Hotărârea nr. 29/2009

privind acceptarea donaþiei d-nei Ungur Adriana Georgiana reprezentând suprafaþa de 1.381 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20163 înscris in C.F. 93572 Oradea, situat în Oradea zona str. Thomas Morus, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acceptarea donației d-nei Ungur Adriana Georgiana reprezentând suprafața de 1.381 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20163 înscris in C.F. 93572 Oradea, situat în Oradea zona str. Thomas Morus, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40.816 din 20 ianuarie 2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 1.381 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20163, înscris in C.F. 93572 Oradea, situat în Oradea zona str. Thomas Morus, cu destinația de “drum public”.

Conform Documentației de urbanism privind aprobare P.U.Z.- Lotizare teren pentru


locuințe și a Planșei 4/U - Circulația terenurilor, Avizată favorabil de Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Oradea cu nr. 1355/09.09.2008, se propune lărgirea străzii I.Paun Pincio și respectiv Aurel Covaci la un profil de 12,00 m. lățime (6,00 m. din ax pe partea beneficiarilor) și prelungirea străzii Thomas Morus cu un profil de 12,00 m. lățime, în zona de interes, urmând ca terenul rezervat modernizării și extinderii rețelei stradale să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară cu nr. 1433/07.11.2008 d-na Ungur Adriana


Georgiana, donează Municipiului Oradea suprafața de 1.381 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20163, înscris in C.F. 93572 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-nei Ungur Adriana Georgiana, reprezentând suprafața


de 1.381 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20163, înscris in C.F. 93572 Oradea, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către d-na Ungur Adriana Georgiana.

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administatia Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

D-na Ungur Adriana Georgiana prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.29


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila