Hotărârea nr. 281/2009

Privind menþinerea Hotãrârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.878 ºi 879 din 16 octombrie 2008.

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind menținerea Hotărârilor Consiliului local al municipiului Oradea nr.878 și 879 din 16 octombrie 2008.

Analizând Raportul de Specialitate nr.213670 din data de 25.03.2009 prin care

Administrația Socială Comunitară Oradea din subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea propune menținerea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.878 din 16.10.2008 si a Hotărârii Consiliului local al Municipiului Oradea nr.879 din 16.10.2008, Ținând cont de prevederile legale care au stat la baza emiterii celor doua hotărâri, Văzând adresa Guvernului României - Instituția Prefectului - Județul Bihor nr.13762 din 20.10.2008 înregistrată la Administrația Socială Comunitară Oradea sub nr.233045/30.10.2008,

În baza art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b), alin.6 lit.a pct.2 si art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se menține Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.878/16 octombrie 2008 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si numărului de personal ale Administrației Sociale Comunitare Oradea, valabile începând cu data de 01.11.2008.

Art.2 Se menține Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.879/16 octombrie 2008 privind aprobarea reorganizării Creșei Oradea, ca si Centrul de îngrijire si educație timpurie, în cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, începând cu data de 1 noiembrie 2008

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Direcția Juridică

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr.281.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila