Hotărârea nr. 288/2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare al Compartimentului Management Spitale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Management Spitale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 111.071 din data de 26.03.2009 întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Management Spitale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 173 din 26.02.2009 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea în baza căreia s-a înființat Compartimentul Management Spitale, începând cu data de 01.03.2009

În baza art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.a și art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Management Spitale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Resurse Umane

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Spitalul Clinic Municipal ,, Gavril Curteanu “ Oradea

 • -  Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie ,, Dr. Alexandru Nemeș-senior “ Oradea

 • -  Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

 • -  Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009                                CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.288.                                                  SECRETAR

Ionel Vila

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE PENTRU COMPARTIMENTUL MANAGEMENT SPITALE

CAPITOLUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.1 Obiectul de activitate al Compartimentului Management Spitale îl constituie:

 • -      asigurarea unui management eficient și eficace în unitățile sanitare

publice pentru care se transferă managementul asistenței medicale, conform O.U.G. nr. 162/2008;

 • -      controlul modului de utilizare de către spitale a fondurilor alocate;

 • -      activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistența medicală din domeniul său de competență.

Autoritatea administrației publice locale, prin structura cu atribuții specifice în domeniu, are următoarele competențe:

 • - aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea în normativele de personal și în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat;

 • - aprobă modificarea statelor de funcții aprobate;

 • - aprobă organigrama și modificarea acesteia;

 • -   înaintează Ministerului Sănătății, în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii pentru unitățile sanitare cu paturi al căror management a fost transferat, pentru aprobarea acestora.

CAPITOLUL II STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art.2 Compartimentul Management Spitale, în cadrul structurii organizatorice -organigrama în vigoare - a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, cuprinde o structură de 3 funcții contractuale de execuție (consilier, gr. prof. S IA, prevăzute cu studii economice, medicale și juridice), pe durată determinată, în perioada desfășurării fazei pilot de transfer către autoritățile administrației publice locale a managementului asistenței medicale acordate în unele unități sanitare.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII, COMPETENȚE ȘI RESPONSABILITĂȚI

Art.3.In vederea realizării obiectului său de activitate Compartimentul Management Spitale are în administrare următoarele unități sanitare publice cu paturi:

 • -  Spitalul Clinic Municipal ,, Gavril Curteanu “ Oradea

 • -  Spitalul Clinic de Obstetrică-ginecologie ,, Dr. Alexandru Nemeș-senior “ Oradea

 • -  Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

 • -  Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Art.4 Pentru realizarea obiectului să u de activitate Compartimentul Management Spitale are următoarele atribuții:

 • -  supune spre aprobare Consiliului Local al municipiului Oradea proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al unităților sanitare cu paturi transferate, la propunerea managerului spitalului, conform legii;

 • -  prezintă Consiliului Local situația bugetară, financiară, medicală a spitalelor din proiectul pilot pe baza situaților trimestriale întocmite și transmise de către managerii de spitale;

 • -  îndeplinește formalitățile necesare pentru elaborarea si întocmirea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;

 • -  propune măsuri de redresare a activității medicale și financiar - bugetare, acolo unde este cazul, cu strategii concrete pentru atingerea obiectivului de eficiență maximă a managementului spitalicesc, cu respectarea structurii organizatorice actuale;

 • -  stabilește și propune politica sanitară spitalicească la nivelul municipiului, prin colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Bihor, Consiliul Județean Bihor, Colegiul Medicilor, Ordinul Asistentelor, Sindicatul Sanitas, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor, Medicii de Familie, Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie;

 • -  sprijină dezvoltarea instituțională a unităților sanitare publice aflate în administrare și urmărește integrarea acestora în programele de dezvoltare socio - economică la nivelul comunităților locale;

 • -  asigură managementul asistenței medicale prin:

 • -  evaluarea indicatorilor privind activitatea desfășurată în unitățile sanitare publice cu paturi aflate în domeniul său de competență, conform legii;

 • -  activitatea de soluționare legală a petițiilor cu privire la asistenta medicala din unitățile sanitare din domeniul său de competenta;

 • -  asigură controlul de fond al unităților sanitare, în colaborare cu celelalte compartimente ale Primăriei municipiului Oradea și cu reprezentanți ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor;

 • -  evaluarea, coordonarea și monitorizarea modului de asigurare a asistenței medicale curative din unitățile sanitare aflate în administrare, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistența medicală a oricărei persoane în conformitate cu prevederile legale;

 • -   urmărirea aplicării criteriilor de control al calității serviciilor medicale, conform prevederilor legale;

 • -  evaluarea resurselor umane de la nivelul asistenței medicale în relație cu nevoile comunitare identificate prin acțiuni specifice;

 • -  reglementează funcționarea optimă a unităților sanitare publice aflate în administrare în vederea asigurării eficienței și calității actului medical;

 • -  răspunde de actualizarea permanentă a evidenței unităților sanitare publice aflate în administrare;

 • -  analizează nevoile de servicii medicale ale populației ;

 • -  analizează propunerile managerilor unităților din administrare privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare, schimbarea sediului și a denumirii acestora, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu avizul conform al Ministerului Sănătății;

 • -  organizează evidența parteneriatelor public-privat și asigură sprijin local în implementarea strategiei municipalității de participare a sectorului privat la îmbunătățirea performanței sectorului sanitar în conformitate cu prevederile legale;

 • -  analizează și rezolvă sesizările și reclamațiile referitoare la asigurarea asistenței medicale a populației în unitățile sanitare cu paturi aflate în subordine, după repartizarea acestora de către conducerea Primăriei Municipiului Oradea;

 • -  înaintează Primarului propunerea de control în unitățile sanitare cu paturi aflate în subordine și întocmește rapoartele de evaluare;

 • -  propune schimbarea managerilor unităților sanitare aflate în administrare, în condițiile legii, în urma evaluarilor și/sau controalelor efectuate care justifică această propunere, în urma rapoartelor trimestriale;

 • -  propune încheierea contractelor pentru derularea de activități curente cu terți agenți economici, conform legii;

 • -  participă la identificarea căilor de îmbunătățire a indicatorilor de performanță specifici, împreună cu managementul unităților sanitare aflate în subordine;

 • -  coordonează organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de manageri la unitățile sanitare aflate în administrare, în condițiile legii;

 • -  propune strategii de dezvoltare a unităților sanitare aflate în administrare, în funcție de nevoile identificate;

 • -  evaluează posibilitatea de accesare a fondurilor europene disponibile pe acest domeniu;

 • -  dezvoltă și coordonează activități de recuperare medicală.

Relații interne:

PRIMAR/VICEPRIMAR

 • •  primește rapoarte privind activitatea compartimentului;

 • •  transmite dispoziții și corespondență ce vizează sfera de activitate a compartimentului ;

 • •  primește spre semnare: rapoarte de specialitate, răspunsuri la adrese privind sesizări ale cetățenilor, etc.;

RELAȚII CU DIRECȚIILE /SERV./BIR. ȘI COMP. DIN CADRUL PRIMĂRIEI:

9                        9                               7

 • •  Direcția Economică, Direcția Dezvoltare Durabilă, Finanțări Externe, Serviciul Relații cu Publicul, Biroul Resurse Umane, Cabinet Primar, Biroul de Presă.

Relații externe:

CU CETATENII:

 • •  transmit sesizari/petiții privind asistenta medicală din unitățile sanitare

 • •  primesc răspunsuri la sesizarile/petițiile depuse

CU ALTE INSTITUTII SI AUTORITATI:

 • •  Ministerul Sănătății

 • •  Direcția de Sănătate Publică Bihor

 • •  Instituția Prefectului - jud. Bihor

 • •  Consiliul Județean Bihor

 • •  Administrația Imobiliară Oradea

 • •  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • •  Colegiul Medicilor

 • •  Ordinul Asistentelor

 • •  Sindicatul Sanitas

 • •  Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bihor

 • •  Universitatea Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie

  Nr.crt.

  Act normativ

  Denumirea actului normativ

  Monitorul oficial/

  Data publicării

  Constituția României

  J

  1.

  L 215 / 2001

  Legea administrației publice locale -republicata și actualizată

  M.O.123/2007

  2.

  L 477 / 2004

  privind codul de conduită a persoanelor contractuale din autoritățile și instituțiile publice.

  MO 1105 / 2004

  3.

  O 27 / 2002

  privind reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

  MO 84 / 2002

  4.

  L 233 / 2002

  pentru     aprobarea     Ordonanței

  Guvernului       27/2002       privind

  reglementarea activitatii de soluționare a petițiilor

  MO 296 / 2002

  5.

  L 554 / 2004

  Contenciosului administrativ

  MO 1154 / 2004

  6.

  L 544 / 2001

  privind liberul acces la informațiile de interes public

  MO 663 / 2001

  7.

  L 52/2003

  privind transparenta decizionala in administrația publica

  M.O. 70/2003

  8.

  O.U.G.162/2008

  privind     transferul ansamblului de

  atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice     către

  autoritățile administrației publice locale

  M.O. 808 / 2008

  9.

  H.G. 56/2009

  pentru      aprobarea      Normelor

  metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008

  M.O.91 / 2009

  privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale

  10.

  L. 95/2006

  privind reforma în domeniul sănătății (actualizata)

  M.O.

  372/2006

  11.

  L.46/2003

  privind drepturile pacientului

  M.O.51/2003

Oradea, 30 martie 2009