Hotărârea nr. 279/2009

pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcþionare al Cãminului pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotãrârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.931/2006

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

pentru modificarea Regulamentului de organizare si funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.931/2006

Analizând raportul de specialitate nr.213178 din data de 20.03.2009 prin care Serviciul Operațiuni Financiare și CFP se propune modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice aprobat prin H.C.L. nr.931/2006 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Socială Comunitară Oradea.

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 si art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Articolul 31 al Regulamentului de Organizare si Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.931/2006 privind înființarea Căminului pentru Persoane Vârstnice în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Socială Comunitară Oradea, se modifică și va avea următorul conținut:

,,Art.31. Costurile lunare de întreținere în cămin a unei persoane vârstnice se stabilesc la suma de 700 de lei începând cu 1 aprilie 2009 ”.

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea

  • - Căminul pentru Persoane Vârstnice

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 30 martie 2009

Nr.279.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila