Hotărârea nr. 290/2009

privind aprobarea contractãrii unei finanþãri rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR

Analizând raportul de specialitate nr. 36641/06.04.2009 întocmit de Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 EUR,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

ținând seama de: prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

ținând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

luând act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), art. 45 alin. (2) lit.b), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 15.000.000 EURO, cu o maturitate de 13 ani, din care 3 ani grație.

Art.2. Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face pentru realizarea investițiilor publice de interes local prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Din bugetul local al Municipiului Oradea se asigură integral plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art.4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Oradea următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare al Municipiului Oradea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția Economică,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe pagina de internet www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 9 aprilie 2009                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 290                                                                   SECRETAR

Ionel Vila

MWkOt fa ^Op

INVENTAR PROIECTE

Nr

Denumire obiectiv

Proiectant

HCLde aprobare SF nr./data

VALOARE

APROBATA HCL

- PT, CS, DF

OBSERVAȚII

invest

C + M

MODERNIZARE STRĂZI

1

ANA IPATESCU

Search Corp.

Tm -Drumex C

528/29 04. 04

888.141

800.517

4 ex. Inel, benef.

2

BARBU LAUTARU

Search Corp. Tm -Drumex C

336/31 03. 04

668.870

601.525

4 ex. Inel, benef.

3

BLERIOT

Search Corp.

Tm-Drurnex Cj

528/29. 04 04

492 867

443.219

4 ex. Inel, benef.

4

BORSECULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

303.136

270.586

4 ex. Inel, benef.

5

BUSUIOCULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

319.550

286.506

4 ex. Inel, benef.

6

CEAHLĂULUI

Search Corp. Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

460.019

412 981

4 ex. Inel, benef.

7

CHIMIEI

Search Corp Tm-Drumex Cj

336/31 03 04

208.208

182 600

4 ex. Inel, benef.

8

FAGURELUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

299.868

268 403

4 ex. Inel, benef.

9

FELEACULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

219.105

195.637

4 ex. Inel, benef.

10

FLUIERAȘULUI

Search Corp Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

266 458

234 315

4 ex. Inel, benef.

11

FRUNZEI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

404.114

363.006

4 ex. Inel, benef.

12

G. I. SISEȘTI

Search Corp. Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

73.627

65.181

4 ex. Inel, benef.

13

GOLFULUI

Search Corp. Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

144.337

127 995

4 ex. Inel, benef.

14

IOAN RAȚIU

Search Corp Tm-Drumex Cj

528/29 04 04

391.633

347.875

4 ex. Inel, benef.

15

ION CIORDAS

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

380.527

342.615

4 ex. Inel, benef.

16

JANUS PANNONIUS

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04 04

496.198

446.198

4 ex. Inel, benef.

17

JUHASZ GYULA

Search Corp. Tm-Drumex Cj

528/29. 04 04

948.086

854.781

4 ex. Inel, benef.

18

LEBEDEI

Search Corp Tm-Drumex Cj

336/31. 03 04

145.388

145.388

4 ex. Inel, benef.

19

LUCEAFĂRULUI

Search Corp. Tm-Drumex Cj

528/29 04 04

174.540

155.261

4 ex. Inel, benef.

20

LUMINIȚEI

Search Corp. Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

314.956

296.148

4 ex. Inel, benef.

21

OGLINZILOR

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29 04 04

160 165

142.390

4 ex. Inel, benef.

2?

PĂUNULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31 03 04

172.584

150.973

4 ex. Inel, benef.

23

PETRE ȚUTEA

Search Corp

Tm-Drumex Cj

528/29. 04 04

534 115

479.873

4 ex. Inel, benef.

24

PIATRA CRAIULUI

Search Corp Tm-Drumex Cj

528/29. 04 04

1.129.592

1.017.449

4 ex. Inel, benef.

25

POTÂRNICHILOR

Search Corp

Tm-Drumex Cj

336/31. 03 04

61.511

52.363

4 ex. inel, benef.

PRUTULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 0z

232.50'

207.62C

4 ex. Inel, benef.

ROBERT OWEN

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 0z

341 54C

306 375

4 ex. Inel, benef.

28

SĂLAJULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

306.07c

275.259

4 ex. Inel, benef.

28

SARMISEGETUSA

Search Corp Tm-Drumex Cj

528/29 04. 04

155 464

138 04C

4 ex. Inel, benef

3C

ȘCOALELOR

Search Corp

Tm-Drumex Cj

528/29 04 04

443.694

396 683

4 ex. Inel, benef.

31

SEBEȘULUI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04 04

534.394

480 755

4 ex. Inel, benef.

32

ȘTEFAN LUCHIAN

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

528/29. 04. 04

640.240

149.852

4 ex. Inel, benef.

33

TUDOR ARGHEZI

Search Corp.

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

160.517

142 775

4 ex. Inel, benef.

34

ZALAULUI

Search Corp

Tm-Drumex Cj

336/31. 03. 04

330.594

297 440

4 ex. Inel, benef.

35

ARȚARILOR

Drumex Cj

631/31. 08. 05

3 558.769

3.204 260

4 ex. Inel, benef.

36

STÂNIȘOAREI

Drumex Cj

633/31. 08. 05

351.423

314.826

4 ex. Inel, benef.

37

JIMBOLIEI

Drumex Cj

766/31 10. 06

1.514.982

1 364 220

4 ex. Inel, benef.

38

ADEVĂRULUI

4 I Invest Cj

256/29. 03. 07

10.233.297

8.889.178

4 ex. Inel, benef.

tronson 1, program 2009

39

GHE.ASACHI

4 I Invest Cj

395/31. 05. 07

367.418

265.381

4 ex. Inel, benef.

40

A.SAHIA

4 I Invest Cj

394/31. 05. 07

1.137.790

950.212

4 ex. Inel, benef.

41

ARGEȘULUI

4 I Invest Cj

397/31. 05. 07

1 152 685

941.687

4 ex. Inel, benef.

42

GHEORGHE DOJA

Pro Consulting Alba lulia

561/31. 06. 07

6 445.048

5 820.287

4 ex. Inel, benef.

tronson I, program 2009

43

OCTAVIAN GOGA

Contemporan

Proiect Oradea

199/18. 03. 08

4 993.474

4.425 440

4 ex. Inel, benef.

44

CORNULUI

Contemporan

Proiect Oradea

205/18. 03 08

883.488

782.749

4 ex. Inel, benef.

program 2009

45

MAGHERANULUI

Contemporan

Proiect Oradea

202/18. 03. 08

920.955

816 206

4 ex. Inel, benef.

46

VASILE PARVAN

Contemporan

Proiect Oradea

201/18. 03. 08

968.438

858.265

4 ex. Inel, benef.

program 2009

47

ZARANDULUI

Contemporan

Proiect Oradea

196/18. 03. 08

2 335.225

2.069 269

4 ex. Inel, benef.

REABILITARE STRĂZI

Ș

48

MATEI CORVIN

Drumex Cj

610/31. 08. 06

9.472.013

8.546 888

4 ex. Inel, benef

program 2009

49

DN19 (continuare Matei

Corvin)

Proiect BH

180/28. 02 07

2 958.057

5 ex. Inc), benef.

intravilan, program 2009

50

DN76

Proiect BH

179/28. 02. 07

2 932.165

2.704.531

5 ex. Inel, benef.

intravilan, program 2009

51

NICOLAE JIGA

Proiect BH

170/28. 02. 07

1.504.779

1.394 253

5 ex. Inel, benef.

52

DN 79

Proiect BH

398/31. 05 07

7.107.904

6.572.571

5 ex. Inel, benef.

intravilan, program 2009

>4

DRUM UZINAL

Proiect BH

206/18. 03. 08

5.334 734

4.969.117

5 ex. Inel, benef.

MUZEULUI

Proiect BH

274/26. 04. 07

538.525

494.989

5 ex. Inel.

benef.

program 2009

55

VASILE ALECSANDRI

(pietonal)

Proiect BH

418/28. 06. 07

2.052.712

1.918.977

5 ex. Inel, benef.

lipsește aviz

1TC (Oradinurn)

PODURI

56

Reabilitare POD P-ȚA

UNIRII

Drumex Cj

522/28 07. 05

2.249.431

2.000.955

4 ex. Inel, benef.

Program 2009

DIVERSE

57

ILUMINAT drum centură

Calea Aradului-CF

AMPER PROIECT

Oradea

711/29. 09. 05

3.133.346

2.834.153

58

Iluminat public drum DN76 Oradea-Deva

AMPER PROIECT

710/29. 09. 05

756.921

687.891