Hotărârea nr. 289/2009

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul nr. 37557 din 08 aprilie 2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2009.

Ținând seama de faptul că Proiectul bugetului consolidat al municipiului Oradea a fost supus dezbaterii publice începând cu data de 23 martie 2009, fiind prezentat presei, postat pe site-ul instituției și afișat la sediul instituției.

Ținând cont de dispozițiile Legii bugetului de stat nr. 18/2009,

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local,

În baza art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și ale art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Bugetul consolidat al municipiului Oradea pe anul 2009 se stabilește la venituri în sumă de 668.338.790 lei iar la cheltuieli în sumă de 677.540.790 lei.

Art.2. Structura bugetului consolidat al municipiului Oradea pentru anul 2009, conform clasificației bugetare, se prezintă astfel:

Bugetul local:


Bugetul instituțiilor |

ublice finanțate din venituri proprii și subvenții din

bugetul local:

- la venituri:

15.032.100 lei

* Unitati de invatamant

12.487.100

* Casa de cultura

122.000

* Direcția de Evidenta Informatica a Persoanelor

23.000

* CSM Oradea

2.250.000

* AIO - activitatea de pășunat

100.000

* Cantina sociala

50.000

- la cheltuieli:

15.032.100 lei


- la venituri:

509.532.360 lei

Venituri proprii

227.062.000

Prelevări buget de stat

282.470.360

- la cheltuieli:

509.532.360 lei

ocheltuieli operaționale:

340.345.860

ocheltuieli de investiții:

169.186.500

Bugetul împrumuturilor interne și externe:

- la venituri:

101.383.000 lei

- la cheltuieli: - investiții

101.383.000 lei

Bugetul fondurilor externe nerambursabile:

- la venituri:

39.849.830 lei

- la cheltuieli:

39.849.830 lei

Bugetul de venituri si cheltuieli evidențiate în afara bugetului local:

- la venituri:

Tx speciale

BS - Lucrări de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fără adăpost -Str. Digului nr.6 Oradea BS - Finanțare MMGA - Amenajare parc dendrologic in Șanțul Cetății Oradea

2.541.500 lei

1.000.000

478.500

933.000

BS - Bunuri si servicii Centru social

de urgenta pentru persoane fara adăpost -Str. Digului nr.6 Oradea

130.000

- la cheltuieli:


11.743.500 lei

 • - cheltuieli operaționale                1.130.000

 • - cheltuieli de investiții                  10.613.500

Art.3. Veniturile bugetului consolidat al municipiului Oradea în sumă de 668.338.790 lei sunt detaliate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4.(1) Cheltuielile bugetului local în sumă de 677.540.790 lei structurate astfel:

 • - cheltuieli operaționale                    356.374.660 lei

 • - cheltuieli cu investițiile                     321.166.130 lei

 • (2) Cheltuielile bugetului consolidat al municipiului Oradea sunt cuprinse în anexele 2 și 3 la prezenta hotărâre. Detalierea pe ordonatori de credite, capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate este cuprinsă în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă programul de investiții publice al Municipiului Oradea cuprins în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 • (4) Pachetul de servicii sociale pentru persoane de vârsta a III-a constă în acordarea unui tichet valoric pentru hrană, în limita a 100 lei/an/persoană, inclusiv TVA, pentru pensionarii care în luna decembrie 2008 au o pensie lunară de până la 300 lei, inclusiv, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație - 375.000 lei.

 • (5) Numărul maxim de posturi, în limita căruia se decontează cheltuielile de personal aferente asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav însoțitorilor persoanelor cu handicap (defavorizate) se stabilește pentru anul 2009 la 1.300 posturi.

 • (6) Subvenționarea cheltuielilor materiale pentru RA OTL începând cu luna aprilie 2009 se stabilește la un procent de 53% din totalul cheltuielilor materiale și în limita maximă a alocațiilor bugetare stabilite, respectiv suma de 10.000.000 lei. Pentru perioada ianuarie-martie 2009, procentul din totalul cheltuielilor materiale aplicat pentru calculul alocațiilor sub forma subvențiilor este cel aprobat pentru exercițiul bugetar al anului 2008.

 • (7) Valoarea abonamentului lunar care se decontează în anul 2009 pentru transportul în comun de călători în situația persoanelor ale căror cheltuieli de transport se subvenționează în procent de 100% este de 12 lei/lună valabil pe toate liniile de transport.

 • (8) Contravaloarea serviciilor de transport în comun de călători menționate la alin. (7) din prezenta hotărâre se decontează către RA OTL lunar, în funcție de abonamentele efectiv eliberate. Ca excepție, pentru lunile ianuarie-aprilie 2009, decontarea abonamentelor se va face la nivelul valorii aprobate pentru anul 2008.

 • (9) Se interzice ordonatorilor de credite finanțați din bugetul local să încheie în cursul anului 2009 contracte care să afecteze angajamente multianuale, fără aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 • (10) Se aprobă alocarea creditelor bugetare aferente programelor nerambursabile derulate de cultele religioase în anul 2009, suma de 649.500 lei, după criteriul apartenenței populației la cultele religioase, după cum urmează:

RON

CULTUL

POPULAȚIA -apartenență la cult conform recensământ

PROCENT IN TOTAL POPULATIE

REPARTIZARE SUME CF.

PROCENTULUI

Cult ortodox

122.100

59,09%

354.540

Cult reformat

34.000

16,45%

98.700

Cult romano-catolic

23.500

11,37%

68.220

Cult penticostal

9.570

4,63%

27.780

Cult baptist

7.500

3,63%

21.780

Cult greco-catolic

6.900

3,34%

20.040

Cult lutheran

310

0,15%

900

Cult unitarian

250

0,12%

720

Cult mozaic

180

0,09%

540

Alte culte+pers.fara religie

2.304

1,13%

6.780

Proiecte an 2008

49.500

TOTAL

206.614

100,00%

649.500

(12) Se aprobă alocarea din creditele bugetare aferente Capitolul 51 - Autorități publice a sumei de 1.291.260 lei, în favoarea Universității din Oradea, reprezentând datorii către bugetul de stat aferente suprafeței de 121 ha destinate Parcului Industrial Eurobussines. Universitatea din Oradea a preluat prin absorție întregul patrimoniu al Stațiunii de Cercetare „Pomicola” din Oradea costând dintr-un teren în suprafață de 147 ha, clădiri și datorii către bugetul de stat în sumă de 1.568.722 lei, Municipiului Oradea revenindu-i ulterior 121 ha din suprafața menționată și o cotă parte din datorii.

Art.5.(1) Se aprobă bugetul Primăriei Municipiului Oradea în valoare totală de 249.373.590 lei, structurat astfel:

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Cheltuieli de personal

10.600.000

Primăria Municipiului Oradea

10.600.000

Bunuri si servicii

7.570.000

Primaria Municipiului Oradea

7.570.000

Sport+cultura

1.800.000

CS FC Bihor Oradea

1.800.000

Finantari progr culturale, mediu, sportive, etc

1.748.000

culte

649.500

cultura

309.000

tineret

230.680

mediu

58.200

euroregiunea

70.020

granturi invatamant - parteneriat ISJ olimpiada

127.900

fundația protej monum istorice

100.000

sportive

202.700

Servicii publice

53.953.500

- salubritate

8.500.000

- iluminat - Anexa nr. 2.1.

4.500.000

- spatii verzi - Anexa nr. 2.1.

3.253.500

- reparații drumuri - Anexa nr. 2.2.

24.000.000

- alte acțiuni gospodărești - Anexa nr. 2.1. ’

1.300.000

- subv RA PAS - Anexa nr. 2.1.

2.400.000

- subv OTL funcționare

10.000.000

Datoria publica

17.000.000

- rambursări rate

5.000.000

- dobânzi

12.000.000

Asistenta sociala

34.200.000

- subv CET 11.183.960 Bug Local

34.200.000

Fd garantare+rezerva CAO

2.220.000

Altele

1.833.410

- cotizație ZMO

1.133.410

- cotizație APAREGIO

180.000

- SOS DOGS

50.000

- fond de rezerva cofinanțări

1.000.000

- protecție civila

20.000

- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-550.000

Fd.neramb.-bunuri si servicii

100.000

Investiții

118.348.680

TOTAL

249.373.590

(2) Se aprobă bugetul Administrația Imobiliară Oradea în valoare totală de 47.963.950 lei, structurat astfel:

AMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA

Activități autofinanțate

100.000

* AIO - activitatea de pășunat

100.000

Cheltuieli de personal

4.400.000

AIO

4.400.000

Bunuri si servicii

7.500.000

AIO

7.500.000

INVATAMANT

8.910.000

bunuri si servicii

8.910.000

SANATATE

252.500

Utilitati Creșa

126.000

Centrul de Transfuzii

25.500

Reparații clădiri dispensare si spitale AIO

101.000

Sport+cultura

2.641.000

Intretinere baze sportive - AIO

1.627.750

Intretinere Cetatea Oradea+Orasel

1.013.250

Investiții

24.160.450

TOTAL

47.963.950

(3) Se aprobă bugetul Administrația Socială Comunitară Oradea în valoare totală de 39.562.500 lei, structurat astfel:

ADMIN SOCIALA COMUNITARA ORADEA

Activități autofinanțate

50.000

* Cantina sociala

50.000

Fonduri neramb.ASCO

93.500

Centrul de urgenta MMFES

130.000

Cheltuieli de personal

4.570.000

ASCO

2.100.000

Centrul Cuore

0

Centrul de zi protecția copil

410.000

Centrul de urgenta MMFES

40.000

Căminul de bătrâni

350.000

Creșa Oradea

1.540.000

Cantina

88.000

Bunuri si servicii

4.917.000

ASCO

2.474.000

Centrul Cuore

0

Centrul de zi protecția copil

390.000

Centrul de urgenta MMFES

31.000

Căminul de bătrâni

390.000

Creșa Oradea

1.516.000

Cantina

158.000

Asistenta sociala

28.674.000

- acțiuni sociale ASCO

19.374.000

- salarii insotitori pers handicap

14.286.000

- Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social

46.000

- ajut, îndemn, etc

4.842.000

- asoc si fundații

200.000

- subv tarife OTL - tarife

9.300.000

Investiții

1.351.500

TOTAL

39.786.000

(4) Se aprobă bugetul Unităților de Învățământ în valoare totală de 143.611.100 lei, structurat astfel:

UNITATI DE INVATAMANT

Activitati autofinanțate

12.487.100

* Unități de învățământ

12.487.100

INVATAMANT

131.124.000

Cheltuieli de personal

124.964.000

bunuri si servicii

5.500.000

Transferuri asist sociala Col Transilvania

60.000

burse

600.000

TOTAL

143.611.100

(5) Se aprobă bugetul Direcției de Evidență a Persoanelor în valoare totală de 4.575.950 lei, structurat astfel:

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Activitati autofinanțate

23.000

* Direcția de Evidenta Informatica a

23.000

Persoanelor

Cheltuieli de personal

1.550.000

Evidenta Populației

1.550.000

Bunuri si servicii

949.450

Evidenta Populației

949.450

Asistenta sociala

2.045.000

- actiuni sociale SEP - BS

2.045.000

Investiții

8.500

TOTAL

4.575.950

(6) Se aprobă bugetul instituției Poliția Comunitară în valoare totală de 8.040.000 lei, structurat astfel:

POLITIA COMUNITARA

Cheltuieli de personal

4.000.000

Politia Comunitara

4.000.000

Bunuri si servicii

3.050.000

Politia Comunitara

3.050.000

Investiții

990.000

TOTAL

8.040.000

(7) Se aprobă bugetul instituției Casa de Cultură a Municipiului Oradea în valoare totală de 960.000 lei, structurat astfel:

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI

Activități autofinanțate

122.000

* Casa de cultura

122.000

Cheltuieli de personal

160.000

Casa de Cultura

160.000

Bunuri si servicii

135.000

Casa de Cultura

135.000

Finanțări progr culturale, mediu, sportive, etc

543.000

progr culturale Casa de Cultura

543.000

TOTAL

960.000

(8) Se aprobă bugetul instituției Clubul Sportiv Municipal în valoare totală de 7.266.000 lei, structurat astfel:

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

Activități autofinanțate

2.250.000

* CSM Oradea

2.250.000

Sport+cultura

5.000.000

CSM Oradea

5.000.000

Investiții

16.000

TOTAL

7.266.000

Art.6.(1) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2009, instituțiile publice prevăzute la art. 5 asigură plata premiului anual aferent anului 2008.

(2) Ordonatorii de credite din bugetul local, precum și conducătorii regiilor și societăților din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea au obligația elaborării programului anual de achiziții publice al autorității contractante pe care o reprezintă, în conformitate cu bugetul aprobat și în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, planurile de achiziție se prezintă spre aprobare Primarului Municipiului Oradea, se publică pe site-ul municipalității si eventual pe site-ul autorității contractante.

Art.7. Se aprobă programele specifice pe activitățile finanțate din bugetul consolidat prezentate în anexele la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta, după cum urmează:

 • - Anexa nr. 2.1:

o Programul activităților de întreținere spatii verzi-actiuni protecția mediului o Programul activităților privind iluminatul public pe anul 2009 o Programul alte activități gospodărești pe anul 2009 o Programul activități ADP (RA PAS) pe anul 2009

 • -  Anexa nr. 2.2 - Programul activ de întreținere si reparații drumuri, poduri si trafic rutier pe anul 2009

 • - Anexa nr. 2.3 - Programul activității de salubritate pe anului 2009

 • - Anexa nr. 3 - Programul de investiții finanțat din bugetul consolidat al Municipiului Oradea in anul 2009

 • - Anexa nr. 3.1. - Programul de investiții derulat de Administrația Imobiliara Oradea din bugetul consolidat in anul 2009

 • - Anexa nr. 3.2. - Programul de modernizare străzi din credite bancare pe anului 2009

 • - Anexa nr. 3.2. - Lista străzilor cuprinse in proiectul “Modernizare strazi in vederea fluidizării traficului de acces intre zone rezidențiale si funcționale din municipiul Oradea” din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul major de intervenție 2.1

 • -  Anexa nr. 3.3. - Situația privind lucrările din programul „Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în mun. Oradea” in anul 2009

Art.8. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 3/2009 privind aprobarea utilizării fondului de rulment aferent anului 2009.

Art.9. Se aprobă utilizarea fondului de rulment conform prevederilor art. 58, alin. (3) din Legea nr. 273/2006, în sumă de 9.202.000 cu destinația finanțării obiectivelor de investiții prevăzute în anexa nr. 3. parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. Se aprobă constituirea unui fond de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local, în sumă de 1.000.000 lei, destinat finanțări unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, cofinanțări ale proiectelor depuse de municipalitate sau instituții publice din subordine și acceptate spre finanțare, precum și alte destinații legale. Utilizarea fondului se va face numai prin hotărâri ale Consiliului Local, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art.11. Se autorizează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea de a efectua transpunerea veniturilor și cheltuielilor bugetului local aprobate potrivit prezentei hotărâri, pe coduri ale clasificației bugetare conform prevederilor legale în vigoare.

Art.12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea.

Art.13. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Primarul municipiului Oradea

 • -  Direcția Economică

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Direcția de Evidență a Persoanelor

 • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

 • -  Poliția Comunitară Oradea

 • -  Clubul Sportiv Municipal Oradea

 • -  Alți ordonatori de credite finanțați din bugetul local, inclusiv regiile autonome si societățile comerciale din subordonarea Consiliului Local

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și pe pagina de internet a autorității publice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 9 aprilie 2009                                 CONTRASEMNEAZĂ,

Nr. 289.                                                SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, 7 voturi „împotrivă” și 2 voturi „abținere".

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Anexa nr. 1


SITUATIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL CONSOLIDAT PENTRU ANUL 2009

I. BUGETUL LOCAL

lei RON

SPECIFICATIE

Executie 2007

2008 anual -rectificat

EXECUȚIA

31.12.2008

2009

%

Impozitul pe profit

1,492,800

1,200,000

1,065,653

1,200,000

13%

Cote si sume defalcate din imp pe tranzactii imobiliare

7,569,493

808,000

808,089

Cote si sume defalcate din Imp pe Venit

93,266,210

118,094,900

115,353,056

109,700,000

-5%

Cote defalcate din Imp pe Venit

92,489,271

117,653,900

115,072,734

109,000,000

-5%

Sume alocate de Cons Judetean

776,939

441,000

280,322

700,000

150%

Alte imp. pe venit, profit si castiguri din capital

Impozite si taxe pe proprietate

50,845,133

52,650,000

51,143,446

51,300,000

0%

Imp pe cladiri

33,330,286

36,200,000

34,753,654

35,300,000

2%

Imp pe cladiri pers. fizice

10,184,970

10,750,000

9,696,520

10,300,000

6%

Imp pe cladiri pers. juridice

23,145,316

25,450,000

25,057,134

25,000,000

0%

Imp pe terenuri

8,215,378

9,480,000

8,587,411

9,000,000

5%

Imp pe terenuri pers. fizice

3,369,405

3,480,000

3,255,092

3,300,000

1%

Imp pe terenuri pers. juridice

4,845,973

6,000,000

5,332,319

5,700,000

7%

Taxe judiciare de timbru

3,069,951

970,000

980,378

0

Alte imp. si taxe pe proprietate

6,229,518

6,000,000

6,822,003

7,000,000

3%

Sume defalcate din TVA

95,642,661

122,941,900

122,938,817

146,587,000

19%

Sume defalcate din TVA pentru finantarea ch. Descentralizate

84,139,389

120,191,900

120,188,823

146,210,000

22%

Sume defalcate din TVA pentru subventionarea

E.T. livrate populatiei

0

0

Sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice

10,708,272

0

0

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

2,000,000

1,999,994

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

795,000

750,000

750,000

377,000

-50%

Alte imp. si taxe generale

322,853

430,000

458,264

500,000

9%

Taxe hoteliere

322,853

430,000

458,264

500,000

9%

Taxe pe servicii specifice

70,066

90,000

145,853

160,000

10%

Imp. pe spectacole

70,066

90,000

145,853

160,000

10%

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor si activitatilor

8,917,072

10,355,000

9,953,099

10,850,000

9%

Taxe mijloace de transport

8,688,614

9,975,000

9,479,893

10,500,000

11%

Taxe mijloace de transport pers fizice

4,368,630

4,750,000

4,514,282

5,000,000

11%

Taxe mijloace de transport pers juridice

4,319,984

5,225,000

4,965,611

5,500,000

11%

Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare

228,428

380,000

473,206

350,000

-26%

Alte taxe pt utilizarea bunurilor

30

0

0

0

Alte impozite si taxe

0

0

Venituri din proprietate

13,521,053

11,101,600

11,275,851

10,027,000

-11%

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

784,949

200,000

192,583

Restituri de fonduri din finantare anilor precedenti

841,118

0

0

Venituri din concesiuni

6,212,369

6,281,600

6,767,477

7,937,000

17%

Venituri din dividende

5,682,617

4,620,000

4,315,791

2,090,000

-52%

Venituri din prestari de servicii

384,723

450,000

482,413

500,000

4%

Venituri din prestari de servicii

251,266

250,000

226,614

250,000

10%

SPECIFICATIE

Executie 2007

2008 anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

Contrib parinti sau sustinatori legali pentru sustinerea copiilor in crese

132,874

150,000

220,824

200,000

-9%

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

583

50,000

34,975

50,000

43%

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

2,357,704

2,500,000

2,737,680

2,500,000

-9%

Taxe extrajudiciare de timbru

2,353,534

2,500,000

2,737,680

2,500,000

-9%

Alte venituri din taxe administrative

4,170

0

Amenzi, penalitati si confiscari

4,581,139

6,240,000

6,080,438

6,500,000

7%

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate cf. Legii

4,031,506

5,740,000

5,627,132

6,000,000

7%

Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

50

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

549,583

500,000

453,306

500,000

10%

Diverse venituri

2,504,623

3,800,000

4,305,473

6,125,000

42%

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

0

0

0

#DIV/0!

Alte venituri

2,504,623

3,800,000

4,305,473

6,125,000

42%

Transferuri voluntare altele decat subventiile

21,760

100,000

11,578

100,000

764%

Donatii si sponsorizari

21,760

100,000

11,578

100,000

764%

Venituri din valorificarea unor bunuri

25,784,815

26,165,420

25,648,579

27,640,000

8%

Venituri din valorif.unor bunuri ale instit publ

3,000

Venituri din vanzarea locuintelor

72,112

100,000

73,294

100,000

36%

Venituri din privatizare

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

25,712,703

26,065,420

25,572,285

27,540,000

8%

Subventii de la bugetul de stat

29,090,675

116,678,620

44,776,492

135,468,360

203%

Subventii primite de bugetele locale pt. strazi in cvartale noi de locuine

0

0

0

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

130,422

153,820

63,418

6,470,000

Subv pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gosp apelor

3,583,938

80,821,000

20,968,696

95,200,000

Finantarea lucrarilor de capital ale unitatilor de invatamant

4,510,062

5,704,000

4,712,611

950,000

Finantarea programului multianual de asistenta

1

1,754,800

526,440

7,228,360

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

0

50,000

50,000

50,000

Subventii pentru compensarea unitara a pretului combustibilului

18,829,000

25,000,000

16,839,000

23,000,000

37%

Sprijin financiar la constituirea familiei

846,832

1,520,000

902,417

1,520,000

Subventii pentru acordarea ajutorului pt incalz locuintei cu lemne, carbuni, comb petrolier

952,220

1,150,000

416,760

525,000

Subventie truson nou nascuti

238,200

525,000

297,150

525,000

Subventii de la alte administratii

315,000

375,000

375,000

375,000

Subventii primite de la bugetele consil. Judetene pentru protectia copilului

315,000

375,000

375,000

375,000

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL

336,687,780

473,980,440

397,559,781

509,532,360

28%

SPECIFICATIE

Executie

31.12.2007

2008 anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

Venituri proprii

211,639,444

233,984,920

229,469,472

227,102,000

-1%

Prelevari buget de stat

125,048,336

239,995,520

168,090,309

282,430,360

68%

Total I buget local

336,687,780

473,980,440

397,559,781

509,532,360

28%

SPECIFICATIE

Executie 2007

2008 anual -rectificat

EXECUȚIA

31.12.2008

2009

%

II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

SPECIFICATIE

Executie

31.12.2007

2008 anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

Imprumut tramvaie+autobuze

60,310,000

Imprumut nou - strazi

40,540,685

Imprumut BCR - strazi - in continuare

532,315

Imprumuturi

28,119,313

92,594,750

55,685,747

101,383,000

82%

III. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

SPECIFICATIE

Executie

31.12.2007

2008 anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

Fd neramb

247,476

25,477,670

876,942

39,849,830

4444%

IV. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

SPECIFICATIE

Executie

31.12.2007

2008

anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

* Unitati de invatamant

12,487,100

* Casa de cultura

122,000

* Directia de Evidenta Informatica a Persoanelor

23,000

* CSM Oradea

2,250,000

* AIO - activitatea de pasunat

100,000

* Cantina sociala

50,000

Venituri proprii ale institutiilor publice

7,984,120

17,614,260

9,465,380

15,032,100

59%

V. BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

SPECIFICATIE

Executie

31.12.2007

2008

anual -rectificat

EXECUTIA

31.12.2008

2009

%

Fd rulment

30,927,403

24,256,000

23,945,281

-100%

Tx speciale

1,320,502

2,500,000

1,315,449

1,000,000

-24%

BS - Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea

478,500

BS - Finantare MMGA - Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii Oradea

933,000

BS - Bunuri si servicii Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea

130,000

TOTAL BUGETUL V VEN SI CHELT IN AF BL

32,247,905

26,756,000

25,260,730

2,541,500

-90%

TOTAL VENITURI BUGET CONSOLIDAT 2009

405,286,594

636,423,120

488,848,580

668,338,790

37%

Anexa nr. 1.1.

DETALIEREA CREDITELOR BUGETARE ACTIVITATI AUTOFINANTATE UNITATI DE INVATAMANT IN ANUL 2008

MII LEI

UNITATE

301005

331005

331008

331014

331017

331050

371001

10

2001

2003

2004

2005

2006

2011

2013

2014

2027

2030

70

VENITURI

inchirieri

taxe invat

prest.serv

contrb.cant . camine

cursuri

alte venit

sponsoriz

subv

CHELTUIELI

chelt.pers

bunuri,serv

hrana

mat sanit

ob inv

deplas

carti

preg prof

prot.mcii

tichete

alte chelt

ch.capital

GRADINITA NR.13

30.00

30.00

30.00

30.00

GRADINITA NR.19

80.00

80.00

80.00

80.00

GRADINITA NR.20

250.00

250.00

250.00

250.00

GRADINITA NR.22

175.00

175.00

175.00

175.00

GRADINITA NR.23

170.00

170.00

170.00

170.00

GRADINITA NR.25

305.00

305.00

305.00

305.00

GRADINITA NR.26

195.00

195.00

195.00

195.00

GRADINITA NR.27

200.00

200.00

200.00

200.00

GRADINITA NR.28

305.00

305.00

305.00

305.00

GRADINITA NR.30

190.00

190.00

190.00

190.00

GRADINITA NR.31

180.00

180.00

180.00

180.00

GRADINITA NR.34

380.00

380.00

380.00

380.00

GRADINITA NR.35

230.00

230.00

230.00

230.00

GRADINITA NR.36

80.00

80.00

80.00

80.00

GRADINITA NR.37

232.00

232.00

232.00

232.00

GRADINITA NR.41

195.00

195.00

195.00

195.00

GRADINITA NR.42

286.00

286.00

286.00

286.00

GRADINITA NR.43

110.00

110.00

110.00

110.00

GRADINITA NR.44

230.00

230.00

230.00

230.00

GRADINITA NR.45

402.00

402.00

402.00

402.00

GRADINITA NR.46

290.00

290.00

290.00

290.00

GRADINITA NR.47

175.00

175.00

175.00

175.00

GRADINITA NR.49

150.00

150.00

150.00

150.00

GRADINITA NR.50

290.00

290.00

290.00

290.00

GRADINITA NR.51

100.00

100.00

100.00

100.00

GRADINITA NR.52

350.00

350.00

350.00

350.00

GRADINITA NR.53

370.00

370.00

370.00

370.00

GRADINITA NR.54

280.00

280.00

280.00

280.00

GRADINITA NR.56

90.00

90.00

90.00

90.00

SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

SC.GEN.NR.10 DECEBAL

0.00

0.00

SC.GEN.NR.11

12.00

10.00

2.00

12.00

4.00

8.00

SC.GEN.NR.12 A. IANCU

15.00

15.00

15.00

5.00

6.00

4.00

SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

SC.GEN.NR.14 DACIA

25.00

15.00

10.00

25.00

15.00

10.00

SC.GEN.NR.16

15.00

10.00

5.00

15.00

6.00

5.00

4.00

SC.GEN.NR.17A.MURESANU

2.00

2.00

2.00

0.50

1.50

SC.GEN.NR.18 O. GOGA

6.00

6.00

6.00

5.00

1.00

SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN

2.00

2.00

2.00

1.00

1.00

SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA

41.99

6.39

3.65

31.95

41.99

31.95

1.00

2.50

6.54

UNITATE

301005

331005

331008

331014

331017

331050

371001

10

2001

2003

2004

2005

2006

2011

2013

2014

2027

2030

70

VENITURI

inchirieri

taxeinvat

prest.serv

contrb.cant

. camine

cursuri

alte venit

sponsoriz

subv

CHELTUIELI

chelt.pers

bunuri,serv

hrana

mat sanit

ob inv

deplas

carti

preg prof

prot.mcii

tichete

alte chelt

ch.capital

SC.GEN.NR.5 J. GYULA

3.70

1.00

2.70

3.70

0.50

0.50

2.70

SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR

23.60

12.00

6.10

5.50

23.60

10.20

5.40

5.00

3.00

SC.GEN.NR.7 L. SUCIU

7.50

4.00

3.50

7.50

4.50

3.00

SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU

80.00

30.00

50.00

80.00

38.00

20.00

17.00

5.00

SC.GEN.NR.9 G. COSBUC

20.00

20.00

20.00

8.95

11.05

A. ENDRE

220.00

10.00

210.00

220.00

14.00

40.00

140.00

26.00

A. LAZAR

358.30

10.00

5.00

44.30

267.00

22.00

10.00

358.30

17.85

98.95

182.00

0.40

26.60

2.50

30.00

C-TIN BRANCUSI

178.00

10.00

28.00

110.00

30.00

178.00

113.00

47.00

12.00

2.00

1.00

2.00

1.00

D.LEONIDA

32.00

18.00

6.00

6.00

2.00

32.00

6.00

3.50

4.00

1.00

1.00

10.00

6.50

E.GOJDU

245.00

245.00

245.00

25.00

195.00

15.00

10.00

LIC ORTODOX

0.00

0.00

GRECO-CATOLIC

779.88

6.00

773.88

779.88

41.80

738.08

LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN

249.28

35.00

199.00

15.28

249.28

15.28

35.00

199.00

LIC. DE ARTA

330.00

10.00

280.00

40.00

330.00

242.00

24.00

10.00

10.00

4.00

40.00

LIC.L. BLAGA

37.00

25.00

12.00

37.00

12.00

8.00

4.00

4.00

4.00

1.00

4.00

LIC.SPORTIV BIHORUL

155.00

50.00

100.00

5.00

155.00

15.00

70.00

40.00

30.00

M. EMINESCU

200.00

74.00

120.00

6.00

200.00

50.00

90.00

20.00

10.00

30.00

M. VITEAZUL

1,000.00

200.00

400.00

100.00

300.00

1,000.00

195.00

301.00

200.00

4.00

130.00

10.00

10.00

50.00

100.00

O. GHIBU

72.64

50.00

22.64

72.64

22.64

5.00

45.00

P. COSMA

42.00

20.00

8.00

12.00

2.00

42.00

20.00

22.00

SEM. BAPTIST

0.00

0.00

SEM. PENTICOSTAL

460.01

251.01

189.00

20.00

460.01

139.45

37.26

189.00

1.00

30.00

30.00

33.30

SEM. REFORMAT

21.20

20.00

1.20

21.20

19.00

2.20

SEM. ROMANO-CATOLIC

48.00

8.00

30.00

10.00

48.00

26.20

18.00

2.00

1.80

TRANSILVANIA

705.00

10.00

550.00

50.00

35.00

60.00

705.00

70.00

114.00

500.00

20.00

0.50

0.50

T. VUIA

80.00

30.00

10.00

30.00

10.00

80.00

10.00

20.00

30.00

20.00

V.VOICULESCU

496.00

6.00

430.00

60.00

496.00

404.00

43.00

1.00

19.00

2.00

27.00

GR.SC. A. SAGUNA

200.00

170.00

25.00

5.00

200.00

35.00

90.00

25.00

15.00

35.00

SC.IOAN BOCOCI

0.00

0.00

SC.G.BARITIU

0.00

0.00

TOTAL

12,487.10

444.39

962.01

858.95

2,548.88

218.00

7,307.87

87.00

60.00

12,487.10

1,471.52

1,165.46

8,788.08

6.40

453.30

21.50

13.50

26.00

1.00

0.00

313.54

226.80

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Ane


STRUCTURA CHELTUIELI OPERATIONALE BUGET LOCAL 2009

 • I. BUGETUL LOCAL

  Nr. crt.

  Specificatie

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  A

  INSTITUTII PUBLICE

  35,996,910

  46,330,630

  43,706,216

  49,401,450

  7%

  Cheltuieli de personal

  18,144,890

  21,160,230

  20,252,784

  25,238,000

  19%

  Primaria Municipiului Oradea

  11,213,110

  9,855,000

  9,583,805

  10,600,000

  8%

  AIO

  1,956,240

  5,200,000

  4,886,049

  4,400,000

  -15%

  ASCO

  1,617,240

  1,963,000

  1,910,170

  2,100,000

  7%

  Centrul Cuore

  80,810

  95,500

  83,097

  0

  -100%

  Centrul de zi protectia copil

  314,870

  389,000

  384,670

  410,000

  5%

  Centrul de urgenta MMFES

  25,500

  23,462

  40,000

  57%

  Caminul de batrani

  190,590

  288,800

  282,948

  350,000

  21%

  Cresa Oradea

  832,700

  1,169,930

  1,144,512

  1,540,000

  32%

  Cantina

  270,330

  364,000

  321,750

  88,000

  -76%

  Evidenta Populatiei

  1,480,000

  1,432,000

  1,402,266

  1,550,000

  8%

  Casa de Cultura

  189,000

  210,000

  210,000

  160,000

  -24%

  Politia Comunitara

  167,500

  20,055

  4,000,000

  2288%

  Bunuri si servicii

  17,852,020

  25,170,400

  23,453,432

  24,163,450

  -4%

  Primaria Municipiului Oradea

  9,618,010

  8,906,230

  7,857,916

  7,570,000

  -15%

  AIO

  2,897,750

  8,684,120

  8,445,901

  7,500,000

  -14%

  ASCO

  1,564,060

  2,310,000

  2,211,850

  2,474,000

  7%

  Centrul Cuore

  67,290

  110,000

  92,780

  0

  -100%

  Centrul de zi protectia copil

  428,370

  426,000

  406,420

  390,000

  -8%

  Centrul de urgenta MMFES

  30,000

  24,360

  31,000

  3%

  Caminul de batrani

  270,110

  449,000

  417,210

  390,000

  -13%

  Cresa Oradea

  737,820

  1,325,870

  1,269,830

  1,516,000

  14%

  Cantina

  1,249,140

  1,203,000

  1,201,650

  158,000

  -87%

  Evidenta Populatiei

  744,470

  1,117,000

  1,043,994

  949,450

  -15%

  Casa de Cultura

  275,000

  268,680

  181,177

  135,000

  -50%

  Politia Comunitara

  340,500

  300,344

  3,050,000

  796%

  B

  INVATAMANT

  91,474,830

  124,326,900

  124,281,005

  140,034,000

  13%

  Cheltuieli de personal

  74,614,380

  104,902,900

  104,899,824

  124,964,000

  19%

  bunuri si servicii

  16,860,450

  19,424,000

  18,886,237

  14,410,000

  -26%

  Transferuri asist sociala Col Transilvania

  60,000

  burse

  491,210

  500,000

  494,944

  600,000

  20%

  C

  SANATATE

  121,500

  2,603,480

  1,446,829

  252,500

  -90%

  Transferuri pentru investitii Spitalul de Copii

  0

  1,286,740

  1,286,740

  0

  -100%

  Utilitati Cresa

  126,000

  Centrul de Transfuzii

  6,320

  30,000

  17,853

  25,500

  -15%

  Reparatii cladiri dispensare si spitale AIO

  115,180

  1,286,740

  142,236

  101,000

  -92%

  D

  Sport+cultura

  7,734,000

  10,402,020

  10,147,650

  9,441,000

  -9%

  CS FC Bihor Oradea

  1,514,100

  2,000,000

  2,000,000

  1,800,000

  -10%

  CSM Oradea

  3,995,750

  4,942,020

  4,909,290

  5,000,000

  1%

  Intretinere baze sportive - AIO

  944,960

  1,915,000

  1,869,090

  1,627,750

  -15%

  Intretinere Cetatea Oradea+Orasel

  1,279,190

  1,545,000

  1,369,270

  1,013,250

  -34%

  E

  Finantari progr culturale, mediu, sportive, etc

  6,478,010

  4,362,190

  4,338,731

  2,291,000

  -47%

  culte

  2,814,800

  2,182,110

  2,182,103

  649,500

  -70%

  cultura

  603,060

  379,770

  379,769

  309,000

  -19%

  progr culturale Casa de Cultura

  881,000

  820,000

  800,500

  543,000

  -34%

  tineret

  377,240

  206,670

  206,670

  230,680

  12%

  mediu

  93,120

  66,440

  66,440

  58,200

  -12%

  euroregiunea

  0

  62,070

  58,749

  70,020

  13%

  granturi invatamant - parteneriat ISJ olimpiada

  278,380

  199,150

  198,520

  127,900

  -36%

  fundatia protej monum istorice

  135,000

  125,500

  125,500

  100,000

  -20%

  sisteme energetice

  126,110

  sportive

  1,169,300

  320,480

  320,480

  202,700

  -37%

  F

  Servicii publice

  44,367,930

  42,881,590

  42,574,204

  52,953,500

  23%

  - salubritate

  6,000,000

  7,332,600

  7,332,600

  8,500,000

  16%

  Nr. crt.

  Specificatie

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  - iluminat - Anexa nr. 2.1.

  3,582,490

  4,200,000

  4,176,771

  4,500,000

  7%

  - spatii verzi - Anexa nr. 2.1.

  4,065,000

  4,392,480

  4,366,740

  3,253,500

  -26%

  - reparatii drumuri - Anexa nr. 2.2.

  20,990,080

  16,256,510

  16,256,493

  23,000,000

  41%

  - alte actiuni gospodaresti - Anexa nr. 2.1.

  954,360

  1,100,000

  1,015,191

  1,300,000

  18%

  - subv RA PAS - Anexa nr. 2.1.

  2,000,000

  2,200,000

  2,026,409

  2,400,000

  9%

  - subv OTL functionare

  6,776,000

  7,400,000

  7,400,000

  10,000,000

  35%

  G

  Asistenta sociala

  55,331,150

  78,188,500

  66,472,584

  64,919,000

  -17%

  - actiuni sociale ASCO

  14,536,990

  18,943,500

  17,712,204

  19,374,000

  2%

  - salarii insotitori pers handicap

  10,317,670

  13,136,500

  13,024,641

  14,286,000

  9%

  - ajut, indemn, etc

  4,135,730

  5,617,000

  4,505,133

  4,842,000

  -14%

  - Transferuri privind contributia de sanatate pt.persoanele beneficiare de ajutor social

  46,000

  - asoc si fundatii

  83,590

  190,000

  182,430

  200,000

  5%

  - actiuni sociale SEP - BS

  965,160

  2,045,000

  1,199,570

  2,045,000

  0%

  - subv CET 11.183.960 Bug Local

  32,829,000

  47,000,000

  37,461,181

  34,200,000

  -27%

  - subv tarife OTL - tarife

  7,000,000

  10,200,000

  10,099,629

  9,300,000

  -9%

  H

  Datoria publica

  9,836,730

  18,253,870

  18,280,584

  17,000,000

  -7%

  - rambursari rate

  5,000,000

  5,000,000

  5,000,000

  0%

  - dobanzi

  9,836,730

  13,253,870

  13,280,584

  12,000,000

  -9%

  I

  Fd garantare+rezerva CAO

  5,742,550

  4,530,000

  4,518,456

  2,220,000

  -51%

  J

  Altele

  969,370

  1,964,400

  1,945,771

  1,833,410

  -7%

  - alegeri 2008

  30,000

  737,400

  732,682

  -

  -100%

  - cotizatie ZMO

  869,760

  1,157,000

  1,157,000

  1,133,410

  -2%

  - cotizatie APAREGIO

  180,000

  - SOS DOGS

  49,610

  50,000

  49,921

  50,000

  0%

  - fond de rezerva cofinantari

  1,000,000

  - protectie civila

  20,000

  20,000

  6,168

  20,000

  0%

  - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

  -550,000

  TOTAL CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

  258,052,980

  333,843,580

  317,712,030

  340,345,860

  2%

  TOTAL INVESTIȚII BUGET LOCAL

  65,602,337

  140,136,860

  75,488,215

  169,186,500

  21%

  | Total I buget local

  323,655,317

  473,980,440

  393,200,245

  509,532,360

  8%

 • II. BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE

  SPECIFICATIE

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  Aport patrimoniu OTL pt achizitie tramvaie+autobuze

  60,310,000

  Investitii - strazi

  39,931,910

  Investitii BCR - strazi - in continuare

  532,315

  Imprumuturi

  28,119,313

  92,594,750

  55,685,747

  101,383,000

  9%

 • III. BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

  SPECIFICATIE

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  Fd.neramb.

  247,476

  25,477,670

  876,942

  39,656,330

  56%

  Bunuri si servicii

  193,500

  Fd neramb

  247,476

  25,477,670

  876,942

  39,849,830

  56%

 • IV. BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PART DIN VENITURI PROPRII

  Nr. crt.

  Specificatie

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  SPECIFICATIE

  Exec 2007

  Plan 2008

  Exec 2008

  Plan 2009

  +/-

  2009/ pl2008

  * Unitati de invatamant

  12,487,100

  * Casa de cultura

  122,000

  * Directia de Evidenta Informatica a Persoanelor

  23,000

  * CSM Oradea

  2,250,000

  * AIO - activitatea de pasunat

  100,000

  * Cantina sociala

  50,000

  Venituri proprii ale institutiilor publice

  7,984,120

  17,614,260

  9,465,380

  15,032,100

  -15%

Nr. crt.

Specificatie

Exec 2007

Plan 2008

Exec 2008

Plan 2009

+/-

2009/ pl2008

V. BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAI

SPECIFICATIE

Exec 2007

Plan 2008

Exec 2008

Plan 2009

+/-

2009/ pl2008

Investitii din fd rulment

35,596,144

24,256,000

23,945,281

9,202,000

-62%

Reparatii curente din tx speciale

400,000

2,500,000

2,400,000

1,000,000

-60%

Investitii BS - Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea

478,500

Investitii BS - Finantare MMGA - Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii Oradea

933,000

Bunuri si servicii BS - Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea

130,000

TOTAL BUGETUL V VEN SI CHELT IN AF BL

35,996,144

26,756,000

26,345,281

11,743,500

-56%

TOTAL CHELTUIELI BUGET CONSOLIDAT 2009

396,002,370

636,423,120

485,573,595

677,540,790

6%

exa nr. 2

+/- 2009/

ex2008

13%

25%

11%

-10%

10%

-100%

7%

70%

24%

35%

-73%

11%

-24%

19845%

3%

-4%

-11%

12%

-100%

-4%

27%

-7%

19%

-87%

-9%

-25%

916%

13%

19%

-24%

21%

-83%

-100%

43%

-29%

-7%

-10%

2%

-13%

-26%

-47%

-70%

-19%

-32%

12%

-12%

19%

-36%

-20%

-37%

24%

16%

+/- 2009/ ex2008

8%

-25%

41%

28%

18%

35%

-2%

9%

10%

7%

10%

70%

-9%

-8%

-7%

0%

-10%

-51%

-6%

-100%

-2%

0%

224%

7%

|   124% |

|    30% |

+/- 2009/

ex2008

4422%

4444%

IAL

+/- 2009/

ex2008


+/- 2009/

ex2008


-62%

-58%


-55%


40%


PROGRAMUL ACTIVITATII DE INTRETINERE SPATII VERZI-ACTIUNI PROTECTIA MEDIULUI- PE ANUL 2009

lei RON

Activitatea

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL PROGRAME SPATII VERZI

3,253,500

338,250

1,314,375

1,094,375

506,500

A.Intretinere spatii verzi - prestator SC RER Ecologic

2,035,000

203,500

763,125

763,125

305,250

1. Intretinere parcuri

800,000

80,000

300,000

300,000

120,000

2.intretinere scuaruri

280,000

28,000

105,000

105,000

42,000

3. intretinere aliniamente stradale

410,000

41,000

153,750

153,750

61,500

4.intretinere zone verzi amenajate in cvartale de locuit

45,000

4,500

16,875

16,875

6,750

5. Lucrari de transport gunoi, udat, taxa halda

500,000

50,000

187,500

187,500

75,000

B. Intretinere parc 1 Decembrie

350,000

35,000

131,250

131,250

52,500

C.Intretinere spatii verzi -prestator RAPAS Oradea

200,000

20,000

75,000

75,000

30,000

1. Intretinere parc 22 Decembrie, Teiului,Taranilor

200,000

20,000

75,000

75,000

30,000

D. Achizitii mobilier urban

144,000

0

144,000

0

0

1. Achizitii banci odihna

144,000

0

144,000

0

0

E.Lucrari de doborat arbori si taieri corectie

250,000

40,000

85,000

45,000

80,000

1. lucrari de toaletare

140,000

30,000

40,000

0

70,000

2. lucrari de doborat arbori

110,000

10,000

45,000

45,000

10,000

F. Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera

256,500

37,750

108,000

73,000

37,750

1.deratizare

75,500

37,750

0

0

37,750

2. dezinsectie

146,000

0

73,000

73,000

0

3. combatere larva miniera

35,000

0

35,000

0

0

G. Organizare acțiuni pentru mediu

18000

2000

8000

7000

1000

1. Ziua Mondiala a Mediului

5000

5000

-

2.Saptamana Mobilitatii-septembrie 2009

5000

5000

-

3. Alte activități sau evenimentelor ecologice

5000

1000

2000

1000

1000

4.Tipărirea de broșuri, afișe și materiale educative

3000

1000

1000

1000

PROGRAMUL ACTIVITATILOR PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC PE ANUL 2009

TOTAL PRORAM ILUMINAT PUBLIC

4,500,000

1,200,000

1,100,000

1,100,000

1,200,000

Consum energie electrica 8,5 mil kW

3,800,000

1,000,000

900,000

900,000

1,000,000

Intretinere

350,000

87,500

87,500

87,500

87,500

Mentinere

450,000

112,500

112,500

112,500

112,500

PROGRAMUL ALTE ACTIVITATI GOSPODARESTI PE ANUL 2009

TOTAL PROGRAME GOSPOD PMO ALTE ACTIVITATI

1,300,000

238,500

461,500

371,500

228,500

Canalizare pluviala

800,000

215,000

285,000

195,000

105,000

Cismele publice, fantani arteziene

400,000

150,000

150,000

100,000

Pasaje subterane lucrari de intretinere

90,000

22,000

23,000

23,000

22,000

Pod Pontoane

10,000

1,500

3,500

3,500

1,500

PROGRAMUL ACTIVITATI ADP (RA PAS) PE ANUL 2009

TOTAL ACTIVIT SC ADP SA (RA PAS)

2,400,000

0

0

0

0

WC Publice

320,000

Colectare cadrave animale mici

30,000

Gradina ZOO

650,000

Pepiniera

210,000

Strand municipal

580,000

Strand Iosia

610,000

PROGRAMUL ACTIV DE INTRETINERE SI REPARATII DRUMURI, PODURI SI TRAFIC RUTIER PE ANUL 2009

lei RON

Nr. crt

Denumirea lucrarii

Valoare 2009

din care

trim I

trim II

trim III

trim IV

TOTAL GENERAL

24,000,000

4,050,000

8,060,000

8,340,000

3,550,000

1

Reparatii str. modernizate prin lucrari de plombari , covorase

3,700,000

900,000

1,500,000

800,000

500,000

2

Reparatii , intretinere strazi nemodernizate

2,300,000

700,000

600,000

500,000

500,000

3

Reparatii trotuare , str. modernizate

1,200,000

100,000

500,000

400,000

200,000

4

Amenajare trotuare , str. nemodernizate

1,700,000

200,000

600,000

700,000

200,000

5

Covoare asfaltice executate la cald

7,740,000

1,000,000

2,340,000

3,500,000

900,000

6

Coborari , ridicari la cota camine si guri de scurgere

200,000

50,000

100,000

50,000

0

7

Reparatii poduri si podete , lucrari pt. siguranta circulatiei

1,500,000

200,000

500,000

600,000

200,000

8

Incadrarea imbracamintilor cu borduri

800,000

100,000

400,000

250,000

50,000

9

Trafic rutier,anexa nr.1

4,860,000

800,000

1,520,000

1,540,000

1,000,000

9.1.

SEMAFOARE

2,105,000

395,000

560,000

575,000

575,000

-personal deservire 16.500 ore

460,000

105,000

105,000

125,000

125,000

-utilaj 5.500 ore

250,000

60,000

60,000

65,000

65,000

-becuri 1.200 buc

15,000

0

15,000

0

0

-materiale cu termen de exploatarea depasit, deteriorate, lipsa

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-piese schimb automate dirijare

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-corpuri semafor cu leduri - 150 buc

380,000

95,000

95,000

95,000

95,000

-realizare instalatii pentru monitorizarea functionarii semafoar

450,000

0

150,000

150,000

150,000

-lampi lumina galben-intermitent la trecerile pentru pietoni -30

180,000

45,000

45,000

45,000

45,000

-energie electrica aferenta semafoarelor - 390.000 kw

250,000

60,000

60,000

65,000

65,000

9.2.

MARCAJE RUTIERE

1,190,000

70,000

520,000

520,000

80,000

-marcaj tactil la trecerile pentru pietoni conform L 448/2006 pr

290,000

0

145,000

145,000

0

-marcaj transversal vopsea plastiruc - 1.500 mp

230,000

30,000

85,000

85,000

30,000

-marcaj longitudinal vopsea plastiruc -20km

460,000

20,000

210,000

210,000

20,000

-marcaj transversal vopsea normala-5000 mp

130,000

10,000

50,000

50,000

20,000

-marcaj longitudinal vopsea normala-80 km

80,000

10,000

30,000

30,000

10,000

9.3.

INDICATOARE

965,000

220,000

255,000

260,000

230,000

-executat si montat indicatoare reflectorizante -2.000 buc

460,000

115,000

115,000

115,000

115,000

-executat si plantat stilpi indicatoare - 300 buc

40,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-utilaj - 2.400 ore

90,000

15,000

25,000

25,000

25,000

-executat si montat panouri reflectorizante - 200 mp

95,000

30,000

15,000

20,000

30,000

-vopsit borduri, grilaje, stilpisori, - 4.000 mp

120,000

10,000

50,000

50,000

10,000

-achizitionat si montat limitatoare viteza din cauciuc -280 ml

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

9.4.

TABLITE DENUMIRE STRAZI -2.000 buc

200,000

50,000

50,000

50,000

50,000

9.5.

PANOURI INFORMATIVE DE INTERES LOCAL - 150 mp

60,000

15,000

15,000

15,000

15,000

9.6.

STILPISORI DE PROTECTIE - 1.500 buc

340,000

50,000

120,000

120,000

50,000

74.02 - Protecția mediului - Salubritate

PROGRAMUL ACTIVITATII DE SALUBRITATE PE ANULUI 2009

LEI

Nr. Crt.

Activitatea

Valoare

Repartizare pe trimestre

Respons.

program

2008

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TOTAL:

8,500,000

2,525,000

1,700,000

1,675,000

2,600,000

Sava O.

I

Salubrizare stradala

6,380,000

1,800,000

1,430,000

1,430,000

1,720,000

Cadar I.

II

Deszapezire si combatere polei

1,520,000

700,000

820,000

Cadar I.

III

Mobilier urban si lucrari atelier mecanic pe domeniul public

75,000

50,000

25,000

Maxim A.

IV

Administrare halda de deseuri a municipiului Oradea

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

Cadar I.

V

Achizitionare brazi pentru sarbatorile de iarna

35,000

35,000

Stejeran M.

VI

Activitati de salubrizare cu ajutorul detinutilor de la Penitenciarul Oradea

140,000

70,000

70,000

VII

Imprejmuire puncte de colectare selectiva

200,000

100,000

100,000

Maxim A.

Anexa nr. 2.4.

DETALIEREA CREDITELOR BUGETARE ALOCATE UNITATILOR DE INVATAMANT IN ANUL 2009

MII LEI

UNITATE

Nr.copii

total

salarii

ch.mat

furnituri

mat.curatenie

posta, telef.internet

mat.car.funct.

alte ch.mat

hrana

ob.de inv

alte.ch.leg.

burse

20.01.01

20.01.02

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.05.30

20.30.30

59.01

GRADINITA NR.13

160

413.19

396.93

16.26

0.36

0.53

0.91

0.36

13.90

0.20

GRADINITA NR.19

125

379.40

357.73

21.67

0.39

0.56

0.96

0.39

17.13

2.00

0.24

GRADINITA NR.20

175

795.95

764.25

31.70

1.14

1.52

2.66

1.14

14.47

10.00

0.77

GRADINITA NR.22

215

827.72

795.30

32.42

0.96

1.31

2.27

0.95

8.32

18.00

0.61

GRADINITA NR.23

140

664.88

638.40

26.48

0.96

1.27

2.22

0.95

20.44

0.64

GRADINITA NR.25

245

1,075.16

1,032.34

42.82

1.55

2.05

3.59

1.54

29.05

4.00

1.04

GRADINITA NR.26

141

517.53

496.92

20.61

0.74

0.99

1.73

0.74

15.91

0.50

GRADINITA NR.27

170

888.85

853.45

35.40

1.27

1.69

2.97

1.28

19.33

8.00

0.86

GRADINITA NR.28

271

1,450.03

1,401.89

48.14

2.09

2.78

4.88

2.10

29.88

5.00

1.41

GRADINITA NR.30

174

815.63

783.15

32.48

1.17

1.55

2.72

1.17

25.08

0.79

GRADINITA NR.31

160

702.53

674.55

27.98

1.01

1.34

2.35

1.01

21.59

0.68

GRADINITA NR.34

269

1,295.20

1,253.22

41.98

1.88

2.49

4.36

1.87

28.12

2.00

1.26

GRADINITA NR.35

156

665.82

642.14

23.68

0.83

1.13

1.97

0.83

16.39

2.00

0.53

GRADINITA NR.36

132

525.44

503.08

22.36

0.60

0.83

1.43

0.60

16.53

2.00

0.37

GRADINITA NR.37

152

559.22

539.53

19.69

0.69

0.94

1.63

0.69

13.30

2.00

0.44

GRADINITA NR.41

240

869.37

840.04

29.33

1.02

1.40

2.42

1.01

20.85

2.00

0.63

GRADINITA NR.42

210

838.48

805.09

33.39

1.21

1.60

2.80

1.20

23.77

2.00

0.81

GRADINITA NR.43

161

601.07

582.23

18.84

0.65

0.90

1.54

0.63

13.74

1.00

0.38

GRADINITA NR.44

190

901.48

865.58

35.90

1.30

1.72

3.01

1.29

23.71

4.00

0.87

GRADINITA NR.45

290

1,202.96

1,159.85

43.11

1.73

2.30

4.04

1.73

30.14

2.00

1.17

GRADINITA NR.46

252

888.25

855.71

32.54

1.15

1.55

2.71

1.15

21.23

4.00

0.75

GRADINITA NR.47

146

648.86

627.27

21.59

0.74

1.03

1.78

0.74

13.84

3.00

0.46

GRADINITA NR.49

134

690.61

667.95

22.66

0.77

1.08

1.87

0.77

17.69

0.48

GRADINITA NR.50

244

996.20

958.81

37.39

1.33

1.79

3.12

1.33

24.95

4.00

0.87

GRADINITA NR.51

125

410.58

395.33

15.25

0.55

0.73

1.27

0.54

6.91

4.90

0.35

GRADINITA NR.52

274

1,326.15

1,273.34

52.81

1.90

2.53

4.43

1.90

36.77

4.00

1.28

GRADINITA NR.53

255

1,058.75

1,016.59

42.16

1.52

2.02

3.54

1.52

27.54

5.00

1.02

GRADINITA NR.54

170

934.16

896.96

37.20

1.34

1.78

3.12

1.34

27.72

1.00

0.90

GRADINITA NR.56

232

660.79

640.74

20.05

0.67

0.95

1.64

0.67

13.73

2.00

0.39

SC.GEN.NR.1 ION SLAVICI

469

1,528.10

1,468.49

47.61

4.57

8.60

8.27

5.45

17.72

3.00

12.00

SC.GEN.NR.11

959

3,014.09

2,907.81

94.28

9.05

17.05

16.37

10.78

35.08

5.95

12.00

SC.GEN.NR.12 A. IANCU

642

2,092.91

2,019.44

65.47

6.29

11.83

11.37

7.49

24.36

4.13

8.00

SC.GEN.NR.13 I. BOGDAN

106

688.97

657.65

21.32

2.05

3.85

3.70

2.44

7.94

1.34

10.00

SC.GEN.NR.14 DACIA

1,255

3,787.49

3,654.02

118.47

11.37

21.41

20.58

13.55

44.09

7.47

15.00

UNITATE

Nr.copii

total

salarii

ch.mat

furnituri

mat.curățenie

posta, telef.internet

mat.car.funct.

alte ch.mat

hrana

ob.de inv

alte.ch.leg.

burse

20.01.01

20.01.02

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.05.30

20.30.30

59.01

SC.GEN.NR.16

926

2,838.60

2,737.83

88.77

8.52

16.05

15.42

10.15

33.03

5.60

12.00

SC.GEN.NR.17A.MURESANU

523

2,009.68

1,934.95

62.73

6.01

11.34

10.90

7.17

23.35

3.96

12.00

SC.GEN.NR.18 O. GOGA

456

1,751.03

1,686.36

54.67

5.25

9.88

9.50

6.25

20.34

3.45

10.00

SC.GEN.NR.2 AL.ROMAN

268

1,219.71

1,169.78

37.93

3.64

6.85

6.59

4.34

14.12

2.39

12.00

SC.GEN.NR.4 O. DOAMNA

912

3,053.60

2,944.15

95.45

9.16

17.25

16.58

10.92

35.52

6.02

14.00

SC.GEN.NR.5 J. GYULA

120

547.62

522.67

16.95

1.64

3.06

2.94

1.94

6.30

1.07

8.00

SC.GEN.NR.6 D.CANTEMIR

635

2,297.47

2,213.70

71.77

6.89

12.97

12.46

8.21

26.71

4.53

12.00

SC.GEN.NR.7 L. SUCIU

408

1,187.38

1,138.47

36.91

3.55

6.67

6.41

4.22

13.73

2.33

12.00

SC.GEN.NR.8 N.BALCESCU

940

2,976.82

2,871.71

93.11

8.94

16.83

16.17

10.65

34.65

5.87

12.00

SC.GEN.NR.9 G. COSBUC

768

2,443.74

2,355.38

76.36

7.33

13.80

13.26

8.73

28.42

4.82

12.00

A. ENDRE

826

3,831.45

3,666.48

144.97

15.33

22.94

30.66

15.33

45.38

15.33

20.00

A. LAZAR

591

2,206.45

2,103.29

83.16

8.79

13.16

17.59

8.79

26.04

8.79

20.00

C-TIN BRANCUSI

755

3,328.25

3,174.62

133.63

14.15

21.22

28.19

14.15

41.77

14.15

20.00

D.LEONIDA

681

2,589.02

2,471.01

104.01

11.00

16.52

21.95

11.01

32.52

11.01

14.00

E.GOJDU

1,039

3,986.85

3,811.16

150.69

15.95

23.84

31.87

15.93

47.17

15.93

25.00

LIC ORTODOX

28

202.27

192.32

9.95

0.63

0.94

1.26

0.63

5.86

0.63

0.00

GRECO-CATOLIC

601

2,177.66

2,102.65

65.01

6.86

10.33

13.73

6.87

20.35

6.87

10.00

LIC.PEDAGOGIC I. VULCAN

1,220

4,651.18

4,486.27

139.91

14.78

22.18

29.57

14.79

43.80

14.79

25.00

LIC. DE ARTA

707

5,859.89

5,708.09

126.80

13.42

20.03

26.83

13.41

39.70

13.41

25.00

LIC.L. BLAGA

1,047

2,994.09

2,868.66

113.43

12.01

17.95

23.99

11.99

35.50

11.99

12.00

LIC.SPORTIV BIHORUL

493

2,150.68

2,082.19

56.49

5.97

8.96

11.95

5.97

17.67

5.97

12.00

LIC.GERMAN F SCHILLER (GEN.NR.10 DECEBAL)

451

1,809.93

1,729.54

68.39

7.24

10.82

14.46

7.23

21.41

7.23

12.00

M. EMINESCU

1,418

4,805.37

4,598.54

181.83

19.23

28.77

38.45

19.23

56.92

19.23

25.00

M. VITEAZUL

1,935

5,261.46

5,028.79

207.67

22.40

33.61

44.66

22.41

62.18

22.41

25.00

O. GHIBU

1,800

5,326.96

5,100.29

201.67

21.32

31.91

42.65

21.33

63.13

21.33

25.00

P. COSMA

1,283

3,762.77

3,595.60

142.17

15.03

22.50

30.07

15.03

44.51

15.03

25.00

SEM. BAPTIST

656

1,715.94

1,652.84

51.10

5.40

8.12

10.79

5.40

15.99

5.40

12.00

SEM. PENTICOSTAL

770

2,064.43

1,990.88

61.55

6.50

9.78

13.00

6.50

19.27

6.50

12.00

SEM. REFORMAT

445

1,325.90

1,278.38

39.52

4.18

6.28

8.35

4.17

12.37

4.17

8.00

SEM. ROMANO-CATOLIC

447

1,221.51

1,175.18

36.33

3.83

5.77

7.68

3.84

11.37

3.84

10.00

TRANSILVANIA

897

2,810.82

2,678.61

107.21

11.94

17.90

17.49

11.94

36.00

11.94

25.00

T. VUIA

2,272

5,158.88

4,926.51

207.37

21.96

32.93

43.75

21.95

64.83

21.95

25.00

V.VOICULESCU

451

1,337.36

1,272.06

50.30

5.32

7.96

10.64

5.32

15.74

5.32

15.00

GR.SC. A. SAGUNA

916

3,718.02

3,543.87

149.15

15.79

23.69

31.47

15.79

46.62

15.79

25.00

SC.IOAN BOCOCI

180

436.84

436.84

SC.G.BARITIU

100

288.55

288.55

UNITATE

Nr.copii

total

salarii

ch.mat

furnituri

mat.curatenie

posta, telef.internet

mat.car.funct.

alte ch.mat

hrana

ob.de inv

alte.ch.leg.

burse

20.01.01

20.01.02

20.01.08

20.01.09

20.01.30

20.03

20.05.30

20.30.30

59.01

TOTAL Invatamant

37,004

130,064.00

124,964.00

4,500.00

404.81

637.91

795.51

422.74

1,783.49

93.90

361.64

600.00

Primaria Mun.Oradea *) - finanțare complementara

1,000.00

1,000.00

1,000.00

400.00

600.00

TOTAL GEN.INVATAMANT

131,064.00

125,964.00

5,500.00

404.81

637.91

795.51

422.74

2,183.49

93.90

600.00

361.64

600.00

) Repartizarea dupa criteriile enuntate de Min Educ, aplicata pentru anul 2009 de Primaria Municipiului Oradea, prevede completarea finantarii de baza cu o finantare complementara, in functie de prioritati.

Astfel, s-a prevazut o suma de 1.000,00 mii lei cu ordonator de credite Primaria Municipiului Oradea si cu destinatii - obiecte de inventar si alte cheltuieli prioritare, care vor fi transferate unitatilor de invatamant pe baza de rectificar

bugetare, fundamentate.


PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA                                                                            Anexa nr. 3

PROGRAMUL DE INVESTITII FINANTAT DIN BUGETUL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI ORADEA IN ANUL 2009

SINTETIC

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse neramb

ADMINISTRATIV

327,480

313,480

0

14,000

0

0

0

URBANISM

3,025,200

1,497,500

50,000

130,000

0

0

1,347,700

INFORMATICA

704,000

630,000

0

74,000

0

0

0

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

16,000

16,000

0

0

0

0

0

ASCO

1,286,500

816,000

0

470,500

0

0

0

Centrul social de urgenta pt. persoane fara adapost

15,000

7,000

0

8,000

0

0

0

CENTRUL DE ZI

50,000

50,000

0

0

0

0

0

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

8,500

8,500

0

0

0

0

0

POLITIA COMUNITARA ORADEA

990,000

990,000

0

0

0

0

0

OTL

64,030,000

3,720,000

0

0

60,310,000

0

0

COMPANIA DE APA

105,176,700

9,976,700

95,200,000

0

0

0

0

ELECTROCENTRALE

5,300,000

5,300,000

0

0

0

0

0

RA PAS

1,457,500

1,457,500

0

0

0

0

0

DIRECTIA TEHNICA

76,389,000

8,350,380

8,470,000

8,495,620

41,073,000

0

10,000,000

ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA - Anexa nr.

24,160,450

20,162,080

2,178,360

1,421,380

0

0

398,630

APLICATII FINANTARI EUROPENE

37,903,000

5,993,000

4,000,000

0

0

0

27,910,000

UNITATI DE INVATAMAT

226,800

0

0

0

0

226,800

0

TOTAL

321,066,130

59,288,140

109,898,360

10,613,500

101,383,000

226,800

39,656,330

ANALITIC

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse nerambursabile

ADMINISTRATIV

327,480

313,480

0

14,000

0

0

0

Leasing autoturism Laguna

14,000

14,000

Rampa persoane cu handicap

45,000

Echipamente spalat autoturisme

5,000

Lucrari de reab si reconstr podul primariei - URGENT

250,000

250,000

Aparate de numarat bancnote

13,480

13,480

URBANISM

3,025,200

1,497,500

50,000

130,000

0

0

1,347,700

Dezv unui suport de baze geospatiale pt eficientizare capacit adm a PMO-Proiect fd Europene

1,375,200

27,500

1,347,700

Refacere PUG Mun Oradea, Regulam local de urbanism, Strategia de dezv a mun

200,000

200,000

PUD si PUZ- URI

500,000

500,000

Sist informational specific dom imobiliar-edilitar si banci de date urbane

400,000

350,000

50,000

Conversii documentatii de urbanism

350,000

220,000

130,000

Dotari GIS soft Map2Net

200,000

200,000

INFORMATICA

704,000

630,000

0

74,000

0

0

0

Sistem informatic integrat in ZMO,Portal metropolitan,Cost aplicatie finantare si cofinantare proiect

140,000

140,000

Echipamente tehnice de calcul : servere, calculatoare, imprimante, monitoare, surse neintreruptibile, scanere, stație foto

150,000

150,000

Optimizare retea intranet PMO (inel fibra optica, switch-uri, router-e, echipamente retea, servere backup, storage, etc)

250,000

250,000

Echipamente Sala serverelor

60,000

60,000

Retea metropolitana de date si voce - finantare proiect fond de modernizare

60,000

30,000

30,000

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

Retea metropolitana - Sistem informatic integrat in ZMO

44,000

44,000

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

16,000

16,000

0

0

0

0

0

Leasing autoturism

16,000

16,000

ASCO

1,286,500

816,000

0

470,500

0

0

0

Lucrari de amenajare Centru social de urgenta pentru persoane fara adapost-Str. Digului nr.6 Oradea

1,156,500

686,000

470,500

Programe informatice

130,000

130,000

Dotari, tehnica de calcul

-calculatoare imprimante, multifunctionale si copiatoare

-licente soft

-echipamente de retea

Plita electrica pt.bucatarie

Instalatie pt.detectarea si alarmarea incendiilor

Masini de spalat industriale

Centrul social de urgenta pt. persoane fara adapost

15,000

7,000

0

8,000

0

0

0

Frigider

2,000

2,000

Masina de spalat industriala- finantare buget de stat prin MMFES

2,500

2,500

Aparat de calcat si dezinfectat rufe- finantare buget de stat prin MMFES

2,500

2,500

Calculator finantare buget de stat prin MMFES

3,000

3,000

Copiator-multifunctional

3,000

3,000

Imprimanta

2,000

2,000

CENTRUL DE ZI

50,000

50,000

0

0

0

0

0

Lucrari de instalatii incalzire, en el, canalizare la imobilul situat pe str. Traian Lalescu nr.3 -SF+proiectare

50,000

50,000

DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR

8,500

8,500

0

0

0

0

0

Achizitie licente program informatic

2,000

2,000

Program soft arhiva

6,500

6,500

POLITIA COMUNITARA ORADEA

990,000

990,000

0

0

0

0

0

Cablare internet

17,500

17,500

Achizitie camere video

10,000

10,000

Achizitie autoturism Dacia Logan

567,350

567,350

Achizitie Microbus

152,000

152,000

Achizitie scutere

47,300

47,300

Dotari

0

Dotare sala de sport

10,000

10,000

Mobilier ,rafturi metalice arhiva ,magazie,mat ilicite,v

15,150

15,150

Calculatoare

11,500

11,500

Imprimanta A3 de retea color

5,000

5,000

Xerox

5,000

5,000

Seif cu cifru

4,000

4,000

proiector

8,900

8,900

Licente Office

4,000

4,000

Licente Windows

1,000

1,000

Licenta antivirus

3,000

3,000

Server retea interna camera de supravegheat

120,000

120,000

Statie fixa +antena

3,300

3,300

Centrala telefonie

5,000

5,000

OTL

64,030,000

3,720,000

0

0

60,310,000

0

0

Reabilitare linii de tramvai str. Decebal - str. Republicii cf PPP

2,030,000

2,030,000

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

Achizitii autobuze Mercedes - leasing 20 buc

860,000

860,000

Achizitie autoturisme Dacia Logan - leasing 5 buc

30,000

30,000

Automatizare macaze

800,000

800,000

Aport la capitalul regiei (in vederea achiz tramvaie+autobuze)

60,310,000

60,310,000

COMPANIA DE APA

105,176,700

9,976,700

95,200,000

0

0

0

0

Reabilitarea conductei Dn 800mm la Uzina nr. 5 până la magazinul SELGROS, Oradea - ETAPA II

272,680

272,680

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la blocurile: Q5, Q6, X2, X3 pe str. Aleea Călinului

60,490

60,490

Asigurarea utilităților de alimentare cu apă și canal pentru Cartierul Tineretului, Oradea.

929,880

929,880

Reabilitare rețea de apă pe str. Meșteșugarilor, O. Densușianu, Uzinelor, Podului, Oradea.

767,120

767,120

Reabilitarea rețelei de apă și canalizare pluvială pe str. Cazaban, Oradea.

309,720

309,720

Înlocuire cabluri de alimentare cu energie electrică la SP - parcul IC BRĂTIANU

25,000

25,000

Construcție șarpantă la stația de pompare, post trafo, amenajare camera filtrelor - Uzina de Apă nr. 5

12,000

12,000

Reabilitarea rețelelor de apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială str. Iuliu Maniu, Oradea.

1,273,620

1,273,620

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. R105,R 113, R116, de pe str. Lapușului, Oradea

38,640

38,640

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. X7, X8, de pe str. Aleea Călinului, Oradea

38,850

38,850

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. Pb 12, Pb 10Pb 23, Pb 22, Pb 8, Pv 11, de pe str. Sf. Apostol Andrei, Oradea

34,600

34,600

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. X1, X2, X3, de pe str. Grădinarilor, Oradea

136,390

136,390

Reabilitare tronsoane de legătură și racorduri de canalizare menajeră la bl. P4, P5, P6, de pe str. Dragos Vodă, Oradea

66,000

66,000

Pozat conductă de golire cheson SP4

335,000

335,000

Reabilitare filtre și decantor 1 - SP5

318,660

318,660

Reabilitare retele de apa si canal str. Bumbacului (parțial str. Morii), Oradea

890,000

890,000

Reabilitare retele de apa str. Morii, Oradea

297,000

297,000

Reabilitare retele de apa B-dul Decebal, Oradea

495,400

495,400

Reabilitare retele de apa, canal menajer și pluvial str. Vaporului, Oradea

370,090

370,090

Reabilitare retele de canalizare menajeră str. Almașului, Oradea

62,160

62,160

Reabilitare retele de apa si canal pluvial str. Ardealului, Oradea

159,830

159,830

Reabilitare retele de apa si canal menajer str. Gala Galaction, Oradea

110,760

110,760

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

Reabilitare retele de apa, canal menajer și pluvial str. Sabinelor, Oradea

259,790

259,790

Reabilitare retele de apa str. Traian Vuia, Oradea

63,770

63,770

Asigurare utilități Parc industrial, Oradea

1,084,410

1,084,410

Amenajarea și recompartimentarea corpului A la Stația de epurare

712,650

712,650

Implementarea sistemului de eliminare a fosforului din apele epurate

180,000

180,000

Înlocuire sistem de ventilație la SP - parcul Brătianu

90,000

90,000

Refacerea căii de rulare la DS nr. 2 - Stația de epurare

154,800

154,800

ISPA

427,390

427,390

Extindere alimentare cu apa si canal pe strazile din Mun Oradea Anexa 3.3.

95,200,000

95,200,000

ELECTROCENTRALE

5,300,000

5,300,000

0

0

0

0

0

Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa Santaul Mic, etapa III, cota 114,00 - 117,00 m, compartiment II

2,400,000

2,400,000

Reabilitare retea secundara de termoficare de pe str. I. Maniu din municipiul Oradea

2,000,000

2,000,000

Proiecte, studii de fezabilitate

900,000

900,000

RA PAS

1,457,500

1,457,500

0

0

0

0

0

Cimitir

Moderniz alei de circulatie si platforme in cimitir municipal

150,000

150,000

Poarta in cimitir municipal

30,000

30,000

RK Capela municipal in cimitir

200,000

200,000

Reparații clădire admin. în cimitir municipal PT+exec.

180,000

180,000

Parcelare si desecare pe teren 10 ha in cimitir municipal SF+PT+exec

500,000

500,000

Adm+alte

0

Cladire colectare cadavre mici

75,000

75,000

Piete

0

Modernizare Piata Obor: piata de masini, piata bazar si en-gros

100,000

100,000

SF Piata Rogerius

60,000

60,000

Modernizare P-ta Cetate - hala comerciala S+P+1

12,500

12,500

WC-uri publice

0

Moderniz. WC-uri publice P-ta Ferdinand, str Moscovei, Republicii, P. 1 Decembrie.

150,000

150,000

DIRECȚIA TEHNICA

76,389,000

8,350,380

8,470,000

8,495,620

41,073,000

0

10,000,000

ILUMINAT

2,481,000

400,000

0

2,481,000

0

0

0

Modernizare iluminat public - contract de concesiune

2,481,000

2,481,000

Modernizare si extindere ilminat public in MO

400,000

400,000

PARCURI - SPAȚII VERZI - SALUBRITATE

2,409,000

1,285,000

0

1,124,000

0

0

0

Cadastru verde al municipiului Oradea

500,000

500,000

Reamenajare loc de joaca in parcul 1 Decembrie

70,000

70,000

Amenajare zone verzi in cvartale de locuit

200,000

200,000

Amenajare alee si zone verzi mal Cris(tronson pod Dacia-pod CFR

100,000

100,000

Achizitie aparate de joaca

200,000

200,000

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

Amenajare parc dendrologic in Santul Cetatii

1,100,000

1,100,000

Inchidere Halda de Deseuri Oradea (executie)

213,000

213,000

Evaluare impact Mediu-pt.Proiectul-Inchidere Halda de Deseuri Oradea

26,000

2,000

24,000

DRUMURI ,PODURI

60,432,000

2,576,380

2,000,000

4,782,620

41,073,000

0

10,000,000

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala str.Decebal-locuinte ANL

91,000

91,000

Modernizare str.Clujului

6,391,000

1,850,000

4,541,000

Modernizare str. Izvorului

1,636,000

730,000

906,000

Modernizare str.Branului

1,000

1,000

Acces drum de centura zona Bumbacului

3,924,000

290,000

3,634,000

Modernizare str.Aurel Vlaicu

338,000

201,000

137,000

Modernizare str.Dornei

1,501,000

26,000

250,000

1,225,000

Modernizare str.Zambilelor

650,000

225,000

425,000

Pod peste paraul Peta zona Velenta

900,000

265,000

200,000

435,000

Modernizare str. Universitatii

100,000

100,000

Asigurare utilitati tehnico-edilitare si sistematizare pe verticala aferenta constructiilor de locuinte str.Branului

1,000,000

185,380

814,620

Rebilitare, modernizare si extinderea infrastructurii strazi proiectare noi 2007-2008

30,000

30,000

Pod CALEA Armatei Romane (pr.+exec)

400,000

400,000

Pasaj superior peste CF STR.tnes (pr+exec.)

400,000

400,000

Amenajare parcari in Mun.Oradea

1,000,000

1,000,000

Modernizare strazi - Anexa nr. 3.2.

20,000,000

20,000,000

Modernizare str.V.Parvan

970,000

970,000

Modernizare str.Onestilor

5,500,000

5,500,000

Modernizare strazi prin POR 2.1 EXECUTIE 19 STRAZI - Anexa nr. 3.2.

14,500,000

2,000,000

2,500,000

10,000,000

Asigurare utilitati si sistematizare pe verticala a constructiilor de locuinte blocuri ANL-CALEA Santandrei (pr.+exec)

600,000

200,000

400,000

Proiectare

500,000

500,000

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

180,000

180,000

0

0

0

0

0

Amenajare giratie intersectie str.Mestesugarilor-str.Lapusului

180,000

180,000

ALTE OBIECTIVE

10,487,000

3,909,000

6,470,000

108,000

0

0

0

Reabilitarea sistemului secundar de distrib.energiei termice in mun. Oradea

700,000

700,000

Reabilitare termică blocuri tip condominiu- execuție

9,787,000

3,209,000

6,470,000

108,000

ADMINISTRAȚIA IMOBILIARA ORADEA - Anexa nr. 3.1

24,160,450

20,162,080

2,178,360

1,421,380

0

0

398,630

Obiective de investitii detaliate in anexa 3.1.

24,160,450

20,162,080

2,178,360

1,421,380

398,630

APLICATII FINANTARI EUROPENE

37,903,000

5,993,000

4,000,000

0

0

0

27,910,000

Documentatii tehnico-economice

Infrastructură parc industrial ”Elaborarea SF și PT necesar pentru construirea unei Stații de Transformare a energiei electrice, și a rețelei de distribuție din interiorul Parcului Industrial EuroBussines Oradea” situat pe Calea Borșului

244,000

244,000

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru construirea unui drum interior în cadrul Parcului Industrial EuroBusiness Oradea”

243,000

243,000

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

Servicii de cadastru și topografie necesare pentru modernizarea magistralelor de energie termică, M1 și M3, punctelor termice și rețelelor secundare de alimentare cu energie termică și pentru unele lucrări

284,000

284,000

Realizare SF și PT proiect Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european - etapa I

1,638,000

289,000

1,349,000

Realizare documentație prentru proiect Reabilitare, modernizare, extindere și dotări la școala cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, Oradea

327,000

327,000

Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea

135,000

135,000

Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea Liceului Teologic Greco

- Catolic

225,000

225,000

Elaborarea SF + PT + DDE Reabilitarea Liceului Teoretic Aurel Lazăr

157,500

157,500

Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 1 str. O. Goga

150,000

150,000

Proiectare Reabilitare centru de Cazare Temporară nr. 2 str. Atelierelor

150,000

150,000

Poriectare SF+PT+CS+DDE Infiintare Centrul Respiro, str.

Garii, nr. 2

250,000

250,000

Proiectare Reabilitare Centru Scleroză Multiplă str. Buzăului 2B

67,500

67,500

Reabilitarea modernizarea si dotarea Colegiu Mihai Eminescu

1,000,000

1,000,000

Elaborare proiecte si studii necesare pt reabilitare si refunctionalizare corpiri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuituul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional european etapa II

3,332,000

3,332,000

Reabilitare, modernizare si dotare Grup Scolar Andrei Saguna

250,000

250,000

Revitalizarea Bisericii cu Lună din Oradea si introducerea ei in circuitul turistic religios local, national si intenational

165,200

165,200

Elaborarea studiilor necesare pt.reabilitarea interioară și introducerea în circuitul turistic a Catedralei Greco-catolice,, Sf. Nicolae''-etapa interioară

150,000

150,000

Elaborarea studiilor necesare pt.reabilitarea pasajului,, Vulturul Negru'' (system canaliyare și pavaj interior) și iluminat arhitectural

150,000

150,000

Reabilitare și modernizare Asociația DOWN

67,500

67,500

Reactualizare SF pentru modernizare Liceu Onisifor Ghibu

47,600

47,600

Introducere utilități în Parcul Industrial

476,000

476,000

Elaborare Documentație Tehnico-economică pentru Centrul de Informații Turistice

95,200

95,200

SPECIFICATIE

Total

Buget local

Buget de stat

Fond de rulment

Credite bancare

Surse proprii ale inst pub

Surse

nerambursabile

SPF Centru social multifunctional Candeo, str. I Maniu, 20

15,500

15,500

SPF Centru social multifunctional Dignitas, str. E Murgu, 9

15,500

15,500

Complexul wellnness termal Nymphaea

71,400

71,400

Elaborare SF e-Educație pentru platforma e-Learning

47,600

47,600

Elaboare SF e-Sănătate

47,600

47,600

Cofinantati proiecte

Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic. Cetatea Oradea complex cultural turistic european -etapa I

8,826,600

176,600

8,650,000

Ambulatoriu Spitalul de Copii (Reabilitare și Modernizare Corp Policlinică Ambulatoriu la Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu - Corp B Oradea)

1,500,000

30,000

1,470,000

Modernizarea Grădinii Zoologice

9,310,000

1,310,000

4,000,000

4,000,000

Proiectul CityRegion.net ”Rolul orașelor în dezvoltarea urbană integrată” din cadrul programului Urbact 2

3,000

3,000

Proiectul ”Reabilitare Liceu Reformat ”L Suszana” Oradea”

1,745,400

145,400

1,600,000

Proiectul ”Reabilitare Liceu Teologic Romano - Catolic ”Szent Laszlo” Oradea”

1,744,500

144,500

1,600,000

Pachet complex de promovare turistică: Oradea - Arhitectură, Cultură, Legendă

520,900

91,900

429,000

FF - FUTURE FORTRESS

108,000

54,000

54,000

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres in South East Europe (ViTo)

18,000

18,000

Alegerea buna: Bihor - Hajdu Bihar

2,700,000

54,000

2,646,000

Șansă forței de muncă transfrontaliere, Împreună pentru dezvoltarea talentelor

675,000

13,500

661,500

Pro Motion

28,000

3,000

25,000

Trendy Travel

44,000

4,000

40,000

Added Value

27,500

0

27,500

Master Plan pentru Dezvoltarea unui Sistem Multimodal Integrat de Transport la nivelul Grupării Europene de Cooperare Teritorială Oradea - Debrecen

850,000

300,000

550,000

UNITATI DE INVATAMAT

226,800

0

226,800

TOTAL GENERAL

321,066,130

59,288,140  109,898,360 10,613,500

101,383,000

226,800   39,656,330

Administratia Imobiliara Oradea

Anexa nr. 3.1


PROGRAMUL DE INVESTITII DERULAT DE ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA DIN BUGETUL CONSOLIDAT IN ANUL 2009

Nr.

Crt.

SPECIFICAȚIE

Total

Buget Local

Buget de Stat

Fond de rulment

Surse neramb

A) LUCRARI IN CONTINUARE

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

2,407,050

2,052,220

0

354,830

0

1

GRADINITA NR. 20 - amenaj int tamplarie, usi si ferestre

140,000

140,000

0

2

GRADINITA NR. 22 acoperis sala mese instalatii electrice

610

610

0

3

GRADINITA NR. 25 RK fațade și uși interioare

156,000

73,900

0

82,100

4

GRADINITA NR. 27- PT amenajare mansarda

46,000

46,000

0

5

GRADINITA NR. 28 tâmplărie + fațadă

421,400

406,100

0

15,300

6

GRADINITA NR. 30 - amenajare mansarda(PT)

34,500

0

0

34,500

7

GRADINITA NR. 34 - PT RK instalatie incalzire + pardosea

37,500

37,500

0

8

GRADINITA NR. 45 amenaj. int.,tâmpl. inst.electr.,fațade

268,180

100,000

0

168,180

9

GRADINITA NR. 46 - amenajare bloc alimentar

146,860

146,860

0

10

GRADINITA NR. 47+26 - PT cladire noua str. L. Pasteur 88

300,000

300,000

0

11

GRADINITA NR. 49 reabilitare spalatorie

12,500

12,400

0

100

12

GRADINITA NR. 52 - RK ferestre si usi

107,000

107,000

0

13

GRADINITA NR. 54 instalație încălzire

36,500

0

0

36,500

14

GRADINITA cu program prelungit Liszt Frenc - proiectare+executie cladire noua

700,000

681,850

0

18,150

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

1,172,350

1,065,500

0

106,850

0

15

SC GEN 4 O Doamna RK fațadă corp B

90,000

90,000

0

16

SC GEN 8 N.Bălcescu - RK ferestre

31,000

0

0

31,000

17

SC GEN 10 Decebal - inlocuit ferestre si usi de intrare la cladirea centrala si din P-ta Cazarmii

176,000

176,000

0

18

SC GEN 11 - RK incalzire (PT)

49,000

0

0

49,000

19

SC GEN 12 Avram Iancu - Documentatie tehnico-economica reabilitare scoala

100,000

100,000

0

20

SC GEN 14 Dacia Vestiare

120,850

94,000

0

26,850

21

SC GEN 16 amenajare bloc alimentar + coridoare

143,000

143,000

0

22

SC GEN 18 O. Goga - PT inst electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)

64,500

64,500

0

23

SC GEN ANDREI MURESAN - RK fatada+tamplarie scoala

398,000

398,000

0

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior

6,616,110

5,059,850

750,000

806,260

0

24

LICEUL O. GHIBU - PT RK scoala

362,500

362,500

0

25

LICEUL PEDAGOGIC I.Vulcan RK inst.el.și amenaj. interioare

100,000

100,000

0

26

COL NAT E GOJDU RK subsol, RK fațadă principala

64,210

64,210

-

27

COL NAT E GOJDU fațadă

1,454,000

1,408,750

0

45,250

28

COL NAT E GOJDU amenajari interioare

2,401,000

1,784,600

300,000

316,400

29

COL TEHNIC M VITEAZUL RK inst.electr.și amenaj.inter.

801,000

349,400

200,000

251,600

30

COL TEHNIC M VITEAZUL RK cantina

137,900

86,500

0

51,400

31

LICEUL DE ARTA fațadă,utilități,tâmplărie, acoperis

790,000

418,390

250,000

121,610

32

LICEUL DE ARTA rep.cap.si amenajari interioare

450,000

450,000

0

33

LIC TEORETIC L BLAGA înloc.tâmpl. și rep.fațadă et.II

25,500

25,500

0

34

GR SC TRANSILVANIA RK tâmplărie

20,000

0

20,000

35

CONSTRUIRE CAMPUS SCOLAR

10,000

10,000

Cap. 65.02.04.03 - Invatamant profesional

564,000

364,000

200,000

0

0

36

GR SC A SAGUNA ateliere str.Brâncoveanu

564,000

364,000

200,000

TOTAL CAP.65. INVATAMANT

10,759,510

8,541,570

950,000

1,267,940

0

Cap. 66.02. 06.01 - Spitale generale

2,665,500

2,663,860

0

1,640

0

1

SPITALUL DE COPII RK hidroizolație corp spital

348,500

348,500

0

2

SPITALUL DE COPII RK grupuri sanitare

803,000

803,000

0

3

SPITALUL DE COPII Reabilit si moderniz corp policlinica -ambulatoriu corp B

20,000

18,360

0

1,640

4

SPITAL CLINIC NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE RK pavilion II

545,500

545,500

0

5

SPITAL CLINIC NEUROLOGIE SI PSIHIATRIE RK gr.sanitare

19,300

19,300

0

6

SPITAL PNEUMOFTIZIOLOGIE instalație de oxigen

135,620

135,620

0

7

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE instalatii gaze medicale

350,000

350,000

0

8

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp A

50,500

50,500

0

9

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE amenaj intrari principale + retea hidranti

90,000

90,000

10

SPITAL OBSTETRICA SI GINECOLOGIE RK corp B

303,080

303,080

0

Nr.

Crt.

SPECIFICATIE

Total

Buget Local

Buget de Stat

Fond de rulment

Surse neramb

Cap. 66.02. 50.50 - Alte institutii si actiuni sanitare

281,000

129,200

0

151,800

0

11

CENTRUL DE TRANSFUZIE - RK clădire

281,000

129,200

0

151,800

TOTAL CAP.66. SĂNĂTATE

2,946,500

2,793,060

0

153,440

0

Subcap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

541,000

541,000

0

0

0

1

Reabilitare Cetatea Oradea

541,000

541,000

0

CAP. 67.02. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE

541,000

541,000

0

0

0

Cap. 68.02.11 - Cresa

353,000

353,000

0

0

0

1

CRESA SECTIA IX - Acoperiș, fațadă, amenaj. int.

353,000

353,000

TOTAL CAP.68 ASIG. ȘI ASIST. SOCIALĂ

353,000

353,000

0

0

0

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

968,800

968,800

0

0

0

1

Reabilitare imobil str. Republicii nr: 59

501,000

501,000

0

3

Echipamente IT parc industrial transfrontralier (contributie AIO)

31,600

31,600

0

4

SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea's Transfrontalier Industrial Park - OTIP (contributie AIO)

101,200

101,200

0

5

SF parking str. Primariei

335,000

335,000

0

CAP . 70 LOCUINȚE, SEVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

968,800

968,800

0

0

0

Cap. 80.02.10 - Alte actiuni economice

1,708,010

479,650

1,228,360

0

0

1

Reabilitare Cetatea Oradea in vederea introducerii in circuit turistic:Cetatea Oradea Complex Cultural European etapa1,2

1,338,050

419,650

918,400

2

Liceul Teologic Reformat L. Zsuzsana - reabilitare

184,980

30,000

154,980

3

Liceul Teologic Romano Catolic S. Laszlo - reabilitare

184,980

30,000

154,980

TOTAL CAP . 80 - ALTE ACTIUNI ECONOMICE

1,708,010

479,650

1,228,360

0

0

Cap. 70.08.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

398,630

0

0

0

398,630

1

SF Parc Industrial Transfrontalier Oradea - Oradea's Transfrontalier Industrial Park - OTIP

398,630

0

398,630

CAP . 70 LOCUINȚE, SEVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

398,630

0

0

0  398,630

I    |TOTAL GENERAL LUCRĂRI IN CONTINUARE                | 17,675,450     13,677,080      2,178,360     1,421,380 398,630|

| B) LUCRĂRI NOI                                                                                     ~

Cap. 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

2,122,000

2,122,000

0

0

0

1

GRADINITA NR. 5 - PT+EXEC inst. Incalzire

50,000

50,000

0

2

GRADINITA NR. 15 -instl incalzire cu CT pe gaz GPL

70,000

70,000

0

3

GRADINITA NR. 30 - asfaltare

10,000

10,000

0

4

GRADINITA NR. 35 - refacere hidroizolatie

50,000

50,000

0

5

GRADINITA NR. 46 - PT+EXEC Rk corp cladire pers cu handicap + extindere

350,000

350,000

0

6

GRADINITA NR. 47+26 cladire noua str. L. Pasteur 88

900,000

900,000

0

7

GRADINITA NR. 54 - amenajare bloc alim+amenaj interioare

152,000

152,000

0

8

GRADINITA NR. 54 - vopsea de protectie la hidroizolatie

40,000

40,000

0

9

GRADINITA NR. 55 RK

500,000

500,000

Cap. 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

635,500

635,500

0

0

0

10

SC GEN 2 Al Roman - PT RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli

75,000

75,000

0

11

SC GEN 2 Al Roman - RK instalatie incalzire cladire principala, zugraveli

175,000

175,000

0

12

SC GEN 7 L.Suciu - instalatie paratrasnet

50,000

50,000

0

13

SC GEN 12 Avram Iancu - imprejmuire

150,000

150,000

0

14

SC GEN 18 O. Goga - inst electrice+amenajari interioare(usi,pardoseli pe holuri,zugraveli)

185,500

185,500

0

Cap. 65.02.04.02 - Invatamant secundar superior

700,000

700,000

0

0

0

15

LICEUL TEORETIC F. SCHILLER -gr. sanitare

250,000

250,000

0

16

LIC A LAZAR - PT amenaj. Sala sport + retele exterioare + asfaltare + 2% contributie

350,000

350,000

0

17

COL TEHNIC M VITEAZUL - canalizare exterioara

100,000

100,000

0

CAP.65.02 INVATAMANT

3,457,500

3,457,500

0

0

0

Subcap. 67.02.05.01 - Sport

957,500

957,500

0

0

0

1

Sala Sporturilor - acoperis

900,000

900,000

0

2

Dotari Stadion - tavalug si porti

20,000

20,000

0

3

Dotari aspirator bazine + motopompa

37,500

37,500

0

Total active nefinanciare - din care:

957,500

957,500

0

0

0

Nr.

Crt.

SPECIFICAȚIE

Total

Buget Local

Buget de Stat

Fond de rulment

Surse neramb

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

1,897,000

2,070,000

0

0

0

1

DOTARI ADMINISTRATIVE

45,000

45,000

0

mobilier+aparatura

10,000

10,000

0

tehnica de calcul

10,000

10,000

0

extindere retea

25,000

25,000

0

2

Extindere cladire P-ta Unirii nr. 1

100,000

100,000

0

3

Reabilitare Sinagoga

250,000

250,000

0

4

Reabilitare Palatul Fuchsl

250,000

250,000

0

5

Reabilitare Casa Darvas - La Roche

250,000

250,000

0

6

Reabilitare Palatul Markovits - Miksa

250,000

250,000

0

7

RK imobil Buzaului 2/A - Fundatia Scerosis Multiplex

100,000

100,000

0

8

Demolare rezervoare de apa dezafectate

60,000

60,000

0

9

Achizitie parcometre (10 buc)

200,000

200,000

10

Asfaltare parcare str. T. Vladimirescu

167,000

167,000

11

Servicii identificare si intabulare patrimoniu public si privat al MO

200,000

200,000

12

Sistem de control automatic pentru verificarea autoturismelor parcate, intocmirea notelor de constatare, si captarea imaginilor de evidenta

25,000

25,000

SF parking str. Tribunalului

50,500

50,500

PUZ+SF locuinte ANL str. O Goga

80,000

80,000

Automizare punct termi bloc ANL bd-ul Decebal

42,500

42,500

CAP . 70 LOCUINȚE, SEVICII ȘI DEZV. PUBLICĂ

1,897,000

2,070,000

0

0

0

|TOTAL LUCRĂRI NOI                                      |   6,312,000

6,485,000             0            0        0

|TOTAL GENRAL                                        | 23,987,450     20,162,080      2,178,360     1,421,380  398,630|

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Anexa nr. 3.2.


PROGRAMUL DE MODERNIZARE STRAZI DIN CREDITE BANCARE PE ANULUI 2009

Nr. crt

Denumirea lucrarii

Valoare 2009

Modernizare strazi:

20,000,000

1

a)Modernizare str. Cornului

490,000

2

b)Reabilitare str. Muzeului

808,500

3

c)Modernizare str.Principatele Unite (tronson pod S. Ede - pod Decebal)

500,000

4

d)Reabilitare str. Matei Corvin (DN 19 - intravilan mun.)

3,600,000

5

e)Modernizare strazi corelat cu programul CAO pe BERD

2,701,500

6

f)Reabilitare pod P-ta Unirii

800,000

7

g)Reabilitare DN 79 (intravilan mun. Oradea)

3,000,000

8

h)Amenajare giratie p-ta Nucetului

600,000

9

i)Modernizare str. Adevarului(tronson I)

3,000,000

10

j)Modernizare str. Gh.Doja (tronson I)

3,000,000

11

k)Reabilitare DN 76 (tronson intravilan)

1,500,000

Lista strazilor cuprinse in proiectul “ Modernizare strazi in vederea fluidizarii traficului de acces intre zone rezidentiale si functionale din municipiul Oradea” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2, Domeniul major de interventie 2.1

Nr crt.

Denumire strada

1.

Reabilitare str. Bumbacului

2.

Reabilitare str. Cazaban

3.

Reabilitare b-dul Decebal tronson

I. Maniu - M. Basarab - str. Sf. Apostol Andrei - Dacia

4.

Modernizare str. Depoului

5.

Modernizare str. Horea

6.

Reabilitare str. I. Maniu

7.

Reabilitare str. Morii

8.

Reabilitare str. Splaiul Crisanei

9.

Modernizare str. Almasului

10.

Modernizare str. Ardealului

11.

Modernizare str. Gala Galaction

12.

Modernizare str. Margaretei

13.

Modernizare str. Maslinului

14.

Modernizare str. Miron Costin

15.

Modernizare str. Sabinelor

16.

Modernizare str. Traian Vuia

17.

Modernizare str. Ursului

18.

Modernizare str. Vaporului

19.

Modernizare str. Viorelelor

Anexa nr. 3.3.

Situatia privind lucrările din programul „Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în mun. Oradea” in anul 2009

MII LEI

Nr. Crt.

Denumire lucrare

Valoare realizată (contractată) cu

TVA

Plătit

(cu TVA)

BS

Rest de plată

la 31.12.2008 (cu TVA)

0

1

2

3

4=2-3

TOTAL lucrări de extindere

119,744.00

24,543.63

95,200.37

1

ETAPA I contract 17.789/02.08.2007

1,427.56

1,304.50

123.06

2

ETAPA I contract-aditional 17.789/02.08.2008

608.78

482.12

126.66

Alexandru Hașaș

Alexandru Sahia

Arțarilor

Crângului

Episcop Ion Alexei

Gheorghe Asachi

Golfului

Universității

Ursului

3

ETAPA II contract nr. 22.949/17.10.2007

9,072.90

6,969.41

2,103.49

Calea Clujului

Calea Aradului DN 79

Cireșilor

4

ETAPA III contract nr. 26.989/03.12.2007

9,572.15

3,291.48

6,280.67

Gheorghe Doja

Calea Adevărului

DN 76 - Băile Felix

Șanțului

5

ETAPA IV contract nr. 23.081/18.10.2007

9,710.71

2,790.86

6,919.85

Șoseaua de centură

Americii

C-tin Nottara

Dâmbovița

Erno Schiff

Francisc Hubic

Gheorghe Pituț

Grigore Moisil

Ion Mincu

Maramureșului

Olarilor

Recoltei

Traian Goga

6

ETAPA V contract nr. 28.698/27.12.2007

2,964.28

2,443.58

520.70

7

ETAPA V contract nr 15 579/27 06 2008

1 006 71

30637

700 34

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Valoare realizată (contractată) cu

TVA

Plătit

(cu TVA)

BS

Rest de plată

la 31.12.2008 (cu TVA)

0

1

2

3

4=2-3

7

etapa v contract ni. 15.579/27.06.2008

1,006.71

306.37

700.34

Suișului

Cântărețului

Ciucașului

Cramei

Dealului

Drumul Hotarului

Rectorului

8

ETAPA VI contract nr. 2.248/04.02.2008

19,270.90

19,270.90

Camil Petrescu

Arinului

Cantonului

Cernăuților

Emil Isac

Făcliei

Licuricilor

Livezilor

Mugurilor

Plaiului

Renașterii

Rimler Karoly

Rozelor

Salvării

Sofiei

Vasile Lucaciu

Viitorului

9

ETAPA VII contract nr. 2.815/11.02.2008

3,319.47

1,905.60

1,413.87

Covaci Aurel

Câmpului

Cucului

Drăgășanilor

Efrem Beniamin

Hristofor Petru

Leningradului

Macului

Sibiului

Thomas Morus

Tileagdului

Valerian Zaharia

Vince Bunyitai

10

ETAPA VIII contract nr. 154/01.07.2008

2,753.26

377.30

2,375.96

Apateului

Căii Ferate

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

Valoare realizată

(contractată) cu TVA

Plătit

(cu TVA) BS

Rest de plată

la 31.12.2008 (cu TVA)

0

1

2

3

4=2-3

Depozitului

Ialomiței

Narciselor

Peței

Sudului

Velența

Organizare de șantier

11

ETAPA IX contract nr. 4.745/03.03.2008

10,756.65

0.00

10,756.65

Atelierelor

Aurel Pavel Bănuț

Bega

Brumei

Cimbrului

Cucului

Floris Romer

Moliere

Moviliței

Nojoridului

Nordului

Odesei

Pandurilor

Secarei

Țiglarilor

Valea Nucului

12

Ovidiu Densușianu

contract nr. 8.990/15.04.2008

10,581.77

2,518.66

8,063.11

13

Calea Bihorului contract

nr. 17.188/16.07.2008

1,073.96

143.42

930.54

14

Ion Păun Pincio

contract nr. 16.951/14.07.2008

702.42

0.00

702.42

15

Aurel Vlaicu

contract nr. 15.576/27.06.2008

115.75

0.00

115.75

16

Academiei

contract nr. 23.436/03.10.2008

162.18

0.00

162.18

17

Valea Drăganului

contract nr. 23.455/03.10.2008

150.38

0.00

150.38

18

Calea Sântandrei

contract nr.24.075/10.10.2008

3,452.04

0.00

3,452.04

19

Făgetului

contract nr.28.943/04.12.2008

415.56

0.00

415.56

20

Extinderea alimentării cu apă și canal pe străzi în mun. Oradea PT+DL+DDE

contract 22.269/06.11.2006

2,054.69

2,010.33

44.36

21

ETAPA X - Eoiscopia Bihor

NECONTRACTAT

6,060.00

0.00

6,060.00

22

Extindere rețea pluvială - Cartier Rogerius

24511 88

000

24 511 88

Nr. Crt.

Denumire lucrare

Valoare realizată (contractată) cu

TVA

Plătit (cu TVA) BS

Rest de plată la 31.12.2008 (cu TVA)

0

1

2

3

4=2-3

22

NECONTRACTAT

24,511.88

0.00

24,511.88

Capitolul 51

Subcapitolul 02

Autoritati publice si acțiuni externe


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

21,774.07

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

19,946.70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

10,600.00

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

8,251,90

Salarii de baza

5

100101

4,293.40

Salarii de merit

6

100102

163.55

Indemnizații de conducere

7

100103

236.30

Spor de vechime

8

100104

931.18

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

13.17

Alte sporuri

10

100106

96.80

Ore suplimentare

11

100107

58.25

Fond de premii

12

100108

885.24

Prima de vacanta

13

100109

461.98

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

273.15

Indemnizații de delegare

17

100113

25.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

813.88

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

2,348.10

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

1,760.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

42.30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

440.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boii profesionale

33

100304

33.85

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

71.95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 ia 20.30)

36

20

7,570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

3,425.15

Furnituri de birou

38

200101

190.75

Materiale pentru curățenie

39

200102

36.00

Încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

'  360.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

60.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

557.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

4.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

2,217.10

Reparații curente

48

2002

280.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

93.60

Uniforme si echipamente

58

200501

10.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

83.60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

150.60

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

115.60

Deplasări in străinătate

63

200602

35.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

37.00

Pregătire profesionala

68

2013

45.00

Protecția muncii

69

2014

7.50

Alte cheltuieli

84

2030

3,531.15

Protocol si reprezentare

86

203002

72.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

3,459.15

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

1,776.70

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR )

142

5601

429.00

Finanțarea național? **)

143

560101

429.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

146

5602

1,347.70

Finanțarea național? **)

147

560201

1,347.70

- mii !ei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1,830.48

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

1,830.48

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,830.48

Construcții

199

710101

250.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

393.48

Alte active fixe

202

710130

1,187.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-3.11

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-3.11

Capitolul 51

Subcapitolul 0201                                                                                                   Autoritati executive

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

21,774.07

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

19,946.70

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

10,600.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

8,251.90

Salarii de baza

5

100101

4,293.40

Salarii de merit

6

100102

163.55

Indemnizații de conducere

7

100103

236.30

Spor de vechime

8

100104

931.18

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

13.17

Alte sporuri

10

100106

96.80

Ore suplimentare

11

100107

58.25

Fond de premii

12

100108

885.24

Prima de vacanta

13

100109

461.98

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

273.15

Indemnizații de delegare

17

100113

25.00

Alte drepturi salariale în bani

21

100130

813.88

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

2,348.10

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

1,760.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

42.30

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

440.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

33.85

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

71.95

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

7,570.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

3,425.15

Furnituri de birou

38

200101

190.75

Materiale pentru curățenie

39

200102

36.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

360.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

60.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

557.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

4.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

2,217.10

Reparații curente

48

2002

280.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

93.60

Uniforme si echipamente

58

200501

10.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

83.60

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

150.60

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

115.60

Deplasări in străinătate

63

200602

35.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

37.00

Pregătire profesionala

68

2013

45.00

Protecția muncii

69

2014

7.50

Alte cheltuieli

84

2030

3,531.15

Protocol si reprezentare

86

203002

72.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

3,459.15

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

1,776.70

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR )

142

5601

429.00

Finanțarea național? **)

143

560101

429.00

Programe din Fondul Social European (FSE)

146

5602

1,347.70

Finanțarea național? **)

147

560201

1,347.70

- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1,830.48

TITLUL XII ACTIVE NEFÎNANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

1,830.48

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,830.48

Construcții

199

710101

250.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

393.48

Alte active fixe

202

710130

1,187.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-3.11

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-3.11

Capitolul 54

Subcapitolul 02                                                                                           Alte servicii publice generale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

3,876.65

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

3,877.95

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04 )

112

50

1,000.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatiior locale

113

5004

1,000.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

2,507.95

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

2,507.95

Transferuri către instituții publice

116

510101

2,507,95

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

370.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

370.00

Alte transferuri curente interne

135

550118

370.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-1.30

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-1.30

Capitolul 54

Subcapitolul 0205                                                        Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorîtatilor locale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,000.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,000.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04 )

112

50

1,000.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

113

5004

1,000.00

Capitolul 54

Subcapitolul 0207                                      Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

370.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

370.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 +55.02)

126

55

370.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 Ea 55.01.42)

127

5501

370.00

Alte transferuri curente interne

135

550118

370.00

Capitolul 54

Subcapitolul 0210                                                        Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

2,506.65

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

2,507.95

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

2,507.95

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

2,507.95

Transferuri către instituții publice

116

510101

2,507.95

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-1.30

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-1.30

Capitolul 55

Subcapitolul 02                                                                   Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

- mii lei ~

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

12,000.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

12,000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

512.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.04)

78

2024

512.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

80

202402

512.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01+30.02+30.04)

93

30

11,488.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 +30.01.02)

94

3001

11,478.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

95

300101

11,478.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

102

3003

10.00

Dobânzi la operațiunile de leasing

107

300305

10.00

Capitolul 56

Subcapitolul 02                                                  Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

46.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

46.00

TiTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

46.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

46.00

Transferuri privind contribuțiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor

122

510131

46.00

Capitolul 56

Subcapitolul 0209                                       Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01 +70+79+84)

1

46.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

46.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

46.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

46.00

Transferuri privind contribuțiile de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor

122

510131

46.00

Capitolul 61

Subcapitolul 02                                                                               Ordine publica si siguranța naționala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

8,060.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,060.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

20.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

20.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

20.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

8,040.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

8,040.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

8,040.00

Capitolul 61

Subcapitolul 0203                                                                                               Politie comunitara

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

8,040.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,040.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

8,040.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

8,040.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

8,040.00

Capitolul 61

Subcapitolul 0205                                                                        Protecție civila si protecția contra incendiilor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

20.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

20.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

20.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

20.00

Capitolul 65

Subcapitolul 02

Invatamant


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

158,447.07

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

144,201.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

124,964.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

98,660.39

Salarii de baza

5

100101

62,674.20

Salarii de merit

6

100102

4,192.68

Indemnizații de conducere

7

100103

3,150.83

Spor de vechime

8

100104

11,491.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

1,074.42

Alte sporuri

10

100106

908.21

Ore suplimentare

11

100107

266,76

Fond de premii

12

100108

6,307.28

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

1,195.35

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

3,794.54

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

111.01

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

3,494.11

Contribuții (cod 10.03.01 Ea 10.03.07)

29

1003

26,303.61

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

19,589.49

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

511.13

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

5,069.77

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

327.21

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

806.01

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

14,410.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ea 20.01.30)

37

2001

12,052.83

Furnituri de birou

38

200101

404.81

Materiale pentru curățenie

39

200102

637.91

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

6,475.32

Apa, canal, salubritate

41

200104

1,133.05

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

795,51

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

422.74

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

2,183.49

Reparații curente

48

2002

1,301.63

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

93.90

Hrana pentru oameni

50

200301

93.90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

600.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

600.00

Alte cheltuieli

84

2030

361.64

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

361.64

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

27.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

27.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

27,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

4,200.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

4,200.00

Finanțarea național? **)

143

560101

4,200.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

600.00

Burse

185

5901

600.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

14,246.07

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

14,246.07

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

4,870.21

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Construcții

199

710101

1,904.25

Alte active fixe

202

710130

2,965.96

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

9,375.86

Capitolul 65

Subcapitolul 0203                                                                                        învățământ preșcolar

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

30,022.40

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

25,848.18

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

22,718.37

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10,01.01 la 10.01.30)

4

1001

17,924.37

Salarii de baza

5

100101

11,838.83

Salarii de merit

6

100102

614.48

Indemnizații de conducere

7

100103

711.60

Spor de vechime

8

100104

2,023.05

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

395.05

Alte sporuri

10

100106

34.96

Ore suplimentare

11

100107

133.77

Fond de premii

12

100108

1,130.70

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

4.22

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

1,037.71

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

4,794.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

3,582.62

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

86.95

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

919.47

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

46,70

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

158.26

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

3,129.81

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

2,418.21

Furnituri de birou

38

200101

31.52

Materiale pentru curățenie

39

200102

42.36

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

1,338.92

Apa, canal, salubritate

41

200104

178.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

73.94

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

31.44

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

722.03

Reparații curente

48

2002

402.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

93.90

Hrana pentru oameni

50

200301

93.90

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

195.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

195.00

Alte cheltuieli

84

2030

20.70

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

20.70

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,174.22

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

4,174.22

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

3,213.21

Construcții

199

710101

1,894.25

Alte active fixe

202

710130

1,318.96

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

961.01

Capitolul 65

Subcapitolul 0204

învățământ secundar


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

128,397.67

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

118,325.82

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

102,245.63

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

80,736.02

Salarii de baza

5

100101

50,835.37

Salarii de merit

6

100102

3,578.20

Indemnizații de conducere

7

100103

2,439.23

Spor de vechime

8

100104

9,467.95

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

679.37

Alte sporuri

10

100106

873.25

Ore suplimentare

11

100107

132.99

Fond de premii

12

100108

5,176.58

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

1,195.35

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

3,790.32

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

111.01

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

2,456.40

Contribuții (cod 10.03.01 ia 10.03.07)

29

1003

21,509.61

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

16,006.87

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

424.18

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

4,150.30

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

280.51

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

647.75

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

11,280.19

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

9,634.62

Furnituri de birou

38

200101

373.29

Materiale pentru curățenie

39

200102

595.55

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

5,136.40

Apa, canal, salubritate

41

200104

955.05

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

721.57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

391.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

1,461.46

Reparații curente

48

2002

899.63

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

405.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

405.00

Alte cheltuieli

84

2030

340.94

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

340.94

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

4,200.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

4,200.00

Finanțarea național? **)

143

560101

4,200.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

600.00

Burse

185

5901

600.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

10,071.85

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

10,071.85

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,657.00

Construcții

199

710101

10.00

Alte active fixe

202

710130

1,647.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

8,414.85

Capitolul 65

Subcapitolul 0204învățământ secundar inferior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

36,188.76

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

34,160.76

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

30,282.41

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

23,898,09

Salarii de baza

5

100101

15,256.06

Salarii de merit

6

100102

1,304.90

Indemnizații de conducere

7

100103

1,109.56

Spor de vechime

8

100104

3,115.74

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

77.15

Alte sporuri

10

100106

157.69

Fond de premii

12

100108

1,638,59

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

615.52

Alte drepturi salariale In bani

21

100130

622.88

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

6,384,32

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

4,757.17

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

128.61

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

1,289.81

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

71.85

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

136.88

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

3,705.35

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

2,952.42

Furnituri de birou

38

200101

94.26

Materiale pentru curățenie

39

200102

177.44

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

1,663.70

Apa, canal, salubritate

41

200104

238.85

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

170.52

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

112,29

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

495.36

Reparații curente

48

2002

496.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

195.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

195.00

Alte cheltuieli

84

2030

61.93

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

61.93

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

173.00

Burse

185

5901

173.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,028,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71,02+71.03)

197

71

2,028.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01,30)

198

7101

327.00

Alte active fixe

202

710130

327.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

1,701,00

Capitolul 65

Subcapitolul 0204 0%,                                                                        învățământ secundar superior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

86,708.30

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

79,478.45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

67,693.96

Cheltuieli salarîale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

53,502.83

Salarii de baza

5

100101

33,279.47

Salarii de merit

6

100102

2,182.83

Indemnizații de conducere

7

100103

1,308.22

Spor de vechime

8

100104

6,055.48

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

590.92

Alte sporuri

10

100106

701.80

Ore suplimentare

11

100107

132.99

Fond de premii

12

100108

3,332.12

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

1,121.20

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

2,948.76

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

111.01

Alte drepturi saiariale in bani

21

100130

1,738.03

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

14,191.13

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

10,519.68

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

279.86

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

2,716.39

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

193.17

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

482.03

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

7,182.49

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

6,314.64

Furnituri de birou

38

200101

263.24

Materiale pentru curățenie

39

200102

394.42

Încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

3,302.70

Apa, canal, salubritate

41

200104

652.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

519.58

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

263.22

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

919.48

Reparații curente

48

2002

394.63

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

210.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

210.00

Alte cheltuieli

84

2030

263.22

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

263.22

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

4,200.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

4,200.00

Finanțarea național? **)

143

560101

4,200.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

402.00

Burse

185

5901

402.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

7,229.85

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

7,229.85

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,080.00

Construcții

199

710101

10.00

Alte active fixe

202

710130

1,070.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

6,149.85

Capitolul 65

Subcapitolul 0204Invatamant profesional

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

5,500.61

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

4,686.61

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

4,269.26

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

3,335.10

Salarii de baza

5

100101

2,299.84

Salarii de merit

6

100102

90.47

Indemnizații de conducere

7

100103

21.45

Spor de vechime

8

100104

296.73

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

11.30

Alte sporuri

10

100106

13.76

Fond de premii

12

100108

205.87

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

74.15

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

226.04

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

95.49

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

934.16

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

730.02

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

15.71

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

144.10

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

15.49

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

28.84

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

392.35

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

367.56

Furnituri de birou

38

200101

15.79

Materiale pentru curățenie

39

200102

23.69

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

170.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

64.20

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

31.47

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

15.79

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

46.62

Reparații curente

48

2002

9.00

Alte cheltuieli

84

2030

15.79

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

15.79

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

25.00

Burse

185

5901

25.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (țcod 71+72+75)

196

70

814.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

814.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

250.00

Alte active fixe

202

710130

250.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

564.00

Capitolul 65

Subcapitolul 0250                                                                        Alte cheltuieli în domeniul învățământului

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

27.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

27.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

27.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

27.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

27.00

Capitolul 66

Subcapitolul 02                                                                                                           Sanatate

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,602.16

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,596.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

101.00

Reparații curente

48

2002

101.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

1,470.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

1,470.00

Finanțarea național? **)

143

560101

1,470.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

25.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

25.50

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

25.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

3,005.66

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

3,005.66

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

788.22

Alte active fixe

202

710130

788.22

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

2,217.44

Capitolul 66 Subcapitolul 0206

Spitale generale


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,376.86

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,548.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

78.00

Reparații curente

48

2002

78.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

1,470.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR )

142

5601

1,470.00

Finanțarea național? **)

143

560101

1,470.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,828.86

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

2,828.86

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

740.62

Alte active fixe

202

710130

740.62

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

2,088.24

Capitolul 66

Subcapitolul 0250                                                                               Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

225.30

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

48.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

23.00

Reparații curente

48

2002

23.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

25.50

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

25.50

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

25.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

176.80

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

176.80

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

47.60

Alte active fixe

202

710130

47.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

129.20

Capitolul 67

Subcapitolul 02                                                                                              Cultura, recreere si religie

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

18,066.40

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

15,111.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

7,694.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

5,757,50

Materiale pentru curățenie

39

200102

140.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

1,084.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

260.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

23,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

46

200109

87.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

4,163.50

Reparații curente

48

2002

25.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

22.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

22.00

Alte cheltuieli

84

2030

1,890,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

1,890.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

5,954.90

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

5,954.90

Transferuri către instituții publice

116

510101

5,954.90

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

581.72

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

581.72

Alte transferuri curente interne

135

550118

581,72

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

880.18

Asociații si fundații

187

5911

230.68

Susținerea cultelor

188

5912

649.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,955.10

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

2,955.10

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

2,055,10

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200

710102

57.50

Alte active fixe

202

710130

1,997.60

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

900.00

Capitolul 67

Subcapitolul 0203                                                                                                      Servicii culturale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,379.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

838.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

838.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

838.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

838.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

541.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

541.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

541.00

Alte active fixe

202

710130

541.00

Capitolul 67

Subcapitolul 0203OG

Case de cultura


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

838.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

838.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

838.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

838.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

838.00

Capitolul 67

Subcapitolul 0203 AX»                                                       Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

541.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

541.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

541.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

541.00

Alte active fixe

202

710130

541.00

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                                                                         Servicii recreative si sportive

- mii let -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

14,158.13

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

12,130.63

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

6,681.25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01,30)

37

2001

4,839.25

Materiale pentru curățenie

39

200102

120.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

772,75

Apa, canal, salubritate

41

200104

220.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

52.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

3,663.50

Reparații curente

48

2002

20,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05,01 la 20.05.30)

57

2005

12.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

12.00

Alte cheltuieli

84

2030

1,810.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

1,810.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNÎTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

5,016.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

5,016.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

5,016.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

202.70

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

202.70

Alte transferuri curente interne

135

550118

202.70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

230.68

Asociații si fundații

187

5911

230.68

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,027.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

2,027.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,127.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200

710102

57.50

Alte active fixe

202

710130

1,070.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

900.00

Capitolul 67

Subcapitolul 02050*1

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

9,603.95

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,646.45

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

3,427,75

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

1,585.75

Materiale pentru curățenie

39

200102

120.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

772.75

Apa, canal, salubritate

41

200104

220.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

11.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

52.00

Alte bunuri sl servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

410.00

Reparații curente

48

2002

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

12.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

12.00

Alte cheltuieli

84

2030

1,810.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

1,810.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

5,016.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

5,016.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

5,016.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

202.70

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

202.70

Alte transferuri curente interne

135

550118

202.70

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

957.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

957.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

57.50

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200

710102

57.50

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

900.00

Capitolul 67

Subcapitolul 02050%»                                                                                                 Tineret

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

230.68

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

230.68

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

230.68

Asociații si fundații

187

5911

230.68

Capitolul 67

Subcapitolul 0205                                               întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,323.50

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

3,253.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

3,253.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

3,253.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

3,253.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1,070.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

1,070.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,070.00

Alte active fixe

202

710130

1,070.00

Capitolul 67

Subcapitolul 0206

Servicii religioase


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

649.50

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

649.50

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

649.50

Susținerea cultelor

188

5912

649.50

Capitolul 67

Subcapitolul 0250                                                                    Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,879.77

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,493.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

1,013.25

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

918.25

Materiale pentru curățenie

39

200102

20.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

311.25

Apa, canal, salubritate

41

200104

40.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

12.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

35.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

500.00

Reparații curente

48

2002

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

10.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

10.00

Alte cheltuieli

84

2030

80.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

80.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

100.90

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

100.90

Transferuri către instituții publice

116

510101

100.90

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

379.02

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

379.02

Alte transferuri curente interne

135

550118

379.02

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

386.60

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

386.60

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

386.60

Alte active fixe

202

710130

386.60

Capitolul 68

Subcapitolul 02

Asigurări si asistenta sociala


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

32,985.21

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

31,046.00

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

18,814.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

14,589.90

Salarii de baza

5

100101

10,657.00

Salarii de merit

6

100102

67.60

Indemnizații de conducere

7

100103

86.40

Spor de vechime

8

100104

1,993.30

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

70.00

Alte sporuri

10

100106

8.00

Ore suplimentare

11

100107

5.00

Fond de premii

12

100108

341.20

Prima de vacanta

13

100109

67.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

1.00

Indemnizații de delegare

17

100113

7.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

1,286.40

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

4,224.10

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

3,031.10

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

74.70

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

759.40

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

225.20

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

133.70

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

5,085.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

1,239.00

Furnituri de birou

38

200101

78.80

Materiale pentru curățenie

39

200102

48.50

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

290.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

29.20

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

146.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

54.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

592.50

Reparații curente

48

2002

43.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

513.50

Hrana pentru oameni

50

200301

513.50

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

52

2004

27.00

Medicamente

53

200401

6.00

Materiale sanitare

54

200402

21.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

162.00

Lenjerie si accesorii de pat

59

200503

30.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

132.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

41.00

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

15.00

Deplasări in străinătate

63

200602

26.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

11.00

Consultanta si epertiza

67

2012

2.00

Pregătire profesionala

68

2013

36.00

Protecția muncii

69

2014

2.00

Alte cheltuieli

84

2030

3,008.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

3,008.00

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

60.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

60.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

60.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

6.887.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

6,887.00

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

6,887.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

200.00

Asociații si fundații

187

5911

200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1,942.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

1,942.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,942.00

Construcții

199

710101

736.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

137.00

Alte active fixe

202

710130

1,069.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-2.79

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-2.79

Capitolul 68

Subcapitolul 0204                                                                     Asistenta acordata persoanelor in varsta

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

760.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

740.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

350.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

274.00

Salarii de baza

5

100101

195.00

Salarii de merit

6

100102

2.00

Indemnizații de conducere

7

100103

5.00

Spor de vechime

8

100104

27.00

Fond de premii

12

100108

17.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

28.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

76.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

57.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

14.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.60

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

2.40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

390.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

70.50

Furnituri de birou

38

200101

0.50

Materiale pentru curățenie

39

200102

15.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

35.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

9.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

9.00

Reparații curente

48

2002

1.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

100.00

Hrana pentru oameni

50

200301

100.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

52

2004

24.00

Medicamente

53

200401

4.00

Materiale sanitare

54

200402

20.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

2.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

2.00

Pregătire profesionala

68

2013

2.00

Alte cheltuieli

84

2030

190.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

190.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

20.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

20.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

20.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

20.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0205

Asistenta sociala in caz de invaliditate


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

14,286.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

14,286.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

3

10

14,286.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

11,070.00

Salarii de baza

5

100101

8,500.00

Spor de vechime

8

100104

1,600.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

970.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

3,216.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

2,300.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

56.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

576.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

190.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

94.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0206                                                                          Asistenta sociala pentru familie si copii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

7,039.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

6,899.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

2,510.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

1,949.00

Salarii de baza

5

100101

1,134.00

Salarii de merit

6

100102

53.00

Indemnizații de conducere

7

100103

49.00

Spor de vechime

8

100104

205.00

Alte sporuri

10

100106

3.00

Ore suplimentare

11

100107

3.00

Fond de premii

12

100108

237.00

Prima de vacanta

13

100109

67.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

1.00

Indemnizații de delegare

17

100113

7.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

190.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

561.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

406.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

10.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

102.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

18.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

25.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

2,314.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

877.00

Furnituri de birou

38

200101

74.00

Materiale pentru curățenie

39

200102

17.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

115.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

11.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

131.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

39.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

490.00

Reparații curente

48

2002

30.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

52

2004

1.00

Medicamente

53

200401

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

25.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

25.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

41.00

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

15.00

Deplasări in străinătate

63

200602

26.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

11.00

Consultanta si epertiza

67

2012

2.00

Pregătire profesionala

68

2013

29.00

Alte cheltuieli

84

2030

1,298.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

1,298.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

2,075.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

2,075.00

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

2,075.00

CHELTUIELI DE CAPITAL {(cod 71+72+75)

196

70

140.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

140.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

140.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0211                                                                                                680211 Crese

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

3,555.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

3,182.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

1,540.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

1,197.00

Salarii de baza

5

100101

765.00

Salarii de merit

6

100102

10.00

Indemnizații de conducere

7

100103

27.00

Spor de vechime

8

100104

155.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

70.00

Alte sporuri

10

100106

5.00

Ore suplimentare

11

100107

1.00

Fond de premii

12

100108

70.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

94.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

343.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

249.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

6.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

62.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

16.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

1,642.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

256.00

Furnituri de birou

38

200101

4.00

Materiale pentru curățenie

39

200102

15.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

119.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

8.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

10.00

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

47

200130

90.00

Reparații curente

48

2002

12.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

350.00

Hrana pentru oameni

50

200301

350.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

52

2004

2.00

Medicamente

53

200401

1.00

Materiale sanitare

54

200402

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

135.00

Lenjerie si accesorii de pat

59

200503

30.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

105.00

Pregătire profesionala

68

2013

5.00

Protecția muncii

69

2014

2.00

Alte cheltuieli

84

2030

880.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

880.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

373.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

373.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

373.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

20.00

Alte active fixe

202

710130

353.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0215                                                                                     Prevenirea excluderii sociale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,743.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,743.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

3

10

88.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

68.50

Salarii de baza

5

100101

43.00

Salarii de merit

6

100102

1.60

Indemnizații de conducere

7

100103

2.40

Spor de vechime

8

100104

6.30

Fond de premii

12

100108

15.20

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

19.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

12.70

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

3.80

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

158.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

28.50

Furnituri de birou

38

200101

0.30

Materiale pentru curățenie

39

200102

1.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

15.50

Apa, canal, salubritate

41

200104

1.20

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

2.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

63.50

Hrana pentru oameni

50

200301

63.50

Alte cheltuieli

84

2030

66.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicî

92

203030

66.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

1,497.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

1,497.00

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

1,497.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0215 0-L                                                                                                 Ajutor social

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,497.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,497.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

1,497.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

1,497.00

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

1,497.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0215G>2_                                                                                      Cantine de ajutor social

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

246.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

246.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

88.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

68.50

Salarii de baza

5

100101

43.00

Salarii de merit

6

100102

1.60

Indemnizații de conducere

7

100103

2.40

Spor de vechime

8

100104

6.30

Fond de premii

12

100108

15.20

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

19.50

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

12.70

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.50

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

3.80

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

158.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

28.50

Furnituri de birou

38

200101

0.30

Materiale pentru curățenie

39

200102

1.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

15.50

Apa, canal, salubritate

41

200104

1.20

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

2.50

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

49

2003

63.50

Hrana pentru oameni

50

200301

63.50

Alte cheltuieli

84

2030

66.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

66.00

Capitolul 68

Subcapitolul 0250                                                      Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

5,602.21

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

4,196.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

40.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

31.40

Salarii de baza

5

100101

20.00

Salarii de merit

6

100102

1.00

Indemnizații de conducere

7

100103

3.00

Ore suplimentare

11

100107

1.00

Fond de premii

12

100108

2.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

4.40

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

8.60

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

6.40

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.20

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

32

100303

1.60

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.10

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

0.30

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

581.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

7.00

Materiale pentru curățenie

39

200102

0.50

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

5.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

47

200130

1.00

Alte cheltuieli

84

2030

574.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

574.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

114

51

60.00

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.39)

115

5101

60.00

Transferuri către instituții publice

116

510101

60.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

178

57

3,315.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

179

5702

3,315.00

Ajutoare sociale in numerar

180

570201

3,315.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)

184

59

200.00

Asociații si fundații

187

5911

200.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1,409.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

1,409.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,409.00

Construcții

199

710101

686.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

7.00

Alte active fixe

202

710130

716.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-2.79

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-2.79

Capitolul 70

Subcapitolul 02                                                                             Locuințe, servicii si dezvoltare publica

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

147,225.12

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

126,724.64

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 + 10.02+10.03)

3

10

4,400.00

Cheltuieli salariate in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

3,458.00

Salarii de baza

5

100101

1,965.00

Salarii de merit

6

100102

55.00

Indemnizații de conducere

7

100103

60.00

Spor de vechime

8

100104

330.00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

44.00

Ore suplimentare

11

100107

2.00

Fond de premii

12

100108

450.00

Prima de vacanta

13

100109

126.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

8.00

Indemnizații de delegare

17

100113

18.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

400.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

942.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

730.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

18.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

182.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

6.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

15,150.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

12,165.50

Furnituri de birou

38

200101

60.00

Materiale pentru curățenie

39

200102

61.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

5,012.50

Apa, canal, salubritate

41

200104

257.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

245.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

496.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

6,034.00

Reparații curente

48

2002

558.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 Ea 20.05.30)

57

2005

60.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

35.00

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

15.00

Deplasări in străinătate

63

200602

20.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

16,50

Pregătire profesionala

68

2013

20.00

Protecția muncii

69

2014

5.00

Alte cheltuieli

84

2030

2,290.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

2,290.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

107,174.64

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

107,174.64

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

103,253.03

Alte transferuri curente interne

135

550118

3,921.61

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

20,565.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

20,565.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

19,465.00

Construcții

199

710101

565.50

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

276.60

Alte active fixe

202

710130

18,622.90

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

1,100.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-64.52

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-64.52

Capitolul 70

Subcapitolul 0203                                                                               Dezvoltarea sistemului de locuințe

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01 +70+79+84)

1

9,679.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

9,679.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

9,679.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

9,679.00

Alte active fixe

202

710130

9,679.00

Capitolul 70

Subcapitolul 0205                                                                                           Alimentare cu apa

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

101,795.53

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

101,795.53

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

101,795.53

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

101,795.53

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

101,795.53

Capitolul 70

Subcapitolul 0206                                                                                  Iluminat public si electrificări rurale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,900.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

4,500.00

TITLUL îl BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

4,500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

4,500.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

4,500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

400.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

400.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

400.00

Alte active fixe

202

710130

400.00

Capitolul 70

Subcapitolul 0250                                          Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

30,850.59

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

20,429.11

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

3

10

4,400.00

Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01 la 10.01.30)

4

1001

3,458.00

Salarii de baza

5

100101

1,965.00

Salarii de merit

6

100102

55.00

Indemnizații de conducere

7

100103

60.00

Spor de vechime

8

100104

330,00

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

44.00

Ore suplimentare

11

100107

2.00

Fond de premii

12

100108

450.00

Prima de vacanta

13

100109

126.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

8,00

Indemnizații de delegare

17

100113

18.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

400.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)

29

1003

942.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

730.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

18.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

182.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

6.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

6.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

10,650.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

7,665.50

Furnituri de birou

38

200101

60.00

Materiale pentru curățenie

39

200102

61.00

încălzit, iluminat si forța motrice

40

200103

512,50

Apa, canal, salubritate

41

200104

257.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

45

200108

245.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

46

200109

496.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

6,034.00

Reparații curente

48

2002

558.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)

57

2005

60.00

Alte obiecte de inventar

60

200530

60.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

61

2006

35.00

Deplasări interne, detasari, transferări

62

200601

15.00

Deplasări in străinătate

63

200602

20.00

Cârti publicații si materiale documentare

66

2011

16.50

Pregătire profesionala

68

2013

20.00

Protecția muncii

69

2014

5.00

Alte cheltuieli

84

2030

2,290.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

2,290.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 +55.02)

126

55

5,379.11

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

5,379.11

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

1,457.50

Alte transferuri curente interne

135

550118

3,921.61

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

10,486.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

10,486.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

9,386.00

Construcții

199

710101

565.50

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

276.60

Alte active fixe

202

710130

8,543.90

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

1,100.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-64.52

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-64.52

Capitolul 74

Subcapitolul 02                                                                                                  Protecția mediului

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

12,096.17

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

11,881.17

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

8,500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 Ea 20.01.30)

37

2001

8,500.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

8,500.00

TITLUL VI) ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

3,381.17

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

3,381.17

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

3,381.17

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

215.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

215.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

215.00

Alte active fixe

202

710130

215.00

Capitolul 74

Subcapitolul 0205                                                                               Salubritate si gestiunea deșeurilor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

8,715.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,500.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

8,500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

8,500.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

8,500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

215.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

215.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

215.00

Alte active fixe

202

710130

215.00

Capitolul 74

Subcapitolul 0205"0&

Salubritate


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

8,500.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,500.00

TITLUL II BUNURI Si SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

8,500.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

8,500.00

Apa, canal, salubritate

41

200104

8,500.00

Capitolul 74

Subcapitolul 0205 O 2j                                                                Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

215.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

215.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

215.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

215.00

Alte active fixe

202

710130

215.00

Capitolul 74

Subcapitolul 0206                                                                          Canalizarea si tratarea apelor reziduale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

3,381.17

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

3,381.17

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

3,381.17

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

3,381.17

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

3,381.17

Capitolul 80

Subcapitolul 02                                                       8002 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

18,994.61

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

16,692.50

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

16,692.50

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

13,331.00

Finanțarea național? **)

143

560101

13,331.00

Programe Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI)

166

5608

3,361.50

Finanțarea național? **)

167

560801

3,361.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,302.11

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

2,302.11

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,932.15

Alte active fixe

202

710130

1,932.15

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

369.96

Capitolul 80

Subcapitolul 0201jQ                                                     80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

18,994.61

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

16,692.50

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

16,692.50

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR )

142

5601

13,331.00

Finanțarea național? **)

143

560101

13,331.00

Programe Instrumentul European de Vecin?tate ?i Parteneriat (ENPI)

166

5608

3,361.50

Finanțarea național? **)

167

560801

3,361.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

2,302.11

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

2,302.11

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

1,932.15

Alte active fixe

202

710130

1,932.15

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

369.96

Capitolul 81

Subcapitolul 02                                                                                             Combustibili si energie

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

40,200.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

39,500.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

108

40

34,200.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

109

4003

11,200.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

110

4020

23,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

5,300.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

5,300.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

5,300.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

700.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

700.00

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.30)

198

7101

700.00

Alte active fixe

202

710130

700.00

Capitolul 81

Subcapitolul 0206                                                                                                  Energie termica

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

40,200.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

39,500.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

108

40

34,200,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

109

4003

11,200.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

110

4020

23,000.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

5,300.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

5,300.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

5,300.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

700.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

700.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

700.00

Alte active fixe

202

710130

700.00

Capitolul 84

Subcapitolul 02                                                                                                       Transporturi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

65,298.10

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

56,020.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

23,000.00

Reparații curente

48

2002

23,000.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

108

40

19,300.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

109

4003

19,300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

3,720.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 Ea 55.01.42)

127

5501

3,720.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

3,720.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabiîe (FEN) postaderare

141

56

10,000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR )

142

5601

10,000.00

Finanțarea național? **)

143

560101

10,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,756.38

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

4,756.38

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

4,756.38

Alte active fixe

202

710130

4,756.38

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

209

79

5,000.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

214

81

5,000.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

215

8101

5,000.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

218

810105

5,000.00

TITLUL XVII PLATE EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-478.28

Plăti efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-478.28

Capitolul 84

Subcapitolul 0203                                                                                                  Transport rutier

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

65,298,10

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

56,020.00

TITLUL l) BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

23,000.00

Reparații curente

48

2002

23,000.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

108

40

19,300.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

109

4003

19,300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55,01+55,02)

126

55

3,720.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

3,720.00

Investiții ale agentilor economici cu capital de stat

132

550112

3,720.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

10,000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

10,000,00

Finanțarea național? **)

143

560101

10,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,756,38

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

4,756.38

Active fixe (cod 71.01,01 la 71.01.30)

198

7101

4,756.38

Alte active fixe

202

710130

4,756.38

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

209

79

5,000.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81,01+81.02)

214

81

5,000.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

215

8101

5,000.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

218

810105

5,000.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-478.28

Plăti efectuate in anii prec, si recup in anul curent

225

8501

-478.28

Capitolul 84

Subcapitolul 0203                                                                                         Transport în comun

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

23,020.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

23,020.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.01 la 40.30)

108

40

19,300.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

109

4003

19,300.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)

126

55

3,720.00

A. Transferuri interne (cod 55.01.03 la 55.01.42)

127

5501

3,720.00

Investiții ale agentiîor economici cu capital de stat

132

550112

3,720.00

Buget 2006 - © Indeco Soft - Licențiat pentru PRIMĂRIA ORAOEA

Capitolul 84

Subcapitolul 0203 cS                                                                                                   Străzi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

42,278.10

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

33,000.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

23,000.00

Reparații curente

48

2002

23,000.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

141

56

10,000.00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional? (FEDR)

142

5601

10,000.00

Finanțarea național? **)

143

560101

10,000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,756.38

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

4,756.38

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

4,756.38

Alte active fixe

202

710130

4,756.38

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

209

79

5,000.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

214

81

5,000.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01 la 81.01.06)

215

8101

5,000.00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

218

810105

5,000.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

224

84

-478.28

Pîati efectuate in anii prec. si recup in anul curent

225

8501

-478.28

Capitolul 84

Subcapitolul 06

8406 Transporturi


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

100,850.68

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

100,850.68

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

100,850.68

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

100,850.68

Alte active fixe

202

710130

100,850.68

Capitolul 84

Subcapitolul 06030Z»                                                                         84060302 Transport în comun

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

60,310.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

60,310.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

60,310.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

60,310.00

Alte active fixe

202

710130

60,310.00

Capitolul 84

Subcapitolul 06030‘jJ)

84060303 Străzi


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

40,540.68

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

40,540.68

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

40,540.68

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

40,540.68

Alte active fixe

202

710130

40,540.68

Capitolul 84

Subcapitolul 07                                                                                                       Transporturi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

532.32

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

532.32

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

532.32

Active fixe (cod 71,01.01 la 71.01.30)

198

7101

532.32

Alte active fixe

202

710130

532.32

Capitolul 84

Subcapitolul 07030^                                                                                          84070303 Străzi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

532.32

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

532.32

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

532.32

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

532.32

Alte active fixe

202

710130

532.32

Capitolul 51

Subcapitolul 08                                                                                     Autoritati publice si acțiuni externe

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

650.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

100.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

100.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

100.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

100.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

550.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

550.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

550.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

550.00

VICEPRIMAR

ROZALIA BIRO


DIRECTOR EXECUTIV EDUARD FLOREA

Capitolul 51

Subcapitolul 0801                                                                                              Autoritati executive

- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

650.00

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

100.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20,01 la 20.30)

36

20

100.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)

37

2001

100.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

47

200130

100.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

550.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

550.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

550.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

550.00

Capitolul 68

Subcapitolul 08                                                                                  6808 Asigurări si asistenta sociala

VICEPRIMAR

ROZALIA BIRO


- mii iei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

93.50

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

93.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

93.50

Alte cheltuieli

84

2030

93.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

93.50

DIRECTOR EXECUTIV EDUARD FLOREA

Capitolul 68

Subcapitolul 0815

68081550 Alte cheltuieli in domeniul excluderii sociale


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

93.50

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

93.50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)

36

20

93.50

Alte cheltuieli

84

2030

93.50

Alte cheltuieli cu bunuri si servici

92

203030

93.50

Capitolul 70

Subcapitolul 08                                                                        7008 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

VICEPRIMAR

ROZALIA BIRO


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,874.63

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,874.63

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

4,874.63

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

4,874.63

Alte active fixe

202

710130

4,874.63

DIRECTOR EXECUTIV EDUARD FLOREA

Capitolul 70

Subcapitolul 0850                                             00850 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării co

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

4,874.63

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

4,874.63

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

4,874.63

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

4,874.63

Alte active fixe

202

710130

4,874.63

Capitolul 80

Subcapitolul 08                                                    8008 Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

VICEPRIMAR

ROZALIA BIRO


- mii lei

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

92.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

92.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

92.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

92.50

Alte active fixe

202

710130

92.50

DIRECTOR EXECUTIV EDUARD FLOREA

Capitolul 80

Subcapitolul 0801 {O „                                                    80080110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

92.50

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

92.50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

92.50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

92.50

Alte active fixe

202

710130

92.50

Capitolul 54

Subcapitolul 10                                                                                           Alte servicii publice generale

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

2,530.95

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

2,522.45

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

1,550.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

1,263.00

Salarii de baza

5

100101

559.00

Salarii de merit

6

100102

24.81

Indemnizații de conducere

7

100103

30.00

Spor de vechime

8

100104

86.50

Alte sporuri

10

100106

49.00

Ore suplimentare

11

100107

4.00

Fond de premii

12

100108

124.69

Prima de vacanta

13

100109

54.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

215.00

Indemnizații de delegare

17

100113

1.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

115.00

Contribuții

29

1003

287.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

211.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

8.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

60.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

4,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

4,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

972.45

Bunuri si servicii

38

2001

331.721

Furnituri de birou

39

200101

52.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

12.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

34.50

Apa, canal, salubritate

42

200104

1.92

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

82.30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

145.00

Reparații curente

49

2002

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

9.50

Alte obiecte de inventar

61

200530

9.50

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

4.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

4.00

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

0.70

Protecția muncii

70

2014

0.50

Alte cheltuieli

85

2030

621.03

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

621.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

8.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

8.50

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

8.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

8.50

Capitolul 54

Subcapitolul 1010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

2,530.95

A, CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

2,522.45

TITLUL l. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

1,550.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

1,263.00

Salarii de baza

5

100101

559.00

Salarii de merit

6

100102

24.81

Indemnizații de conducere

7

100103

30.00

Spor de vechime

8

100104

86.50

Alte sporuri

10

100106

49.00

Ore suplimentare

11

100107

4.00

Fond de premii

12

100108

124.69

Prima de vacanta

13

100109

54.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

215.00

Indemnizații de delegare

17

100113

1.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

115.00

Contribuții

29

1003

287,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

211.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

8.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

60.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

4.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

4.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

972.45

Bunuri si servicii

38

2001

331.72

Furnituri de birou

39

200101

52.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

12.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

34.50

Apa, canal, salubritate

42

200104

1.92

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

82.30

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

4.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

145.00

Reparații curente

49

2002

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

9.50

Alte obiecte de inventar

61

200530

9.50

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

4.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

4.00

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

0.70

Protecția muncii

70

2014

0.50

Alte cheltuieli

85

2030

621.03

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

621.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

8.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

8.50

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

8.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

8.50

Buget 2006 - © Indeco Soft - Lscentfat penttu PRIM AR! A ORAD&A

Capitolul 61

Subcapitolul 10                                                                               Ordine publica si siguranța naționala

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

8,040.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

7,050.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

4,000.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

3,114.52

Salarii de baza

5

100101

1,344.82

Salarii de merit

6

100102

73.23

Indemnizații de conducere

7

100103

52.21

Spor de vechime

8

100104

220.54

Alte sporuri

10

100106

714.48

Ore suplimentare

11

100107

100.00

Fond de premii

12

100108

186.14

Prima de vacanta

13

100109

98.75

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

25.34

Indemnizații de delegare

17

100113

21.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

278.01

Contribuții

29

1003

885.48

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

635.81

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

17.18

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

178.71

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

24.57

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

29.21

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

3,050.00

Bunuri si servicii

38

2001

426.50

Furnituri de birou

39

200101

10.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

2.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

45.00

Apa, canal, salubritate

42

200104

8.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

112.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

43.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

206.00

Reparații curente

49

2002

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

929.00

Uniforme si echipamente

59

200501

725.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

204.00

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

7.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

7.00

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

1.20

Pregătire profesionala

69

2013

62.00

Protecția muncii

70

2014

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

71

2015

5.00

Alte cheltuieli

85

2030

1,607.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

1,607.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

990.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

990.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

990.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

298

710102

766.65

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

195.85

Alte active fixe

300

710130

27.50

Capitolul 61

Subcapitolul 1003®l(                                                                                            Politia comun,tara

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

8,040.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

7,050.00

TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

4,000.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

3,114.52

Salarii de baza

5

100101

1,344.82

Salarii de merit

6

100102

73.23

Indemnizații de conducere

7

100103

52.21

Spor de vechime

8

100104

220.54

Alte sporuri

10

100106

714.48

Ore suplimentare

11

100107

100.00

Fond de premii

12

100108

186.14

Prima de vacanta

13

100109

98.75

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

25.34

Indemnizații de delegare

17

100113

21.00

Alte drepturi salariale în bani

21

100130

278.01

Contribuții

29

1003

885.48

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

635.81

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

17.18

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

178.71

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

24.57

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

29.21

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

3,050.00

Bunuri si servicii

38

2001

426.50

Furnituri de birou

39

200101

10.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

2.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

45.00

Apa, canal, salubritate

42

200104

8.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

112.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

43.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

206.00

Reparații curente

49

2002

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

929.00

Uniforme si echipamente

59

200501

725.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

204.00

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

7.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

7.00

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

1.20

Pregătire profesionala

69

2013

62.00

Proiecția muncii

70

2014

2,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

71

2015

5.00

Alte cheltuieli

85

2030

1,607.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

1,607.30

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

990.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

990.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

990.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

298

710102

766.65

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

195.85

Alte active fixe

300

710130

27.50

Capitolul 65

Subcapitolul 10

6510 Invatamant


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

12,487.10

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

12,260.30

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

1,471.52

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

1,155.85

Salarii de baza

5

100101

278.72

Salarii de merit

6

100102

2.00

Indemnizații de conducere

7

100103

9.00

Spor de vechime

8

100104

43.10

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

16.00

Alte sporuri

10

100106

4.00

Ore suplimentare

11

100107

41.00

Fond de premii

12

100108

28.41

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

170.00

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

319.62

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

160.00

Indemnizații de delegare

17

100113

14.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

70.00

Contribuții

29

1003

315.67

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

206.07

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

15.45

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

63.63

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

14.44

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

16.08

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

10,788.78

Bunuri si servicii

38

2001

1,165.46

Furnituri de birou

39

200101

32.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

62.00

Carburanți si lubrifianti

43

200105

6.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

36.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

41.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

987.46

Hrana

50

2003

8,788.08

Hrana pentru oameni

51

200301

8,788.08

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

6.40

Materiale sanitare

55

200402

6.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

453.30

Uniforme si echipamente

59

200501

1.00

Lenjerie si accesorii de pat

60

200503

52.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

400.30

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

21.50

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

21.50

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

13.50

Pregătire profesionala

69

2013

26.00

Protecția muncii

70

2014

1.00

Alte cheltuieli

85

2030

313.54

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

313.54

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

226.80

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

226.80

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

226.80

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

166.30

Alte active fixe

300

710130

60.50

Capitolul 65 Subcapitolul 1003

65100301 învățământ preșcolar


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

6,320.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

6,320.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

6,320.00

Hrana

50

2003

6,320.00

Hrana pentru oameni

51

200301

6,320.00

Capitolul 65 Subcapitolul 1004

651004 învățământ secundar


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

2,224.93

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

2,041.43

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

838.79

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

655.84

Salarii de baza

5

100101

134.02

Spor de vechime

8

100104

4.00

Ore suplimentare

11

100107

36.00

Fond de premii

12

100108

10.00

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

170.00

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

252.82

Indemnizații de delegare

17

100113

14.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

35.00

Contribuții

29

1003

182.95

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

117.83

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

10.24

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

35.81

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

10.03

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

9.04

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

1,202.64

Bunuri si servicii

38

2001

605.75

Furnituri de birou

39

200101

28.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

23.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

27.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

33.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

494.25

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

0.40

Materiale sanitare

55

200402

0.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

298.30

Uniforme si echipamente

59

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

297.30

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

19.50

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

19.50

Cârti publicații si materiale documentare

67

2011

13.50

Pregătire profesionala

69

2013

26.00

Protecția muncii

70

2014

1.00

Alte cheltuieli

85

2030

238.19

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

238.19

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

183.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

183.50

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

183.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

148.50

Alte active fixe

300

710130

35.00

Buget 2000 - © hideco Soft - Ucentiot pentru PRIMĂRIA ORZO-A

Capitolul 65

Subcapitolul 1004                                                                       65100401 învățământ secundar inferior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

257.79

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

245.79

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

99.10

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

77.02

Salarii de baza

5

100101

64.02

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

6.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

7.00

Contribuții

29

1003

22.08

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

13.86

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

1.80

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

4.09

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1.07

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

1.26

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

146.69

Bunuri si servicii

38

2001

74.95

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

4.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

70.45

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

59.50

Alte obiecte de inventar

61

200530

59.50

Alte cheltuieli

85

2030

12.24

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

12.24

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

12.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

12.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

12.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

12.00

Capitolul 65

Subcapitolul 1004                                                                      651 00402 învățământ secundar superior

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

1,792.14

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

1,655.64

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

704.69

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

553.82

Salarii de baza

5

100101

67.00

Spor de vechime

8

100104

4.00

Ore suplimentare

11

100107

14.00

Fond de premii

12

100108

10.00

Fond pentru posturile ocupate prin cumul

14

100110

170.00

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

246.82

Indemnizații de delegare

17

100113

14.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

28.00

Contribuții

29

1003

150.87

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

98.97

Contribuții de asigurări de soma]

31

100302

7.44

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

29.72

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

7.96

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

6.78

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

950.95

Bunuri si servicii

38

2001

440.80

Furnituri de birou

39

200101

28.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

23.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

27.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

29.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

333.80

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

0.40

Materiale sanitare

55

200402

0.40

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

223.80

Uniforme si echipamente

59

200501

1.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

222.80

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

19.50

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

19.50

Carii publicații si materiale documentare

67

2011

13.50

Pregătire profesionala

69

2013

26.00

Protecția muncii

70

2014

1.00

Alte cheltuieli

85

2030

225.95

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

225.95

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

136.50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

136.50

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

136.50

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

136.50

Capitolul 65

Subcapitolul 1004                                                                             65100403 Invatamant profesional

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

175,00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

140.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

35,00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

25.00

Salarii de baza

5

100101

3.00

Ore suplimentare

11

100107

22.00

Contribuții

29

1003

10.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

5,00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

1,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

2.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

1.00

TITLUL II, BUNURI SI SERVICII

37

20

105.00

Bunuri si servicii

38

2001

90,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

90.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

15,00

Alte obiecte de inventar

61

200530

15.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

35,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

35.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

35.00

Alte active fixe

300

710130

35.00

Capitolul 65

Subcapitolul 1005                                                                                 651005 învățământ postliceal

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

687.01

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

653.71

TITLUL l. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

508.45

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

399.31

Salarii de baza

5

100101

84.00

Salarii de merit

6

100102

2.00

Indemnizații de conducere

7

100103

9.00

Spor de vechime

8

100104

28.60

Alte sporuri

10

100106

4.00

Fond de premii

12

100108

14.91

Fond aferent plătii cu ora

15

100111

66.80

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

160.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

30.00

Contribuții

29

1003

109.14

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

74.30

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

3.09

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

24.01

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

2.81

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

4.93

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

145.26

Bunuri si servicii

38

2001

73.26

Furnituri de birou

39

200101

2.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

7.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

4.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

55.26

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

2.00

Materiale sanitare

55

200402

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

38.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

38.00

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

2.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

2.00

Alte cheltuieli

85

2030

30.00

Alte cheltuieli cu bunuri sî servicii

94

203030

30.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

33.30

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

33.30

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

33.30

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

7.80

Alte active fixe

300

710130

25.50

Capitolul 65

Subcapitolul 1011                                                                         651011 Servicii auxiliare pentru educație

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

3,255.16

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

3,245.16

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

124.28

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

100.70

Salarii de baza

5

100101

60.70

Spor de vechime

8

100104

10.50

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

16.00

Ore suplimentare

11

100107

5.00

Fond de premii

12

100108

3.50

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

5.00

Contribuții

29

1003

23.58

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

13.94

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

2.12

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

3.81

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1.60

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

2.11

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

3,120.88

Bunuri si servicii

38

2001

486.45

Furnituri de birou

39

200101

2.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

32.00

Carburanți si iubrifianti

43

200105

6.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

5.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

3.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

437.95

Hrana

50

2003

2,468.08

Hrana pentru oameni

51

200301

2,468.08

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

4,00

Materiale sanitare

55

200402

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

117.00

Lenjerie si accesorii de pat

60

200503

52.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

65.00

Alte cheltuieli

85

2030

45.35

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

45.35

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

10.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

10.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

10.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

10.00

Capitolul 65

Subcapitolul 1011                                                                        65101103 Internate si cantine pentru elevi

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

2,645.16

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

2,635.16

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

64.28

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

50.00

Salarii de baza

5

100101

24.00

Spor de vechime

8

100104

3.50

Sporuri pentru condiții de munca

9

100105

16.00

Fond de premii

12

100108

1.50

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

5.00

Contribuții

29

1003

14.28

Contribuții de asigurați sociale de stat

30

100301

8.44

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

1.22

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

2.26

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1.15

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

1.21

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

2,570.88

Bunuri si servicii

38

2001

396.45

Furnituri de birou

39

200101

2.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

32.00

Carburanți si lubrifianti

43

200105

6.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

5.50

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

3.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

347.95

Hrana

50

2003

2,018.08

Hrana pentru oameni

51

200301

2,018.08

Medicamente si materiale sanitare

53

2004

4.00

Materiale sanitare

55

200402

4.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

107.00

Lenjerie si accesorii de pat

60

200503

52.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

55.00

Alte cheltuieli

85

2030

45.35

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

45.35

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

10.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

10.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

10.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

299

710103

10.00

Capitolul 65

Subcapitolul 1011                                                                                       65101130 Alte servicii auxiliare

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

610.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

610.00

TITLUL l. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

60.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

50.70

Salarii de baza

5

100101

36.70

Spor de vechime

8

100104

7.00

Ore suplimentare

11

100107

5.00

Fond de premii

12

100108

2.00

Contribuții

29

1003

9.30

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

5.50

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

1.55

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.45

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

0.90

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

550.00

Bunuri si servicii

38

2001

90.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

90.00

Hrana

50

2003

450.00

Hrana pentru oameni

51

200301

450.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

10.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

10.00

Capitolul 67

Subcapitolul 10                                                                                              Cultura, recreere si religie

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

8,226.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

8,210.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

809.50

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

639.85

Salarii de baza

5

100101

315.45

Salarii de merit

6

100102

7.70

Indemnizații de conducere

7

100103

18.45

Spor de vechime

8

100104

60.85

Alte sporuri

10

100106

12.95

Fond de premii

12

100108

41.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

117.00

Indemnizații de delegare

17

100113

8.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

58.45

Contribuții

29

1003

169.65

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

120.41

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

3.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

36.85

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

3.42

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

5.57

TITLUL II. BUNURI Si SERVICII

37

20

7,400.50

Bunuri si servicii

38

2001

6,485.50

Furnituri de birou

39

200101

9.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

3.00

Încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

57.00

Apa, canal, salubritate

42

200104

4.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

50.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

5,963.50

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

399.00

Reparații curente

49

2002

15.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

12.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

12.00

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

18.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

12.00

Deplasări in străinătate

64

200602

6.00

Pregătire profesionala

69

2013

6.00

Alte cheltuieli

85

2030

864.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

864.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

16.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

16.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

16.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

298

710102

16.00

Capitolul 67

Subcapitolul 1003                                                                                                  Case de cultura

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

960.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

960.00

TITLUL |. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

210.00

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

162.00

Salarii de baza

5

100101

67.00

Indemnizații de conducere

7

100103

8.00

Spor de vechime

8

100104

13.00

Fond de premii

12

100108

14.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

47.00

Alte drepturi salariate in bani

21

100130

13.00

Contribuții

29

1003

48.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

32.00

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

12.00

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1.50

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

1.50

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

750.00

Bunuri si servicii

38

2001

107.00

Furnituri de birou

39

200101

3.00

Materiale pentru curățenie

40

200102

3.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

53.00

Apa, canal, salubritate

42

200104

2.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

25.00

Reparații curente

49

2002

15.00

Alte cheltuieli

85

2030

628.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

628.00

Capitolul 67

Subcapitolul 1005

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

7,266.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

7,250.00

TITLUL 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

599.50

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

477.85

Salarii de baza

5

100101

248.45

Salarii de merit

6

100102

7.70

Indemnizații de conducere

7

100103

10.45

Spor de vechime

8

100104

47.85

Alte sporuri

10

100106

12.95

Fond de premii

12

100108

27.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

16

100112

70.00

Indemnizații de delegare

17

100113

8.00

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

45.45

Contribuții

29

1003

121.65

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

88.41

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

2.40

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

24.85

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

1.92

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

4.07

TITLUL ÎL BUNURI SI SERVICII

37

20

6,650.50

Bunuri si servicii

38

2001

6,378.50

Furnituri de birou

39

200101

6.00

încălzit, iluminat si forța motrice

41

200103

4.00

Apa, canal, salubritate

42

200104

2.00

Posta, telecomunicații, radio, televizor, internet

46

200108

34.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

5,958.50

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48

200130

374.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

12.00

Alte obiecte de inventar

61

200530

12,00

Deplasări, detasari, transferări

62

2006

18.00

Deplasări interne, detasari, transferări

63

200601

12.00

Deplasări in străinătate

64

200602

6.00

Pregătire profesionala

69

2013

6.00

Alte cheltuieli

85

2030

236.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

236.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)

294

70

16.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

295

71

16.00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

296

7101

16.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

298

710102

16.00

Capitolul 83

Subcapitolul 10                                                                     Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

100.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

100.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

100.00

Bunuri si servicii

38

2001

100.00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

100.00

Capitolul 83

Subcapitolul 1003                                                                               Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

100.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

100.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

100.00

Bunuri si servicii

38

2001

100.00

Alte bunuri st servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

100.00

Capitolul 87

Subcapitolul 10

Alte acțiuni economice


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

50.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

50.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

25.25

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

20.17

Salarii de baza

5

100101

13.22

Spor de vechime

8

100104

2.59

Fond de premii

12

100108

3.98

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

0.38

Contribuții

29

1003

5.08

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

3.67

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.01

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32

100303

1.12

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.10

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

0.18

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

24.75

Bunuri si servicii

38

2001

2.73

Furnituri de birou

39

200101

0.96

Materiale pentru curățenie

40

200102

0.45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

0.31

Alte bunuri si servicii pentru intretînere si funcționare

48

200130

1.01

Hrana

50

2003

6.88

Hrana pentru oameni

51

200301

6.88

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

3.26

Alte obiecte de inventar

61

200530

3.26

Alte cheltuieli

85

2030

11.88

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

11.88

Capitolul 87

Subcapitolul 1050                                                                                      Alte acțiuni economice

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)

1

50.00

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59)

2

01

50.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

25.25

Cheltuieli cu salariile in bani

4

1001

20.17

Salarii de baza

5

100101

13.22

Spor de vechime

8

100104

2.59

Fond de premii

12

100108

3.98

Alte drepturi salariale in bani

21

100130

0.38

Contribuții

29

1003

5.08

Contribuții de asigurări sociale de stat

30

100301

3.67

Contribuții de asigurări de șomaj

31

100302

0.01

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

32

100303

1.12

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

33

100304

0.10

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35

100306

0.18

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

37

20

24.75

Bunuri si servicii

38

2001

2.73

Furnituri de birou

39

200101

0.96

Materiale pentru curățenie

40

200102

0.45

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

47

200109

0.31

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

48

200130

1.01

Hrana

50

2003

6.88

Hrana pentru oameni

51

200301

6.88

Bunuri de natura obiectelor de inventar

58

2005

3.26

Alte obiecte de inventar

61

200530

3.26

Alte cheltuieli

85

2030

11.88

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

94

203030

11.88

Capitolul 51

Subcapitolul 11                                                                                     Autoritati publice si acțiuni externe

VICEPRIMAR

ROZALIA BIRO


- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

218.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

218.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

218.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

218.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200

710102

14.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

74.00

Alte active fixe

202

710130

130.00

DIRECTOR EXECUTIV EDUARD FLOREA

Capitolul 51

Subcapitolul 1101^/b                                                                                           Autoritati executive

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

218.00

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

218.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

218.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

218.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

200

710102

14.00

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

201

710103

74.00

Alte active fixe

202

710130

130.00

Capitolul 65

Subcapitolul 11                                                                                                         Invatamant

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

1,267.94

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

1.267.94

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)

197

71

1,267.94

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

294.08

Construcții

199

710101

18.25

Alte active fixe

202

710130

275.83

Reparații capitale aferente activelor fixe

205

7103

973.86

VICEPRIMAR                                              DIRECTOR EXECUTIV

ROZALIA BIRO                                               EDUARD FLOREA

Capitolul 65

Subcapitolul 1103                                                                                        învățământ preșcolar

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Cod rând

Cod indicator

Anual

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)

1

354.83

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)

196

70

354.83

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.02+71.03)

197

71

354.83

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)

198

7101

236.23

Construcții

199

710101

18.25

Alte active fixe

202

710130

217.98

Reparații capitale aferente activelor fixe

205</