2

3

4

Total din care:

186.738.981

109.785.157

76.953.824

I.DAT. COMERCIALE

83.635.862

83.635.862

MAESTRO

25.883.241

25.883.241

RAF. STEAUA •

ROMÂNA

10.341.977

10.341.977

ULEM1N

7.315.292

7.315.292

COMP.APA

6.359.622

6.359.622

CNLO

6.308.708

6.308.708

MARTEX

5.384.937

5.384.937

EON GAZ

4.873.215

4.873.215

ALT1 FURNIZORI

17.168.870

17.168.870

II. ALTE DATORII

14.149.295

14.149.295

SALARII PERS.

935.833

935.833

AS1G.SOC1ALE

1.239.936

1.239.936

TVA NEEXIGIBIL

1.940.722

1.940.722

CREDITORI

9.235.700

9.235.700

1MP.SALARIU FD

401.319

401.319

ALTE DAT.

396.085

396.085

III.SUME

DAT.INST.CREDIT

37.366.800

12.000.000

25.366.800

IV.ALTE DATORII SC TERMOELECTRICA BUCUREȘTI

18.646.920

18.646.920

V.MINISTERUL FINANȚELOR

32.940.104

32.940.104

DIRECTOR ECONOMIC

ec.Rus Mhrcela


"SC ELECTROCENTRALE oradea sa Oradea, Șos. Borșului nr. 23, Județul Bihor J05/723/2002, CUI: 14790708 Telefon; 0259-453345, Fax: 0259-463661

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

1. Bazele întocmirii situațiilor financiare.

Situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1752/2005, modificat și completat cu Ordinul nr.2374/2007 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele europene.

2. Monede străine.

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacției. Urmare a acestui fapt diferențele de curs valutar s-au regăsit în contul de profit și pierdere.

Elementele monetare exprimate în valută s-au raportat la cursul valutar din 31.12.2008.

3. Instrumente financiare.

Instrumentele financiare din Bilanțul contabil includ numerarul și conturile bancare, imobilizările financiare, creanțele, furnizorii și împrumuturile.

Metoda de evaluare a imobilizărilor financiare este metoda costului, adică investiția este înregistrată la valoarea de cost, iar veniturile sunt recunoscute doar în măsura în care s-a investit.

4. Terenuri și mijloace fixe.

Terenurile și mijloacele fixe sunt înregistrate la valoarea de intrare care poate fi:

 • -  cost de achiziție

»

 • -  cost de producție.

Reevaluarea imobilizărilor corporale s-a făcut în conformitate cu H.G. 403/2000 la 31.12.2000, ultima reevaluare fiind la 31.12.2000.

5.  Imobilizări corporale în. curs.

Investițiile și mijloacele fixe sunt evidențiate la cost de achiziție.

6.  Creanțe comerciale.

Creanțele comerciale sunt evidențiate la valoarea netă.

7.  Disponibilități si echivalente de disponibilitate.

în scopul întocmirii fluxurilor de trezorerie disponibilitățile și echivalențele de disponibilități cuprind :

 • -  numerar în casă

 • -  numerar la bancă

 • -  instrumente financiare de numerar cu descoperire de cont.

8.  Recunoașterea veniturilor.

Veniturile sunt recunoscute la momentul facturării produselor sau a realizării serviciilor excluzând TVA.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute conform independenței exercițiului.

9.  Recunoașterea cheltuielilor.

Recunoașterea cheltuielilor în contul de profit și pierdere se realizează prin conectarea costurilor la venituri ținând cont de perioada în care se realizează consumul.

10. Stocurile.

Stocurile sunt evaluate astfel;

 • -  La intrarea în gestiune- la cost de achiziție la care se adaugă cheltuieli de transport;

 • -  La ieșirea din gestiune - metoda'FIFO.

  DIRECTOR OEto


  DIRECTOR ECONOMIC


NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

CAPITALURILE PROPRII LA 31.12.2008 COMPUSE DIN:

DESCRIERE

SUME

1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT

TOTAL CAPITALURI PROPRII

....   64.688.000

-25.243.571

S.C. Electrocentrale Oradea S.A. a fost înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J/05/723/2002 având cod de înregistrare fiscală RO 14790708. Capitalul social inițial al societății a fost de 116.340 lei împărțit în 11.634 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei. Capitalul a fost diminuat cu pierderea înregistrată la 31.05.2002, conform O.G. 78/2002 și cu valoarea mijloacelor fixe a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice care au trecut în patrimoniul public.

în anul 2003 capitalul social a fost diminuat cu 1.580 lei, conform H.C.L. al -Municipiului Oradea, ca urmare capitalul social la 31.12.2003 era de 64.688.000 lei compus din 64.688 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei.

în anul 2005, 2006 ,2007 și 2008 nu s-au operat modificări la capitalul social subscris și vărsat, având loc denominarea acestuia. Patrominiul public a fost predat Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform H.C.L. nr.877/30.11.2006.

Capitalul social la sfârșitul anului 2008 este de 64.688.000 lei împărțit în 64.688, acțiuni cu valoare de 1.000 lei.

NOTA 8

INFORMĂRI PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați pe anul 2008 a fost de 1151, cu următoarea structură:

Structura se prezintă astfel:

 • -  muncitori - 958

 • -  TESA    - 139

maiștri    - 54


DIRECTOR ECONOMIC Ec.RusNOTA 9

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

Nr. crt.

INDICATOR

MOD DE CALCUL pentru anul 2008

VALOAREA REALIZATĂ

A.Indicatori de lichiditate

2007

2008

1.

Lichiditatea curentă

Active curente

0.97

0.71

Datorii curente

2.

Lichiditatea imediată

Active curente-stocuri

Datorii curente

0.84

0.60

B.Indicator de risc

1.

Gradul de îndatorare

Capital împrumutat x 100

Capital propriu

2.32

0,39

C.Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

1.

Viteza de rotație a stocurilor

Cifra de afaceri Stoc mediu

7.54

17.18

2.

Număr de zile de stocare

Stoc mediu x 365

Cifra de afaceri

48.42

21.23

3.

Viteza de rotație a debitelor -clienți

Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri

73.47

88.38

4.

Viteza de rotație a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori x 365

Cifra de afaceri

73.21

125.75

5.

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Cifra de afaceri Active imobilizate

1.91

2.33

6.

Viteza de rotație a

Activelor totale

Cifra de afaceri

Total active

1.09

1.20

F.Indicatori de trezorerie

1.

Fondul de rulment

Active circulante - Datorii pe termen scurt

1.365.767

-31.567.406

2.

Nevoia de fond de rulment

(Stocuri+Creanțe) - (Datorii din expl. - credite)

-1.966.059

-23.207.957

3.

Trezoreria netă

3.331.826

3.659.494


DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Rus Marcela


SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

Oradea, Șos. Borșului nr. 23, Județul Bihor J05/723/2002, CUI: 14790708 Telefon: 0259-453345, Fax; 0259-463661

NOTA 10


PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂȚII

 • a) Sediul. forma juridică, capitalul social

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. s-a înființat conform HG 104/2002 privind transmiterea 'unor centrale de termoficare din domeniul privat al statului și din patrimoniul S.C.TERMOELECTRICA S.A., în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea Consiliilor Locale ale acestora și a O.G. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrația Consiliilor Județene și Locale cu activele și pasivele înregistrate în evidența contabilă la 31.05.2002.

Este înmatriculată Ia Registrul Comerțului sub nr.J05/723/2002, având cod de înregistrare fiscală RO 14790708, cu sediul în Oradea, șos.Borșului, nr.23, jud.Bihor.

Capitalul social inițial al societății a fost de 1.163.400 mil.lei împărțit în 116.340 acțiuni cu o valoare nominală de 10.000.000 lei.

Capitalul a fost diminuat cu pierderea înregistrată la 31.05.2002, conform O.G. 78/2002 și cu valoarea mijloacelor fixe a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice care au trecut în patrimoniul public.

” în anul 2003 capitalul social s-a diminuat cu 15.800 mii. lei, astfel la 31.12.2003 capitalul social era de 646.880 mii. lei compus din 64.688 acțiuni cu o valoare nominală de 10.000.000 lei.

în anul 2005, 2006 și 2007 capitalul social nu s-a modificat, având loc denominarea acestuia. Patrimoniul public a fost predat în anul 2006 Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform H.C.L. nr.877/2006. Capitalul social la sfârșitul anului 2007 este de 64.688.000 lei împărțit în 64.688 acțiuni cu valoare de 1.000 lei.

 • b) Conducerea societății

Consiliul de Administrație este format din:

- în perioada 01.01.08-31.07.08

- ing.Dragoș Gligor Florinei

- Președinte

- ing.Szabo Ștefan

- Membru

- ing.Zetenyi Zsigmund

- Membru

- Szabo Jozsef

- Membru

- Sarkozi Zoltan

- Membru

- Grigore Vasile

- Membru

- Morariu Octavian

- Membru

- Hoduț Nicolae

- Membru

- Pirtea Nicu

- Membru

perioada 01.08.08-31.12.08

- Dragoș Gligor Florinei

- Președinte

- Avram Nicolae

- Membru

- Ban Octavian Adrian

- Membru

- Jordan Francisc Ladislau

- Membru

- Polyanky Tibor Joszef

- Membru

- Stan Marin

- Membru

- Zalder Eva

- Membru

Iar conducerea executivă_este formată din :

în perioada 01.01.08-31.07.08

,   - ing.Dragoș Gligor Florinei

 • - ing.Daniel Francisc

 • - ec.Cosma Maria

 • - ing.Ungur Călin

 • - ing.Szabo Ștefan

în perioada 01.08.08-31.12.08

 • - ing.Dragoș Gligor Florinei

 • - ing.Daniel Francisc

 • - ec.Rus Marcela

 • - ing.Ungur Călin

 • - ing.Szabo Ștefan

  • - Director General

  • - Director Tehnic

  • - Director Economic

  • - Director Producție

  • - Director Termoficare


  • - Director General

  • - Director Tehnic

  • - Director Economic

  • - Director Producție

  • - Director Termoficare


 • c) Organizarea societății si domeniul de activitate.

S.C.ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. are ca obiect principal de activitate, producerea aburului și a aerului condiționat cod CAEN 3530. Ponderea în total venituri de exploatare este următoarea: energie termică 51,16%, energie electrică 31,40%, apă demineralizată și dedurizată 0,35%, alte venituri 17,09%DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Rus Maiiiela

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- Iei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1 .Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)

01

18871120E

194270467

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

13224934E

148159368

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)

03

25874187

11898976

Venituri din dobânzi inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)

04

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

30587676

34212123

2.Variația stocurilor de produse finite (ct.711)                               Sold C

06

0

0

si a producției in curs de execuție                                       Sold D

07

0

0

3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)

08

0

0

4.Alte venituri din exploatare (ct.74) 7+758)

09

33899765

27723691

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.O1 +06-07+08+09)

10

222410974

221994358

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

II

131998654

148601469

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

89272

153381

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

5692977

8559392

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14

25089746

13031676

6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:

15

36655715

39098861

a) Salarii si indemnizații (ct.641+642-7414)

16

28839015

31103775

X b) Cheltuieli cu asigurările ăi protecția socială (ct.645-7415)

17

7816700

7995086

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 19-20)

18

5702491

532561

a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19

5702491

532561

a.2) Venituri (ct.7813)

20

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

5178

66152

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

22

5178

66152

b.2) Venituri (ct.754+7814)

23

0

0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

14137455

40808797

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

11064734

32400257

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)

26

684288

1007142

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

27

2386433

7401396

Cheltuieli privind dobânzile de refinantare inregistrate de entitatile al căror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)

29

-5178

-608631

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

- Venituri (ct. 7812)

31

5178

608631

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21 +24+29)

32

219366310

250243658

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE          ■ Profit (rd. 10-32)

33

3044664

0

- Pierdere (rd.32-10)

34

0

28249300

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

36

0

0

10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)

37

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

38

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

161298

272692

- din care, veniturile obținute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

2245960

578

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)

42

2407258

273270

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

- Venituri (ct.786)

45

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46

5361460

5143306

- din care, cheltuielile in relația cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

16949

1985715

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)

49

5378409

7129021

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)

50

0

0

- Pierdere (rd.49-42)

51

2971151

6855751

Formularul 20 - pagina 2

a

- lei -

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)    - Profit (rd. 10+42-32-49)

52

73513

0

- Pierdere (rd.32+49-10-42)

53

0

35105051

15. Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58

224818232

222267628

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

59

224744719

257372679

PROFITUL SAU PTERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)

60

73513

0

- Pierdere (rd.59-58)

61

0

35105051

18.Impozitul pe profit (ct.691)

62

0

0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

63

0

. - o

20. PROFITUL SAU PTERDERA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR         , , . ,

'          ..                           -Profit (rd 60-61-62-63)

64

73513

0

- Pierdere (rd.61+62+63-60)

65

0

35105051

Administrator,

întocmit.

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |              EC. RUS MARCELA

TNG.DRAGOS GLIGOR

Calitatea: |                DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de Înregistrare in organismul profesional:

Al

Semnătura

«I       P* I)                Semnătura

■wț

Stampila unității      \\N>    \

A

l