Hotărârea nr. 287/2009

privind unele mãsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Eftimie Murgu nr. 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind unele măsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Eftimie Murgu nr. 9

Analizând raportul de specialitate nr.111.396 din 27 martie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Eftimie Murgu nr. 9

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul “Tineri aflați în situații de risc”, dezvoltat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Banca Mondială pentru construcția sau reabilitarea/extinderea unei clădiri și dotarea acesteia cu echipamentul și mobilierul necesare, în vederea înființării unui centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri.

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.c, lit.d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.2 și pct.14 art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă darea în administrare Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului aferent situat în Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 9 pe o perioadă de 25 de ani în scopul înființării Centrului social cu destinație multifuncțională “DIGNITAS” pentru tinerii aflați în situație de risc pe str. Eftimie Murgu nr. 9

Art.2 Se aprobă contractul de administrare conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă efectua lucrări de demolare a imobilului și construcție a unui imobil nou pe terenul situat în Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 9, în scopul înființării Centrului social cu destinație multifuncțională “DIGNITAS” pentru tinerii aflați în situație de risc pe str. Eftimie Murgu nr. 9

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -  Administrația Social Comunitară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Oradea, 30 martie 2009

Nr.287.

CONTRACT de ADMINISTRARE Încheiat azi 30 martie 2009

Între:

1. Consiliul local al municipiului Oradea, reprezentat legal prin d-l Ilie Bolojan în calitate de primar ales al municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, P-ța Unirii, nr.1, având cod fiscal R4238047 și cont bancar ROTREZ76025120XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Oradea, în calitate de proprietar al imobilului, pe de o parte;

și

2. Administrația Socială Comunitară Oradea, instituție publică de interes local, cu sediul în Oradea, Mareșal Ion Antonescu, nr.42, reprezentată legal prin Madar Adina în calitate de director executiv, având cod fiscal 14371033 și cont bancar RO50TREZ07624680220XXXXX. deschis la Trezoreria municipiului Oradea, în calitate de administrator, pe de altă parte;

Pă r ț ile cunoscând prevederile legale în domeniul administră rii domeniului public respectiv Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și reglementările din Hotărârile Consiliului Local al municipiului Oradea, convin asupra încheierii prezentului:

CONTRACT de ADMINISTRARE

În următoarele condiții:

Art.1 Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea imobilului situat în Oradea, str. Eftimie Murgu nr.9 identificat în Cartea Funciară, nr. 4075 cu număr topografic 3358, 3357/2 .

Art.2 Durata dării în administrare este de 25 de ani începând cu data semnă rii prezentului contract de administrare.

Art.3 Pentru administrarea imobilului, administratorul nu datorează proprietarului nici un fel de obligații bănești reprezentate de chirii, redevențe sau orice alte obligații bănești rezultate din administrarea bunului cu datele de identificare menționate mai sus.

Art.4 (1) Imobilul face parte din domeniul public al municipiului Oradea potrivit Legii 213/2008 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia fiind declarat ca făcând parte din inventarul bunurilor care aparțin domeniul public la municipiului conform Hotărârii Guvernului României nr.960/2002.

(2) Imobilul are destinaț ia de locuin ț e sociale urmând ca după implementarea proiectului pentru realizarea Centrului Social Multifunțional pentru tinerii proveniți de la Casa de Copii cu denumirea DIGNITAS acesta să fie utilizat numai pentru realizarea acestui scop.

(3) După finalizarea implementă rii proiectului cu denumirea de mai sus este strict interzisă schimbarea destinației imobilului cu datele de identificare de mai sus.

Art.5 Părțile convin ca în acest imobil să se desfășoare toate activitățile care deservesc Centrul Social Multifuncțional destinat Tinerilor Proveniți de la Casa de Copii, pentru o durată de cel puțin șase ani.

Art.6 Pentru realizarea obiectului contractului de administrare, proprietarul imobilului are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să pună la dispoziț ia administratorului, imobilul în starea tehnică în care acesta se găsește;

 • b) să asigure folosinț a imobilului pe toată durata d ă rii în administrare, pentru scopul în care este destinat imobilul, respectiv aceea de centru social multifuncțional pentru tinerii proveniți de la casele de copiii;

 • c) să asigure finanț area cheltuielilor cu utilitățile, respectiv a cheltuielilor cu apa-canalizarea, energia termică, energia electrică precum și a oricăror altor cheltuieli determinate de funcționarea imobilului;

 • d) să execute lucrările de întreținere, reparaț ii precum și lucră rile de investiții sau de orice natură, după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor determinate de implementarea proiectului destinat înființării centrului, care cad în sarcina proprietarului în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • e) se obligă să nu schimbe destinaț ia imobilului aceea de centru social multifuncțional destinat tinerilor proveniți de la casele de copii pe o durată de minim șase ani de la data semnării prezentului contract de administrare;

Art.7 Pentru realizarea obiectului contractului de administrare, administratorul imobilului se obligă:

 • a) să realizeze activitățile care decurg din obiectul contractului, care sunt specifice centrelor sociale multifuncționale destinate tinerilor proveniți de la Casele de Copiii așa cum rezultă din planul de servicii care va însoți proiectul de finanțare destinat acestui scop;

 • b) să nu schimbe destinația imobilului pe toată durata contractului de administrare decât cu aprobarea proprietarului, și numai după expirarea duratei de șase ani de zile obligatorie pentru activitățile centrului social multifuncțional;

 • c) să execute lucrările de reparații și întreținere care sunt prevăzute în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții care revin de drept administratorului de clădiri;

 • d) să realizeze în parteneriat asociații și fundații activități care sunt specifice centrului social multifuncțional și numai cu acordul proprietarului de clădire;

 • e) să execute intervenții la imobil în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la urbanism și amenjarea teritoriului și numai cu acordul proprietarului clădirii;

 • f) să nu subînchirieze părți din clădire sau să cedeze folosința terților, decât doar cu acordul proprietarului;

 • g) să prezinte un raport anual proprietarului despre activitatea desfășurată în centrul social multifuncțional;

Art.8 Prezentul contract de administrare se reziliază de plin drept prin denunțare unilaterală și fără intervenția instanței de judecată în următoarele situații:

 • a) administratorul nu desfășoară activitate în imobil o perioadă de trei luni de zile consecutiv sau de trei luni în cursul unui an calendaristic sau nu desfășoară activitate conform scopului pentru care a fost dat în administrare imobilul respectiv acela de centru social multifuncțional destinat tinerilor proveniți de la Casa de Copiii;

 • b) administratorul nu obține finanțare nerambursabilă destinată executării lucrărilor de demolare și de construire unui nou centru social multifuncțional destinat tinerilor proveniți de la Casa de Copiii;

 • c) administratorul nu execută lucrările de întreținere și reparații care cad în sarcina administratorului conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • d) administratorul a cedat părți din imobil sau a cedat folosința imobilului terților fără acordul scris al proprietarului;

 • e) administratorul a subînchiriat, închiriat sau a concesionat ori a utilizat alte forme de exploatare a imobilului cu scopul de a obține venituri fără acordul scris al proprietarului;

g) administratorul realizează parteneriate cu asociații și fundații destinate desfășurării unor activități în imobilul care face obiectul contractului de administrare, altele decât activitățile destinate centrului social multifuncțional pentru tinerii proveniți de la Casa de Copiii;

Art.9 (1) Cazurile de forță majoră reglemetate de lege suspendă de drept realizarea obiectului contractului și durata acestuia.

 • (2) Cazurile de forță majoră sunt constatate de către organele abilitate în acest sens și sunt aduse la cunoștința celeilalte părți în termen de trei zile de la emiterea acestuia;

 • (3) Sunt considerate cazuri de forță majoră: inundațiile, incendiile, cutremurul și alte situații de acest gen care pun în pericol major realizarea obiectului contractului de admnistrare;

Art.10 Părțile convin de comun acord că exercitarea calității de administrator să se realizeze prin Primăria municipiului Oradea-Direcția de Dezvoltare Durabila;

Art.11 Prezentul contract de administrare se poate modifica si completa prin acordul partilor si cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea;

Prezentul contract de administrare a fost semnat azi data de 30 martie 2008, a fost redactat in limba romana, in trei exemplare, asigurandu-se cate un exemplar pentru fiecare parte si a fost aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Oradea prin HCL nr........ din

........../2009.

Oradea, 30 martie 2009