Hotărârea nr. 293/2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie ºi a listei de investiþii la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la S.C. Electrocentrale Oradea S. A. pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr.37497 din data de 08.04.2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA”,

Având în vedere:

  • art.5 lit. a) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

  • Art. 49 din Actul constitutiv al SC Electrocentrale Oradea SA

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. a), b), alin. 3 lit. c), alin.4 lit.a), art. 45 alin. 2 lit.a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2009 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la SC Electrocentrale Oradea SA, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor înainta Consiliului Local, spre aprobare, indicatorii de performanță și obiectivele SC Electrocentrale Oradea SA pentru anul 2009.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Direcția Economică

  • SC Electrocentrale Oradea SA

  • Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet

www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 9 aprilie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr. 293

Hotărârea a fost adoptată cu 16 votu ri ,,pentru”, 0 votu ri , .împotrivă” ș i 9 votu ri „abținere".

J.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.


Anexa nr.1


BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2009 PROPUNERE


- RON -


Nr. cr

Denumirea indicatorului

Nr.rânc

Nivel indicator planificat

Aprobat 2008

Realizat 2008

Propunere 2009

1

Cifra de afaceri netă - total, din care:

1

205.931.68C

194.270.467

199.929.612

- producția vândută

2

144.720.83C

148.159.36E

160.251 284

- venituri din vânzarea mărfurilor

3

25.000.00C

11.898.975

10.000.000

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

36 210 85C

34 212.123

29 678 328

2

Variația stocurilor                           Sold C

5

Sold D

6

3

Producția imobilizată

7

4

Alte venituri din exploatare

8

4.666.00C

27 723 891

26.026.900

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

9

210.597.680

221.994.358

225.956.512

5

a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile

10

119 750.180

148 193 773

141 500 000

b) alte cheltuieli materiale

11

2.050.000

2.589.798

2.400.000

c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

12

5 600 000

8.559.392

8 100.000

d) cheltuieli privind mărfurile

13

25.000.000

13.031.676

11.500.000

6

Cheltuieli cu personalul

14

39 100 000

37.462.148

39.100.000

a) salarii

15

30.700.000

29.075.054

30.700.000

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

8 400 000

8 387 094

8 400.000

7

a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd 18-19)

17

724.000

532.561

576.000

a) Cheltuieli privind amortizarea

18

724 000

532 561

576 000

b) Venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

0

0

a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum li cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creanțe reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

0

0

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26 )

23

14.380.000

40.482.941

20.704.000

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

11.200 000

32 400 257

12.624.000

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25

680.000

615.134

580.000

c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

26

2 500 000

7 467.550

7.500 000

10

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd.28-29)

27

0

0

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la rd.14+rd.17+rd.2O+rd.23+rd.27)

30

206.604.180

250 852 289

223 880 000

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- profit (rd. 09 - rd. 30)

31

3.993.500

2.076.512

- pierdere (rd. 30 - rd. 09)

32

28 857.931

11

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

- din care, în cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13

Venituri din dobânzi

37

150 000

272 692

250 000

- din care, în cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare

39

0

609.208

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

150.000

881.901

250.000

15

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

0

0

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

o) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

16

Cheltuieli privind dobânzile

44

4 142 500

5.143 306

2.250 000

- din care, în cadrul grupului

45

17

Mte cheltuieli financiare

46

0

1.985.714

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41 +44+46)

47

4.142.500

7.129.021

2.250.000

REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)

- profit (rd 40 ■ rd 47)

48

pierdere (rd. 47 - rd. 40)

49

3 992 500

6.247.120

2.000.000


ec. RUS MARCELANr. crt

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator planificat                ■

Aprobat 2008

Realizat 2008

Propunere 2009

REZULTATUL CURENT

- profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49)

50

1.000

76.512

- pierdere (rd 32 + rd. 49 - rd 31 -rd 48)

51

35.105.051

18

Venituri extraordinare

52

19

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

0

0

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

0

0

20

VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)

56

210.747.680

222.876.259

226.206.512

21

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

210 746 680

257.981 310

226.130.000

22

REZULTATUL BRUT

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

1.000

76.512

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

35.105.051

23

IMPOZITUL PE PROFIT

60

24

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus

61

25

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61))

62

1.000

76.512

- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61))

63

0

35 105 051

0

DIRECTOR GENERAL irig. DRAGQȘ GLIGOR

\\


DIRECTOR ECONOMIC ec. RUS MARCELA

\ •

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.


Anexa nr. 2


BUGETUL DE TREZORERIE PE ANUL 2009- mii ron -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr.rând

Nivel indicator

Elemente de fundamentare

Aprobat 2008

2009

1

încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii

1

175.041

206.603

2

încasările provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri

2

3.835

3.624

3

Plăți către furnizori de bunur și servicii

3

125.386

233 390

4

Plăți efectuate către și în numele angajaților

4

39.100

39.100

5

Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

5

680

580

Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

6

13 710

-62.843

6

rcasările în numerar din vânzarea de instrumente de capitai propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale

7

7

Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți

8

8

încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți

9

9

Plăți m numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung

10

724

576

10

încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente

11

11

Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întrepr. Excedent / Deficit din investiții (rd.07-rd.08-+rd.09-rd.10+rd.11 -rd. 12>

12

13

-724

-576

12

Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente ce capital propriu

14

13

Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii

15

14

Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite ipoteci și alte împrumuturi

16

0

0

15

Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate

17

36 293

22.600

16

Plăți T numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de c operațiune de leasing fin.

18

Excedent / Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

19

-36 293

-22.600

17

Fluxuri de numerar - total, din care.

a) încasări

20

178.876

210 227

b) plăți

21

202.183

296 246

Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)

22

-23.307

-86.019

18

Numerar la începutul perioadei

23

3.307

3659

19

Numerar la sfârșitul perioadei (rd.23+rd 22)

24

-20 000

-82.360

20

Modalități de utilizare a excedentului:

25

«r

21

Modalități de acoperire a deficitului^

26

  • - compensare combusiib ...peSâ^țFi^e^ de stat neîncasat 2007+2008

  • - vânzare de certificate CGCt' Ir

-credlte F         * v

20 000

7 446

20.583

54.331


DIRECTOR ing. DRAGOȘERAL V * 1

rooieDIRECTOR ECONOMIC . ec. RUS MARCELA <


S.C. Electrocentrale SA Oradea Birou investiții

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2009

01.04.2009                                                        Mii lei

Nr.

ort.

Denumirea obiectivului

Finanțare

Prevederi

2009

Surse proprii

Buget local

Total general,din care :

9.800

4.500

5.300

Cap.81.02 Combustibili si energie

A. Lucrări in continuare-total, din care:

6.360

3.960

2.400

1

Suprainaltarea depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic, etapa III, cota 114,00 - 117,00 m, compartiment II

4.300

1.900

2.400

2

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in mun. Oradea-PT 610,612,308,

50

50

o

Extindere rețea secundara de termoficare in zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr. 32-42

1.500

1.500

-

4

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montarea de arzatoare cu NOX redus

410

410

-

5

Extindere PT 316 si realizare rețele de termoficare pt. ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din mun. Oradea

100

100

-

B. Lucrări noi -total, din care

2.000

-

2.000

1

Reabilitare rețea secundara de termoficare de pe str. I. Maniu din municipiul Oradea

2.000

-

2.000

C. Alte cheltuieli de investitii-total din

care:

1.440

540

900

1

Proiecte, studii de fezabilitate

1.200

300

900

2

Dotări independente - Ansamblu calorimetric

200

200

-

o

3

Dotări independente - Imprimanta matriciala- pt. facturi

40

40DirectonEconomic ec. Rus Marcela

I

f

<1