Hotărârea nr. 292/2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a organigramei ºi a listei de investiþii pe anul 2009 pentru Regia Autonoma Oradea Transport Local

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie, a organigramei și a listei de investiții pe anul 2009 pentru Regia Autonoma Oradea Transport Local

Analizând raportul de specialitate nr. 36684 din 06.04.2009, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegari de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei cu obiectivele de investiții la Regia Autonoma Oradea Transport local, pe anul 2009,

In temeiul art. 5 lit. a) din OUG nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul art. 36 alin.2 lit.a, b, alin.3 lit. c, alin.4 lit.a, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1.Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009 la Regia Autonomă Oradea Transport Local, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă Bugetul de trezorerie pe anul 2009 la Regia Autonomă Oradea Transport Local, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2009 la Regia Autonomă Oradea Transport Local conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.Se aprobă Organigrama Regiei Autonome Oradea Transport Local conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. În 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri se vor înainta Consiliului Local, spre aprobare, indicatorii de performanță și obiectivele Regiei Autonome Oradea Transport Local pentru anul 2009.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • -   Direcția Economică

  • -  Regia Autonomă Oradea Transport Local

  • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina de internet a autorității publice

    Oradea, 9 aprilie 2009

    Nr. 292


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Bugetul de venituri si cheltuieli la Regia Autonoma Oradea Transport Local pe anul 2009

Nr. crt

Denumirea indicatorului

Aprobat prin HCL 1132/2008

Realizat

2008

+/-%

col.4/

col.3

Propus 2009

+/-%

col.6/ col.4

0

1

2

3

4

5

6

1

Cifra de afaceri neta - total, din care :

1

31.185.000

31.200.471

0,05

32.660.200

4,68

producția vanduta

2

14.850.000

14.392.818

-3,08

14.700.000

2,13

venituri din vanzarea marfurilor

3

300.000

143.312

-52,23

145.000

1,18

venituri din subventii, din care:

4

16.035.000

16.644.341

3,80

17.815.200

7,03

- subventii pt. cheltuieli materiale

7.400.000

8.221.013

11,09

10.000.000

21,64

- subventii pt. abonamente

8.635.000

8.443.328

-2,22

7.815.200

-7,44

2

Variatia stocurilor Sold C

5

Sold D

6

3

Productia imobilizata

7

4

Alte venituri din exploatare

8

4.450.000

4.308.696

-3,18

10.129.800

135,10

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-

06+07+08)

9

35.635.000

35.509.167

-0,35

42.790.000

20,50

a)cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate

10

6.190.000

6.048.603

-2,28

5.550.000

-8,24

5

b)alte cheltuieli materiale

11

100.000

122.273

22,27

250.000

104,46

c)alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)

12

2.700.000

3.145.025

16,48

3.100.000

-1,43

d)cheltuieli privind marfurile

13

148.000

103.490

-30,07

100.000

-3,37

6

Cheltuieli cu personalul

14

14.992.000

14.910.641

-0,54

17.000.800

14,02

a)salarii

15

10.726.800

10.612.491

-1,07

12.175.200

14,73

b)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

16

3.207.760

3.159.845

-1,49

3.618.160

14,50

c)participarea salariatilor la profit

74.400

100,00

7.440

d)tichete de masa

1.050.000

1.138.305

8,41

1.200.000

5,42

7

Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

17

3.100.000

3.574.364

15,30

8.150.000

128,01

a)cheltuieli privind amortizarea

18

3.100.000

3.574.364

15,30

8.150.000

128,01

b)venituri din provizioane

19

8

Ajustarea valorii activelor circulante

20

a)pierderi din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b)venituri din creante reactivate si debitori diversi si din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

9

Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)

23

5.120.000

4.450.977

-13,07

5.587.200

25,53

a)cheltuieli privind prestatiile externe

24

4.850.000

4.222.652

-12,94

5.305.000

25,63

b)cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

25

250.000

207.340

-17,06

250.000

20,57

c)cheltuieli cu despagubiri, donatii la activele cedate

26

20.000

20.985

4,93

32.200

53,44

10

Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)

27

a)cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

28

b)venituri din exploatare privind provizionele pentru riscuri si cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd23+rd.27)

30

32.350.000

32.355.373

0,02

39.738.000

22,82

REZULTATUL DIN EXPLOATARE

profit (rd.09 - rd.30)

31

3.285.000

3.153.794

-3,99

3.052.000

-3,23

pierdere (rd.30 - rd.09)

32

11

Venituri din interese de participare - total , din care:

33

din care, in cadrul grupului

34

12

Venituri din alte investitii financiare si creantece fc parte din activele imobilizate:

35

din care, in cadrul grupului

36

13

Venituri din dobanzi:

37

265.000

281.944

6,39

300.000

6,40

din care, in cadrul grupului

38

14

Alte venituri financiare:

39

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd.33 +35+37+39)

40

265.000

281.944

6,39

300.000

6,40

15

Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante)

41

a)cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

42

b)venituri financiare privind amortizarile si provizioanele

43

Cheltuieli privind dobanzile:

44

2.800.000

2.739.128

-2,17

3.050.000

11,35

16

din care, in cadrul grupului

45

Alte cheltuieli financiare:

46

650.000

140.334

-78,41

200.000

42,52

17

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.41+44+46)

47

3.450.000

2.879.462

-16,54

3.250.000

12,87

REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)

profit (rd.40 - rd.47)

48

pierdere (rd.47 - rd. 40)

49

3.185.000

2.597.518

-18,45

2.950.000

13,57

REZULTATUL CURENT RD 39-46)

profit (rd.31 + rd.48)

50

100.000

556.276

456,28

102.000

-81,66

pierdere (rd.32 - rd. 49)

51

Venituri extraordinare

52

18

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

profit(rd.52-rd.53)

54

pierdere (rd.53 - nrd. 52)

55

VENITURI TOTALE (RD.09+40+52)

56

35.900.000

35.791.111

-0,30

43.090.000

20,39

20

CHELTUIELI TOTALE (RD.30+47+53)

57

35.800.000

35.234.835

-1,58

42.988.000

22,00

21

REZULTATUL BRUT

22

profit (rd.56 - rd.57)

58

100.000

556.276

456,28

102.000

-81,66

pierdere (rd.57 - nrd. 56)

59

IMPOZITUL PE PROFIT

60

25.600

100,00

24.300

23

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus

61

24

REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR

25

profit (rd.58 -(rd.60+rd.61))

62

74.400

100,00

77.700

pierdere (rd.59-(rd.60+rd.61))

63

26

REPARTIZAREA PROFITULUI

REZERVE

5.000

100,00

5.100

10% PARTIC.PROFIT

7.440

100,00

7.770

50% VARSMINTE

37.200

100,00

38.850

ALTE REZERVE

24.760

100,00

25.980

NOTA:

LA POZITIA 4 : "SUBVENTII PT.ABONAMENTE" SUMA NU CUPRINDE TVA

Bugetul de trezorerie la Regia Autonoma Oradea Transport Local pentru anul 2009

Nr. Crt

Denumirea indicatorilor

Nr. rand

Nivelul planificat al indicatorilor

%

col5/col.4

2008         2009

1

Incasarile din vanzari de bunuri si prestări servicii

1

14.850.000

14.700.000

98,99

2

Incasari provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri

2

20.785.000

28.090.000

135,15

3

Plati catre furnizori de bunuri si servicii

3

17.348.500

14.337.200

82,64

4

Plati efectuate catre si in numele angajatilor

4

14.792.000

17.000.800

114,93

5

plati privind impozitul pe profit, alte impozite si taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare

5

275.600

274.300

99,53

Excedent/Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)

6.559.400

11.177.700

170,41

6

Incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creante ale altor societati comerciale

7

7

Avansuri in numerar si imprumuturi efectuate catre alte parti

8

8

Incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti

9

9

plati in numerar pt achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung

10

3.701.530

3.767.000

101,77

10

Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si mijloace fixe, instalatii si echipamente

11

11

Plati in numerar pt achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi

12

Excedent/Deficit din investitii (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11)

13

-3.701.530

-3.767.000

101,77

12

Venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu

14

13

Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile operatorului de servicii

15

14

Incasari din alocatii bugetare

16

15

Rambursari in numerar ale unor sume imprumutate

17

16

Plati in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar

18

82.460.750

60.169.640

72,97

Excedent/Deficit din activitatea de finantare (rd.14- rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)

82.460.750

60.169.640

72,97

17

Fluxuri de numerar -total, din care

a)incasari

20

35.635.000

42.790.000

120,08

b)plati

21

115.237.880

95.548.940

82,91

Excedent/Deficit de trezorerie(rd.2-rd.21)

22

-79.602.880

-52.758.940

66,28

18

Numerar la inceputul perioadei

23

3.027.224

5.317.665

175,66

19

Numerar la sfarsitul perioadei

24

5.885.094

12.728.365

216,28

20

Modalitati de utilizare a a excedentului

25

21

Modalitati de acoperire a deficitului- Alocatii de la buget

26

82.460.750

60.169.640

72,97

Anexa 3

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2009 la RA OTL                                                                       la HCL nr. 292/2009

Nr. Crt

Denumirea obiectivului, data inceperii executiei, nr. si data actului de aprobare

Valoarea initiala

Valoarea total actualizata

Realizari cumulate la 31,12,2008

Ramas de executat

Prevederi pe 2009

Finantate din

Total alocatii bugetare

Din care

Capacitati / Termene

PIF

Obs.

Surse proprii

Credite externe

Credite banc. Int.

alte surse constit. potriv.

legii

De la buget local

Pe seama transf. de la buget de stat

Total general din care:

157.706,90

157.706,90

75.157,12

82.549,78

77.997

3.767

10.200

60.310

3.720

3.720

A

A.Lucrari in continuare-total din care:

20.690,74

20.690,74

15.585.74

5.105

5.105

1.075

2.000

2.030

2.030

1

Reabilitare linii de tramvai str. Decebal - str. Republicii, cf.ctr. parteneriat public- privat

17.615,74

17.615,74

15.585,74

2.030

2.030

2.030

2.030

2.009

Lucrare in continuare

2

Sistem de urmarire monitorizare trafic GPS-dispecerat

2.500

2.500

2.500

2.500

500

2.000

2.009

Contract nr

42/09,04,08

3

Modernizare cladire dispecerat autobuze, adaptare GPS

125

125

125

125

125

2.009

Contract nr

97/18,08,08

4

modernizare cladire dispecerat tramvaie, adaptare GPS

150

150

150

150

150

2.009

Contract nr.

97/18,08,08

5

Reabilitare linii de tramvai B-dul. Dacia, Olosig - Turnu de apa

300

300

300

300

300

Contract nr.

33/20,03,08

34/21,03,08

B

B.Lucrari noi

4.000

4.000

4.000

1.450

650

800

800

1

Inlocuire cabluri alimentare , statii redresare , (str. D.Zamfirescu, Pod CFR-D.Cantemir)

600

600

600

250

250

2.009

Comanda nr.

26,02,09

2

Refacere retele de apa, canalizare, S1 si S2

900

900

900

400

400

2.009

Necontractat

3

Automatizare macazet ( 7 buc automatizate, 11 buc. Inlocuite)

2.500

2500

2500

800

800

800

Necontractat

C

C.Alte cheltuieli de investiții

133.016,16

133.016,16

59.571,38

73.444,78

71.442

2.042

8.200

60.310

890

890

1

Achizitii autobuze Mercedes-leasing 20 buc

11.633,16

11.633,16

7.910,38

3.722,78

1.720

860

860

860

2.011

Contract

nr.140/20,11,03

2

Achiziție autoturism Dacia

Logan - leasing 5 buc

206,77

206,77

176,77

30

30

30

30

2.009

Contract 2008-

2012/2006

3

Achizitie autoutilitare 3,5 tone interventii S1 si S2 2buc si aprovizionare 1 buc

250

250

250

250

250

2.009

Necontractat

4

Dotari echipamente service -diagnosticare, reparare

150

150

150

150

150

2.009

Necontractat

5

Proiecte si studii inclusiv pt. dezv.transp.local din fonduri nerambursabile

10

10

10

10

10

2.009

bogdan

6

Proiecte si studii pt.transp.local extindere si modernizare

30

30

30

30

30

Necontractat

7

Achizitii tramvaie 10 buc

(val.+TVA)

118.794,23

118.794,23

51.484,23

67.310

67.310

7.000

60.310

Contract

nr.6/10,01,08

8

Reabilitare linii tramvai si aparate cale - Cele trei Crisuri 150 m c s

840

840

840

840

840

Necontractat

9

Reparatie linie de tramvai

Depou - acces Salca 2500 m c s

100

100

100

100

100

Necontractat

10

Reabilitare linii de tramvaie Calea Aradului - cap linie Iosia

200

200

200

200

200

Necontractat

11

Reparatie linie de tramvai statia

Graniceri - Calea Aradului

60

60

60

60

60

2009

Necontractat

12

Contorizare incalzire cladiri S1 si S2 statii redresare magazii, ateliere

15

15

15

15

15

2009

Necontractat

13

Reparare, refacere retea incalzire de la PT pana la S2 si interior

200

200

200

200

200

2009

Necontractat

14

Diverse dotari

100

100

100

100

100

2009

Necontractat

15

Achizitii autobasculanta 7,5 T

20

20

20

20

20

2009

Necontractat

16

Implementare Sistem de

Management ISO 9001- 14001

Consultanta

41

41

41

41

41

2009

Contract nr29/23,02,09

17

Implementare Sistem de Management ISO 9001- 14001 Certificare

16

16

16

16

16

2009

Necontractat

18

Confectionat si montat inimi incrucisate

300

300

300

300

300

2009

Necontractat

19

Hidroizolatii la statii de redresare si hale productie

50

50

50

50

50

2009

Necontractat