Hotărârea nr. 278/2009

privind obligaþia asistenþilor personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta semestrial un raport de activitate

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind obligația asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta semestrial un raport de activitate

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 212602 / 16.03.2009, prin care Administrația Socială Comunitară Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea obligației asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta semestrial un raport de activitate;

Potrivit Regulamentului de Organizare si Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, una dintre principalele atribuții ale Compartimentului Resurse Umane - Asistenți Personali si Indemnizații este ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor legale privind angajarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, respectiv încheierea, modificarea sau încetarea contractelor individuale de munca ale acestora.

Având în vedere ca:

 • - în prezent sunt angajați ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav un număr de aproape 1300 de persoane;

 • - până în prezent, asistenții personali ai persoanelor cu handicap au depus lunar cate un raport de activitate, conform prevederilor H.C.L. nr. 844/2004;

Ținând cont de următoarele prevederi legale:

 • - Legea nr. 488/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicata,

 • - H.G.R. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata;

Pentru urmărirea îndeplinirii de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav a obligațiilor prevăzute în contractul individual de munca, precum si pentru cunoașterea în permanenta a eventualelor modificări intervenite în starea fizica sau sociala a persoanelor cu handicap;

Văzând prevederile art.36 alin (2) lit.d), alin.(6) lit.a pct.2 si art. 45 alin. 1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T A R A S T E

Art.1. (1) Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav au obligația să depună un raport de activitate semestrial - conform modelului anexat.

(2) Raportul de activitate va fi depus la sediul A.S.C.O. , Compartiment Resurse Umane -Asistenți personali si indemnizații, în perioada 15 - 25 a primei luni din semestru, pentru semestrul trecut (respectiv în perioadele: 15 iulie - 25 iulie pentru primul semestru din an si 15 ianuarie - 25 ianuarie a anului următor, pentru al II-lea semestru al anului care a trecut).

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 844 / 2004 privind aprobarea obligației asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav de a prezenta lunar raport de activitate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Sociala Comunitara

Oradea.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -   Administrația Socială Comunitară Oradea

 • -   Asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav - prin grija A.S.C.O.

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.278.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


  Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


  CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


RAPORT DE ACTIVITATE pentru semestrul _______________ 2009

Subsemnatul(a)____________________________________________ domiciliat(a) în Oradea,

str.______________________________ nr._____bl.____ ap.____, tel.________________

angajat(a) al Consiliului Local al Municipiului Oradea - Administrația Sociala Comunitara, în   funcția      de asistent personal pentru persoana cu handicap

grav________________________________________________domiciliata în Oradea,

str.____________________________________ nr._____ bl._____ ap_____ tel.________________

Vă aduc la cunoștință ca în perioada sus menționata am respectat atribuțiile prevăzute în contractul individual de munca, respective am asigurat îngrijirea si supravegherea persoanei cu handicap grav, după cum urmează :

OBSERVATII:

PROPUNERI:

SEMNATURA

asistentului personal


SEMNATURA

persoanei cu handicap grav sau a reprezentantului legal

NOTĂ:

Asistentul personal are obligația de a preda acest raport de activitate în perioada 15 - 25 a primei luni din semestru, pentru semestrul precedent, la Compartimentul Asistenți Personali si Indemnizații.

Acest raport va fi însoțit obligatoriu de actul de identitate în original atât al asistentului personal cat si al bolnavului.

Asistentul personal are obligația sa sesizeze A.S.C.O. în termen de 48 de ore despre orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav.