Hotărârea nr. 294/2009

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de trezorerie ºi listei de investiþii a S.C. Compania de Apã Oradea S. A. pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de trezorerie și listei de investiții a S.C. Compania de Apă Oradea S. A. pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr.37494/08.04.2009 întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, bugetului de trezorerie și listei de investiții a S.C. Compania de Apă Oradea S. A. pe anul 2009,

Având în vedere prevederile:

  • •  art. 111, alin. 2, lit e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

  • •  O.U.G. nr. 79/2008 privind masuri economico financiare la nivelul unor operatori economici

  • •  Art. 12, alin. 2, lit. f din Actul Constitutiv al SC Compania de Apă Oradea SA

In conformitate cu art.36 alin.2 lit.a), b), alin.3 lit. c), alin.4 lit.a) art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli la SC Compania de Apa Oradea

SA pentru anul 2009, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă bugetul de trezorerie la SC Compania de Apa Oradea SA, pentru anul 2009, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții a SC Compania de Apa Oradea SA, pentru anul 2009, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor înainta Consiliului Local, spre aprobare, indicatorii de performanță și obiectivele SC Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2009.

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Compania de Apă Oradea SA.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • SC Compania de Apă Oradea SA

  • •  Direcția Economică

  • •  Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 294


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

COMPANIA DE APA ORADEA SA

CUI: R 54760


Anexa nr.^ A £.S -


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2009


Nr crt

Denumirea indicatorului

Nr. rânc

Plan 2008

Plan 2009

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

40.840.00C

45.000.000

- producția vândută

2

40.800.00C

45.000.000

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

40.00C

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

2

Variația stocurilor                        Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare -penalitati

8

1.500.000

1.500.000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

42.340.000

46.500.000

5

a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

4.550.000

6.160.000

b) alte cheltuieli materiale -tichete de masa, cadou

11

932.400

1.350.000

c) alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

4.000.000

4.460.000

d) cheltuieli privind mărfurile

13

30.780

6

Cheltuieli cu personalul

14

14.739.005

14.776.100

a) salarii

15

11.151.055

11.500.000

b) cheltuieli cu asigurările si protecția socială

16.1

3.087.950

3.206.200

c)cota participare profit

16.2

500.000

69.900

7

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17

2.592.592

3.300.000

Cheltuieli privind amortizarea

18

2.592.592

3.300.000

b) venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

2.300.000

1.800.000

a) pierderi din creanțe si debitori diverși, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

2.500.000

2.000.000

b) venituri din creanțe reactivate si debitori diverși si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

200.000

200.000

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

9.130.000

10.120.000

a1) cheltuieli privind redeventa

24.1

4.000.000

4.300.000

a2) cheltuieli privind prestațiile externe

24.2

4.700.000

5.420.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25.1

400.000

400.000

c) cheltuieli cu sponsorizarea

25.2

30.000

0

c) cheltuieli cu demontare rezervoare

26

0

0

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

-200.000

-69.900

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

300.000

0

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

29

500.000

69.900

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)

30

38.074.777

41.896.200

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

4.265.223

4.603.800

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care. în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizat

> 35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

284.940

300.000

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

104.610

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)

40

389.550

300.000

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

0

a) cheltuieli financiare privind amortizările si provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările si provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

1.562.640

2.000.000

din care, în cadrul grupului

45

17

Alte cheltuieli financiare

46

50.390

2.800.000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)

47

1.613.030

4.800.000

REZULTATUL FINANCIAR (rd. 39-46)

0

- profit (rd. 40 - rd. 47)

48

0

0

- pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

1.223.480

4.500.000

REZULTATUL CURENT

0

- profit (rd. 31 + rd. 48 - rd. 49)

50

3.041.743

103.800

- pierdere

51

18

Menituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

0

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 62)

55

0

20

MENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

42.729.550

46.800.000

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

39.687.807

46.696.200

22

REZULTATUL BRUT

0

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

3.041.743

103.800

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

0

0

23

MPOZITUL PE PROFIT

60

24

Mte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd.Sl))

62

irector economic

c.Aniko Kuntz

Directoi/^eners ing.COMPANIA?COMPANIA DE APA ORADEA SA

CUI: 54760


Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Valori - lei

Plan 2008

Plan 2009

1

încasările din vanzari de bunuri si prestări de servicii

1

44.000.000

48.500.000

2

încasările provenite din redevente, onorarii, comisioane tva si alte venituri

02

13.500.000

21.488.341

3

Plăti către furnizori de bunuri si servicii

03

27.000.000

36.000.000

4

Plăti efectuate către si in numele angajatilor

04

14.739.005

15.006.200

5

Plăti privind impozitul pe profit, TVA, alte impozite si taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

5

14.000.000

11.000.000

Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

06

1.760.995

7.982.141

6

Incasari in fond MRD

07

13.500.000

12.900.000

7

Incasari in contul datoriei externe

08

0

8

Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate către alte parti

09

9

Plăti pentru achiziționarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung

10

126.368.000

167.500.000

10

Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, instalații si echipamente

11

11

Plăti in numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu si de creanța ale altor întreprinderi

12

Excedent / Deficit din investiție (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12)

13

-112.868.000

-154.600.000

12

Incasari din alocații bugetare

14

9.630.000

9.976.700

13

Plăti in numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpără acțiunile operatorului de servicii

15

14

Incasari din emisiunea de obligațiuni, credite ipoteci si alte imprumuturi-ISPA

16

107.621.000

148.891.727

15

Rambursări ale unor sume imprumutate

17

4.883.000

8.482.900

16

Plăti in numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar

18

Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

19

112.368.000

150.385.527

17

Fluxuri de numerar - total, din care:

a) incasari

20

188.251.000

241.756.768

b) plăti

21

186.990.005

237.989.100

Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)

22

1.260.995

3.767.668

18

Numerar la inceputul perioadei

23

5.325.520

7.390.399

19

Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23-rd22)

24

6.317.115

11.158.067

20

Modelitati de utilizare a excedentului: constituire fond garantare BERD si ISPA

25

3.600.000

5.500.000

21

Modelitati de acoperire a deficitului:

26


Director economic ec. Aniko KUNTZ


CCOM PANTA DE APĂ ORADEA SA

PROPUNERE PLAN 2009

mii lei

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Realizări preliminate la data de 31.12.2008

Rămas de executat

Prevederi 2009 Total din care

Surse proprii

Credit Extern

Total alocații bugetare

Buget stat

Buget local

Fond ISPA

0

1

2

3

4

5=6+7+8+11

6

7

8=9+10

9

10

11

TOTAL GENERAL din care:

411.740,86

95.157,28

316.583,58

190.925,28

32.056,85

44.197,78

105.168,07

95.19137

9.976,70

9.502,58

221.934,48

58.192,56

163.741,92

138.902,20

16.916,53

32.787,96

85.121,45

76.153,09

8.968,35

4.076,27

332.765,62

37.420,48

295.345,14

170.340,58

24.660,88

39.914,00

103.603,23

95.191,37

8.411,86

2.162,47

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

180.426,57

29.352,06

151.074,51

126.757,78

10.999,75

31.931,20

83.826,84

76.153,09

7.673,74

0,00

299.878,33

33.108,18

266.770,15

157.083,01

19.600,78

39.914,00

97.568,23

95.191,37

2.376,86

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

161.580,33

29.352,06

132.228,27

120.716,59

10.561,99

31.931,20

78.223,40

76.153,09

2.07031

i

Reabilitarea conductei Dn 800mm la Uzina nr, 5 până la magazinul

2.687,46

2.414,78

272,67

272,67

272,67

272,67

SELGROS, Oradea - ETAPA II

2.553,08

2.294,04

259,04

259,04

259,04

259,04

2

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră

168,07

107,58

60,49

60,49

60,49

60,49

la blocurile: Q5, Q6, X2, X3 pe str. Aleea Călinului

159,67

102,20

57,46

57,46

57,46

57,46

3

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru Cartierul

3.530,97

2.601,09

929,88

929,88

929,88

929,88

Tineretului, Oradea.

3.142,56

2.314,97

827,59

827,59

827,59

827,59

4

Reabilitare rețea de apă pe str. Meșteșugarilor, O. Densușianu,

3.450,96

2.683,85

767,12

767,12

767,12

767,12

Uzinelor, Podului, Oradea.

2.760,77

2.147,08

613,69

613,69

613,69

613,69

5

Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială pe str.Cazaban,

424,37

94,37

330,00

309,71

309,71

309,71

Oradea.

403,15

89,65

313,50

294,23

294,23

294,23

înlocuire cabluri de alimentare cu energie electrică la SP -parcul IC

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

[BRĂTIANU

8,70

8,70

8,70

8,70

8,70

7

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare

341,75

329,76

12,00

12,00

12,00

12,00

camera filtrelor - Uzina de Apă nr. 5

273,40

263,80

9,60

9,60

9,60

9,60

8

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în municipiul

171.100,00

24.876,75

146.223,25

146.223,25

11.117,88

39.914,00

95.191,37

95.191,37

Oradea (Anexa 1)

152.279,00

22.140,31

130.138,69

118.646,28

10.561,99

31.931,20

76.153,09

76.153,09

Datorie externă

118.149,75

118.149,75

8.482,90

8.482,90

9

B. LUCRĂRI NOI

21.899,63

21.899,63

6.582,20

547,20

6.035,00

6.035,00

18.846,24

18.846,24

6.041,20

437,76

5.603,44

5.603,44

1

Reabilitarea rețelelor de apă, can.menajeră și pluvială str.Iuliu

1.273,61

1.273,61

1.273,61

1.273,61

1.273,61

Maniu, Oradea.

1.184,46

1.184,46

1.184,46

1.184,46

1.184,46

2

Reabilitare trons.de legătură și racorduri de canalizare menajeră la

38,64

38,64

38,64

38,64

38,64

bl. R105.R 113, RU6, de pe str. Lapușului, Oradea

35,94

35,94

35,94

35,94

35,94

3

Reabilitare tror.s.de legătură și racorduri de can. menajeră la bl. X7

38,84

38,84

38,84

38,84

38,84

X8, de pe str. Aleea Călinului, Oradea

36,12

36,12

36,12

36,12

36,12

4

Reabilitare trons. de legătură și racorduri de can.menajeră la bl. Pb

34,6C

34,60

34,60

34,60

34,60

12, PblO,Pb23, Pb22, Pb8, Pbl 1, pe str. Sf. Apostol Andrei, Oradea

32,1'

32,17

32,17

32,17

32,17

Pagina 1 din 3

Nr. Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Realizări preliminate la data de 31.12.2008

Rămas de executat

0

1

2

3

4

5

Reabilitare trons.de legăturăși racorduri de canalizare pluvială la

51. XI, X2, X3, de pe str. Grădinarilor, Oradea

136,38

126,84

136,38

126,84

6

Reabilitare trons.de legătură și racorduri de can. menajeră ia bl. P4, ?5, P6, de pe str. Dragos Vodă, Oradea

65,99

61,37

65,99

61,37

7

Pozat conductă de golire chesonSP4

335,00

268,00

335,00

268,00

8

Reabilitare filtre și decantor 1 -SPS

318,66

254,93

318,66

254,93

9

Reabilitare rețele de apa si canal str.Bumbacului (parțial str. Morii), Oradea

1.272,00

1.208,40

1.272,00

1.208,40

10

Reabilitare rețele de apa str. Morii, Oradea

297,00

282,15

297,00

282,15

11

Reabilitare rețele de apa B-dul Decebal, Oradea

990,79

941,25

990,79

941,25

12

Reabilitare rețele de apa, canal menajer și pluvial str. Va porul ui, Oradea

372,92

354,28

372,92

354,28

13

Reabilitare rețele de canalizare menajeră str.Almașului, Oradea

62,15

59,04

62,15

59,04

14

Reabilitare rețele de apa si canal pluvial str. Ardealului, Oradea

  • 159.83

  • 151.83

  • 159.83

  • 151.83

15

Reabilitare rețele de apa si canal menajer str. Gala Galaction, Oradea

110,76

105,22

110,76

105,22

16

Reabilitare rețele de apa, canal menajer și pluvial str.Sabinelor, Oradea

263,85

250,66

263,85

250,66

17

Reabilitare rețele de apa str. Traian Vuia, Oradea

66,22

62,91

66,22

62,91

18

Asigurare utilități Parc industrial, Oradea

3.871,76

3.678,17

3.871,76

3.678,17

19

Lucrări de amenajări construcții - diverse (Anexa 2)

12.190,62

9.752,50

12.190,62

9.752,50

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

10.987,67

4.312,30

6.67537

1

Dotări (Anexa 3 )

4.412,90

4.412,90

2

Proiecte - servicii apă, taxe

100,00

100,00

3

Asistență tehnică ISPA

6.474,7'

4.31231

2.162,47

Pagina 2 dir

Prevederi

2009

Total din care

Surse proprii

Credit Extern

Total alocații bugetare

Buget stat

Buget local

Fond ISPA

5=6+7+8+11

6

7

8=9+10

9

10

11

136,38

136,38

136,38

126,84

126,84

126,84

65,99

65,99

65,99

61,37

61,37

61,37

335,00

335,00

335,00

268,00

268,00

268,00

318,66

318,66

318,66

254,93

254,93

254,93

890,00

890,00

890,00

845,50

845,50

845,50

297,00

297,00

297,00

282,15

282,15

282,15

495,40

495,40

495,40

470,63

470,63

470,63

370,09

370,09

370,09

351,58

351,58

351,58

62,15

62,15

62,15

59,04

59,04

59,04

159,83

159,83

159,83

151,83

151,83

151,83

110,76

110,76

110,76

105,22

105,22

105,22

259,79

259,79

259,79

246,80

246,80

246,80

63,77

63,77

63,77

60,58

60,58

60,58

1.084,50

1.084,50

1.084,50

1.030,27

1.030,27

1.030,27

547,20

547,20

437,76

437,76

6.675,37

4.512,90

2.162,47

4.412,90

4.412,90

100,00

100,00

2.162,47

2.162,47

A

tf


£.

Nr.

Crt.

Denumirea obiectivului de investiții

Valoare inițială

Realizări preliminate la data de 31.12.2008

Rămas de executat

Prevederi

2009

Total din care

Surse proprii

Credit Extern

Total alocații bugetare

Buget stat

Buget local

Fond ISPA

0

1

2

3

4

5=6+7+8+11

6

7

8=9+10

9

10

11

Cap. 74.02 Protecția mediului

78.975,24

41.507,90

57.736,80

28.840,50

21.238,44

12.667,41

20.584,70

12.144,42

7.395,97

4.283,78

856,76

1.564,84

1.294,61

1.564,84

1.294,61

7.340,11

4.076,27

A. LUCRĂRII ÎN CONTINUARE

69.788,09

34.158,18

57.736,80

28.840,50

12.051,29

5.317,69

12.051,28

5.317,68

4.283,78

856,76

427,39

384,65

427,39

384,65

7.340,11

4.076,27

1

Extinderea canalizării in vederea depoluării râului Crisul Repede ISPA (BERDII)

28.857,95

25.972,16

24.704,48

22.234,03

4.153,47

3.738,12

4.153,46

3.738,11

427,39

384,65

427,39

384,65

3.726,07

3.353,46

2

Modernizarea tehnologică a St.de Epurare a Mun.Oradea în vederea depoluării râului Crișul Repede ISPA (BERD II)

40.930,14

8.186,03

33.032,32

6.606,46

7.897,82

1.579,56

7.897,82

1.579,56

4.283,78

856,76

0,00

0,00

3.614,04

722,81

B. LU CRĂRI NOI

9.187,15

7.349,72

9.187,15

7.349,72

8.533,42

6.826,74

7.395,97

5.916,78

1.137,45

909,96

1.137,45

909,96

1

Amenajarea și recompartinuentarea corpului A laStația de epurare

1.096,38

877,10

1.096,38

877,10

712,65

570,12

712,65

570,12

712,65

570,12

2

Implementarea sistemului d e eliminare a fosforului dinapele epurate

360,00

288,00

360,00

288,00

180,00

144,00

180,00

144,00

180,00

144,00

3

înlocuire sistem de ventilați e laSP - parcul Brătianu

180,00

144,00

180,00

144,00

90,00

72,00

90,00

72,00

90,00

72,00

4

Refacerea căii de rulare la D»S nr. 2 - Stația de epurare

154,80

123,84

154,80

123,84

154,80

123,84

154,80

123,84

154,80

123,84

5

Lucrări de investiții fără e xecuție contractată (Anexa 4)

7.395,97

5.916,78

7.395,97

5.916,78

7.395,97

5.916,78

7.395,97

5.916,78

/

- Reparafii capitale reteJe (cu proiecte existente)

1.695,57

1.356,46

1.695,57

1.356,46

1.695,57

1.356,46

1.695,57

1.356,46

2

-Apă

3.030,40

2.424,32

3.030,40

2.424,32

3.030,40

2.424,32

3.030,40

2.424,32

3

- Menaj

2.670,00

2.136,00

2.670,00

2.136,00

2.670,00

2.136,00

2.670,00

2.136,00

1 aprilie 2009

Director Tehni ing. Victor CI
Director (Seneral ing. Ovidiu GAVRA


Director Economic ec. Aniko KUNTZ