Hotărârea nr. 28/2009

privind acceptarea donaþiei d-lui Ardelean Ioan, reprezentând suprafaþa de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea, situat în Oradea str. Ep. Ioan Alexi, cu destinaþia de “drum public”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCA

privind acceptarea donației d-lui Ardelean loan, reprezentând suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea, situat în Oradea str. Ep.

Ioan Alexi, cu destinația de “drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.40.818 din 20 ianuarie 2009 prin


care Administrația Imobiliara Oradea propune acceptarea de către Consiliul Local a donației reprezentând suprafața de 77 mp. teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea, situat în Oradea str. Ep. Ioan Alexi, cu destinația de “drum public”.

Prin P.U.D.-ul aprobat de Consiliul Local Oradea prin Hotărârea nr. 1177/19.12.2008,


se propune modernizarea str. Ep. Ioan Alexi, prin realizarea unui profil de 12,00 m. lățime, 6,00 m. din axul drumului pe partea beneficiarului în zona de interes, urmând ca terenul rezervat extinderii străzii să fie cedat domeniului public.

Conform Ofertei de donație imobiliară autentificată cu nr. 5120/26.11.2008, dl.


Ardelean Ioan donează Municipiului Oradea suprafața de 77 mp., teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată

În conformitate cu 36 alin. (2), lit. d) și alin.6 lit.a pct.14, art.45 alin.3 art.121 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ardelean Ioan, reprezentând suprafața de 77 mp,


teren identificat cu nr. cadastral 20071, înscris in C.F. 93604 Oradea, situat în Oradea str. Ep. Ioan Alexi, condiționat de achitarea tuturor cheltuielilor ocazionate de donarea terenului de către dl. Ardelean Ioan..

Art.2. Se aprobă trecerea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Administrația Imobiliară Oradea

Instituția Arhitectului Șef

Serviciul Terenuri

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara

Dl. Ardelean Ioan prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.28.


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila