Hotărârea nr. 285/2009

Privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinaþie multifuncþionalã pentru tineri aflaþi în situaþii de risc «CANDEO»

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc «CANDEO» J                                         f                       ■                                                       5                              5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 213315 din 23.03.2009 prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune aprobarea Acordului de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc «CANDEO».

Având în vedere programul operațional pentru tineri aflați în situații de risc, lansat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Agenția Națională pentru Romi, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap si Agenția Națională pentru Protecția Familiei în cadrul proiectului privind incluziunea sociala, Administrația Sociala Comunitara Oradea împreună cu Direcția de Dezvoltare Durabila si Finanțări Externe si Fundația Creștina de Asistență Socială CASA intenționează depunerea spre finanțare a proiectului Centru Social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc “CANDEO”.

Centrul social cu destinație multifuncțională este un centru rezidențial care asigura cumulativ găzduire pe perioada determinata, precum si activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a competentelor profesionale, respectiv, consiliere socio-profesionala si psihologica, orientare profesionala, informare, educație civica si pentru sănătate si altele asemenea.

Scopul proiectului este furnizarea de servicii sociale care sa permită beneficiarilor accesul la un trai autonom, respectiv să se întrețină si să se gospodărească singuri.

Obiectivul proiectului este înființarea Centrului social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc “CANDEO” prin construirea, amenajarea si dotarea unui imobil pe str. Iuliu Maniu, nr. 20

In temeiul art. 36 alin.2 lit.(d) si (e), alin. 6 lit. (a) pct.2, alin. 7 lit.(a) art. 45 alin.2 lit (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t a r e s t e:

Art.1 Se aprobă Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului Centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri aflați în situații de risc «CANDEO», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea si Direcția de Dezvoltare Durabilă si Finanțări Externe.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -     Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • -      Direcția de Dezvoltare Durabila si Finanțări Externe

 • -     Fundația Creștina de Asistentă socială CASA,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Nr.285.

Consiliul Local al Municipiului Oradea Administratia Sociala Comunitara Oradea Nr. _________ din ________________

Directia Dezvoltare Durabila si

Finantari Externe Oradea

Nr.____________din ________


Fundatia Crestina de Asistenta sociala CASA

Nr.____________din __________

ACORD DE PARTENERIAT

Incheiat intre:

1. Administratia Sociala Comunitara Oradea, cu sediul in jud. Bihor, loc. Oradea, str. Primariei, nr. 42, cod fiscal 14371033, tel: 0259-441677, fax: 0259-441678, cod postal 410209, reprezentată legal prin d-na Adina Madar, in calitate de director executiv;

2. Directia Dezvoltare Durabila si Finantari Externe, cu sediul in Jud. Bihor, loc. Oradea, str. Piata Unirii nr. 1, cod fiscal 423048 , tel. 0259-437000, cod postal 410100, reprezentata legal prin dl. Marcel Bolos in calitate de director executiv

si

3. Fundatia Crestina de Asistenta Sociala CASA, cu sediul in judetul Bihor, loc. Oradea, str. Nufarului, nr 87, cod fical 8373412, tel 0259-467200, cod postal 410597, reprezentata legal prin d-na Monika Mahr in calitate de director execurtiv

I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT il constituie derularea proiectului Centru multifunctional pentru tineri aflati in situtii de risc „CANDEO”, situat pe str Iuliu Maniu, nr 20

II.DURATA CONTRACTULUI este de 6 ani de la deschiderea Centrului multifunctional si poate fi prelungit cu acordul partilor prin act aditional.

III. DREPTURI SI OBLIGATII

1. Obligațiile Administrației Sociale Comunitare Oradea :

 • a.    să colaboreze cu partenerii in toate activitatile proiectului

 • b. sa desemneze un reprezentant in cadrul proiectului

 • c. sa se ocupe managementul proiectului

 • d. sa participe, prin reprezentantul desemnat, la toate intalnirile de proiect

 • e. sa colaboreze cu parteneri la elaborarea strategiei pe termen lung care sa duca la continuarea activitatii dupa incheierea perioadei de finantare a proiectului

 • f. sa elaboreze si sa transmita catre finantator rapoartele narative si financiare

 • g. sa puna la dispozitia partenerilor rapoartele rezultate pe parcursul proiectului

 • h. sa suporte costurile ocazionate de functionarea centrului multifunctional

 • i. sa contribuie la promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului

 • j. sa nu prejudicieze sub nici o forma imaginea publica a partenerilor

 • k.     să colaboreze cu partenerii de proiect in vederea atingerii obiectivelor strategiei pe termen lung elaborate,

dupa incheierea perioadei de finantare

2.  Obligatiile Directiei Dezvoltare Durabila si Finantari Externe:

a.


sa desemneze un reprezentant in cadrul proiectului

 • b. sa colaboreze cu partenerii in toate activitatile proiectului

 • c. sa colaboreze cu solicitantul la managementul proiectului

 • d.    sa colaboreze cu solicitantul la elaborarea rapoartelor narative si financiare

 • e.    sa colaboreze cu parteneri la elaborarea strategiei pe termen lung care sa duca la continuarea activitatii dupa

incheierea perioadei de finantare a proiectului

 • f. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la Administratia Sociala Comunitara Oradea si sa asigure securizarea acestor date

 • g. sa comunice Administratiei Sociale Comunitare Oradea orice situatie care intervine in acordarea serviciului care face obiectul prezentului parteneriat si pe care nu poate sa o solutioneze,

 • h. sa comunice Administratiei Sociale Comunitare Oradea orice situatie care impiedica sau poate impiedica furnizarea serviciilor care fac obiectul prezentului parteneriat

 • i.     sa asigure cofinantarea de 10%, solicitata de catre finantator

 • j.     sa nu prejudicieze sub nici o forma imaginea publica a partenerilor

 • k.     sa contribuie la promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului

 • l.     sa participe, prin reprezentantul desemnat, la toate intalnirile de proiect

m.    să colaboreze cu partenerii de proiect in vederea atingerii obiectivelor strategiei pe termen lung elaborate,

dupa incheierea perioadei de finantare

3. Obligatiile Fundatiei Crestina de Asistenta Sociala CASA

 • a. sa desemneze un reprezentant in cadrul proiectului

 • b.           sa colaboreze cu partenerii in toate activitatile pr oiectului

 • c.          sa colaboreze cu parteneri la elaborarea strategiei pe termen lung care sa duca la continuarea activitatii

dupa incheierea perioadei de finantare a proiectului

 • d. sa asigure furnizarea serviciilor sociale in Centrul multifunctional

 • e. sa asigure servicii de calotate care sa vizeze dobandirea de catre rezidenti a unor deprinderi de viata independenta

 • f. sa participe, prin reprezentantul desemnat, la toate intalnirile de proiect

 • g. sa informeze partenerii cu privire la modificarile aparute in furnizarea serviciilor

 • h. sa comunice Administratiei Sociale Comunitare Oradea, orice situatie care impiedica sau poate impiedica furnizarea serviciilor care fac obiectul prezentului parteneriat

 • i. sa nu prejudicieze sub nici o forma imaginea publica a partenerilor

 • j. sa contribuie la promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului

 • k. sa respecte, conform legii, confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la Administratia Sociala Comunitara Oradea si sa asigure securizarea acestor date

 • l.           să colaboreze cu partenerii de proiect in vederea atingerii obiectivelor strategiei pe termen lung

elaborate, dupa incheierea perioadei de finantare

 • IV. încetarea parteneriatului - prezentul parteneriat incetează in următoarele situatii:

 • a.     la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, in cazul in care nu se recurge la prelungirea lui

 • b.     in situatia in care una dintre parti nu-si respecta obligatiile asumate in acordul de parteneriat

 • c.     acordul părților privind încetarea parteneriatului;

 • d.     retragerea sau anularea de către organele de drept a autorizațiilor, expirarea valabilității acestora ori limitarea domeniului de activitate pentru care unul din parteneri a fost autorizat, în situația în care această limitare afectează acordarea serviciilor Centrului multifunctional....;

 • e.     forța majoră, dacă este invocată.

 • V. Soluționarea litigiilor - litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul parteneriat vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă

Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare partener

Oradea, 30 martie 2009.