Hotărârea nr. 283/2009

privind unele mãsuri pentru implementarea proiectului Centrul social cu destinație multifuncționalã CANDEO din Iuliu Maniu nr. 20

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind unele măsuri pentru implementarea proiectului Centrul social cu destinație multifuncțională CANDEO din Iuliu Maniu nr. 20

Analizând raportul de specialitate nr.111.399 din 27 martie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru trecerea în administrarea Administrației Sociale Comunitare Oradea a imobilului și terenului din Str. Iuliu Maniu nr. 20

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul “Tineri aflați în situații de risc”, dezvoltat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Banca Mondială pentru construcția sau reabilitarea/extinderea unei clădiri și dotarea acesteia cu echipamentul și mobilierul necesare, în vederea înființării unui centru social cu destinație multifuncțională pentru tineri.

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă înființarea Centrului social cu destinație multifuncțională “CANDEO” pentru tinerii aflați în situație de risc pe str. Iuliu Maniu nr. 20 și asumarea costurilor aferente în completarea celor asigurate prin programul Proiecte privind Incluziunea Socială

Art.2 Se aprobă asigurarea contribuției de minim 10% din valoarea totală a finanțării, și anume 560.774 lei, sumă rezultată din studiul de prefezabilitate elaborat de către SC Proiect Bihor SA pentru investiția amintită, precum și alte costuri neeligibile aferente implementării proiectului

Art.3 Se aprobă suportarea din bugetul local a costurilor de funcționare a centrului social cu destinație multifuncțională pentru o perioadă de 6 ani de la darea în funcțiune a acestuia și menținerea obiectului de activitate al centrului în domeniul social până la finalizarea duratei de amortizare a obiectivului de investiții, calculată conform legii

Art.4 Se aprobă desemnarea echipei de management a proiectului în următoarea componență:

 • - manager de proiect: IOANA GHIRDAN - asistent social (Administrația Sociala Comunitara Oradea)

 • - asistent manager de proiect - MARIUS MOS - inginer

 • - responsabil financiar - IOANA ARVAI - economist

 • - responsabil servicii sociale - LIDIA POP - asistent social

 • - responsabil achiziții - MONIKA MAHR - economist

 • - responsabil tehnic - MARIUS FLOREA;

Art.5 Se împuternicește directorul executiv al Administrației Sociale Comunitare Oradea să înainteze cererea de finanțare și să semneze contractul de finanțare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -  Administrația Imobiliară Oradea

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.283.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila