Hotărârea nr. 295/2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie ºi a listei de investiþii pe anul 2009 pentru Regia Autonomã Pieþe Agrement ºi Salubritate Oradea

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe anul 2009 pentru Regia Autonomă Piețe Agrement și Salubritate Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 37691/08.04.2009, întocmit de că tre Serviciul Evidenta Patrimoniu - Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei cu obiectivele de investiții la Regia Autonomă Piețe Agrement și Salubritate Oradea pe anul 2009,

In temeiul art. 5 lit. a) din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit.a, b, alin 3 lit c, alin.4 lit.a art. 45 alin 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonomă Piețe Agrement și Salubritate Oradea, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2009 la Regia Autonoma Piețe Agrement și Salubritate Oradea, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aproba Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la Regia Autonoma Piețe Agrement și Salubritate Oradea conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă înaintarea în 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, a indicatorilor de performanță și a obiectivelor Regiei Autonome Piețe Agrement și Salubritate Oradea pentru anul 2009.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonoma Piețe Agrement și Salubritate Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Regia Autonomă Piețe Agrement și Salubritate Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 295


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 9 voturi „abținere".

REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE

AGREMENT ȘI SALUBRITATE

ORADEA

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

PE ANUL 2009

Anexa 1

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Buget 2008

Buget 2009

1.

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

7.500

8.280

- producția vândută

2

7.320

8.100

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

180

180

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

2.

Variația stocurilor              Sold C

5

SoldD

6

3.

Producția imobilizată

7

190

90

4.

Alte venituri din exploatare

8

3.160

3.760

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

10.850

12.130

5.

a) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile

10

890

850

b) alte cheltuieli materiale

11

160

110

c) alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)

12

1.470

1.450

d) cheltuieli privind mărfurile

13

140

140

6.

Cheltuieli cu personalul

14

5.248

6.100

a) salarii

15

3.490

4.300

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

1.254

1.250

c) fond de participare la profit

17

34

60

d) tichete de masă

18

470

490

7.

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)

19

a) Cheltuieli privind amortizarea

20

250

300

b) venituri dur provizioane

21

8.

Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)

22

a) pierderi din creanțe și debitor diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

23

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

23

9.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

24

2.300

2.995

a) cheltuieli privind prestațiile externe

25

2.050

2.745

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

26

250

250

c) cheltuieli cu sponsorizare

27

10.

Ajustări provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

28

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

38

240

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

30

38

240

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(10+11+12+13+14+19+22+25+28)

31

10.458

11.945

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

-profit (rd.O9-rd.31)

32

392

185

- pierdere (rd.31 -rd.09)

33

11.

Venituri din interese de participare - total, din care:

34

- în cadrul grupului

35

12.

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

36

- în cadrul grupului

37

13.

Venituri din dobânzi

38

30

50

- în cadrul grupului

39

14.

Alte venituri financiare

40

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.34+36+38+40)

41

30

50

15.

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

42

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

43

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

44

16.

Cheltuieli privind dobânzile

45

- din care, în cadrul grupului

46

17.

Alte cheltuieli financiare

47

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.42+45+47)

48

REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)

- profit (rd.41 - rd.48)

49

30

50

- pierderi (rd.48 - rd.41)

50

REZULTATUL CURENT

- profit (rd. 32 + rd. 49)

51

422

235

- pierdere (rd. 33 + rd. 50)

52

18.

Venituri extraordinare

53

19.

Cheltuieli extraordinare

54

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 53 - rd. 54)

55

- pierdere (rd. 54 - rd. 53)

56

( (

20.

VENITURI TOTALE (rd.09+41+53)

57

10.880

12.180

21.

CHELTUIELI TOTALE (rd 31+48+54)

58

10.458

11.945

22.

REZULTATUL BRUT

- profit (rd. 57 - rd. 58)

59

422

235

- pierdere (rd. 58 - rd. 57)

60

23.

IMPOZITUL PE PROFIT

61

67

38

24.

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 59 + rd. 61))

62

355

197

- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd.61))

63

25.

REPARTIZAREA PROFITULUI

- Rezerve legale

64

- Vărsăminte la bugetul local

65

177

99

- Alte repartizări

66

143

78

- Fond de participare a salariaților la profit

67

35

20R.A.P.A.S. ORADEA

BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2009

Anexa

mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Nivel indicator planificat

Elemente de fundamentare

Precedent

Curent

1.

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

01

8.670

9.850

2.

încasările proveniențe din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri

02

2.600

2.600

3.

Plăți către furnizori de bunuri și servicii

03

5.300

5.700

4.

Plăți efectuate către și în numele angajați lor

04

4.000

4.790

5.

Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

05

1.520

1.540

EXCENDENT/DEFICIT DE EXPLOATARE (rd. 01+ rd. 02 - rd. 03-rd. 04 - rd.05)

06

450

420

6.

încasările în numerar din vânzarea de instrumente capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

07

5.000

1.158

7.

Avansuri în numerar, împrumuturi efectuate către alte părți

08

8.

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți

09

9.

Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

5.450

1.578

10.

încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

11.

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanța ale altor întreprinderi

12

EXCENDENT/DEFICIT DIN INVESTIȚII (rd.07 - rd. 08 + rd. 09 -rd. 10+ rd. 11-rd. 12)

13

-450

-420

12.

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu

14

13.

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

14.

Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi

16

15.

Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate

17

Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar

18

16.

EXCENDENT/DEFICIT DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE (rd.

14-rd. 15 + rd.l6-rd. 17-rd. 18)

19

17.

Fluxuri de numerar - total, din care

a) încasări

20

b) plăți

21

EXCENDENT/DEFICIT DE TREZORERIE (rd. 20 - rd. 21)

22

18.

Numerar la începutul perioadei

23

12.510

12.450

19.

Numerar la sfârșitul perioadei (rd. 23 - rd. 22)

24

12510

12.450

20.

Modalități de utilizarea excendentului:

25

21.

Modalități de acoperire a deficitului:

26

I
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.295/2009

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE 2009

9

- din alocații bugetare -

lei

Nr Crt

Specificație

Total anual

Din care

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1

Modernizare alei în cimitirul Municipal - lucrări în continuare

150.000

-

30.000

80.000

40.000

2

Poartă intrare în Cimitirul Municipal (zona Europa) - lucrări în continuare

30.000

-

-

30.000

-

3

Reparație capelă - Capela Municipală - lucrări în continuare

200.000

15.000

30.000

95.000

60.000

4

Extindere Cimitir - 10 ha desecare și parcelare SF+PT+Execuție

500.000

-

50.000

200.000

250.000

5

Execuție clădire colectare cadavre animale mici și păsări

- lucrări în continuare

75.000

-

75.000

-

-

6

Modernizare Piața Obor (piața de mașini, piața en-gross, bazar) SF+PT

100.000

-

30.000

50.000

20.000

7

Modernizare Piața Cetate (piața agroalimentară S+P+1) - S.P.F            ’                ’

12.500

12.500

-

-

-

8

Modernizare W.C.-uri publice (Piața Ferdinand, str. Moscovei, str. Republicii, Piața 1 Decembrie) SF+PT

150.000

-

30.000

50.000

70.000

9

Reparatii cladire administrativa

180.000

60.000

70.000

50.000

10

SF Piata Rogerius

60.000

60.000

11

SUBTOTAL I (Subvenții Investiții Buget Local)

1.457.500

27.500

305.000

635.000

490.000

INVESTIȚII 2009

- SURSE PROPRII -

- lei -

Nr Crt

Specificație

Total anual

Din care

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

1

T O T A L :

- din care: alte cheltuieli de investiții

(studii și proiecte piețe și cimitir, dotări, tehnică de calcul, licențe sisteme informatice, copiator,

reparație capitală corp administrativ)

420.000

90.000

150.000

90.000

90.000