Hotărârea nr. 291/2009

privind aprobarea bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierdere ºi a repartizãrii profitului aferente exerciþiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomã Oradea Transport Local

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a repartizării profitului aferente exercițiului financiar al anului 2008 la Regia Autonomă Oradea Transport Local

Analizând raportul de specialitate nr. 37320 din 07.04.2009, întocmit de către Direcția Economică, prin care se solicita Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierdere si a repartizării profitului, aferente exercițiului financiar al anului 2008 la Regia Autonoma Oradea Transport Local,

Având in vedere adresa nr. 36416/03.04.2009 prin care Regia Autonoma Oradea Transport Local a transmis pentru analiza si avizare situațiile financiare anuale, încheiate la 31.12.2008,

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Ținând cont de art. 8 din Regulamentul de Organizare si Funcționare al RA OTL, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 266/2007,

In baza prevederilor dispozițiilor art.36 alin.2 lit.a), lit.b); alin.(3) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.14 si ale art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil la Regia Autonomă Oradea Transport Local la data de 31.12.2008 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Contul de profit și pierdere la Regia Autonoma Oradea Transport Local la data de 31.12.2008, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă repartizarea profitului pe anul 2008 la Regia Autonoma Oradea Transport Local, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia Autonomă Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • •     Direcția Economică

  • •     Regia Autonoma Oradea Transport Local

  • •      Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina de internet a autorității publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009

Nr. 291


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 voturi „abținere".

BILANT -RA OTL

la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

01.01.2008

31.12.2008

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I.IMOBILIZARI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

0

2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

0

3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)

03

7.350

2.782

4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04

0

0

5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)

05

0

0

TOTAL (rd.01 la 05)

06

7.350

2.782

II.IMOBILIZARI CORPORALE

1.Terenuri si constructii(ct.211 +212-2811 -2911 -2912)

07

1.443.064

1.375.987

2.Instalatii tehnice si masini(ct.213-2813-2913)

08

9.721.591

57.532.150

3.Alte instalatii , utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

6.113

13.077

4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie(ct.231+232-2931)

10

91.912

15.382.315

TOTAL (rd.07 la 10)

11

11.262.680

74.303.529

III.IMOBILIZARI FINANCIARE

1.Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)

12

0

0

2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2964)

13

0

0

3.Interese de participare(ct.263-2962)

14

0

0

4.Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de pa rticipare(ct.2673+2674-2965)

15

0

0

5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)

16

0

0

6.Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)

17

0

0

TOTAL (rd.12 la 17)

18

0

0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)

19

11.270.030

74.306.311

B. ACTIVE CIRCULANTE

I.STOCURI

1.Materii prime si materiale consumabile

(ct.301+302+303+/-308+351+358-391-392-3951-3958-398)

20

1.607.902

1.586.464

2.Productia in curs de executie (ct.331=332+341+/-348-393-3941-3952)

21

0

0

3.Produse finite si marfuri (ct.345 +346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

22

0

0

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)

23

0

0

TOTAL (RD.20 LA 23)

24

1.607.902

1.586.464

II.CREANTE (sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1.Creante comerciale(ct.2675+2676+2678+2679-2966-

2968+4092+411 +413+418-491)

25

669.197

696.288

2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)

26

0

0

3.Sume de incasat de la entitati cu interese de participare 9ct.453-495)

27

0

0

4.Alte creante

(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4

482+4582+461+473-496+5187)

28

333.558

4.287.210

5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)

29

0

0

TOTAL (RD.25 LA 29)

30

1.002.755

4.983.498

III.INVESTITII PE TERMEN SCURT

1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)

31

0

0

2.Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)

32

TOTAL (rd.31+32)

33

0

0

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (CT.5112+512+531+532+541+542)

34

3.060.592

5.342.863

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)

35

5.671.249

11.912.825

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

36

23.419.268

23.598.663

D. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni(ct.161 +1681 -169)

37

0

0

2.Sume datorate institutiilor de credit

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

38

0

0

3.Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419)

39

0

0

4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

40

2.082.929

19.314.168

5.Efecte de comerț de platit (ct.403+405)

41

0

0

6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)

42

0

0

7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

43

0

0

8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428+444=446+447+4481+455+456+457+458 1+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

44

1.123.163

1.354.722

TOTAL (rd.37 la 44)

45

3.206.092

20.668.890

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)

46

25.884.425

13.600.678

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)

47

37.154.455

87.906.989

G. DATORII :SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni(ct.161 +1681 -169)

48

0

0

2.Sume datorate institutiilor de credit

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

49

11.164.684

11.798.949

3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

50

0

0

4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)

51

3.668.549

1.702.415

5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)

52

0

0

6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)

53

0

0

7.Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)

54

0

0

8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale

(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+458 1+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

55

5.215.702

4.095.498

TOTAL (RD.48 LA 55)

56

20.048.935

17.596.862

H. PROVIZIOANE

1.Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)

57

0

0

2.Provizioane pentru impozite (ct,1516)

58

0

0

3.Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)

59

24.880

0

TOTAL (rd.57 la 59)

60

24.880

0

I. VENITURI IN AVANS

Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)

61

13.631.918

14.804.095

Venituri inregistrate in avans (ct.482)

62

0

1.241.920

TOTAL (rd.61+62)

63

13.631.918

16.046.015

J. CAPITAL SI REZERVE

I.CAPITAL

1.Capital subscris varsat (ct.1012)

64

0

0

2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)

65

0

0

3.Patrimoniul regiei (ct.1015)

66

1.846.956

53.329.835

TOTAL (rd.64 la 66)

67

1.846.956

53.329.835

II.PRIME DE CAPITAL B(ct.104)

68

0

0

III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)

69

814.426

814.426

IV.REZERVE

1.rezerve legale (ct.1061)

70

234.625

261.245

2.rezerve statutare sau contractuale (1063)

71

0

0

3.rezerve reprezentând surplusul realizat din reevaluare (ct.1065)

72

0

0

4.alte rezerve (ct.1068)

73

1.697.806

1.739.828

TOTAL (rd. 70 la 73)

74

1.932.431

2.001.073

Acțiuni proprii (ct.109)

75

0

0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)

76

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)

77

0

0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)

Sold C (cont 121)

78

0

0

Sold D (cont 121)

79

0

639.302

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

Sold C (cont 121)

80

0

532.409

Sold D (cont 121)

81

1.145.091

0

Repartizarea profitului (ct.129)

82

0

532.409

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-

79+80-81-82)

83

3.448.722

55.506.032

Patrimoniul public (ct.1016)

84

0

0

CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)

3.448.722

55.506.032

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE -RA OTL

la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului

realizari in perioada de raportare

31.12.2007

31.12.2008

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)

01

27.975.475

32.969.814

Producția vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

21.149.898

24.605.489

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

03

80.142

143.312

Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)

04

0

0

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) din care:

05

6.745.435

8.221.013

Variatia stocurilor pe produse finite (ct.711) Sold C

06

0

0

si a productiei in curs de executie             Sold D

07

0

0

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)imobilizata

08

120.544

0

Alte venituri din exploatare (ct.7417 +758)

09

2.450.758

2.514.475

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

10

30.546.777

35.484.289

a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)

11

5.917.866

6.048.604

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

12

118.536

122.277

b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)

13

3.331.684

3.145.025

c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

14

69.522

103.490

Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care:

15

12.356.553

14.956.875

a)Salarii si indemnizatii(ct.641 +642-7414)

16

9.636.413

11.797.030

b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645 -7415)

17

2.720.140

3.159.845

a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)

18

1.969.798

3.574.364

a.1)Cheltuieli (ct.6811 + 6813)

19

1.969.798

3.574.364

a.2)Venituri (ct.7813)

20

0

0

b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

0

0

b.1Cheltuieli (ct.654 +6814)

22

0

0

b.2)Venituri (ct.754 +7814)

23

0

0

Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

5.769.318

4.428.614

8.1)cheltuieli privind prestatiile externe

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

25

5.494.612

4.168.707

8.2)Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)

26

158.519

207.341

8.3)Cheltuieli cu despagubiri, donatii la activele cedate (ct.658)

27

116.187

52.566

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)

28

0

0

Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)

29

0

-24.880

cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

venituri (ct.7812)

31

0

24.880

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)

32

29.533.277

32.354.369

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - TOTAL          profit (rd.10-32)

33

1.013.500

3.129.920

pierdere (rd.32-10)

34

0

0

Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)

35

0

0

din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate in cadrul grupului

36

0

0

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct .763)

37

0

0

din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliatecadrul grupului

38

0

0

Venituri din dobanzi (ct.766)

39

42.989

281.041

din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate

40

0

0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41

832

902

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd.35 +37+39+41)

42

43.821

281.943

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante) (rd.44-45)

43

0

0

a)Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

b)Venituri (ct.786)

45

0

0

Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)

46

1.327.649

1.936.477

din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

47

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48

777.120

942.977

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.43+46+48)

49

2.104.769

2.879.454

PROFITUL SDAU PIERDEREA FINANCIAR9A) profit (rd.42-49)

50

0

0

pierdere (rd.49-42)

51

2.060.948

2.597.511

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) profit (rd.10+42-32-49)

52

532.409

pierdere (rd.32+49-10-42)

53

1.047.448

Venituri extraordinare (ct.771)

54

0

0

Cheltuieli extraordinare 9ct.671)

55

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - profit (rd.54-55)

56

0

0

pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (RD.10+42+54)

58

30.590.598

35.766.232

CHELTUIELI TOTALE (RD.32+49+55)

59

31.638.046

35.233.823

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - profit (rd.58-59)

60

532.409

-pierdere (rd.59-58)

61

1.047.448

0

Impozitul pe profit (ct.691)

62

97.643

0

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

63

0

0

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR -profit (rd.60-61-62-63)

64

0

532.409

pierdere (rd.61+rd.62+63-60)

65

-1.145.091

REPARTIZAREA PROFITULUI 2008

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net repartizat

532.409

-rezerva legala

26.620

-acoperirea pierderii contabile

505.789

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr.

Rd

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final

(col.5=1+2-3)

Total

Din care dezmembrari

si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

x

0

Alte imobilizări

02

59.365

6.548

4.639

x

61.274

Avansuri si imobilizari necorporăle in curs

03

0

0

0

x

0

TOTAL (rd.01 la 03)

04

59.365

6.548

4.639

61.274

Imobilizări corporale

Terenuri

05

0

0

0

x

0

Constructii

06

1.897.469

1.356.489

1.356.489

0

1.897.469

Instalatii tehnice si masini

07

20.084.274

51.304.390

135.044

109.698

71.253.620

Alte instalatii , utilaje si mobilier

08

30.763

13.054

0

x

43.817

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09

91.912

30.558.904

15.268.501

x

15.382.315

TOTAL (rd.05 la 09)

10

22.104.418

83.232.837

16.760.034

109.698

88.577.221

Imobilizări financiare          11             0             0               0 x                              0

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd.04+10+11)

12

22.163.783

83.239.385

16.764.673

109.698

88.638.495

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

Elemente de imobilizari

Nr.

Rd

Sold initial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

1

A

B

6

7

8

9

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alte imobilizari

14

52.015

11.116

4.639

58.492

TOTAL (rd.13+14)

15

52.015

11.116

4.639

58.492

Imobilizari corporale

Terenuri

16

0

0

0

0

Constructii

17

454.405

67.077

0

521.482

Instalatii tehnice si masini

18

10.362.683

3.490.082

131.295

13.721.470

Alte instalatii, utilaje si mobilier

19

24.650

6.090

0

30.740

TOTAL (rd.16 la 19)

20

10.841.738

3.563.249

131.295

14.273.692

AMORTIZARI TOTAL (rd.15+20)

21

10.893.753

3.574.365

135.934

14.332.184

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari

Nr.

Rd

Sold initial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

22

0

0

0

0

Alte imobilizări

23

0

0

0

0

Avansuri si imobilizari necorporale in curs

24

0

0

0

0

TOTAL (RD.22 LA 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcții

27

0

0

0

0

Instalații tehnice si masini

28

0

0

0

0

Alte instalatii, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

Avansuri si imobilizari corporale in curs

30

0

0

0

0

TOTAL (RD.26 LA 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU

DEPRECIERE - TOTAL

(RD.25+31+32)

33

0

0

0

0

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2008

I.Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd.

Nr. Unitati

Sume

Unitati care au inregistrat profit

01

1

532.409

Unitati care au inregistrat pierdere

02

0

0

II. Date privind platile restante

Nr. rd.

Total col.2+3, din care

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investitii

A

B

1

2

3

Plati restante- total (rd.04+08+14 la 18+22) din care

03

68.593

68.593

0

Furnizori restanti- total (rd.05 la 07) din care

04

68.593

68.593

0

- peste 30 de zile

05

40.222

40.222

0

-peste 90 de zile

06

0

0

0

-peste 1 an

07

28.371

28.371

0

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total, (rd.09 la 13) din care:

08

0

0

0

-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate

09

0

0

0

-contributii pentru fopndul asigurarilor sociale de sanatate

10

0

0

0

-contributia pentru pensia suplimentara

11

0

0

0

-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

12

0

0

0

-alte datorii sociale

13

0

0

0

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

14

Obligatii restante fata de alti creditori

15

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

16

0

0

0

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17

0

0

0

Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21)

18

0

0

0

- restante dupa 30 zile

19

0

0

0

- restante dupa 90 zile

20

0

0

0

- restante dupa 1 an

21

0

0

0

Dobanzi restante

22

0

0

0

III.Numarul mediu de salariati

Nr.rd

31.12.2007

31.12.2008

Numarul mediu de salariati

23

646

634

IV.Plati de dobanzi si redevente

Nr.rd

Sume (lei)

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:

24

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

25

0

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:

26

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

0

Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:

28

0

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

0

V.Tichete de masa

Nr. Rd.

Sume lei

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

30

1.138.305

Vl.Cheltuieli de inovare**) Nr.rd 31.12.2007      31.12.2008

- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei

31

0

0

- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei

32

0

0

- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei

33

0

0